google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wymiana częściowa wykładzin podłogowych i spawów w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.
  • Region: zachodniopomorskie
  • Zamieszczono: 2019-03-11

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 523656-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

  Zachodniopomorskie Centrum Onkologii: Wymiana częściowa wykładzin podłogowych i spawów w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, krajowy numer identyfikacyjny 81739100000000, ul. ul. Strzałowska  22 , 71-730  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 251 410, e-mail szpital@onkologia.szczecin.pl, faks 914 251 406.
  Adres strony internetowej (URL): www.onkologia.szczecin.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.onkologia.szczecin.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Wymagane jest złożenie oferty pisemnej.
  Adres:
  Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 1.04 w dni robocze, w godz. 7:00 - 14:35.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana częściowa wykładzin podłogowych i spawów w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.
  Numer referencyjny: PN-9/19
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana częściowa wykładzin podłogowych i spawów w ciągach komunikacyjnych oraz w części pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie. Budynek posadowiony jest na nieruchomości oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 32/8, obręb 3089, dla której urządzona jest i prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie księga wieczysta nr SZ1S/00111508/4. 2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):CPV 45215140-0: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych CPV 44112200-0: Wykładziny podłogoweCPV 45432111-5: Kładzenie wykładzin elastycznych3. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,2) Przedmiar robót,3) Projekt wykonawczy - Rzuty poszczególnych kondygnacji,4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie prace wynikające z powyżej przywołanych dokumentów chociażby nie były w nich jednoznacznie wyartykułowane. Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy, a zobowiązanie WYKONAWCY obejmuje wszelkie prace wynikające z przywołanych dokumentów. Dokumenty zawarte w załącznikach wymienionych w punkcie 3, należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności WYKONAWCA z powołaniem się na taką okoliczność nie może ograniczać ani zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności.5. Roboty budowlane wykonywane będą na czynnym obiekcie, w związku z tym ZAMAWIAJĄCY przewiduje konieczność wykonywania prac od piątku od godziny 15:00 do poniedziałku do godziny 6:00. Dopuszcza się prowadzenie prac w godzinach pracy szpitala w niektórych pomieszczeniach (z wyłączeniem parteru), po wcześniejszym uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM. 6. Pomieszczenia czynne bezpośrednio przylegające do pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty budowlane, muszą być zabezpieczone przed zakurzeniem. W przypadku wykonywania robót budowlanych w części pomieszczenia (dotyczy to przede wszystkim korytarzy), część pomieszczenia, w której nie są prowadzone prace musi być oddzielona szczelną ścianką w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem oraz przed możliwością wejścia osób postronnych (pacjentów czy personelu) do strefy, gdzie są prowadzone prace budowlane.7. Wymiana wykładziny i spawów na ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach parteru będzie się odbywała w trzech etapach, określonych w Projekcie Wykonawczym. Rozpoczęcie kolejnego etapu możliwe będzie po zakończeniu i dokonaniu odbioru poprzedniego. Wymiana wykładziny i spawów na pozostałych kondygnacjach będzie realizowana w trakcie realizacji etapu I, II i III. Całość realizacji zostanie przedstawiona w harmonogramie, który stanowić będzie załącznik do umowy.8. ZAMAWIAJĄCY udostępni WYKONAWCY pomieszczenie przeznaczone na punkt magazynowy, w którym będzie przechowywał wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia.9. Zaleca się, aby WYKONAWCA dokonał wizji lokalnej w miejscu planowanych prac oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty cenowej.Termin wizji lokalnej (dla wszystkich WYKONAWCÓW) ustala się na dzień 15.03.2019 roku, o godz. 7:00, miejsce spotkania - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, hol przy wejściu 8B).10. WYKONAWCA winien, przed złożeniem oferty, dokładnie zapoznać się z załączonymi dokumentami i zakresem prac. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zauważenia ewentualnych różnic pomiędzy załączonymi dokumentami określającymi zakres prac, WYKONAWCA winien dążyć do wyjaśnienia zakresu zamówienia w formie zapytań do treści SIWZ. Brak stosownego zapytania będzie uznany za przyjęcie do realizacji wszystkich prac wskazanych w rzutach budynku, zważywszy na charakter wynagrodzenia WYKONAWCY - ryczałt.11. Miejsce realizacji zamówienia: budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej nr 22. 12. ZAMAWIAJĄCY, w oparciu o postanowienie art. 29 ust. 3a ustawy, ustala następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:1) ułożenie nowej wykładziny podłogowej.13. WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z ZAMAWIAJĄCYM zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przestrzeganiu wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez siebie, przez podwykonawców i dalszych podwykonawców osób wykonujących czynności wymienione w punkcie 12 oraz poddania się kontroli w tym zakresie przez ZAMAWIAJĄCEGO. (Zakres kontroli i odpowiedzialności WYKONAWCY za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę reguluje § 6 ust. 4 projektu umowy, stanowiący Załącznik Nr 5 do specyfikacji).14. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.1) Rozpoczęcie realizacji zadania możliwe będzie po podpisaniu umowy przez obie strony oraz ustaleniu z ZAMAWIAJĄCYM kolejności przeprowadzenia prac (uzgodnienie harmonogramu).2) Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się w sposób następujący:PARTER:Etap I - do trzech tygodni (trzy weekendy) od zgłoszenia rozpoczęcia przez WYKONAWCĘ realizacji zadania,Etap II - do dwóch tygodni (dwa weekendy) od zakończenia i dokonania odbioru I etapu,Etap III - do trzech tygodniu (trzy weekendy) od zakończenia i dokonania odbioru II etapu.POZOSTAŁE KONDYGNACJE:W czasie trwania umowy do czasu zakończenia prac etapu III na poziomie parteru.

  II.5) Główny kod CPV: 45215140-0
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  44112200-0
  45432111-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 149202,29
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 60
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez WYKONAWCĘ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których WYKONAWCA posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową WYKONAWCY, wystawionej nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: W celu potwierdzenia posiadania przez WYKONAWCĘ niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia:1. Wykazu robót w zakresie wykonawstwa wykładzin PCV wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały prawidłowo wykonane i ukończone zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ - edytowalną wersję ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej). Dla spełniania tego wymogu ZAMAWIAJĄCY żąda wykonania, co najmniej jednej roboty o wartości brutto minimum 100 tys. zł, której przedmiotem było wykonanie wykładzin PCV na w obiekcie użyteczności publicznej, gdzie roboty wykonywane były na czynnym obiekcie.ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio ZAMAWIAJĄCEMU.2. Oświadczenia na temat średniego rocznego zatrudnienia u WYKONAWCY oraz liczebności kadry personelu kierowniczej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. ZAMAWIAJĄCY przyjmuje za minimum 5 pracowników, tym 1 osoba kadry kierowniczej - kierownik robót.3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ (edytowalną wersję ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej).3.1. Osoba wyznaczona do kierowania pracami - kierownik robót - musi spełniać łącznie następujące warunki: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym przy realizacji zadań dotyczących wykonania okładzin podłogowych z wykładzin PCV, z czego co najmniej jedno o wartości brutto minimum 50 tyś. zł prowadzonej w obiekcie użyteczności publicznej. Na potwierdzenie tych wymogów WYKONAWCA załącza do oferty stosowne oświadczenie. Uwaga: osoba wyznaczona do kierowania pracami musi być zatrudniona w firmie będącej WYKONAWCĄ (nie może to być osoba zatrudniona w firmie podwykonawczej).W celu potwierdzenia zatrudnienia WYKONAWCA po wyborze jego oferty a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć kopię umowy potwierdzającej zatrudnienie, z wyjątkiem przypadku, gdy jest nim właściciel.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnienia warunków udziału WYKONAWCA przedkłada:1. Aktualne na dzień złożenia zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.2. Aktualne na dzień złożenia zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego albo innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że WYKONAWCA zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowy w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.3. Aktualne na dzień złożenia informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy. Uwaga: dokumenty wskazane w pkt. 1. i 2. muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt. 3. w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.4. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:- w pkt. 3 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;- w pkt. 1. - 3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 3. stosuje się odpowiednio.5. Jeżeli w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, w pkt 4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie WYKONAWCY, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania WYKONAWCY lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6. WYKONAWCA mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3, składa dokument, o którym mowa w 4. tiret pierwsze, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 3. stosuje się odpowiednio.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia posiadania przez WYKONAWCĘ niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia:1. Wykazu robót w zakresie wykonawstwa wykładzin PCV wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały prawidłowo wykonane i ukończone zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ - edytowalną wersję ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej). Dla spełniania tego wymogu ZAMAWIAJĄCY żąda wykonania, co najmniej jednej roboty o wartości brutto minimum 100 tys. zł, której przedmiotem było wykonanie wykładzin PCV na w obiekcie użyteczności publicznej, gdzie roboty wykonywane były na czynnym obiekcie.ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio ZAMAWIAJĄCEMU.2. Oświadczenia na temat średniego rocznego zatrudnienia u WYKONAWCY oraz liczebności kadry personelu kierowniczej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. ZAMAWIAJĄCY przyjmuje za minimum 5 pracowników, tym 1 osoba kadry kierowniczej - kierownik robót.3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ (edytowalną wersję ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej).3.1. Osoba wyznaczona do kierowania pracami - kierownik robót - musi spełniać łącznie następujące warunki: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym przy realizacji zadań dotyczących wykonania okładzin podłogowych z wykładzin PCV, z czego co najmniej jedno o wartości brutto minimum 50 tyś. zł prowadzonej w obiekcie użyteczności publicznej. Na potwierdzenie tych wymogów WYKONAWCA załącza do oferty stosowne oświadczenie. Uwaga: osoba wyznaczona do kierowania pracami musi być zatrudniona w firmie będącej WYKONAWCĄ (nie może to być osoba zatrudniona w firmie podwykonawczej).W celu potwierdzenia zatrudnienia WYKONAWCA po wyborze jego oferty a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć kopię umowy potwierdzającej zatrudnienie, z wyjątkiem przypadku, gdy jest nim właściciel.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od WYKONAWCÓW zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach zawartych w ofercie i przedłożonych na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY niniejszym dokonuje wyboru tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy, toteż oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, ZAMAWIAJĄCY dokona w odniesieniu do WYKONAWCY, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, po wcześniejszej ocenie wszystkich ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w specyfikacji.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  WYKONAWCA, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na stronie internetowej informacji, dotyczącej firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn.zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, WYKONAWCA może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.WYKONAWCA dołączy do oferty kosztorys ofertowy z podaniem cen robocizny, materiałów, sprzętu oraz narzutów i cen jednostkowych. Kosztorys ofertowy należy przedłożyć w formie papierowej i elektronicznej.1. Kosztorys powinien zostać przygotowany według opracowanego przez WYKONAWCĘ przedmiaru robót (załączonego do kosztorysu). Udostępniony przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą. 2. Wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na stronie tytułowej WYKONAWCA, za wykonanie przedmiotu zamówienia, poda cenę ryczałtową brutto, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.3. Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny, wysokość narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej części kosztorysu określonej branży i odnoszą się do wszystkich pozycji.4. W cenie materiałów należy uwzględnić koszt ich zakupu.5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji tych dokumentów.6. Różnice pomiędzy przyjętymi przez WYKONAWCĘ w powyższych dokumentach ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko WYKONAWCY i obciążają go w całości.7. W razie nie wyszczególnienia przez WYKONAWCĘ w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji, bądź zakresu robót niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez WYKONAWCĘ ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia.8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji i żądania wyjaśnienia treści kosztorysów i przedmiarów ofertowych celem stwierdzenia, czy oferta nie zawiera błędów, ceny rażąco niskiej, lub ceny odbiegającej od cen rynkowych.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wysokość wynosi 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505,2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancji bankowej,4) gwarancji ubezpieczeniowej,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110 z późn. zm.). ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza wniesienia wadium w innej formie niż ww.3. Wadium w formie poręczenia i gwarancji winno umożliwiać realizację uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie krótszym od terminu związania WYKONAWCY treścią złożonej oferty.4. Termin wniesienia wadium: do dnia 27.03.2019 roku do godziny 10:00.5. Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium spowoduje wykluczenie WYKONAWCY i odrzucenie jego oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowa na rachunku bankowym.7. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy złożyć do kasy Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii pokój 1.21, lub dołączyć do oferty.8. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie dokona zwrotu wniesionego wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wadium wniesionego przez WYKONAWCĘ, którego oferta została wybrana i z zastrzeżeniem pkt 12. WYKONAWCY, którego oferta została wybrana wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po zawarciu umowy. 9. Z zastrzeżeniem pkt. 12 ZAMAWIAJĄCY zwraca również niezwłocznie wadium na wniosek WYKONAWCY, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.10. Wycofanie oferty przez WYKONAWCĘ po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium.11. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z właściwej umowy o prowadzenie rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie przelewu na konto WYKONAWCY.12. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli z przyczyn, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy stało się niemożliwe wybranie oferty WYKONAWCY, jako najkorzystniejszej. 13. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana:- odmówił podpisania umowy,- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.14. ZAMAWIAJĄCY zażąda ponownego wniesienia wadium przez WYKONAWCĘ, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji na roboty budowlane40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian do umowy, które będą dla niego korzystne lub będą wynikały z jego możliwości płatniczych, zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron i zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy, względnie będą dokonane w interesie publicznym albo w ważnym interesie ZAMAWIAJĄCEGO, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 projektu umowy.2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza także wprowadzenie zmian do umowy w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 -3, pkt 4 lit. b i c oraz pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów WYKONAWCA winien jest poinformować ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie. 4. Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony.5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany formalno-organizacyjne, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-27, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Postępowanie prowadzone jest wyłącznie w języku polskim.
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22
  tel.: 914 251 410
  fax.: 914 251 406
  email: Wyślij email
  http://www.onkologia.szczecin.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z tworzywa.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 18420 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.