google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  tworzywa, granulaty, wtryskarki
  Katalog firm

  Chemia

  Recykling i utylizacja

  Wyroby z tworzyw sztucznych

  Kursy walut 19.12.2018
  1 USD
  3.7619
  -0.0049
  1 EUR
  4.2846
  -0.0007
  1 CHF
  3.7875
  -0.0114
  1 GBP
  4.7607
  -0.0047
  1 RUB
  0.0560
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - grudzień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

  - grudzień 2017


   

  PN-EN 14308:2016-04 - wersja polska

  Data publikacji: 18-12-2017

  Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowanych fabrycznie, o zawartości zamkniętych komórek nie mniejszej niż 90 %, z okładzinami lub bez okładzin, stosowanych do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych w zakresie temperatury stosowania od około - 200 °C do + 200 °C.

  Poniżej temperatury stosowania - 50 °C zaleca się specjalne badania dotyczące przydatności wyrobu do zamierzonego zastosowania (np. skraplanie tlenu). We wszystkich przypadkach zaleca się wzięcie pod uwagę porady producenta.

  Wyroby wytwarza się w postaci bloków, płyt z okładzinami lub bez nich, otulin, segmentów i wyrobów prefabrykowanych.

  W niniejszej Normie Europejskiej opisano charakterystyki wyrobu i podano procedury badania, oceny zgodności, znakowania i etykietowania.

  Wyroby, których dotyczy niniejsza norma, stosuje się także w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej i płytach warstwowych; właściwości użytkowe systemów zawierających te wyroby nie mieszczą się w zakresie niniejszej normy.

  W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymaganego poziomu danej właściwości, jaki powinien być osiągnięty, aby wyrób wykazał przydatność do określonego zastosowania. Wymagane poziomy w odniesieniu do danego zastosowania można znaleźć w przepisach lub zapytaniach ofertowych.

  Wyroby o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła w temperaturze 10 °C większym niż 0,100 W/(m·K) nie mieszczą się w zakresie niniejszej Normy Europejskiej.

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wyrobów do izolacji in-situ (rozpylanie lub dozowanie) ani wyrobów izolacyjnych przeznaczonych do izolacji konstrukcji budowli.

  W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono następujących aspektów akustycznych: izolacji od bezpośrednich dźwięków powietrznych i wskaźnika przenoszenia hałasu uderzeniowego.

   

  PN-EN 15534-1+A1:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-12-2017

  Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)) -- Część 1: Metody badań przeznaczone do charakteryzowania mieszanin i wyrobów

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań dotyczące oznaczania właściwości kompozytów wytworzonych z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych, powszechnie zwanych kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC).

  UWAGA Ze względów edytorskich w EN 15534 skrót „WPC” stosuje się w odniesieniu do „kompozytów wytworzonych z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych”.

  Niniejszą część EN 15534 stosuje się do porowatych lub nieporowatych mieszanek i wyrobów wykonanych z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych, przeznaczonych do przetwarzania lub przetwarzanych technikami przetwórstwa odpowiednimi dla materiałów polimerowych, bez względu na zawartość materiału na bazie celulozy.

  Wszystkie właściwości wyszczególnione w niniejszej części EN 15534 nie są konieczne do oceny materiału do danego zastosowania. Parametry badania i wymagania metod badań w przypadku danego zastosowania podano w odpowiedniej części EN 15534.

  Profile do prowadzenia kabli elektrycznych, kabli komunikacyjnych, systemów zasilających szynoprzewodowych stosowanych do rozprowadzania elektryczności, profile okienne lub drzwiowe oraz profile do kanałów ściekowych nie są objęte normą EN 15534.

   

  PN-EN 62321-4:2014-08/A1:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-12-2017

  Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 4: Oznaczanie rtęci w tworzywach sztucznych, metalach i urządzeniach elektronicznych metodami: CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES oraz ICP-MS

  Zakres

  Usunięto z trzeciej linijki w 2 punkcie, słowo zimną katodą. Zastosowano zmiany w pkt: 5.1; 6; 8,1 i 9.

   

  PN-EN ISO 10350-1:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-12-2017

  Tworzywa sztuczne -- Zbieranie i przedstawianie porównywalnych danych jednopunktowych -- Część 1: Tworzywa do formowania

  Zakres

  W serii norm ISO 10350 określono szczegółowe procedury badawcze pozyskiwania i prezentacji porównywalnych danych dla niektórych podstawowych właściwości tworzyw sztucznych. Na ogół, każda właściwość jest określona przez jedną eksperymentalnie uzyskaną wartość, ale w niektórych przypadkach właściwości są reprezentowane przez dwie wartości uzyskane w różnych warunkach badań. Właściwości te są zawarte w standardowych kartach technicznych producentów tworzyw. Niniejszy dokument dotyczy głównie niewzmocnionych i wzmocnionych tworzyw termoplastycznych i materiałów termoutwardzalnych, które mogą być uzyskiwane techniką wtryskiwania lub formowania ciśnieniowego lub przygotowane jako arkusze o określonej grubości. Długie włókno w rozumieniu ISO 10350 to włókno o długości większej niż 7,5 mm mierzone przed przetwórstwem wtryskowym (formowaniem wtryskowym).

  UWAGA ISO 10350-2 dotyczy tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem długim lub ciągłym.

   

  PN-EN ISO 11173:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-12-2017

  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą schodkową

  Zakres

  W niniejszej normie międzynarodowej określono metodę oznaczania odporności na uderzenia zewnętrzne rur z tworzyw termoplastycznych o przekroju kołowym, nazwaną metodą schodkową. Metoda jest przeznaczona do wydzielonych partii rur badanych w 0˚C.

  UWAGA 1 Jeśli jest wymagane wykonanie prób/ badanie poniżej 0˚C, zaleca się temperaturę - 20˚C.

   

  PN-EN ISO 13255:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-12-2017

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do odprowadzania nieczystości i ścieków wewnętrz budynków -- Metoda badania szczelności połączeń powietrzem

  Zakres

  W ISO 13255:2010 określono metodę badania powietrzem połączeń systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz budynków.

   

  PN-EN ISO 13263:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-12-2017

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości na uderzenie

  Zakres

  W niniejszej normie międzynarodowej określono metodę badania odporności kształtek na uderzenie przez ich swobodny spadek na twardą powierzchnię. Metodą objęto ocenę wodoszczelności kształtek z elementami mocującymi uszczelnienia, takimi jak nasadki mocujące uszczelki lub pierścienie, gdy elementy mocujące ulegają przemieszczeniu w wyniku badania.

  Niniejsza Norma Międzynarodowa jest stosowana do kształtek wykonanego z materiałów termoplastycznych przeznaczonych do zastosowań podziemnych i nadziemnych.

   

  PN-EN ISO 13264:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-12-2017

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych

  Zakres

  W niniejszej normie międzynarodowej określono metodę badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych z tworzyw termoplastycznych, przeznaczonych do bezciśnieniowych zastosowań.

   

  PN-EN ISO 2507-2:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2017

  Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Temperatura mięknienia według Vicata -- Część 2: Warunki badania dla rur i kształtek z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) lub chlorowanego poli(chlorku winylu) (PVC-C) i rur z poli(chlorku winylu) o wysokiej udarności (PVC-HI)

  Zakres

  W tej części normy ISO 2507 określono szczególne warunki badania do określania temperatury mięknienia Vicata rur i kształtek z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U) lub chlorowanego poli (chloreku winylu) (PVC-C) i rur z poli(chlorku winylu) (PVC-HI) o wysokiej udarności. Dostarcza także informacji o odpowiednich podstawowych właściwościach.

  UWAGA 1 Ogólna metoda badania określająca temperaturę mięknienia Vicat dla rur z tworzyw termoplastycznych i kształtek jest podana w ISO 2507-1."

   

  PN-EN ISO 2507-3:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-12-2017

  Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Temperatura mięknienia według Vicata -- Część 3: Warunki badania dla rur i kształtek z kopolimeru akrylonitryl/butadien/styren (ABS) i kopolimeru akrylonitryl/styren/akrylan (ASA)

  Zakres

  W tej części normy ISO 2507 podano szczególne warunki badania temperatury mięknienia według Vicata rur i kształtek z kopolimeru akrylonitryl/butadien/styren (ABS) i kopolimeru akrylonitryl/styren/akrylan (ASA). Dostarcza ona także informacji o odpowiadających im podstawowych właściwościach.

  UWAGA 1 Ogólna metoda badania określająca temperaturę mięknienia według Vicata dla rur z tworzyw termoplastycznych i kształtek podana jest w ISO 2507-1

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.