google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Katalog firm

  Chemia

  Recykling i utylizacja

  Wyroby z tworzyw sztucznych

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - styczeń 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

  - styczeń 2019

  PN-EN ISO 20753:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-01-2019

  Tworzywa sztuczne -- Kształtki do badań

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania wymiarowe kształtek do badań z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do przetwórstwa różnymi technikami formowania, a także kształtek przygotowywanych metodą obróbki mechanicznej z płyt/arkuszy lub wyrobów gotowych. Skompilowano oznaczenia i wymiary kształtek do badań wykorzystywanych do zbierania i przedstawiania porównywalnych wyników, a także innych często używanych kształtek.

  Określono następujące typy kształtek:

  a) Kształtki typu A1 i A2 (1 = formowane metodą wtryskiwania, 2 = otrzymywane metodą obróbki mechanicznej z płyt/arkuszy lub wyrobów gotowych).

  Są to kształtki do badań właściwości mechanicznych przy rozciąganiu, z których poprzez prostą obróbkę mechaniczną można otrzymać kształtki do szeregu innych badań (patrz Załącznik A).

  Kształtka typu A1 jest uniwersalną kształtką do badań. Podstawową korzyścią uniwersalnej kształtki do badań jest możliwość wykonania wszystkich badań wzmiankowanych w Załączniku A przez wszystkie laboratoria badawcze na podstawie porównywalnych kształtek. W konsekwencji mierzone właściwości są spójne, ponieważ wszystkie są mierzone przy użyciu podobnych kształtek przygotowanych w taki sam sposób. Innymi słowy, można oczekiwać, że wyniki testu dla danego zestawu kształtek nie różnią się znacząco z powodu nieumyślnego zastosowania różnych warunków formowania. Z drugiej strony, jeśli to pożądane, można bez trudności ocenić wpływ warunków formowania i / lub różnych stanów kształtek dla wszystkich mierzonych właściwości.

  Opisano również kształtki do badań o mniejszej skali oznaczone jako Axy, gdzie x jest liczbą wskazującą sposób przygotowania próbki (1 = formowane metodą wtryskiwania, 2 = otrzymywane metodą obróbki mechanicznej z płyt/arkuszy lub wyrobów gotowych), a y jest liczbą wskazującą współczynnik skali (1:y). Mogą być stosowane np. gdy pełnowymiarowe kształtki do badań nie są wygodne lub gdy badany materiał istnieje tylko w małych ilościach.

  b) Kształtki typu B
  Kształtki w formie beleczek formowane bezpośrednio lub otrzymywane przez obróbkę mechaniczną ze środkowej części kształtki typu A1, z płyt/arkuszy lub wyrobów gotowych.

  c) Kształtki typu C
  Małe kształtki do badań właściwości mechanicznych przy rozciąganiu formowane bezpośrednio lub otrzymywane przez obróbkę mechaniczną, np. z płytek (kształtki typu D lub typu F), ze środkowej części kształtek typu A1, z płyt/arkuszy lub wyrobów gotowych.

  d) Kształtki typu D1 i D2
  Płytki w kształcie kwadratu o grubości, odpowiednio, 1 mm i 2 mm.

  e) Kształtki typu F
  Są to prostokątne płytki przeznaczone do analizy anizotropii mechanicznej.

  Jeśli w niniejszym dokumencie nie jest wymieniony konkretny typ kształtki, nie oznacza to, że istnieje zamiar wykluczenia użycia takiej kształtki. W przyszłości mogą być dodane inne typy kształtek, jeśli będą powszechnie stosowane.

   

  PN-EN ISO 15876-3:2017-03 - wersja polska

  Data publikacji: 09-01-2019

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano właściwości kształtek wykonanych z polibutenu-1 (PB-1), wchodzących w skład systemów przewodów rurowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak i nie przeznaczonej do tego celu (systemy wewnętrzne), a także do systemów grzewczych, pod ciśnieniami projektowymi i o temperaturach zgodnych z klasami zastosowań (patrz ISO 15876-1).

  Nazwa polibuten jest stosowana łącznie ze skrótem PB w niniejszym dokumencie.

  W niniejszym dokumencie podano zakres warunków eksploatacji (klasy zastosowań), ciśnienia projektowe. Wartości TD, Tmax i Tmal przekraczające wartości podane w ISO 15876-1:2016, Tablica 1 nie mają zastosowania w niniejszym dokumencie.

  UWAGA Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i i jakichkolwiek, odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

  Podano także parametry do wykonania badań zgodnie z normami powołanymi w niniejszym dokumencie.

  Niniejszą normę, wraz z innymi częściami ISO 15876 stosuje się do wykonanych z PB kształtek oraz do kształtek wykonanych z innych materiałów przeznaczonych do łączenia z rurami zgodnymi z ISO 15876-2 w instalacjach wody ciepłej i zimnej, przy czym połączenia są zgodne z wymaganiami ISO 15876-5.

  Niniejsza norma ma zastosowanie do kształtek następujących typów:
  - kształtek zgrzewanych kielichowo
  - kształtek zgrzewanych elektrooporowo
  - kształtek do połączeń mechanicznych
  - kształtek zawierających zapraski.

  Dopuszcza się kształtki, wykonane z alternatywnych materiałów, które podczas dopasowania do rur zgodnych z ISO 15876-2, spełniają wymagania ISO 15876-5.

   

  PN-EN ISO 13257:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-01-2019

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano metodę badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury rurociągów z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych, wewnątrz budynków lub zakopanych w ziemi w obrębie konstrukcji budynku.

  Niniejszy dokument dotyczy systemów rurociągów z komponentami o nominalnych średnicach zewnętrznych do 200 mm włącznie. Mimo ograniczenia nominalnych średnic zewnętrznych do 200 mm włącznie, wyniki testu można ekstrapolować na produkty o większych nominalnych średnicach zewnętrznych z tego samego zakresu.

   

  PN-EN 12310-2:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-01-2019

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości na rozdzieranie -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów

  Zakres

  W niniejszym dokumencie opisano metodę okrelania właściwości rozdzierania wyrobów z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów z zastosowaniem trapezoidalnej próbki do badań z nacięciem lub przecięciem

   

  PN-EN ISO 11502:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-01-2019

  Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie odporności na blokowanie

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono dwie metody oceny tendencji do przylegania do siebie elastycznych folii i płyt z tworzyw sztucznych, gdy pozostają w kontakcie ze sobą przez pewien czas, w określonej temperaturze i pod niewielkim ciśnieniem.

  Jedna z metod jest jakościowa, druga ilościowa

   

  PN-EN ISO 6802:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-01-2019

  Węże i przewody z gumy lub z tworzyw sztucznych -- Hydrauliczny test pulsacyjny ze zginaniem

  Zakres

  W niniejszym dokumencie opisano hydrauliczny test pulsacyjny ze zginaniem przewodów z gumy lub z tworzyw sztucznych przy niskim i wysokim ciśnieniu pulsującym

  Badanie wysokociśnieniowe jest wykonywane przy ciśnieniach większych niż 3MPa, badanie niskociśnieniowe przy ciśnieniach od 1,5 MPa do 3 MPa.

  Badanie ma zastosowanie do przewodów hydraulicznych poddawanych ciśnieniu pulsacyjnemu podczas użytkowania z warunkami zawartymi w wymaganiach dla wyrobu.

  UWAGA Hydrauliczny test pulsacyjny bez zginania opisano w ISO 6803.

   

  PN-EN 513:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 17-01-2019

  Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Oznaczanie odporności na starzenie w warunkach sztucznych

  Zakres

  Niniejszy dokument określa metodę naświetlania próbek profili z poli (chlorku winylu) (PVC) ksenonową lampą łukową, w celu oceny zmian ich właściwości.

  Ma zastosowanie do profili z PVC, w tym do profili pokrytych folią, lakierowanych lub współwytłaczanych.

  UWAGA Określenie zmian barwy i właściwości po naświetlaniu profili PVC ksenonową lampą łukową opisano w załączniku informacyjnym A.

   

  PN-EN ISO 527-3:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 17-01-2019

  Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu -- Część 3: Warunki badań folii i płyt

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono warunki oznaczania właściwości przy rozciąganiu folii lub płyt z tworzyw sztucznych o grubości poniżej 1 mm, oparte na ogólnych zasadach, podanych w ISO 527-1. UWAGA W przypadku płyt o grubości powyżej 1 mm stosuje się normę ISO 527-2. Patrz ISO 527-1: 2012, 1.2.

  Niniejszy dokument nie ma zastosowania do oznaczania właściwości przy rozciąganiu
  a) materiałów komórkowych, oraz
  b) tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami tekstylnymi.

  Patrz ISO 527-1: 2012, 1.3.

   

  PN-EN ISO 472:2013-07/A1:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 18-01-2019

  Tworzywa sztuczne -- Terminologia

  Zakres

  Dodano Rozdział 3 Terminy i definicje - Dodatkowe pojęcia

   

  PN-EN ISO 15527:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 23-01-2019

  Tworzywa sztuczne -- Płyty prasowane z polietylenu (PE-UHMW, PE-HD) -- Wymagania i metody badań

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wymagania i metody badania litych, płaskich płyt prasowanych z polietylenu ( PE-UHMW i PE-HD, patrz ISO 1043-1) bez wypełniaczy i bez materiałów wzmacniających. Stosuje się do tylko do grubości płyty od 10 mm do 200 mm

   

  PN-EN 13766:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-01-2019

  Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania gazu płynnego i skroplonego gazu ziemnego -- Wymagania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dla dwóch typów węży i przewodów wielowarstwowych z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowanych) do przesyłania gazu płynnego i skroplonego gazu ziemnego. Każdy typ jest podzielony na dwie klasy, jedna do prac na nabrzeżu, druga do prac na pełnym morzu.

  Niniejszy dokument jest odpowiedni dla węży o średnicach wewnętrznych od 25 mm do 250 mm, stosowanych przy ciśnieniu roboczym od 10,5 bar do 25 bar i w temperaturze od −196 °C to +45 °C.

  UWAGA Przewody do LNG do prac na pełnym morzu są wyspecyfikowane w EN 1474-2.

   

  PN-EN 438-2+A1:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-01-2019

  Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 2: Oznaczanie właściwości

  Zakres

  W niniejszym dokemncie podano metody badań oznaczania właściwości wysokociśnieniowych laminatów dekoracyjnych zdefiniowanych w Rozdziale 3. Metody te są przede wszystkim przeznaczone do badania arkuszy określonych w EN 438-3, EN 438-4, EN 438-5 , EN 438-6, EN 438-8 i EN 438-9.

  Dokładność metod badawczych podana w niniejszej Normie Europejskiej nie jest znana, ponieważ dane międzylaboratoryjne nie są jeszcze dostępne. Po uzyskaniu danych międzylaboratoryjnych do metody badania zostaną dodane odpowiednie zapisy przy nowelizacji. W przypadku tych metod badawczych, w których określenie punktu końcowego opiera się na subiektywnej ocenie, nie ma znaczenia składania oświadczenia o dokładności

   

  PN-EN 1762:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-01-2019

  Węże i przewody z gumy do płynnego gazu węglowodorowego LPG (w stanie ciekłym lub gazowym) oraz do gazu ziemnego o ciśnieniu do 25 bar (2,5 MPa) -- Wymagania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dla węży i przewodów z gumy stosowanych do przesyłania płynnego gazu węglowodorowego (LPG) w stanie ciekłym lub gazowym i gazu ziemnego przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 25 bar (2,5 MPa) i przy podciśnieniu, w zakresie temperatury od −30 °C do +70 °C, a dotyczące węży i przewodów typu -LT, w zakresie temperatury od −50 °C do +70 °C.

   

  PN-EN ISO 4612:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-01-2019

  Tworzywa sztuczne -- Przygotowanie past PVC do badań -- Metoda mieszalnika planetarnego

  Zakres

  W niniejszym dokumencie wyszczególniono dwie metody, A i B, do otrzymywania past (znanych również jako plastizole) z odpowiednich żywic PVC, plastyfikatorów i innych składników w procesie mieszania planetarnego.

  Zarówno metodę A, jak i metodę B można stosować do wytwarzania past o dowolnym składzie. Metoda A (jedna prędkość) ma szczególne zastosowanie do żywic podatnych na gromadzenie się ciepła podczas przygotowywania pasty, podczas gdy metoda B (dwie prędkości) może być preferowana do powtarzalnej pracy, np. do kontroli procesu podczas produkcji żywicy, ze względu na krótszy czas mieszania.

  Takie pasty można stosować do różnych celów testowych, w tym do określania właściwości reologicznych dla oznaczenia i specyfikacji żywicy.


  PN-EN ISO 294-2:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 31-01-2019

  Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Małe beleczki do prób rozciągania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono formę czterokomorową, formę typu С ISO, do formowania wtryskowego małych beleczek do prób rozciągania o wymiarach ≥ 60 mm × 10 mm × 3 mm (próbka do badań typu CW11 w ISO 20753).

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.