google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 17.09.2019
  1 USD
  3.9412
  0.0296
  1 EUR
  4.3410
  0.0148
  1 CHF
  3.9649
  0.0149
  1 GBP
  4.8882
  0.0273
  1 RUB
  0.0614
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa kontenerów o pojemności 8 m3 oraz kontenerów o pojemności 38 m3 z podziałem na dwa zadania
  • Region: małopolskie
  • Zamieszczono: 2019-06-05

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 556611-N-2019 z dnia 2019-06-05 r.

  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: ,,Dostawa kontenerów o pojemności 8 m3 oraz kontenerów o pojemności 38 m3 z podziałem na dwa zadania"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  zadanie realizowane w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa PSZOK w Mieście Oświęcim dla prawobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Chemików, Monowice, Dwory", - budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 5 ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 72112533000000, ul. ul. Bema  , 32-602  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 423 140, e-mail saratowicz.pawel@zuk.oswiecim.pl, faks 338 423 140.
  Adres strony internetowej (URL): www.zuk.oswiecim.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Spółka ze 100% udziałem Gminy

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.zuk.oswiecim.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.zuk.oswiecim.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferty składane są w formie pisemnej, zgodnie z zapisami siwz.
  Adres:
  siedziba Spółki ul. Bema 12A, budynek A, Biuro Zarządu pok. 12


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Dostawa kontenerów o pojemności 8 m3 oraz kontenerów o pojemności 38 m3 z podziałem na dwa zadania"
  Numer referencyjny: 09/PZ/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  2


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w rozumieniu art.2 pkt 2 uPzp) fabrycznie nowych (nieużywanych) kontenerów metalowych z przeznaczeniem do gromadzenia frakcji odpadów przyjmowanych w PSZOK.2. Nazwa zadania: Dostawa kontenerów o pojemności 8 m3 oraz kontenerów o pojemności 38 m3 z podziałem na dwa zadania.3. Nazwa skrócona: DOSTAWA KONTENERÓW4. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na części według pojemności kontenerów wyodrębnionych poniżej w ust.5 pkt 1 i 2. Część 1 zamówienia obejmuje dostawę 11 sztuk kontenerów o pojemności 8 m3; Część 2 zamówienia obejmuje dostawę 2 szt. kontenerów o pojemności 38 m3. 5. Opis kontenerów wraz z parametrami technicznymi:Część I1. KONTENERY METALOWE POJEMNOŚĆ 8 m3 - 11 sztuk:2) wymiary (w metrach) - ok. 3,80 x 1,70 x 1,20;3) dno wykonane z blachy stalowej o gr. min. 4 mm;4) boki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 3 mm;5) łączenie dna i ściany pod kątem 90 stopni;6) drzwi otwierane na boki z potrójnym systemem zabezpieczeń (lewe skrzydło, prawe skrzydło z mechanizmem ściągającym oraz blokada centralna);7) 2 rolki zewnętrzne fi 133 mm x 120 mm;8) załadunek hakowo-bramowy, wysokość haka 1200 mm;9) hak pręta ok. fi 40 st 52;10) kontener przystosowany do obsługi przez system bramowy BSK 10;11) usztywnienia z ceownika 80 x 40 x 3;12) wymiary uchwytów i zamocowań zgodne z normą DIN 30722;13) haczyki do plandeki;14) spoiny ciągłe;15) płozy wykonane z ceownika 180 hutniczego;16) kontenery malowane farbą podkładową i nawierzchniową na kolor według palety RAL 6029;17) certyfikat WE. Część II2. KONTENERY METALOWE POJEMNOŚĆ 38 m3 - 2 sztuki:1) wymiary (w metrach) - ok. 7,0 x 2,3 x 2,35;2) dno wykonane z blachy stalowej o gr. min. 4 mm;3) boki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 3 mm; 4) usztywnienia pionowe na ścianach bocznych i w dnie z ceownika 80 x 50 x 3 co 750 mm;5) ściany gięte po promieniu R-110 mm lub łączenie dna ze ścianą pod kątem 45 stopni;6) wysokość haka 1570 mm;7) blacha stalowa w gatunku S235JRG2;8) drzwi dwuskrzydłowe;9) wieniec (zakończenie ściany) z kształtownika zamkniętego 80 x 80 x 4;10) wymiary uchwytów i zamocowań zgodne z normą DIN 30722;11) drabinka na ścianie przedniej z lewej strony w kierunku jazdy;12) drzwi otwierane na boki z potrójnym systemem zabezpieczeń (lewe skrzydło, prawe skrzydło z mechanizmem ściągającym oraz blokada centralna);13) płozy: dwuteownik IPN 180;14) rozstaw płóz 1060 mm;15) wszystkie elementy ruchome wyposażone w smarowniczki;16) wszystkie spoiny ciągłe;17) rolki o średnicy fi 159 i długości 300 mm;18) haczyki do siatki/plandeki;19) wzmocnienia pionowe płóz oraz zabezpieczenia zgodnie z DIN 30722-1;20) dodatkowa wręga pozioma na 2/3 wysokości kontenera;21) dodatkowe usztywnienia w podłodze;22) ostatnia wręga wykonana z ceownika 160 g/w;23) malowane farbą podkładową i nawierzchniową na kolor według palety RAL 6029;24) certyfikat WE.Powyższy podział na części asortymentowe zamówienia określone pojemnością kontenerów (ust. 5 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 2) stanowi jednocześnie podział zamówienia na części, przy czym każdy asortyment ujęty w osobnym punkcie stanowi odrębną część zamówienia.5. Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust.4 uPzp w miejscu, w którym przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne z opisywanym. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 uPzp spoczywa na wykonawcy.6. Użyte w siwz i w załącznikach do siwz nazwy produktów, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w siwz. 7. W przypadku norm zharmonizowanych za rozwiązania równoważne uznawane będą rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań zasadniczych na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach zgodnie z wymaganiami dyrektyw. W pozostałych przypadkach, tj. w odniesieniu do europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych za równoważne będą uznawane rozwiązania/materiały o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie zamówienia.

  II.5) Główny kod CPV: 44613000-0
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  44613300-3


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  56
  28

  II.9) Informacje dodatkowe: okres dostawy jest uzależniony od danej części zamówienia:Termin realizacji zadania:Wymagany termin dostawy:a) Część I - do 8 tygodni od daty podpisania umowy na adres Oświęcim, ul. Bema 12A (dostawa do miejsca odbioru, podpisanie protokołu odbioru).b) Część II - do 4 tygodni od daty podpisania umowy na adres Oświęcim, ul. Bema 12A (dostawa do miejsca odbioru, podpisanie protokołu odbioru).

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje się wymagań w zakresie ww. warunku udziału w postępowaniu.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje się wymagań w zakresie ww. warunku udziału w postępowaniu.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: dla części I Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są wykazać się wykonaniem dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: Celem wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga, aby wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 dostawę co najmniej 4 sztuk kontenerów o pojemności minimum 5 m3. Dla potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w wykazie wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie dostawy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.dla części IIOpis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są wykazać się wykonaniem dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: Celem wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga, aby wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 dostawę kontenera o pojemności co najmniej 28 m3. Dla potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w wykazie wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie dostawy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  2) Brak podstaw wykluczenia: a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy wykonawca. W przypadku składania oferty na dwa zadania dokument Wykonawca składa w jednym egzemplarzu.b) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (Załącznik nr 3 do siwz) W przypadku złożenia oferty Wykonawca może złożyć jedno oświadczenie obejmujące obie części jeśli z pozostałymi Wykonawcami składającymi oferty na obie części nie zachodzą przesłanki przynależności do tej samej grupy kapitałowej. c) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.d) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570). W związku z powyższym, w odniesieniu do dokumentu, o którym mowa w lit. a), tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Zamawiający odszuka wykonawcę (przedsiębiorcę) w bezpłatnej i ogólnodostępnej bazie danych, tj. Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonymi w systemie informatycznym, wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę dostępną na właściwych stronach internetowych(KRS: https://ems.ms.govm.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?tt:lbtt,CEIDG: https://prod.ceidg.govm.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx).e) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.f) W związku z powyższym wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych właściwe dokumentom, o których mowa w Rozdz. VII pkt 2 ppkt 2 lit. a). g) Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.4. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne:1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ważność dokumentów zgodnie z ppkt 1 lit. a). 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Wykaz dostaw zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w pkt V siwz, wg zał. nr 4 do siwz - dla każdej części osobno lub w przypadku złożenia oferty na obie części - złożenie wykazu dostaw spełniających wymagania siwz dla obu części zamówienia na jednym druku.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Do oferty należy dołączyć opis oferowanych kontenerów - zgodnie z załącznikiem nr 6a lub 6b do siwz - Specyfikacja Techniczna.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) Wypełniony formularz ofertowy- w zależności od części zamówienia - według zał. nr 1a lub nr 1b do siwz,2) Dowód wpłaty wadium.3) Inne dokumenty wskazane w siwz w zależności od konfiguracji wykonawstwa.4) Postuluje się przedstawienie parafowanego na wszystkich stronach wzoru umowy (zał. nr 5a lub 5b do siwz) - nieobowiązkowo.5) Wypełniony szczegółowy opis kontenerów - w zależności od części zamówienia - według zał. 6a lub 6b do siwz.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Każda oferta zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości:- Dla części 1 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)- Dla części 2 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte są w rozdziale X siwz.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena ofertowa80,00
  Okres gwarancji20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu.2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku:1) zmiany stawek cenowych brutto w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT: zmiana stawki VAT w trakcie trwania umowy upoważnia wykonawcę do zmiany treści umowy o uwzględnienie nowej stawki podatku VAT w płatnościach.2) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez Zamawiającego,3) gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, zastępuje nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;4) zamawiający przejmuje zobowiązania wykonawcy względem jego podwykonawców, co ex lege oznacza zmianę podmiotowości wykonawcy;5) zmiana nie jest istotna w rozumieniu art. 144 ust.1e uPzp;6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (w przypadku zamówień na usługi lub dostawy), a pierwotny charakter umowy nie ulega zmianie.7) zmiana przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.8) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.3. Zmiana umowy musi zostać dokonana nie inaczej niż w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu.4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych np.:1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana osób do kontaktu itp.);2) zmiana danych teleadresowych oraz osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.5. W przypadku nie możności dokonania zmian zgodnie z zapisami niniejszego punktu lub w przypadku wprowadzenia tych zmian w sposób niedozwolony ustawą, zastosowanie znajdują przepisy art. 144 ust. 2 i 3 uPzp. Uprawnienia zamawiającego odnośnie odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy:1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wówczas żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, jeżeli określona część umowy już została wykonana.2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy;2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1;3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.W każdym z wymienionych wyżej przypadków wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, jeżeli określona część umowy już została wykonana.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Zamawiający informuje, iż zagadnienia związane z tajemnicą przedsiębiorstwa zawarte są w roz. XX siwz.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-13, godzina: 07:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > j. polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; dalej ,,RODO"), informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bema 12A, 32 -600 Oświęcim,2) inspektorem ochrony danych osobowych w ZUK Sp. z o.o. jest Pani Kinga Seweryn,e-mail: sekretariat@zuk.oswiecim.pl; tel.:+48 33 842-31-40;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: dostawa 11 sztuk kontenerów o pojemności 8 m3
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I1. KONTENERY METALOWE POJEMNOŚĆ 8 m3 - 11 sztuk:2) wymiary (w metrach) - ok. 3,80 x 1,70 x 1,20;3) dno wykonane z blachy stalowej o gr. min. 4 mm;4) boki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 3 mm;5) łączenie dna i ściany pod kątem 90 stopni;6) drzwi otwierane na boki z potrójnym systemem zabezpieczeń (lewe skrzydło, prawe skrzydło z mechanizmem ściągającym oraz blokada centralna);7) 2 rolki zewnętrzne fi 133 mm x 120 mm;8) załadunek hakowo-bramowy, wysokość haka 1200 mm;9) hak pręta ok. fi 40 st 52;10) kontener przystosowany do obsługi przez system bramowy BSK 10;11) usztywnienia z ceownika 80 x 40 x 3;12) wymiary uchwytów i zamocowań zgodne z normą DIN 30722;13) haczyki do plandeki;14) spoiny ciągłe;15) płozy wykonane z ceownika 180 hutniczego;16) kontenery malowane farbą podkładową i nawierzchniową na kolor według palety RAL 6029;17) certyfikat WE.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44613000-0, 44613300-3

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 56
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa80,00
  Okres gwarancji20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin dostawy:a) Część I - do 8 tygodni od daty podpisania umowy na adres Oświęcim, ul. Bema 12A (dostawa do miejsca odbioru, podpisanie protokołu odbioru).


  Część nr: 2Nazwa: Dostawa 2 sztuk kontenerów o pojemnosci 38 m3
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II2. KONTENERY METALOWE POJEMNOŚĆ 38 m3 - 2 sztuki:1) wymiary (w metrach) - ok. 7,0 x 2,3 x 2,35;2) dno wykonane z blachy stalowej o gr. min. 4 mm;3) boki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 3 mm; 4) usztywnienia pionowe na ścianach bocznych i w dnie z ceownika 80 x 50 x 3 co 750 mm;5) ściany gięte po promieniu R-110 mm lub łączenie dna ze ścianą pod kątem 45 stopni;6) wysokość haka 1570 mm;7) blacha stalowa w gatunku S235JRG2;8) drzwi dwuskrzydłowe;9) wieniec (zakończenie ściany) z kształtownika zamkniętego 80 x 80 x 4;10) wymiary uchwytów i zamocowań zgodne z normą DIN 30722;11) drabinka na ścianie przedniej z lewej strony w kierunku jazdy;12) drzwi otwierane na boki z potrójnym systemem zabezpieczeń (lewe skrzydło, prawe skrzydło z mechanizmem ściągającym oraz blokada centralna);13) płozy: dwuteownik IPN 180;14) rozstaw płóz 1060 mm;15) wszystkie elementy ruchome wyposażone w smarowniczki;16) wszystkie spoiny ciągłe;17) rolki o średnicy fi 159 i długości 300 mm;18) haczyki do siatki/plandeki;19) wzmocnienia pionowe płóz oraz zabezpieczenia zgodnie z DIN 30722-1;20) dodatkowa wręga pozioma na 2/3 wysokości kontenera;21) dodatkowe usztywnienia w podłodze;22) ostatnia wręga wykonana z ceownika 160 g/w;23) malowane farbą podkładową i nawierzchniową na kolor według palety RAL 6029;24) certyfikat WE.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44613000-0, 44613300-3

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 28
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa 80,00
  okres gwarancji20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin dostawy:Część II - do 4 tygodni od daty podpisania umowy na adres Oświęcim, ul. Bema 12A (dostawa do miejsca odbioru, podpisanie protokołu odbioru).


  Dane kontaktowe

  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  32-602 Oświęcim, ul. Bema
  tel.: 338 423 140
  fax.: 338 423 140
  email: Wyślij email
  http://www.zuk.oswiecim.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z tworzywa.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 45886 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.