google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 21.05.2019
  1 USD
  3.8625
  0.0082
  1 EUR
  4.3055
  0.006
  1 CHF
  3.8235
  0.0046
  1 GBP
  4.9038
  -0.0079
  1 RUB
  0.0598
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych (2)
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2018-12-04

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 656973-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie: ,,Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych (2)"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, krajowy numer identyfikacyjny 27150341000000, ul. Strzelców Bytomskich  11 , 41-500   Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 499 115, e-mail zp@zsm.com.pl, faks 322 413 952.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.zsm.com.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://www.zsm.com.pl/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://www.zsm.com.pl/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferty należy składać w formie tradycyjnej papierowej.
  Adres:
  ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów - Biuro Podawcze Zespołu Szpitali Miejskich


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych (2)"
  Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM/ZP/107/2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  4


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych na potrzeby Sterylizatorni Szpitala dla dorosłych i Szpitala dla dzieci Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży w obszarze gospodarczym UE oraz posiadać parametry umożliwiające realizację procesów dekontaminacji i sterylizacji w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi obowiązującymi w Polsce.

  II.5) Główny kod CPV: 38910000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  30192800-9
  39224200-0
  18424000-7
  39831250-3


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Zamawiający nie wymaga.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zamawiający nie wymaga.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni):a) oświadczeń lub dokumentów wymienionych w opisach przedmiotu zamówienia (SAC) jak niżej:-PAKIET 3 - AMPUŁKOWY TEST BIOLOGICZNY - opis produktu potwierdzający otrzymanie rzetelnego wyniku już po 1 godz. Inkubacji.b) katalogów lub innych materiałów opisujących przedmiot zamówienia celem potwierdzenia, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Wymagania: Zamawiający oczekuje udostępnienia katalogów lub materiałów opisujących przedmiot zamówienia pochodzących od producenta i zawierających potwierdzenie parametrów wyrobów medycznych ujętych w SIWZ. Jeżeli ww. dokumenty nie są dostępne Wykonawca może przygotować katalog w oparciu o informacje uzyskane od producenta. Zamawiający prosi o przekazywanie ww. dokumentów uporządkowanych, czyli wraz z oznaczeniem, dla której pozycji ujętej w formularzu ofertowym zostają złożone.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia w przypadku wątpliwości może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) próbki oferowanego asortymentu (prezentacja) celem potwierdzenia, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pakiecie, którego dotyczy oferta. Wymagania i zastrzeżenie: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawców o przesłanie próbki asortymentu zaoferowanego w ofercie przetargowej. Złożenie próbki nie jest obligatoryjne. Prośba ze strony Zamawiającego o przesłanie próbki nastąpi po terminie składnia ofert przetargowych i dotyczyć będzie wyłącznie oferowanego przez Wykonawców asortymentu, co do którego powstaną wątpliwości, czy faktycznie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Wniosek Zamawiającego o złożenie próbki dotyczyć będzie 1 sztuki lub 1 opakowania (tj. jednostki handlowej). Nie złożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie próbki asortymentu jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań zawartych w niniejszym punkcie i skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ w myśl art. 89 ust. 1 pkt. 2 UPZP. Zamawiający wyjaśnia, że żądanie przedłożenia próbek będzie dotyczyć przede wszystkim asortymentu, który nie był uprzednio dostarczany do Zamawiającego, ponieważ wiele pozycji asortymentowych spośród opisanych w SAC jest od dłuższego czasu obecnych na rynku i są one znane Zamawiającemu.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP - załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie oraz załącznik mają być złożone zgodnie z treścią załącznika nr 5 SIWZ. Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres Zamawiającego.Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.2.a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów i oświadczeń: a) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SIWZ zawierający w szczególności informacje o cenie oferty, terminie dostawy, terminie płatności, pełnych danych adresowych Wykonawcy. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ (informacje dodatkowe część 12 pkt. 12.9 oraz część 13 SIWZ) b) Wypełniony formularz specyfikacji asortymentowo cenowej wg zał. nr 2 do SIWZ w zależności od pakietu, którego dotyczy oferta. c) Informacja o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wg pkt. 13 załącznika nr 1 do SIWZ - dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie którejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom, w sytuacji gdy Wykonawca nie przekaże informacji w formularzu ofertowym Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia Podwykonawcy. d) Informacja o zamiarze korzystania z zasobów udostępnianych przez inne podmioty wraz z Załącznikiem nr 4 - ,,Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby" e) Pełnomocnictwo lub upoważnienie - jeżeli dotyczy;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  7.1 Wykonawcy składający oferty na wszystkie pakiety zobowiązani są do wniesienia wadium w kwocie: 378,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem złotych [00/100]). Natomiast, dla ofert częściowych wadium wynosi odpowiednio: NUMER I NAZWA PAKIETU KWOTA WADIUM PAKIET 2 - ASORTYMENT DO MYCIA I OCHRONNY 154,00 zł PAKIET 3 - AMPUŁKOWY TEST BIOLOGICZNY 224,00 zł Zamawiający w zakresie pakietu nr 1 i 4 nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 7.2 Wadium można wnosić w następujących formach; pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 110). Dopuszczalne jest również złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 7.3 Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW nr konta 21 1050 1243 1000 0010 0009 75177.4 Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/.../2018 - ,,Pakiet nr .... ,, i nazwa przetargu: ,,Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych (2)". Za termin wniesienia wadium uważa się datę i godzinę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego.7.5 W przypadku innych niż pieniądz form wadium Wykonawca dostarcza gwarancję lub poręczenie w oryginale do Kasy Zespołu Szpitali Miejskich (może być listowne) przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się złożenie gwarancji lub poręczenia wraz z ofertą).7.6 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 UPZP, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, - termin obowiązywania gwarancji, - miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7.7 Oferta, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie odrzucona.7.8 Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.7.9 Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 UPZP.7.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:a) którego oferta została wybrana - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy),- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a UPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 UPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.7.11 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a UPZP.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty60,00
  Termin dostawy40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  § 2CENA PRZEDMIOTU UMOWY3. Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujętego w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega dla , iż:a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100% wartości i ilości asortymentu wymienionego w pakiecie nr ..... - ,,......." stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy. b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70% wartości i ilości asortymentu wymienionego w pakiecie nr ..... stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.c) Dodatkowy zakres - wynosi 30% wartości i ilości asortymentu wymienionego w pakiecie nr ...... stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy.4. W przypadku rozwiązania umowy oraz odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia wyłącznie z tytułu zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.5. Stosowanie ,,prawa opcji" opisanego w ust. 4 w zakresie zamiany w ramach pakietu, która nie wpływa na wartość umowy ujęta w §2 ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. § 7ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY1. W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana wartości brutto, przy czym ta zmiana może stanowić wyłącznie różnicę pomiędzy dotychczasową a nową wysokością stawki podatkowej. Zmiana ta będzie miała miejsce od momentu obowiązywania nowej stawki podatku VAT.2. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj. obniżenie ceny netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez zmian.3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, zmian dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub innych zapisów dotyczących wskazania stron. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności w przypadku zmiany ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych, w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego np. spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 6. DOMÓWIENIE:6.1. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50% wartości i ilości asortymentu w danym pakiecie obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, 4, 5, 6 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie na podstawie aneksu do umowy. 6.2. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 6.3. Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji. 6.4. Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia, jak i możliwości zmiany umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 umowy oraz terminu realizacji dostaw, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy:a) w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.b) w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP opisanego w ust. 6 niniejszego paragrafu, jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy;c) w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust 1 pkt 6 UPZP jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.8. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania aneksu wydłużającego terminy, o których mowa w niniejszym paragrafie. 9. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 847 z późn. zm.),b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiana taka nie może nastąpić przed upływem 12 miesiąca trwania umowy. 10. W celu ewentualnej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy podać Zamawiającemu pisemne informacje dotyczących szczegółowych kosztów pracy z rozbiciem na pracowników, wskazać składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwoty wynagrodzeń aktualne na dzień zawarcia umowy oraz wskazać procentowo jak powyższe koszty kształtują wartość umowy brutto. W przypadku nie złożenia wymaganych dokumentów Wykonawcy w trakcie realizacji zadania nie będzie przysługiwała możliwość zmiany wynagrodzenia na podstawie § 7 pkt. 9 niniejszej umowy. 11. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi posiadać to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danego produktu oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Zgodnie z UPZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 419 z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  Wykonawca zobowiązany jest w treści oferty podać i wyodrębnić dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-12, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1.3. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie SIWZ (załącznik nr 7). Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt. 15 załącznika nr 1 do SIWZ - ,,Formularz ofertowy". RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą dot. powierzenia danych osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po rozstrzygnięciu postępowania.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: PAKIET 1 - MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO MYJNI ULTRADZWIĘKOWEJ
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych na potrzeby Sterylizatorni Szpitala dla dorosłych i Szpitala dla dzieci Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży w obszarze gospodarczym UE oraz posiadać parametry umożliwiające realizację procesów dekontaminacji i sterylizacji w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi obowiązującymi w Polsce. 1 pozycja asortymentowa.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38910000-7,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty60,00
  Termin dostawy40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: PAKIET 2 - ASORTYMENT DO MYCIA I OCHRONNY
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych na potrzeby Sterylizatorni Szpitala dla dorosłych i Szpitala dla dzieci Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży w obszarze gospodarczym UE oraz posiadać parametry umożliwiające realizację procesów dekontaminacji i sterylizacji w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi obowiązującymi w Polsce. 8 pozycji asortymentowych.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38910000-7, 39224200-0, 18424000-7, 39831250-3

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty60,00
  Termin dostawy40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: PAKIET 3 - AMPUŁKOWY TEST BIOLOGICZNY
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych na potrzeby Sterylizatorni Szpitala dla dorosłych i Szpitala dla dzieci Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży w obszarze gospodarczym UE oraz posiadać parametry umożliwiające realizację procesów dekontaminacji i sterylizacji w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi obowiązującymi w Polsce. 1 pozycja asortymentowa.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38910000-7, 33696500-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty60,00
  Termin dostawy40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: PAKIET 4 - PREPARATY DO KONSERWACJI WIERTAREK
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych na potrzeby Sterylizatorni Szpitala dla dorosłych i Szpitala dla dzieci Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży w obszarze gospodarczym UE oraz posiadać parametry umożliwiające realizację procesów dekontaminacji i sterylizacji w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi obowiązującymi w Polsce. 3 pozycje asortymentowe.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38910000-7,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty60,00
  Termin dostawy40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  41-500 Chorzów, Strzelców Bytomskich 11
  tel.: 323 499 115
  fax.: 322 413 952
  email: Wyślij email
  http://http://www.zsm.com.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z tworzywa.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 287991 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.