google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Katalog firm

  Chemia

  Recykling i utylizacja

  Wyroby z tworzyw sztucznych

  Kursy walut 27.05.2019
  1 USD
  3.8374
  -0.0062
  1 EUR
  4.2952
  -0.0037
  1 CHF
  3.8154
  -0.0173
  1 GBP
  4.8759
  -0.0009
  1 RUB
  0.0595
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - maj 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

  - maj 2018

   

  PN-EN ISO 11297-1:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-05-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wymagania i metody badań systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych przeznaczonych do stosowania w renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, łącznie z hydraulicznymi i pneumatycznymi systemami ciśnieniowymi. Ma zastosowanie do fabrycznych rur i kształtek, jak również do systemu zainstalowanych wykładzin. Nie dotyczy rurociągów istniejących ani natryskiwanych powłok lub wypełnień przestrzeni między rurami.

  W niniejszym dokumencie określono wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich stosowanych technik renowacji.

   

  PN-EN 1329-1+A1:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-05-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

  Zakres

  W niniejszej części EN 1329 określono wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu przewodów o litych ściankach z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) przeznaczonych do:
  - odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków (symbol obszaru zastosowania „B”)
  - odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) zarówno wewnątrz budynków, jak i zakopanych w ziemi pod konstrukcją budynków ( symbol obszaru stosowania “BD”)

  UWAGA 1 Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu wyrobów symbolem „B” lub „BD”.

  UWAGA 2 Do zakopanych w ziemi pod konstrukcją budynków przeznaczone są elementy ( oznaczone symbolem “BD”) o nominalnych średnicach równych lub większych niż 75 mm.
  Niniejsza część EN 1329 dotyczy również rur, kształtek i system przewodów z PVC-U przeznaczonych do:
  - części przewodów wentylacyjnych związanych z odprowadzaniem nieczystości i ścieków
  - instalacji do wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budynków

  W niniejszej normie podano także parametry konieczne do przeprowadzenia badań zgodnie z normami powołanymi.

  W niniejszej normie podano zakres wymiarów nominalnych, zakresy serii rur i kształtek oraz określono zalecenia dotyczące barwy.

  UWAGA 3 Nabywca lub inwestor odpowiadają za właściwy dobór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych, wytycznych i praktyki instalowania.

  W przypadku zastosowań zewnętrznych ponad ziemią zaleca się, aby producent i użytkownik uzgodnili dodatkowe wymagania, zależne od klimatu.

  UWAGA 4 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku B można stosować z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą Europejską Normą, o ile są one zgodne z wymiarami dla połączeń podanymi w Rozdziale 6 i wymaganiami z Tablicy 15.

  UWAGA 5 Łączenia i kleje są traktowane jako część systemu przewodów, jak podano w zakresie normy.

   

  PN-EN ISO 11298-1:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-05-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 1: Postanowienia ogólne

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wymagania i metody badań systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych przeznaczonych do stosowania w renowacji podziemnych sieci wodociągowych.

  Ma zastosowanie do fabrycznych rur i kształtek, jak również do systemu zainstalowanych wykładzin. Nie dotyczy rurociągów istniejących ani natryskiwanych powłok lub wypełnień przestrzeni między rurami. W niniejszym dokumencie określono wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich stosowanych technik renowacji.

   

  PN-EN 13476-2:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-05-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A

  Zakres

  W niniejszej części EN 13476, łącznie z EN 13476-1, określono definicje oraz wymagania dla rur, kształtek i systemu, opartych na systemach przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE), przeznaczonych do stosowania w systemach podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.

  Niniejsza część ma zastosowanie do rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, oznaczanych jako typ A.

  Określa ona metody i parametry badania, jak również wymagania.

  Niniejszą część stosuje się do:
  a) rur i kształtek o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do układania pod ziemią poza konstrukcjami budynku; odzwierciedla to cecha "U” na wyrobie;
  b) rur i kształtek o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do układania pod ziemią poza konstrukcjami budynku (symbol obszaru zastosowania "U”) oraz wewnątrz konstrukcji budowli (symbol obszaru zastosowania „D”); odzwierciedla to cecha "UD” na wyrobie.

  Niniejsza część ma zastosowanie do połączeń rur i kształtek o ściankach strukturalnych ze zintegrowanym kielichem lub bez kielicha i z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym, jak również do połączeń spawanych i zgrzewanych.

  W niniejszej części podano zakres wymiarów rur i kształtek, omówiono materiały, konstrukcje rury, klasy sztywności, klasy zastosowań, klasy tolerancji oraz określono zalecenia dotyczące barw.

  UWAGA Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

   

  PN-EN 12814-4:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-05-2018

  Badanie spawanych i zgrzewanych połączeń w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Badanie oddzierania

  Zakres

  Niniejszy dokument określa wymiary oraz metodę pobierania i przygotowania próbek do badań, a także warunki wykonania badania oddzierania prostopadle do spoiny w celu określenia odporności na oddzieranie i zachowania przy uszkodzeniu. Badanie oddzierania może być stosowane w połączeniu z innymi badaniami (na przykład badaniem pełzania podczas rozciągania, oceny makroskopowej ...), do oceny wykonania spawanych i zgrzewanych zestawów, wytworzonych z materiałów termoplastycznych. Badania oddzierania mają zastosowanie do zachodzących na siebie elementów, spawanych i zgrzewanych, wykonanych z materiałów termoplastycznych. . Badanie oddzierania T, określone w rozdziale 5, będzie stosowane wyłącznie do oceny zestawów spawanych i zgrzewanych arkuszy. Badanie to nie ma zastosowania do spawanych i zgrzewanych próbek do badań, zawierających arkusze o różnej grubości nominalnej. Badanie dekohezji, określone w rozdziale 6, będzie stosowane wyłącznie do oceny połączeń zgrzewanych elektrooporowo o grubości nominalnej rura/ kształtka większej niż 10 mm. W przypadku kielichów zgrzewanych i połączeń kielichów zgrzewanych elektrooporowo o średnicy nominalnej zewnętrznej mniejszej lub równej 90 mm, będzie wykonywane badania zgniatanie, określone w rozdziale 7. Badanie zgniatania może być stosowane także do połączeń zgrzewanych elektrooporowo o średnicy zewnętrznej większej niż 90 mm. Badanie zgniatania połączeń zgrzewanych elektrooporowo w kształtkach siodłowych będzie przeprowadzone zgodnie z normą ISO 13955 [1].

  UWAGA Badanie dekohezji jest również zdefiniowane w normie ISO 13954 [2].

  Badania określone w niniejszej normie nie powinny być stosowane do oceny i / lub kwalifikacji kształtek termoplastycznych z ustanowionymi już dla nich osobnymi wymaganiami, na przykład do kształtek polietylenowych zgodnych z EN 1555-3 [3] i PN-EN 12201-3 [4]

   

  PN-EN 13476-1:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-05-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej, łącznie z EN13476-2 i EN 13476-3, określono definicje oraz ogólne wymagania dla rur, kształtek i systemu, opartych na systemach przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE), przeznaczonych do stosowania w systemach do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.

  Niniejszą część stosuje się do:
  a) rur i kształtek o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do układania pod ziemią poza konstrukcjami budynku; odzwierciedla to cecha "U” na wyrobie;
  b) rur i kształtek o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do układania pod ziemią poza konstrukcjami budynku (symbol obszaru zastosowania „U”) oraz wewnątrz konstrukcji budowli (symbol obszaru zastosowania ”D”); odzwierciedla to cecha "UD” na wyrobie.

  Niniejszą normę razem z EN 13476-2 i EN 13476-3, stosuje się do połączeń rur i kształtek o ściankach strukturalnych ze zintegrowanym kielichem lub bez kielicha i z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym, jak również do połączeń spawanych i zgrzewanych.

  W niniejszej części normy podano ogólne aspekty oraz wytyczne dotyczące krajowego wyboru klas i poziomów wymagań, opcje te przedstawiono w Części 2 i 3 niniejszej normy.

  W EN 13476-2 i EN 13476-3 określono właściwości materiału, wymiary i tolerancje, metody i parametry badań oraz wymagania dla rur o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, typ A, oraz rur z gładką powierzchnią wewnętrzną i profilowaną powierzchnią zewnętrzną, typ B.

  W niniejszej normie łącznie z EN 13476-2 i EN 13476-3 podano zakres wymiarów rur i kształtek, materiały, konstrukcje rury, klasy sztywności i klasy tolerancji oraz przedstawiono zalecenia dotyczące barwy.

  UWAGA 1 Zadaniem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

  UWAGA 2 Rury, kształtki oraz inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm wyrobu, do której odniesiono się w Rozdziale 2, mogą być stosowane z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą normą, jeśli są zgodne z wymaganiami dotyczącymi wymiarów przyłączeniowych podanymi w Częściach 2 i 3 niniejszej normy oraz z wymaganiami użytkowymi podanymi w Rozdziale 9.

   

  PN-EN 13476-3:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 18-05-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B

  Zakres

  W niniejszej części EN 13476, łącznie z EN13476-1, określono definicje oraz wymagania dla rur, kształtek i systemu, opartych na systemach przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE), przeznaczonych do stosowania w systemach podziemnego bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Niniejsza część ma zastosowanie do rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i profilowanej powierzchni zewnętrznej, oznaczanych, jako typ B.

  Określa ona metody i parametry badania, jak również wymagania.
  Niniejszą część stosuje się do:
  a) rur i kształtek o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do układania pod ziemią poza konstrukcjami budynku, odzwierciedla to cecha „U” na wyrobie;
  b) rur i kształtek o ściankach strukturalnych, przeznaczonych do układania pod ziemią poza konstrukcjami budynku (symbol obszaru zastosowania „U”) oraz wewnątrz konstrukcji budowli (symbol obszaru zastosowania „D”), odzwierciedla to cecha „UD” na wyrobie.

  Niniejsza część ma zastosowanie do połączeń rur i kształtek o ściankach strukturalnych ze zintegrowanym kielichem lub bez kielicha i z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym, jak również do połączeń spawanych i zgrzewanych.

  W niniejszej części podano zakres wymiarów rur i kształtek, omówiono materiały, konstrukcje rury, klasy sztywności, klasy zastosowań, klasy tolerancji oraz określono zalecenia dotyczące barwy.

  UWAGA Zadaniem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.