google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 22.06.2018
  1 USD
  3.6977
  -0.063
  1 EUR
  4.3149
  -0.0174
  1 CHF
  3.7367
  -0.0359
  1 GBP
  4.9209
  -0.01
  1 RUB
  0.0586
  -0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2017-03-15

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://www.2rblog.wp.mil.pl

  Ogłoszenie nr 43527 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.

  Warszawa: Dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 142665904, ul. ul. Marsa  110, 04-470  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261815214, e-mail 2rblog.zampub@ron.mil.pl, faks 261815093.
  Adres strony internetowej (URL): www.2rblog.wp.mil.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa - Podsektor Rządowy

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  tak
  www.2rblog.wp.mil.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  www.2rblog.wp.mil.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  korespondencyjnie na adres 2 RBlog 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110
  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych.
  Numer referencyjny: D/29/2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych. 2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl

  II.5) Główny kod CPV: 42913400-3
  Dodatkowe kody CPV:42994230-1, 42900000-5, 42913000-9
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  data zakończenia: 29/09/2017

  Okres w dniach: 60

  Okres w dniach: 30

  data zakończenia: 30/06/2017


  II.9) Informacje dodatkowe: Dla zadań nr 1-3: Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej: ilość dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 6 dni kalendarzowych i nie później niż do dnia 29.09.2017 r. Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 6 dni kalendarzowych. Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych. Dla zadania nr 4: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej: ilość dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 8 dni kalendarzowych i nie później niż 60 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy. Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 8 dni kalendarzowych. Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych. Dla zadań nr 5-7: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej: ilość dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 3 dni kalendarzowe i nie później niż 30 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy. Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 3 dni kalendarzowe. Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych. Dla zadania nr 8: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej: ilość dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 8 dni kalendarzowych i nie później niż do dnia 30.06.2017 r. Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 8 dni kalendarzowe. Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: W zakresie zadań nr 4-8 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; W zakresie zadań nr 1-3: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) główną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wartość każdej (pojedynczej) dostawy winna być nie mniejsza niż: dla zadania nr 1 20 000,00 zł; dla zadania nr 2 40 000,00 zł; dla zadania nr 3 100 000,00 zł; UWAGA Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, a na potwierdzenie spełnienia warunku posiada jedną dostawę (oraz np. poświadczenia), wartość tej dostawy winna być nie mniejsza niż łączna kwota, wykonanych dostaw, wymagana w celu potwierdzenia spełnienia warunku dla części (zadań) na które składana jest oferta. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanej dostawy do dnia wydania poświadczenia należytego wykonania, musi być wystarczająca do wykazania spełniania warunku udziału. W przypadku składania oferty na wiele zadań mają zastosowanie zapisy akapitu powyżej. Za dostawy tego samego rodzaju zamawiający uzna dostawy przedmiotów o przeznaczeniu i funkcji tożsamej z przedmiotem zamówienia. W przypadku wartości dostaw wyrażonej w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. 2.informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej: 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3.załącznik nr 4 do SIWZ zostanie udostępniony na stronie Zamawiającego w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1.posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 2. posiadanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 3. posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie zadań nr 4-8 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; w zakresie zadań nr 1-3 Zamawiający żąda następujących dokumentów: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; UWAGA Jeżeli Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1) w przypadku warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej dokumentu; 2) oświadczenia wykonawcy określającego: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  tak,
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w zakresie zadań nr 1-3 w łącznej wysokości 7 300,00 PLN (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych 00/100), w tym na: zadanie 1 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100); zadanie 2 1 900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100); zadanie 3 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100); UWAGA Wykonawca składający ofertę na wybrane zadania dokonuje wpłaty wadium w wysokości wyszczególnionej dla poszczególnych zadań (części).


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczenieCena w zakresie zadań nr 1-860termin realizacji zamówienia gwarantowanego w zakresie zadań nr 1-3 20termin realizacji zamówienia w zakresie zadań nr 4-820okres gwarancji w zakresie zadań nr 1-820


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, zastrzega się możliwość dokonania zmian treści umów w zakresie: 1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy: 1) zmiany terminu wykonania umowy gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, bądź gdy niewykonanie umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub użytkownika końcowego, 2) przedłużenia terminu wykonania umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym, w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia - zgodnie ze zmienionymi przepisami; 4) innych istotnych postanowień umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych przełożonych Zamawiającego, 5) zmiana określonego producenta, typu i modeli przedmiotu umowy, w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji, z tym że cena wskazana w § 2 umowy nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w załączniku do umowy. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 3. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 28/03/2017, godzina: 08:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  Część nr: 1    Nazwa: dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych. 2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42913400-3
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 51000.00
  Waluta:

  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 29/09/2017
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczenieCena60termin realizacji zamówienia gwarantowanego 20okres gwarancji 20 6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej: ilość dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 6 dni kalendarzowych i nie później niż do dnia 29.09.2017 r. Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 6 dni kalendarzowych. Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych. 2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej Zabezpieczenie) w zakresie zadania nr 1 na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy. 3.Miejsce realizacji: 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA Warsztaty Techniczne Pilawa 08-440 Pilawa, ul. Wojska Polskiego, woj. Mazowieckie 4.Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie zadania nr 1. Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 30.06.2017r., przy czym zamówienie opcjonalne musi być wykonane do dnia 29.09.2017 r. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację dostaw opcjonalnych. Opcjonalna wartość brutto umowy jest wartością maksymalną a jej niezrealizowanie nie może stanowić podstaw dla Wykonawcy dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.


  Część nr: 2    Nazwa: Dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych.

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych. 2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42913400-3
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 104000.00
  Waluta:

  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 29/09/2017
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczenieCena 60termin realizacji zamówienia gwarantowanego 20okres gwarancji 20 6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej: ilość dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 6 dni kalendarzowych i nie później niż do dnia 29.09.2017 r. Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 6 dni kalendarzowych. Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych. 2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej Zabezpieczenie) w zakresie zadania nr 2 na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy. 3.Miejsce realizacji: 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA Warsztaty Techniczne Pilawa 08-440 Pilawa, ul. Wojska Polskiego, woj. Mazowieckie 4.Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie zadania nr 2. Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 30.06.2017r., przy czym zamówienie opcjonalne musi być wykonane do dnia 29.09.2017 r. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację dostaw opcjonalnych. Opcjonalna wartość brutto umowy jest wartością maksymalną a jej niezrealizowanie nie może stanowić podstaw dla Wykonawcy dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.


  Część nr: 3    Nazwa: Dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych.

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych. 2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42913400-3
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 246700.00
  Waluta:

  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 29/09/2017
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczenieCena 60termin realizacji zamówienia gwarantowanego 20okres gwarancji 20 6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej: ilość dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 6 dni kalendarzowych i nie później niż do dnia 29.09.2017 r. Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 6 dni kalendarzowych. Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych. 2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej Zabezpieczenie) w zakresie zadania nr 3 na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy. 3.Miejsce realizacji: 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA Warsztaty Techniczne Pilawa 08-440 Pilawa, ul. Wojska Polskiego, woj. Mazowieckie 4.Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie zadania nr 3. Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 30.06.2017r., przy czym zamówienie opcjonalne musi być wykonane do dnia 29.09.2017 r. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację dostaw opcjonalnych. Opcjonalna wartość brutto umowy jest wartością maksymalną a jej niezrealizowanie nie może stanowić podstaw dla Wykonawcy dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.


  Część nr: 4    Nazwa: Dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych.

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych. 2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , 42994230-1
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 73600.00
  Waluta:

  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 60
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczenieCena 60termin realizacji zamówienia 20okres gwarancji 20 6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej: ilość dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 8 dni kalendarzowych i nie później niż 60 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy. Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 8 dni kalendarzowych. 2.Miejsce realizacji: JEDNOSTKA WOJSKOWA 3470 ul. BOCIAŃSKIEGO 1 07-310 OSTRÓW MAZOWIECKA JEDNOSTKA WOJSKOWA 4702 ul. AL. JEROZOLIMSKIE 97 00-909 WARSZAWA 3.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej Zabezpieczenie) na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy.


  Część nr: 5    Nazwa: Dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych.

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych. 2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , 42900000-5
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 9033.50
  Waluta:

  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczenieCena60termin realizacji zamówienia 20okres gwarancji 20 6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej: ilość dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 3 dni kalendarzowe i nie później niż 30 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy. Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 3 dni kalendarzowe. Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych. 2.Miejsce realizacji: Magazyn służby czołgowo samochodowej Zespołu Zabezpieczenia budynek Nr 118, Warszawa ul. Marsa 110


  Część nr: 6    Nazwa: Dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych.

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych. 2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , 42900000-5
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 4738.44
  Waluta:

  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczenieCena 60termin realizacji zamówienia 20okres gwarancji 20 6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej: ilość dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 3 dni kalendarzowe i nie później niż 30 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy. Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 3 dni kalendarzowe. Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych. 2.Miejsce realizacji: Magazyn służby czołgowo samochodowej Zespołu Zabezpieczenia budynek Nr 118, Warszawa ul. Marsa 110


  Część nr: 7    Nazwa: Dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych.

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych. 2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , 42900000-5
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 6030.72
  Waluta:

  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczenieCena 60termin realizacji zamówienia 20okres gwarancji 20 6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej: ilość dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 3 dni kalendarzowe i nie później niż 30 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy. Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 3 dni kalendarzowe. Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych. 2.Miejsce realizacji: Magazyn służby czołgowo samochodowej Zespołu Zabezpieczenia budynek Nr 118, Warszawa ul. Marsa 110


  Część nr: 8    Nazwa: Dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych.

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów filtrów paliwa, sprzętu poligraficznego (laminator rolowy), pistoletów natryskowych i pompowania opon oraz filtrów powietrza, olejów i paliwa oraz filtrów do pojazdów kołowych samochodowych. 2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , 42913000-9
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 2420.79
  Waluta:

  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczenieCena 60termin realizacji zamówienia 20okres gwarancji 20 6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej: ilość dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 8 dni kalendarzowych i nie później niż do dnia 30.06.2017 r. Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 8 dni kalendarzowe. Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych 2.Miejsce realizacji: 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA Rejonowe Warsztaty Techniczne Nowy Dwór Mazowiecki adres: ul. Obwodowa 191, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki 3.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej Zabezpieczenie) na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy.


  Dane kontaktowe

  2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie
  04-470 Warszawa, ul. Marsa 110
  tel.: 261815214
  fax.: 261815093
  http://www.2rblog.wp.mil.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z tworzywa.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 16415 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.