google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 21.05.2019
  1 USD
  3.8625
  0.0082
  1 EUR
  4.3055
  0.006
  1 CHF
  3.8235
  0.0046
  1 GBP
  4.9038
  -0.0079
  1 RUB
  0.0598
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew.
  • Region: łódzkie
  • Zamieszczono: 2018-11-29

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 655156-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

  Gmina Pęczniew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pęczniew, krajowy numer identyfikacyjny 73093439300000, ul. ul. Główna 10/12  , 99235   Pęczniew, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 781 519, e-mail ug_peczniew@wp.pl, faks 436 781 519.
  Adres strony internetowej (URL): http://e-peczniew.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  http://e-peczniew.pl/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  http://e-peczniew.pl/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć (osobiście , pocztą, kurierem ) w siedzibie Zamawiającego.
  Adres:
  Urząd Gminy w Pęczniewie ul. Główna 10/12 99-235 Pęczniew


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew.
  Numer referencyjny: Zp.271.5.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówieniajest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości naktórych znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane nacele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew.Zamówienie podzielone jest na dwa zadania niestanowiące jednak odrębnychczęści zamówienia: - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pęczniew; - Odbiór izagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, naktórych znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane nacele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Pęczniew. Wykonawcazobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania od właścicieli nieruchomościnastępujących odpadów: - niesegregowanych (zmieszanych) odpadówkomunalnych o kodzie 20 03 01, - segregowanych tj. szkło, papier, tworzywasztuczne , metale, opakowania wielomateriałowe oraz pozostałe odpady zmożliwością identyfikacji, - biodegradowalnych w tym odpadów zielonych tj.:gałęzie, liście trawa, odpadki po warzywach itp. - elektronicznych i elektrycznych,- chemikalii, - akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych, - opon, - mebli iodpadów wielkogabarytowych, - odpadów budowlano-remontowych irozbiórkowych, które pochodzą z remontów, budów, rozbiórek na które nie jestwymagane pozwolenie na budowę, - przeterminowanych leków. Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  34928480-6
  90500000-2
  90512000-9
  90511000-2
  90513100-7
  90514000-3
  90533000-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia udzielone zostaną po przeprowadzeniu proceduryprzewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki, tj. zawarcie umowy, poprzedzonebędzie stosownym zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami. Zamówienia tepolegać będą na powtórzeniu usług będących przedmiotem zamówieniapodstawowego wobec zwiększonej liczby obsługiwanych nieruchomości.Przewiduje się zwiększenie liczby obsługiwanych nieruchomości o nie więcej niż10 %. Zamawiający udzieli niniejszych zamówień na warunkach identycznych jakw przypadku zamówienia podstawowego (tożsame warunki udziału wpostępowaniu oraz przesłanki wykluczenia). Wykonawca zamówieniauzupełniającego zobowiązany będzie zaakceptować istotne warunki umowy ozamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania. Termin wykonania zamówienia uzupełniającego oraz wysokość wynagrodzenia stronyuzgodnią w wyniku negocjacji.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdyWykonawca wykaże: - aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie zwymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości iporządku w gminach (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1454 ze zm.), - aktualne zezwoleniena transport odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia2012 o odpadach ( dz. U . z 2018 poz. 992 ze zm.), - aktualny wpis do rejestrupodmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonyprzez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11września 2015r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018r.poz. 1466 ze zm.).
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcawykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumęgwarancyjną nie mniejszą niż 850 000, 00 zł.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdyWykonawca wykaże, że: 1. należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnośćjest krótszy - w tym okresie 1 usługę polegającą na odbiorze, wywozie izagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości o wartości niemniejszej niż 350.000.00zł, w czasie świadczenia usług przez 12 kolejnychmiesięcy, 2. dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zadaniawyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów zgodnie z § 3 RozporządzeniaMinistra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. 2013r. poz. 122), tj.:posiada lub będzie posiadał na czas realizacji przedmiotu zamówienia: - conajmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadówkomunalnych oraz -co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbieraniaselektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także - co najmniej jeden pojazddo odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Zgodnie z w/wrozporządzeniem Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby: - pojazdy byłytrwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymiadresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne odwłaścicieli nieruchomości; - na terenie bazy magazynowo-transportowejznajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnychprzed ich transportem do miejsc przetwarzania.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniezamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: -informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert. - w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15ustawy Pzp oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnegowyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniempodatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - wprzypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzającychdokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;- w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp oświadczeniewykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczegozakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - w zakresie określonym w art. 24ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji iinformacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu dorejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: - informacji z KrajowegoRejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 składainformację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lubadministracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albodokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokumentpowinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert. - w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - składadokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że, nie otwarto jegolikwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony niewcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania maosoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowapowyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczeniewykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lubmiejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, którego oferta zostałaoceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszymniż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów,potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: Wcelu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniudotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalnościzawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żądanastępujących dokumentów: 1. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanejw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościzgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości iporządku w gminie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), 2. aktualne zezwolenie natransport odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie zustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.); 3.aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny ielektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiskazgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 ze zm.). 4. dokument potwierdzający,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumęgwarancyjną nie niższą niż 850 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczynyWykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lubekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument,który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przezZamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 5. wykaz wykonanych, a wprzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, wokresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ichwartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostaływykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z dowodamiokreślającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie / są wykonywanenależycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź innedokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi byływykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jestw stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadkuświadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź innedokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane niewcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. wykaznarzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcyusług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dodysponowania tymi zasobami - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacjiz otwarcia, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.3 do wzoru formularzaoferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji wpostępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się ozamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Termin płatności faktur40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboruWykonawcy, w przypadku: - zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; -zmiany uregulowań prawnych mających wpływ na jej wykonanie, w szczególnościna sposób i zakres wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, wtym konieczności spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymogów, w tymtakże uzyskania stosownych zezwoleń, pozwoleń i uprawnień. Przewiduje sięmożliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia siływyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawetprzy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcywykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siływyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celuograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązańumownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. O ewentualnym uznaniuprzedłużenia terminu wykonywania usług z powodu ,,siły wyższej", będziedecydował Zamawiający w trakcie realizacji usług, po złożeniu pisemnego wnioskuWykonawcy. Przewiduje się zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku : -zmiany stawki podatku VAT, - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia zapracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawieprzepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę, - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniuzdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne jeżeli w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówieniaprzez Wykonawcę. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 144ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust.2 i ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkującychkoniecznością zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznegopoinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem odokonanie wskazanej zmiany. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany doumowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony. Zmianaumowy następuje w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, podrygorem nieważności , oraz zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-10, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Pęczniew
  99-235 Pęczniew, ul. Główna 10/12
  tel.: 436 781 519
  fax.: 436 781 519
  email: Wyślij email
  http://http://e-peczniew.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z tworzywa.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 286145 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.