google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Katalog firm

  Chemia

  Recykling i utylizacja

  Wyroby z tworzyw sztucznych

  Kursy walut 15.07.2019
  1 USD
  3.7856
  -0.0033
  1 EUR
  4.2673
  0.0004
  1 CHF
  3.8512
  0.0115
  1 GBP
  4.7515
  0.0002
  1 RUB
  0.0603
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - sierpień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

  - sierpień 2018

   

  PN-EN ISO 13259:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-08-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym w bezciśnieniowych systemach przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych, układanych pod ziemią.

  Jeśli w normie, w której powołano się na niniejszą normę, nie podano inaczej, badania przeprowadza się przy następujących ciśnieniach:
  – p1: wewnętrzne podciśnienie powietrza (częściowa próżnia);
  – p2: niskie wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne;
  – p3: wyższe wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne.

  Opisano również następujące cztery warunki badań, w których mogą one być przeprowadzone:
  a) Warunek A: bez jakiegokolwiek dodatkowego odkształcenia na średnicy lub odchylenia kątowego;
  b) Warunek B: z odkształceniem na średnicy;
  c) Warunek C: z odchyleniem kątowym;
  d) Warunek D: z równoczesnym odkształceniem na średnicy i odchyleniem kątowym.

  Zalecany wybór ciśnienia (-eń) badania i warunku (-ów) badania jest podany w normie, w której powołano się na niniejszą normę.

   

  PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 - wersja polska

  Data publikacji: 13-08-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia

  Zakres

  Zmieniono zapis pkt 4.9

   

  PN-EN ISO 10927:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-08-2018

  Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimeru metodą spektrometrii masowej czasu przelotu z laserową desorpcją i jonizacją próbki wspomaganą matrycą (MALDI-TOF-MS)

  Zakres

  W niniejszym dokumencie ustalono ogólną metodę oznaczania średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów (patrz odnośnik [1]) od 2 000 g ∙ mol-1 do 20 000 g ∙ mol-1 metodą spektrometrii masowej czasu przelotu z laserową desorpcją i jonizacją próbki wspomaganą matrycą (MALDI-TOF-MS)

  Średnie masy cząsteczkowe i rozkłady mas cząsteczkowych oblicza się na podstawie krzywej kalibracyjnej sporządzonej z zastosowaniem wzorców syntetycznych polimerów i/lub biopolimerów. Metodę tą zatem klasyfikuje się jako metodę względną.

  Metoda ta nie ma zastosowania do poliolefin i do polimerów o polidyspersyjności > 1,2.

   

  PN-EN 15860:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-08-2018

  Tworzywa sztuczne -- Półprodukty z tworzyw termoplastycznych do obróbki mechanicznej -- Wymagania i metody badań

  Zakres

  W niniejszej dokumencie określono wymagania i związane z nimi metody badań mające zastosowanie do takich półproduktów z tworzyw sztucznych, jak pręty, pręty drążone i płyty. Wymienione półprodukty głównie stosuje się do wytwarzania wyrobów gotowych metodą obróbki mechanicznej.

   

  PN-EN ISO 15874-2:2013-06/A1:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 31-08-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen(PP) -- Część 2: Rury

  Zakres

  Zmiany w Tablicy 5 , Tablicy 9.

   

  PN-EN ISO 20557-1:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 30-08-2018

  Tworzywa sztuczne -- Poli(eter fenylenu) (PPE) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano system oznaczenia materiałów termoplastycznych na bazie poli(eteru fenylenu) (PPE), który może być stosowany jako podstawa specyfikacji.

  Poszczególne typy plastycznego poli(eteru fenylenu) (PPE) rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji na podstawie odpowiednich poziomów właściwości charakterystycznych.
  a) temperatury ugięcia pod obciążeniem;
  b) objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia;
  c) udarności z karbem metodą Charpy’ego;
  d) palności;

  oraz informacji o podstawowych parametrach polimeru, przewidywanego zastosowania i/lub metody przetwórstwa, istotnych właściwościach, dodatkach, barwnikach, napełniaczach i materiałach wzmacniających.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich tworzyw PPE włącznie z tworzywami modyfikowanymi polistyrenem i poliamidem lub innymi materiałami.

  System oznaczenia ma zastosowanie do tworzyw gotowych do stosowania w postaci proszku, granulatu lub tabletek oraz do materiałów niemodyfikowanych lub modyfikowanych barwnikami, dodatkami, napełniaczami, itd.

  Nie przyjmuje się założenia, że tworzywa mające takie samo oznaczenie wykazują koniecznie takie same właściwości. W niniejszym dokumencie nie podano danych technicznych, danych eksploatacyjnych oraz danych dotyczących warunków przetwórstwa, które mogą być wymagane do wytypowania materiału do danego zastosowania lub metody przetwórstwa. Jeżeli takie dodatkowe właściwości są wymagane, to należy je oznaczać metodami badań podanymi w ISO 20557-2, jeśli są one odpowiednie.

  W celu wytypowania materiału termoplastycznego do poszczególnego zastosowania lub zapewnienia powtarzalnego przetwórstwa, dodatkowe wymagania należy podać w bloku danych 5 (patrz 4.1).

   

  PN-EN ISO 15874-3:2013-06/A1:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 31-08-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Kształtki

  Zakres

  Zmiany w Tablicy 5

   

  PN-EN ISO 20557-2:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 30-08-2018

  Tworzywa sztuczne -- Poli(eter fenylenu) (PPE) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

  Zakres

  W niniejszej części ISO 20557 podano metody przygotowania kształtek do badań i metody badań stosowane do oznaczania właściwości materiałów otrzymanych na bazie poli(eteru fenylenu) przeznaczonych do różnych technik formowania. Podano również wymagania dotyczące przygotowania i kondycjonowania materiału do badań przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem.

  Opisano procedury i warunki przygotowania kształtek do badań i podano procedury dotyczące pomiaru właściwości materiałów, z których te kształtki wykonano. Wyszczególniono właściwości i metody badań, które są odpowiednie i konieczne do scharakteryzowania materiałów poli(eteru fenylenu) przeznaczonych do różnych technik formowania.

  Właściwości wybrano z ogólnych metod badań podanych w ISO 10350-1:1998. Do niniejszej części ISO 20557 włączono również inne metody badań powszechnie stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do tych materiałów przeznaczonych do różnych technik formowania, a także właściwości charakterystyczne podane w ISO 20557-1.

  Aby uzyskać powtarzalne i porównywalne wyniki badań, należy stosować metody przygotowania i kondycjonowania kształtek, ich wymiary i procedury badań, podane w niniejszej części normy. Jeżeli zastosuje się kształtki o innych wymiarach lub przygotuje się je w inny sposób, to uzyskane wyniki mogą nie być identyczne.

   

  PN-EN ISO 15874-5:2013-06/A1:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 31-08-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część5: Przydatność systemu do stosowania

  Zakres

  Zmiany w Rozdziałach 2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, Tablicy 11, Tablicy 12 i Tablicy 13.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.