google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • DOSTAWA POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
  • Region: podkarpackie
  • Zamieszczono: 2019-07-04

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 569396-N-2019 z dnia 2019-07-04 r.

  Miejski Zakład Komunalny Nisko sp. z o.o. w Nisku: DOSTAWA POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu
  DOSTAWA POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunalny Nisko sp. z o.o. w Nisku, krajowy numer identyfikacyjny 83037509700000, ul. ul. Szklarniowa  1 , 37-400  Nisko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 415 565, e-mail sekretariat@mzknisko.pl, faks 158 415 569.
  Adres strony internetowej (URL): www.mzknisko.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  spółka z o.o ze 100% udziałem gminy

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.mzknisko.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Numer referencyjny: MZK/480/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników przeznaczonych na odpady zbierane selektywnie 1) Postanowienia ogólne Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego (PE-HD) do selektywnego zbierania (segregacji zewnętrznej) wybranych frakcji odpadów komunalnych z podziałem na: 1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury - kolor niebieski2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - kolor zielony3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - kolor żółty4) odpady biodegradowalne - kolor brązowy Wszystkie pojemniki powinny powinny być wykonane wg poniższego:a) wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD b) kolor pojemników: wg zamówieniac) czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół na obrotnicy, d) przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu e) posiadające atest PZH, spełniać normy unijne oraz CE; -dołączyć atest f) wykonane zgodnie z norma EN-840 - dołączyć certyfikat g) posiadające certyfikat jakości RAL - dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty h) znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL powinny być wytłoczone na pojemniku, i) posiadające odporność na działanie: promieni UV, niskie temperatury , udary mechaniczne, j) pojemniki wyposażone w centralny korek drenażowy (ułatwiający mycie i czyszczenie pojemnika);k) wszystkie krawędzie w pojemnikach zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń pracowników i użytkowników, l) nośność - ok. 500 kg m) pojemnik przystosowany do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową ,n) konstrukcja pojemnika tj. korpusu, pokrywy, zawiasów, kół i bocznych uchwytów musi uwzględniać obciążenia powstające podczas mechanicznego opróżniania pojemnika, w tym wzmacniane czopy boczne z zabezpieczeniem przed kołysaniem oraz wzmocnione, ocynkowane zawieszenie kół; o) wnętrze pojemnika musi posiadać gładką powierzchnię (bez tłoczeń), umożliwiającą szybkie opróżnianie pojemnika, również bez przywierania odpadów; p) logo firmy - wytłoczenie, nadruk lub naklejka koloru białego lub pomarańczowego z numerem tel. r) pojemniki nowe Zamówienie obejmuje dostawę 260 szt. nowych pojemników do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaPojemniki 1100L na ,,PAPIER, ODZIEŻ, TEKSTYLIA" a) ilość pojemników: 70 szt.; b) kolor pojemników: niebieski; c) napis na przedniej stronie o treści ,,PAPIER, ODZIEŻ, TEKSTYLIA"; kolor liter biały; n) pojemnik musi posiadać otwór wrzutowy w formie daszka uniemożliwiający dostanie się do środka wody deszczowej oraz przystosowany tylko do wrzucania odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury; o) pojemnik musi być wyposażony w zamek uniemożliwiający otwarcie pokrywy; pokrywa wyposażona w ogranicznik otwarcia oraz mechanizm dociskający pokrywę nawet jeśli pojemnik będzie stał na nierównym gruncie; Pojemniki 1100L do selektywnej zbiórki odpadów ze szkła, w tym odpady opakowaniowych ze szkła - a) ilość pojemników: 35 szt.; b) kolor pojemników: zielony; c) napis na przedniej stronie o treści ,,SZKŁO"; kolor liter biały; n) pojemnik musi posiadać minimum dwa otwory wrzutowe (o średnicy 160mm) lub klapkę - otwory z odpowiednim zabezpieczeniem, przystosowane tylko do wrzucania odpadów ze szkła (w tym odpadów opakowaniowych ze szkła); Pojemniki 1100L do selektywnej zbiórki odpadów TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWEa) ilość pojemników: 80 szt.; b) kolor pojemników: żółty; c) napis na przedniej stronie o treści ,,TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE "; kolor liter biały; d) pojemnik musi posiadać minimum dwa otwory wrzutowe (o średnicy 160mm) - otwory z odpowiednim zabezpieczeniem, przystosowane tylko do wrzucania odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych; Pojemniki 1100L do selektywnej zbiórki odpadów ODPADY BIODEGRADOWALNEa) ilość pojemników: 35 szt.; b) kolor pojemników: brązowy; c) napis na przedniej stronie o treści ODPADY BIODEGRADOWALNE kolor liter biały;Pojemniki 1100L na odpady zmieszanea) ilość pojemników: 40 szt.; b) kolor pojemników: brązowy; c) napis na przedniej stronie o treści ODPADY ZMIESZANE kolor liter biały; 3) Postanowienia formalno - prawne Produkt posiada: a) Certyfikat zgodności z EN - 840; b) Atest higieniczny; c) Dokument nadania (w języku polskim) wydany przez RAL potwierdzający, że pojemnik posiada znak jakości nadany przez tę instytucję; d) Okres gwarancji minimum 24 miesięcy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w cenie dostawy zapewnił transport pojemników do jego magazynu zlokalizowanego w MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko (województwo podkarpackie, powiat niżański). Dostawy pojemników mogą odbywać się partiami (sukcesywnie) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00

  II.5) Główny kod CPV: 34928480-6
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114, z późn. zm.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 2.W przypadku wydania wyroku lub decyzji jw. należy załączyć do oferty dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp. UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt. 23 ustawy Pzp, o treści zgodnej z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenia powyższego nie należy składać wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum/ członków spółki cywilnej oddzielnie w imieniu swojej firmy. 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających jakość oferowanych produktów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego: 1) Certyfikat zgodności z EN - 840 dla każdego oferowanego rodzaju pojemnika 2) Atest higieniczny dla każdego oferowanego rodzaju pojemnika 3) Dokument nadania (w języku polskim) wydany przez RAL lub instytucję równoważną potwierdzający, że pojemniki posiadają znak jakości nadany przez tę instytucję, 4) Wzór karty gwarancyjnej dla oferowanych pojemników, określający szczegółowe warunki gwarancji. 4. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Formularz oferty, o treści zgodnej z załączonym wzorem, 2) Formularz cenowy o treści zgodnej z załączonym wzorem, 3) Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów w imieniu których pełnomocnicy nie wymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają oferty - jeśli dotyczy, 4) Wykonawcy korzystający z zasobów podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składają wraz z ofertą dokumenty wymagane w pkt. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy Pzp). 18

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena1,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-07-11, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-07-25 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia zostaną przekroczone.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Miejski Zakład Komunalny Nisko sp. z o.o. w Nisku
  37-400 Nisko, ul. Szklarniowa 1
  tel.: 158 415 565
  fax.: 158 415 569
  email: Wyślij email
  http://www.mzknisko.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z tworzywa.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 55886 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.