google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 21.05.2019
  1 USD
  3.8625
  0.0082
  1 EUR
  4.3055
  0.006
  1 CHF
  3.8235
  0.0046
  1 GBP
  4.9038
  -0.0079
  1 RUB
  0.0598
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Sukcesywne dostawy środków czyszczących i myjących, detergentów do zmywarek, artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S. A.
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2018-11-28

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 654072-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

  Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.: Sukcesywne dostawy środków czyszczących i myjących, detergentów do zmywarek, artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S. A.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., krajowy numer identyfikacyjny 000288283, ul. ul. Wolności  4 , 57-540   Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8115470, e-mail anna.kostecka@uzdrowisko-ladek.pl, faks 74 8115470.
  Adres strony internetowej (URL): www.uzdrowisko-ladek.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Podmiot Leczniczy - Spółka Akcyjna Województwa Dolnośląskiego

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.uzdrowisko-ladek.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie, przesłane pocztą lub dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego
  Adres:
  Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., ul. Wolności 4, 57-540 Lądek Zdrój


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy środków czyszczących i myjących, detergentów do zmywarek, artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S. A.
  Numer referencyjny: ZP/16/2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy środków czyszczących i myjących, detergentów do zmywarek, artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S. A. w podziale na 7 części w ilości i asortymentach określonych w załącznikach nr 1a - 1g do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2011, Nr 63 poz. 322 ze zm.) oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie.3. Wszystkie produkty powinny posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz datą przydatności ich stosowania (jeżeli dotyczy).4. Warunki dostaw przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia winien być dostarczany do obiektów Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. do magazynów położonych w budynkach w o Lądku Zdroju:o ,,Dyrekcja" ul. Wolności 4, o ,,Jubilat" ul. Wolności 4a , o ,,Jan" ul. Paderewskiego 7, o ,,Wojciech" pl. Mariański 13, o Restauracja ,,Zdrój Wojciech" (I piętro), ul. Mariański 13,o ,,Adam" ul. Wolności 2, o Wydział Budowlany, Pl. Mariański 14a; o Długopolu Zdroju o ,,Mieszko" ul. Zdrojowa 8, o ,,Karol" ul. Zdrojowa 16, o ,,Dąbrówka" ul. Wolna 4, transportem Wykonawcy i na jego koszt do godziny 13.00 w dni robocze Zamawiającego. Dostawy odbywają się po pisemnym zamówieniu (faks, e - mail) ilości oraz asortymentu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do jednej dostawy każdego miesiąca, w terminie określonym w ofercie (pozacenowe kryterium oceny ofert). Ewentualne zmiany dotyczące zamówienia i mogą odbywać się w formie telefonicznej. 5. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia będzie wolny od cech powszechnie uznawanych za wady jakościowe. Dostarczone towary powinny być nie później niż w połowie terminu przydatności do użycia oznaczonego na opakowaniu - jeżeli dotyczy.6. Opakowanie i oznakowanie dostawy: Produkty powinny być pakowane w opakowania jednostkowe. Produkty muszą być dostarczane w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach.Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w sposób gwarantujący zachowanie najwyższej jakości produktu. 7. Zamawiający informuje, że ilości i asortyment podane w formularzach cenowych są jedynie szacunkowymi i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy w zależności od rodzaju i ilości przyjmowanych kuracjuszy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami asortymentu, z zastrzeżeniem, że łączna wartość dostaw nie może przekroczyć całkowitej wartości oferty Wykonawcy. Zamawiający gwarantuje zamówienie co najmniej 50% ilości asortymentu określonego w formularzach cenowych - załączniki od 1a do 1g.8. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 70% wartości umowy na podstawie załączników nr od 1a do 1g, pozostałe 30% zostanie opcjonalnie zakupione w razie zajścia takiej potrzeby i w zakresie określonym przez Zamawiającego, do granicy pełnego wykorzystania wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w przypadku nie zamówienia 30% ilości asortymentu. 9. W przypadku dostawy towarów o nienależytej jakości Wykonawca będzie zobowiązany do jego wymiany na produkt zgodny z wymaganiami określonymi w formularzach cenowych od 1a do 1g w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji od Zamawiającego.10. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów ,,równoważnych", umożliwiających uzyskanie efektu, który sobie założył i opisał w SIWZ przy ich zastosowaniu. Badając równoważność Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące elementy:1. Dla części 1, 2 i 5:o to samo zastosowanie i zakres działania;o wydajność produktów (stężenie roztworu roboczego);o wymagane środki ochrony indywidualnej (nie wyższe niż określił Zamawiający w SIWZ).2. Dla części 3, 4, 6 i 7:o to samo przeznaczenie;o te same parametry (długość, wysokość, szerokość, pojemność, waga - jeśli dotyczy);o materiał, z którego jest wykonany o takich samych właściwościach jakie wymagał Zamawiający;o kompatybilność z asortymentem, który Zamawiający zakupił wcześniej.Oferowane produkty muszą być równoważne jakościowo tym podanym w SIWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, zobowiązany jest wykazać, że zaoferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz dostarczyć na wezwanie: o kartę charakterystyki lub kartę techniczną lub inny dokument potwierdzający spełnianie warunków o oraz próbki (dotyczy części 4, poz. 1, 2, 3 formularza cenowego zał. nr 1d ) Równoważność danego produktu będzie badana na podstawie porównywania kart charakterystyki lub karty technicznej lub innego dokumentu oraz dostarczonych próbek. Dokumenty powinny być wystawione przez producenta towaru.11. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty, w tym atesty, dopuszczenia do kontaktu z żywnością, wymagane przepisami mającymi zastosowanie, wystawione przez akredytowane jednostki certyfikujące. Wykonawcy zobowiązani będą do przekazania na każde żądanie Zamawiającego kopii tych dokumentów. Zakres zamówieniazawiera się w kwocie powyżej 30 tys. euro a poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: dz. U. 2017r. poz. 1579ze zm. zwanej dalej Pzp).

  II.5) Główny kod CPV: 33760000-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  39222110-8
  39830000-9
  33761000-2
  39222120-1
  39831000-6
  33763000-6
  39224300-1
  39831200-8
  33764000-3
  39811100-1
  39831210-1
  39220000-0
  39811110-4
  39831300-9
  39002100-5
  39822000-0
  39831600-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  12   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnianie warunku udziału w postępowaniu:? złożenie oświadczenia, że posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, wg zał. 2 do SIWZ
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnianie warunków udziału w postępowaniu:? złożenie oświadczenia, że sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwala Wykonawcy na wykonanie zamówienia, wg zał. 2 do SIWZ
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniania warunku udziału w postępowaniu:? złożenie oświadczenia, że zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawcy pozwalają na wykonanie zamówienia, wg zał. 2 do SIWZ
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 ust. 1) Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  1. Próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego: a) dla części 1, 2 i 5:o karty charakterystyki i/lub karty techniczną i/lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunkówb) dla części 3, 5 i 6:o karty techniczne i/lub banderole i/lub opakowania wraz z oznakowaniem i/lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków;c) dla części 4:o karty techniczne i/lub banderole i/lub opakowania wraz z oznakowaniem i/lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków;o próbek: Zamawiający wymaga złożenia próbki towaru z poz. 1, 2 i 3. Za próbkę towaru Zamawiający uznaje 2 rolki towaru z w/w pozycji.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg zał. nr 1 do SIWZ,2. Wypełnione i podpisane formularze cenowe - wg zał. nr 1a i/lub 1b i/lub 1c i/lub 1d i/lub 1e i/lub 1f i/lub 1g do SIWZ,3. Dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby(osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli to prawo nie wynika z właściwego rejestru.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). o 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla części 1;o 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych ) dla części 4;


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  termin realizacji zamówienia (w dniach)20,00
  termin płatności20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zawiera projekt umowy - zał. nr 5 do SIWZ
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-06, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
  57-540 Lądek-Zdrój, ul. Wolności 4
  tel.: 74 8115470
  fax.: 74 8115470
  email: Wyślij email
  http://www.uzdrowisko-ladek.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z tworzywa.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 285462 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.