google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Katalog firm

  Chemia

  Recykling i utylizacja

  Wyroby z tworzyw sztucznych

  Kursy walut 18.06.2019
  1 USD
  3.8097
  0.0108
  1 EUR
  4.2631
  0.0032
  1 CHF
  3.8099
  0.0086
  1 GBP
  4.7736
  -0.0085
  1 RUB
  0.0592
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - grudzień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

  - grudzień 2018

   

   

  PN-EN 16436-1+A2:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2018

  Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 1: Węże i rury

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska określa charakterystyki i wymagania funkcjonalne dla rur i węży wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego do stosowania z handlowym propanem lub handlowym butanem i ich mieszaninami, w fazie gazowej urządzeń podłączonych do:
  — zbiornika ciśnieniowego gazu poprzez elementy regulacyjne,
  — zbiornika ciśnieniowego gazu do urządzenia,
  — elementów regulacyjnych do urządzenia, i
  — elementów regulacyjnych na instalacji gazowej,
  w środowisku o temperaturach od -30 °C do +70 °C. Ciśnienia robocze mieszczą się od 0 bar do 30 bar.

  W Tablicy 1 zdefiniowane są trzy klasy w zależności od maksymalnego ciśnienia pracy i minimalnej temperatury otoczenia.

  Niniejsza Norma Europejska obejmuje tylko przewodowe części zespołu. Same zespoły będą objęte przez EN 16436-2.

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy rur do:
  — potrzeb spawalnictwa (patrz EN ISO 3821, EN 1327);
  — układów napędowych;
  — przesyłania LPG (patrz EN 1762).

   

  PN-EN ISO 15494:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji elementów i systemu

  Zakres

  W niniejszej normie międzynarodowej określono właściwości i wymagania dla elementów takich jak rury, kształtki i armatura wykonanych z jednego z następujących materiałów: polibuten (PB); polietylen (PE); polietylen o podniesionej temperaturze odporności (PE-RT); polietylen usieciowany (PE-X); polipropylen (PP);
  przeznaczonych do użycia w przemysłowych systemach przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych, układanych nad i pod ziemią.

  Uwaga 1 Wymagania dla armatury przemysłowej podane są w niniejszej normie i/lub innych normach. Armatura jest stosowana wraz z elementami zgodnymi z niniejszą normą, pod warunkiem, że są one również zgodne z odpowiednimi wymaganiami niniejszej normy.

  Niniejszą normę międzynarodową stosuje się zarówno do rur, kształtek, armatury, i ich połączeń wykonanych z PB, PE, PE-RT, PE-X lub PP oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych tworzyw sztucznych i z materiałów nietworzywowych, zależnie od ich przydatności, przeznaczonych do przesyłania płynów ciekłych i gazowych jak również zawiesin substancji stałych w płynach, w zastosowaniach przemysłowych takich jak: zakłady chemiczne; instalacje ścieków przemysłowych; elektrownie (dostarczanie wody chłodniczej i ogólnoużytkowej); górnictwo, galwanizernie i wytrawialnie; przemysł półprzewodników; zakłady produkcji rolnej ; zwalczanie pożarów ; stacje uzdatniania wody, zastosowania geotermalne.

  UWAGA 2 Tam gdzie właściwe, mają zastosowanie przepisy krajowe do określonych zastosowań (np. stacji uzdatniania wody).

  Jeżeli spełnione są wymagania niniejszej normy międzynarodowej i/lub odpowiednie wymagania krajowe, dopuszcza się inne obszary zastosowań.

  Mają zastosowanie odpowiednie przepisy pożarowe i odnoszące się do zagrożenia wybuchem.

  Elementy powinny spełnić przewidywane wymagania mechaniczne, cieplne i chemiczne i powinny być odporne na działanie przesyłanego płynu.

  Właściwości i wymagania odnoszące się do wszystkich materiałów (PB, PE, PE-RT, PE-X lub PP) podano w odpowiednich rozdziałach niniejszej normy międzynarodowej. Właściwości i wymagania zależne od materiału podane są dla każdego materiału w odpowiednim załączniku normatywnym.

   

  PN-EN ISO 9852:2017-11 - wersja polska

  Data publikacji: 06-12-2018

  Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Odporność na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT) -- Metoda badania

  Zakres

  W niniejszej normie międzynarodowej określono metodę badania odporności rur z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT). Metoda ma zastosowanie do wszystkich PVC-U rur, bez względu na ich przeznaczenie użytkowe. Może być stosowana jako szybki sposób kontroli jakości w czasie produkcji.

  UWAGA Temperatura dichlorometanu, do której rura nie powinna być poddana działaniu jest podana w odpowiedniej normie.

   

  PN-EN ISO 15876-2:2017-03 - wersja polska

  Data publikacji: 10-12-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 2: Rury

  Zakres

  Niniejszy dokument podaje właściwości rur wykonanych z polibutenu (PB) wchodzących w skład systemów przewodów rurowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak i nie przeznaczonej do tego celu (systemy wewnętrzne), a także do systemów grzewczych, pod ciśnieniami projektowymi i o temperaturach zgodnych z klasami zastosowań (patrz ISO 15876-1).

  Nazwa polibuten jest stosowane łącznie ze skrótem PB w niniejszym dokumencie.

  Niniejszy dokument podaje zakres warunków eksploatacji (klasy zastosowań), ciśnienia projektowe i klasy wymiarów rur. Wartości TD, Tmax i Tmal przekraczające wartości podane w ISO 15876-1 nie mają zastosowania w niniejszym dokumencie.

  UWAGA 1 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i i jakichkolwiek, odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

  Podano także parametry do wykonania badań zgodnie z normami powołanymi w niniejszym dokumencie. Niniejszą normę, wraz z innymi częściami EN ISO 15876 stosuje się do wykonanych z PB rur, ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z PB, a także wykonanymi z innych materiałów polimerowych oraz niepolimerowych, przeznaczonych do stosowania w instalacjach do wody ciepłej i zimnej.

  Niniejszą normę stosuje się do rur z lub bez warstwą (-ami) barierową (-ymi),

  UWAGA 2 W przypadku rur z tworzyw sztucznych z cienką warstwą barierową, np. uniemożliwiającą lub znacznie ograniczającą dyfuzję gazów i przechodzenie światła do lub przez ściankę rury, wymagania naprężenia projektowego całkowicie spełnia polimer bazowy (PB).

   

  PN-EN 438-8:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-12-2018

  Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 8: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów ze wzorem

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wymagania eksploatacyjne oznaczenia laminatów z efektem powierzchniowym do zastosowań wewnętrznych, mających rdzeń impregnowany żywicą fenolową i powierzchnię dekoracyjną, nie objętych EN 438-3 [1], EN 438-4 [2], EN 438-5 [3] i EN 438-6 [4]. W niniejszej części EN 438 określono trzy typy warstw powierzchniowych (metal, fornir drewniany, dekor perłowy).W EN 438-2 podano metody badań odnoszące się do niniejszej części EN 438.

   

  PN-EN ISO 15876-1:2017-03 - wersja polska

  Data publikacji: 14-12-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 1: Postanowienia ogólne

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano ogólne aspekty dotyczące systemów przewodów rurowych z polibutenu-1 (PB-1), stosowanych w instalacjach wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak i nie przeznaczonej do tego celu (systemy wewnętrzne), a także do systemów grzewczych, pod ciśnieniami projektowymi i o temperaturach zgodnych z klasami zastosowań (patrz Tablica 1).

  Nazwa polibuten jest stosowana łącznie ze skrótem PB w niniejszym dokumencie.

  W niniejszej normie podano zakres warunków eksploatacji (klasy zastosowań), ciśnienie projektowe i klasy wymiarów rury. Wartości TD, Tmax i Tmal przekraczające wartości podane w Tablicy 1 nie mają zastosowania.

  UWAGA Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i jakichkolwiek, odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

  Podano także parametry do wykonania badań zgodnie z normami powołanymi w niniejszej części ISO 15876. Niniejszą normę wraz z innymi częściami ISO 15876 stosuje się do wykonanych z PB rur, kształtek i ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów polimerowych oraz niepolimerowych, przeznaczonych do stosowania w instalacjach do wody ciepłej i zimnej.

   

  PN-EN 17129:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 18-12-2018

  ompozyty tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami ciągłymi -- Pręty przeciągane jednokierunkowo -- Badanie właściwości rozciągających równolegle do kierunku włókna

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano metodę badania właściwości rozciągających prętów przeciąganych jednokierunkowo wykonanych z kompozytów z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknami ciągłymi równolegle do kierunku włókna.

  Odnosi się to do prętów przeciaganych, których preferowany zakres średnic mieści się od 3 mm do 20 mm. Metoda jest właściwa do stosowania do kompozytów z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami ciągłymi wykonanymi z włókien węglowych i włókien szklanych.

  Nadaje się do stosowania ze wszystkimi polimerowymi matrycami wzmacnianymi włóknami jednokierunkowymi o cylindrycznym kształcie.

  Metoda nie jest przeznaczona do badania próbek, takich jak rury lub przędze objętych innymi metodami testowymi.

   

  PN-EN 12012-1:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 20-12-2018

  Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniające -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące granulatorów nożowych i rozdrabniaczy

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska wyszczególnia zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa, które należy uwzględnić podczas projektowania i budowy granulatorów nożowych i rozdrabniaczy stosowanych do rozdrabniania materiałów z tworzyw sztucznych i/lub gumy.

  Maszyny uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej zaczynają się przy zewnętrznej krawędzi urządzenia doprowadzającego do otworu zasilającego i na końcu w obszarze wylotowym.

  Niniejsza Norma Europejska uwzględnia wszystkie istotne zagrożenia, niebezpieczne sytuacje lub zdarzenia niebezpieczne podczas wszystkich faz cyklu użytkowania urządzenia (zobacz Załącznik A), gdy granulatory nożowe i rozdrabniacze używane są zgodnie z przeznaczeniem oraz do innych zastosowań, których możliwość przewidział producent.

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
  - urządzeń do odprowadzania lub doprowadzania przetwarzanego materiału, które nie jest częścią składową maszyny,
  - maszyn przeznaczonych do przetwarzania materiałów, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia lub materiałów łatwopalnych (np. materiał spieniony).

  Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do granulatorów nożowych i rozdrabniaczy, wyprodukowanych przed dniem jej opublikowania.

   

  PN-EN ISO 11299-1:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-12-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne

  Zakres

  W niniejszej dokumencie podano wymagania i metody badań dla systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji podziemnych sieci gazowych. Ma zastosowanie do rur i kształtek po wyprodukowaniu, jak również do systemu zainstalowanych wykładzin. Nie dotyczy istniejących rurociągów ani powłok niestrukturalnych, natryskiwanych lub wypełnień przestrzeni między rurami.

  W niniejszym dokumencie postanowienia ogólne, wspólne dla wszystkich stosowanych technik renowacji.

   

  PN-EN ISO 11299-2:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-12-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi

  Zakres

  W niniejszym dokumencie, w połączeniu z ISO 11299-1, określono wymagania i metody badań dla rur i kształtek, które są częścią systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych instalowanych jako rury ciągłe do renowacji podziemnych sieci dostaw gazu. Ma zastosowanie do rur z polietylenu (PE) trzech różnych typów:
  - rury PE o pełnych ściankach o pojedyńczej jednolitej warstwie (nominalna średnica zewnętrzna, dn), razem z wszelkimi paskami identyfikacyjnymi;
  - rury PE z współwytłaczanymi warstwami na zewnątrz lub wewnątrz rury (całkowita zewnętrzna średnica, dn) jak określono w Załączniku A, gdzie wszystkie warstwy mają taką samą wartość MRS;
  - rury PE powlekane (średnica zewnętrzna, dn) posiadające odrywalną, przylegającą, dodatkową warstwę termoplastyczną na zewnętrznej stronie rury ("rura powlekana"), zobacz Załącznik A.

  Ponadto obejmuje:
  - łączenie długości rur za pomocą łączenia doczołowego;
  - prefabrykowane i formowane wtryskowo okucia z PE;

  Ma zastosowanie do rur, kształtek i zespołów PE przeznaczonych do stosowania w temperaturze roboczej 20 ° C jako temperatura odniesienia.

  UWAGA W przypadku innych temperatur roboczych wytyczne podano w ISO 4437-5: 2014.

   

  PN-EN ISO 11299-3:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-12-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi

  Zakres

  W niniejszym dokumencie, w połączeniu z ISO 11299-1, określono wymagania i metody badań dla ciasno dopasowanych systemów wykładzinowych przeznaczonych do renowacji sieci gazowych.

  Odnosi się do rur i kształtek, po wyprodukowaniu, a także do zainstalowanego systemu wykładzinowego. Ma zastosowanie do rur z polietylenu (PE) o ściance litej jednowarstwowej lub konstrukcji o współwytłaczanej warstwie, która jest zmniejszana w fabryce lub na miejscu w celu zapewnienia dopasowania do niezależnej lub interaktywnej wykładziny ciśnieniowej rury, jak również związanych kształtek i połączeń do konstrukcji systemu wykładzinowego. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do rur powlekanych PE mających oddzieraną, przylegającą, dodatkową warstwę termoplastyczną na zewnętrz rur.

  Ma zastosowanie do rur, kształtek i zespołów z PE przeznaczonych do stosowania w temperaturze roboczej 20 ° C jako temperatura odniesienia.

  UWAGA W przypadku innych temperatur roboczych wytyczne podano w ISO 4437-5: 2014.

   

  PN-EN ISO 13264:2017-12 - wersja polska

  Data publikacji: 28-12-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności fabrykowanych kształtek z tworzyw termoplastycznych, przeznaczonych do bezciśnieniowych podziemnych zastosowań.

   

  PN-EN ISO 15876-5:2017-03 - wersja polska

  Data publikacji: 28-12-2018

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

  Zakres

  Niniejszy dokument podaje właściwości określające przydatność systemów przewodów rurowych z polibutenu-1 (PB-1) do stosowania w instalacjach wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków, służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak i nie przeznaczonej do tego celu (systemy wewnętrzne), a także do systemów grzewczych, pod ciśnieniami projektowymi i o temperaturach zgodnych z klasami zastosowań (patrz ISO 15876-1).

  Nazwa polibuten jest stosowane łącznie ze skrótem PB w niniejszym dokumencie.

  W niniejszym dokumencie podano zakres warunków eksploatacji (klasy zastosowań), ciśnienia projektowe. Wartości TD, Tmax i Tmal przekraczające wartości podane w ISO 15876-1:2016, Tablica 1 nie mają zastosowania w niniejszym dokumencie.

  UWAGA Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i i jakichkolwiek, odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

  Podano także parametry do wykonania badań zgodnie z normami powołanymi w niniejszym dokumencie.

  Niniejszą normę wraz z innymi częściami ISO 15876 stosuje się do wykonanych z PB rur, kształtek i ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów polimerowych oraz niepolimerowych, przeznaczonych do stosowania w instalacjach wody ciepłej i zimnej.
   

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.