google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Katalog firm

  Chemia

  Recykling i utylizacja

  Wyroby z tworzyw sztucznych

  Kursy walut 18.01.2019
  1 USD
  3.7694
  0.0079
  1 EUR
  4.2964
  0.0089
  1 CHF
  3.7917
  -0.0004
  1 GBP
  4.8773
  0.0305
  1 RUB
  0.0567
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - luty 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

  - luty 2018

   

  PN-EN ISO 11295:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-02-2018

  Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji i wymiany

  Zakres

  W niniejszej normie zdefiniowano i opisano rodziny technik renowacyjnych stosowanych w wymianie bez wykopowej ( w linii i poza linią istniejącego rurociągu) do bezciśnieniowych i ciśnieniowych rurociągów z wykorzystaniem rur z tworzyw sztucznych, w tym kompozytów tworzyw sztucznych formowanych in situ w rurze, kształtek i elementów pomocniczych. Norma nie włącza nowych konstrukcji dostarczanych jako przedłużenie sieci. Dla każdej rodziny techniki, identyfikuje obszary zastosowań włączając podziemną kanalizację deszczową i sanitarną oraz podziemne sieci wodociągowe i gazowe, ale nie ograniczając sie do nich.

  Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera informacje dotyczące zasad, a nie szczegółowej metodyki projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji lub bez wykopowej wymiany istniejących rurociągów, uwzględniające:

  - istniejący rurociąg i warunki na budowie;
  - funkcje nowego rurociągu;
  - konstrukcyjne właściwości użytkowe;
  - właściwości hydrauliczne;
  - aspekty instalacji i miejsce uderzenia
  - inne czynniki wpływające na renowację lub wybór bez wykopowej techniki.

  Niezbędne prace na istniejącym rurociągu przed renowacją i / lub wymianą bez wykopową są poza zakresem niniejszej normy międzynarodowej.

  Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera informacje potrzebne do określenia możliwych opcji i identyfikacji optymalnej techniki w odniesieniu do danego zbioru celów rehabilitacyjnych.

  UWAGA Za wybór i zaprojektowanie renowacji lub systemu wymiany bez wykopowej odpowiada projektant.

  Nie określa metod obliczeniowych stosowanych dla każdej możliwej techniki w celu określenia wymaganej ilości materiału wykładziny potrzebnej do zapewnienia oczekiwanych właściwości użytkowych rurociągu poddawanego renowacji.

   

  PN-EN ISO 23900-1:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-02-2018

  Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie

  Zakres

  Niniejsza część ISO 23900 zawiera wprowadzenie do różnych części ISO 23900, w których opisano metody dyspergowania pigmentów i wypełniaczy w tworzywach, w celu oznaczenia ich właściwości dyspersyjnych i właściwości barwnych.

  Metody oceny właściwości dyspersyjnych opisano w kolejnych częściach ISO 23900.

  Różne opisane procedury umożliwiają wykonanie porównania między podobnymi pigmentami (na przykład między próbką do badań a uzgodnionym pigmentem referencyjnym). Wyniki dostarczają wskazówki o względnej dyspergowalności w praktycznych warunkach stosowania, pod warunkiem że właściwie dobrano procedurę badawczą i tworzywo.

   

  PN-EN 14932:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-02-2018

  Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne rozciągliwe do zawijania beli

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wymiarów, właściwości mechanicznych, szybkości transmisji tlenu i optycznych folii termoplastycznych rozciągliwych do zawijania okrągłych beli, stosowanych do kiszenia pasz na wolnym powietrzu. W niniejszej Normie Europejskiej określono klasyfikację folii rozciągliwych do zawijania beli na podstawie ich trwałości i zdolności odbijania światła słonecznego. W niniejszej Normie Europejskiej określono również metody badań do sprawdzania tych wymagań. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do białych, czarnych i barwionych folii wytwarzanych z poliolefinowych materiałów. Pod uwagę wzięto folie o szerokości od 250 mm do 1 000 mm. Do zawijania okrągłych beli zaleca się stosowanie 6 warstw folii rozciągliwej, wstępnie rozciągniętej między 60 a 70 %. Niniejsza norma podaje zalecenia przechowywania rolek i instrukcje zwijania, i przechowywania nawiniętych bel oraz utylizację folii.

   

  PN-EN 1852-1:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-02-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

  Zakres

  W niniejszej części EN 1852 określono wymagania dotyczące rur o ściankach litych z gładkimi powierzchniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wyciskanymi z tego samego związku / preparatu w całej ściance, kształtek i systemu przewodów rurowych z polipropylenu (PP) przeznaczonych do stosowania:

  - w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji poza konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „U”) i
  - w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji pod konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „D”) oraz poza nimi.

  Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu wyrobów symbolem „U” i „UD”.

  Niniejsza norma obowiązuje dla polipropylenu (PP) bez mineralnych modyfikatorów.

  W niniejszej normie podano również parametry wykonania badań zgodnych z normami powołanymi.

  UWAGA 1 Rury wielowarstwowe o ściankach litych o różnym składzie w całej ściance i spienione rury rdzeniowe objęte są normą EN 13476-2 [1] (patrz także CEN ISO / TR 27165 [2]).

  W niniejszej normie podano zakres wymiarów nominalnych, zakresy serii rur oraz określono zalecenia dotyczące barwy

  UWAGA 2 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

  W połączeniu z CEN/TS 1852-2 niniejsza norma jest stosowana do rur i kształtek z PP, ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów polimerowych oraz niepolimerowych, przeznaczonych do podziemnych systemów przewodów rurowych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.

  Kształtki mogą być wykonane metodą wtryskiwania lub z elementów prefabrykowanych z rur i/lub elementów wtryskiwanych.

  UWAGA 3 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku C można łączyć z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą normą, o ile wymagania dla wymiarów połączeniowych są zgodne z podanymi w Rozdziale 6 i wymaganiami z Tablicy 14.

   

  PN-EN 17098-2:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-02-2018

  Tworzywa sztuczne -- Folie barierowe stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie do dezynfekcji gleby metodą fumigacji -- Część 2: Oznaczanie przenikalności folii metodą statyczną

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono statyczną metodę oznaczania przenikalności gazu przez folie. Niniejszy dokument ma zastosowanie do termoplastycznych folii barierowych, stosowanych do dezynfekcji gleby rolnej i ogrodniczej metodą fumigacji.

   

  PN-EN 17098-2:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-02-2018

  Tworzywa sztuczne -- Folie barierowe stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie do dezynfekcji gleby metodą fumigacji -- Część 2: Oznaczanie przenikalności folii metodą statyczną

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono statyczną metodę oznaczania przenikalności gazu przez folie. Niniejszy dokument ma zastosowanie do termoplastycznych folii barierowych, stosowanych do dezynfekcji gleby rolnej i ogrodniczej metodą fumigacji.

   

  PN-EN 17098-1:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-02-2018

  Tworzywa sztuczne -- Folie barierowe stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie do dezynfekcji gleby metodą fumigacji -- Część 1: Specyfikacje folii barierowych

  Zakres

  Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące wymiarów, właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych termoplastycznych folii barierowych, przeznaczonych do dezynfekcji gleby rolnej i ogrodniczej metodą fumigacji.

  Niniejszy dokument określa również metody badań sprawdzania tych wymagań, z wyjątkiem oznaczania przenikalności folii metodą statyczną, podaną w prEN 17098-2. W niniejszym dokumencie podano wskazówki instalowania, stosowania i utylizowania folii barierowych.

  Ma ona zastosowanie do folii używanych podczas odkażania gleby metodą fumigacji (klasa 1), i do folii używanych podczas dezynfekcji gleby, pozostawionych dalej na miejscu jako folie ściółkowe (klasa 2).

  Na dzień publikacji niniejszej Normy Europejskiej, folie barierowe są foliami wielowarstwowymi.

   

  PN-EN ISO 23900-3:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-02-2018

  Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 3: Oznaczenie właściwości barwnych i łatwości dyspergowania czarnych i barwnych pigmentów w polietylenie za pomocą dwuwalcówki

  Zakres

  W niniejszej części ISO 23900 ustalono metodę oznaczania w polietylenie (PE) właściwości barwnych badanego pigmentu w stosunku do standardowego, i łatwości dyspergowania pigmentów DHPE ze względu na różnice w sile barwienia dyspergowanych materiałów barwiących w różnych warunkach.

  Metoda A nadaje się do zastosowania dla organicznych pigmentów proszkowych i pigmentów opartych na sadzy w postaci proszku, z których wiele podlega zagęszczaniu (reaglomeracji pod ciśnieniem), dla pigmentów nieorganicznych w postaci proszku oraz dla preparatów pigmentowych w postaci proszku lub płatków.

  Metoda B nadaje się do badania pigmentów i preparatów pigmentowych w postaci granulatu i pigmentów nieorganicznych w każdej postaci.

  Oznaczona w ten sposób łatwość dyspergowania jest ważna tylko dla stosowanego urządzenia dyspergującego, warunków dyspergowania i ośrodka dyspersyjnego. Przy zastosowaniu warunków badań różniących się od tych ustalonych można otrzymać różne wyniki; to ma zastosowanie zarówno do wartości bezwzględnej, jak i do stosunku między wartościami łatwości dyspergowania różnych pigmentów. Używa się dlatego podtypu DHPE do oznaczenia wartości otrzymanej zgodnie z niniejszą częścią ISO 23900.

   

  PN-EN ISO 23900-2:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-02-2018

  Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 2: Oznaczenie właściwości barwnych i łatwości dyspergowania w plastyfikowanym polichlorku winylu za pomocą dwuwalcówki

  Zakres

  W niniejszej części ISO 23900 ustalono metodę oznaczania właściwości barwnych badanego pigmentu w stosunku do standardowego, i łatwości dyspergowania pigmentów DHPVC-P ze względu na różnice w sile barwienia dyspergowanych materiałów barwiących w różnych warunkach w związkach plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P).

  Metoda ta nadaje się do stosowania dla czarnych i barwnych pigmentów organicznych i nieorganicznych i dla preparatów pigmentowych.

  Oznaczona w ten sposób łatwość dyspergowania jest ważna tylko dla stosowanego urządzenia dyspergującego, warunków dyspergowania i ośrodka dyspersyjnego. Przy zastosowaniu warunków badań różniących się od tych ustalonych można otrzymać różne wyniki; to ma zastosowanie zarówno do wartości bezwzględnej, jak i do stosunku między wartościami łatwości dyspergowania różnych pigmentów. Używa się dlatego podtypu DHPVC-P do oznaczenia wartości otrzymanej zgodnie z niniejszą częścią ISO 23900.

  Zasadę niniejszej części ISO 23900 można również stosować do rutynowej kontroli jakości przez odniesienie danych fotometrycznych otrzymanych z arkuszy mielonych w 130 °C. Do kontroli jakości, stosunek pigmentu do TiO2 może być uzgodniony między zainteresowanymi stronami. Stosunki 1:10 dla pigmentów organicznych i 0,2 do 0,5 dla pigmentów nieorganicznych są sugerowane jako dogodne i powszechnie stosowane stosunki standardowe.

   

  PN-EN 1451-1:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-02-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

  Zakres

  W tej części normy EN 1451 określono wymagania dotyczące rur z polipropylenu (PP) o litej ściance, kształtek i systemu przeznaczonych do:

  - odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków (kod obszaru zastosowania "B").
  - odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków, jak i ułożone w gruncie w obrębie konstrukcji budynku (kod obszaru zastosowania "BD").

  Zamierzone zastosowanie znajduje odzwierciedlenie w oznakowaniu produktów "B" lub "BD".
  UWAGA 1 Do ułożenia w gruncie w obrębie konstrukcji budynku przeznaczone są tylko elementy oznaczone "BD" o wymiarach równych lub większych od 75 mm i nominalnej sztywności obwodowej co najmniej SN4.

  Ta część normy EN 1451 ma również zastosowanie do rur i kształtek PP oraz systemu przeznaczonego do następujących celów:

  - wentylacyjna część instalacji związanych z odprowadzaniem nieczystości i ścieków
  - instalacja wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budynku.

  Określa również parametry badania dla metod badań, o których mowa w niniejszej normie.
  Niniejsza norma europejska obejmuje zakres nominalnych rozmiarów, asortyment rur i kształtek oraz zawiera zalecenia dotyczące kolorów.

  UWAGA 2 Obowiązkiem nabywcy lub wytwórcy jest dokonanie odpowiednich wyborów z tych aspektów, biorąc pod uwagę ich szczególne wymagania oraz wszelkie odpowiednie krajowe przepisy i praktykę instalacyjną np.CEN/TR 13801 [1].

  UWAGA 3 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z dowolnymi normami wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionymi w załączniku B mogą być stosowane z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą Normą Europejską, pod warunkiem, że spełniają one wymagania dotyczące wymiarów połączeń podanych w Rozdziale 6 i wymagań z Tablicy 18.

  Niniejszą normę stosuje się do rur i kształtek oznaczonych literą "B", które są przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków jak i na zewnątrz budynków przytwierdzonych do ściany.
  Stosuje się również do rur i kształtek oznaczonych "BD", które mają być stosowane zarówno wewnątrz budynków, jak i ułożone w gruncie w obrębie konstrukcji budynku.

  Niniejsza norma ma zastosowanie do rur i kształtek PP następujących typów:
  - bosym końcem,
  - z integralnym kielichem z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym,
  - do połączeń zgrzewanych doczołowo,
  przy czym kształtki można wytwarzać przez formowanie wtryskowe lub wytwarzać z rur i/ lub z wyprasek wtryskowych.

  UWAGA 4 EN 476 [2] określa ogólne wymagania dotyczące elementów w stosowanych przewodach odwodnieniowych i kanalizacji sanitarnej w systemach grawitacyjnych. Rury i kształtki zgodne z tą normą w pełni spełniają te wymagania.

  UWAGA 5 W celu uzyskania informacji na temat odporności chemicznej PP wytyczne podano w ISO/TR 10358 [3] oraz w przypadku materiałów gumowych w ISO/TR 7620 [4].

  Załącznik A jest informacyjny i podano w nim opis odpowiednich związków podstawowych.

   

  PN-EN ISO 8028:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-02-2018

  Węże i przewody z gumy i/lub tworzyw sztucznych do bezpowietrznego malowania natryskowego -- Wymagania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dla czterech typów węży i przewodów do bezpowietrznego malowania natryskowego.

  Te cztery typy różnią się wartościami ciśnienia rozrywającego i temperaturą użytkowania oraz mogą być wykonane z gumy lub materiałów termoplastycznych lub kombinacji gumy i materiału termoplastycznego.

   

  PN-EN 478:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-02-2018

  Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Określenie wyglądu zewnętrznego po wygrzewaniu w temperaturze 150 ˚C

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania wpływu ciepła na profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winyl) (PVC-U), wykonując badanie w powietrzu, w temperaturze 150 ˚C. MA ona także zastosowanie do badania profili na bazie PVC w określonych temperaturach/warunkach.

   

  PN-EN 477:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-02-2018

  Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Określenie odporności profili na uderzenie spadającego ciężarka

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania odporności na uderzenie spadającego ciężarka profili z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o temperaturze -10°C.

  Ma ona także zastosowanie do profili na bazie PVC w określonych temperaturach/warunkach badania.

   

  PN-EN 17033:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-02-2018

  Tworzywa sztuczne -- Biodegradowalne folie ściółkowe do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie -- Wymagania i metody badań

  Zakres

  Niniejszy dokument określa wymagania dla folii biodegradowalnych, wytworzonych z materiałów termoplastycznych, stosowanych do ściółkowania w rolnictwie i ogrodnictwie.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do folii ulegających biodegradacji w glebie bez wywierania niekorzystnego wpływu na środowisko.

  Określa on także metody badań do oceny tych wymagań jak również wymagania dotyczące pakowania, identyfikacji i znakowania folii.

  Dla informacji, projekt definiuje klasyfikację biodegradowalnych folii ściółkowych w zależności od czasu przydatności do użytkowania w glebie i podaje dobrą praktykę stosowania folii.

  UWAGA Niniejsza norma nie ma zastosowania do folii przeznaczonych do usunięcia po użyciu i nie rozkładalnych w glebie. Są one w zakresie EN 13655[1].

   

  PN-EN 479:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-02-2018

  Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Oznaczanie skurczu termicznego

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania skurczu termicznego profili z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) w temperaturze 100 ˚C, w powietrzu. Ma ona także zastosowanie do badania profili na bazie PVC w określonych temperaturach/warunkach.

   

  PN-EN 514:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-02-2018

  Tworzywa sztuczne - Profile z poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Oznaczanie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metody wykonania zginania przy rozciąganiu i zginania przy ściskaniu w celu określenia naprężenia niszczącego zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T, wykonanych z profili z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do profili PVC-U stosowanych do produkcji okien i drzwi.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.