google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 21.08.2019
  1 USD
  3.9210
  -0.0198
  1 EUR
  4.3513
  -0.0143
  1 CHF
  4.0014
  -0.0213
  1 GBP
  4.7623
  -0.0031
  1 RUB
  0.0592
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa materiałów sanitarnych i budowlanych dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku
  • Region: warmińsko-mazurskie
  • Zamieszczono: 2019-02-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 511667-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

  24 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Dostawa materiałów sanitarnych i budowlanych dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 28060211800000, ul. ul. Nowowiejska  20 , 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 335 922, e-mail 24wog.zam@wp.mil.pl, faks 261 335 641.
  Adres strony internetowej (URL): http://24wog.wp.mil.pl/pl/index.html
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Wojskowa Jednostka Budżetowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  http://24wog.wp.mil.pl/pl/index.html


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
  Adres:
  24 Wojskowy Oddział Gospodarzy ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko, budynek nr 5, pokój 108


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów sanitarnych i budowlanych dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku
  Numer referencyjny: 8/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub dwie części zamówienia.


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 11 42131400-0 BATERIA UMYWALKOWA 1-OTWOROWA STOJĄCADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo szt. 52 44411400-8 BRODZIK STALOWY KWADR. BIAŁY 900X900X160MM (PRACTIC) 369035 LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 53 44411400-8 BRODZIK STALOWY 800X800X160MM Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 54 36630000-6 CYLINDER PAROWY TYPU HUDRO-MATIC HY08-C-AA00Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 15 44411710-4 DESKA SEDESOWA UNIWERSALNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 150 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 40 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 10 szt. szt. 3006 44411000-4 DOLNOPŁUK Z PRZYCISKIEM GÓRNYMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 5 szt.- Sekcja obsługi infrastruktury Gołdap - 20 szt. szt. 257 44411000-4 DRĄŻEK PRYSZNICOWY ŚCIENNY 70MM ( DO SŁUCHAWKI PRYSZNICOWEJ )Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1008 39715300-0 ELEKTRODY STALOWE HYGRO - MATIC TYP HY1 DŁUG. 155MM LUB RÓWNOWAŻNEDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki kpl 89 42514310-8 FILTR OSADNIKOWY FI 40 (1 1/2")Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 310 42514310-8 FILTR SKOŚNY OSADNIKOWY WODNY MOS.1.1/4"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 311 42132000-3 GŁOWICA DO BATERII CERAMICZNA 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 10012 42132000-3 GŁOWICA DO BATERII MOSIĘŻNA 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 150 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 200 szt. szt. 40013 42130000-9 GŁOWICA TERMOSTATYCZNA 1/2" CD-75-015 LUB RÓWNOWAŻNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 20014 44621100-0 GRZEJNIK STAL. DWUPŁYTOWY C22 500X600MM LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 315 44621100-0 GRZEJNIK STAL. DWUPŁYTOWY C22 500X900MM LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 316 44621100-0 GRZEJNIK STAL. DWUPŁYTOWY C22 600X1200 LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 517 45332200-5 KOLANKO PP FI 20 POLIPROPYLEN ZGRZEWANE 90ST.Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 5018 44163240-4 KOLANO A1 1/2" OCYNKOWANEDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 35 szt. szt. 13519 44163240-4 KOLANO A1 3/8 OCYNKOWANEDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt. szt. 3020 44163240-4 KOLANO KANALIZACYJNE FI 110 MM 67 ST.Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 2021 44163240-4 KOLANO DWUKOŁNIERZOWE ZE STOPĄ DN 100/ 90 ŻELIWO N NR 9202 LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 222 44163240-4 KOLANO NYPLOWE 1" NAKR.-WKRĘT.OCYNK.Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 6023 44163240-4 KOLANO NYPLOWE 1/2" NAKR.-WKRĘT.OCYNK.Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 60 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 50 szt. szt. 12024 44163230-1 KOLANO NYPLOWE 3/4" NAKR.-WKRĘT.OCYNK.Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 2025 44411000-4 KOLANO PCV 50/15 Z USZCZELKĄDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 3026 44411000-4 KOLANO PCV 50/30 Z USZCZELKĄDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 30 szt. szt. 5027 44411000-4 KOLANO PCV 50/67 Z USZCZELKĄDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 30 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 30 szt. szt. 7028 44163240-4 KOLANO PCV FI 50/45 Z USZCZELKĄDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 1529 44163240-4 KOLANO PCV FI 50/90 Z USZCZELKĄDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt. szt. 3030 44163240-4 KOLANO PCV/HT FI 110/90 Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt. szt. 3031 44163240-4 KOLANO PVC/HT FI 110/45 Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 1532 39715000-7 KOŁNIERZ GRZEWCZY 18 KW 3/N/PE 400VDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 533 44411740-3 KOMPAKT WC STOJĄCY ODPŁYW POZIOMYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 7 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 4 szt. szt. 2134 44523200-4 KOMPLET DO MOCOWANIA MUSZLI USTĘPOWEJDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 115 szt. kpl. 16535 44523200-4 KOMPLET DO MOCOWANIA UMYWALKIDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko kpl. 8636 44425200-7 KOMPLET NAPRAWCZY DO BATERII UMYWALKOWEJ 3/4" Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap kpl. 1037 44425200-7 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTÓW WCDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap kpl. 2038 44163230-1 KOREK OCYNKOWANY FI 25Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 3039 44163230-1 KOREK OCYNKOWANY FI 32Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 3040 44163230-1 KOREK OCYNKOWANY FI 40Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 3041 44163230-1 KOREK OCYNKOWANY FI 50Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 3042 44163230-1 KOREK PCV FI 50Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 2043 44163230-1 KOREK T9 1/2 OCYNKOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 2044 44163230-1 KRZYWKA DO BATERII (MIMOŚRÓD) 1/2" X 3/4" KRÓTKADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 100 szt. szt. 12045 44425200-7 LEJEK GUMOWY DOLNOPŁUKA SAMOZACISKOWY 65/40 MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 60 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 10 szt. szt. 7046 38300000-8 MANOMETR 0,1MPADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 547 44163240-4 MUFA M2 1" OCYNKOWANADostawa do magazynu- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 5 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 5 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 50 szt. szt. 6048 44163240-4 MUFA M2 1/2" OCYNKOWANADostawa do magazynu- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 10 szt. szt. 8049 44163240-4 MUFA M2 3/4" OCYNKOWANADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 50 szt. szt. 8050 44163240-4 MUFA M2 3/8'' OCYNKOWANADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 30 szt. szt. 5051 44163230-0 MUFA REDUKCYJNA 1X1/2 OCDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1052 44163230-1 MUFA REDUKCYJNA 3/4X1/2" OCDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 2553 44411700-1 MUSZLA KLOZETOWA STOJĄCA ODPŁYW POZIOMYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 454 44163230-1 NASUWKA PVC/HT 110 POPIELATADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 1055 44163230-1 NASUWKA PVC/HT 50 POPIELATADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 556 44163230-1 NASUWKA PVC/HT 75 POPIELATADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 1057 44163230-1 NYPEL N8 1" OCYNKOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 8 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt. szt. 1858 44163230-1 NYPEL N8 1/2 '' OCYNKOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 79 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 100 szt. szt. 17959 44163230-1 NYPEL N8 3/4" OCYNKOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 2060 44163230-1 NYPEL N8 3/8 OCYNKOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko 15 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt. szt. 2561 44523200-4 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 1 1/4"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 2562 44163230-1 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 5063 44163230-1 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 3/4"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 5064 44163230-1 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 1"Dostawa do magazynu- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 30 szt. szt. 5065 44163230-1 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt. szt. 4066 44163230-1 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 4"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 2067 24311000-7 ODKAMIENIACZ DO URZĄDZEŃ KUCHENNYCH "KAMIX" 25 KG LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 1068 44163230-1 OPASKA NAPRAWCZA STALOWA DN100X250MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 7 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 2 szt. szt. 969 44163230-1 OPASKA NAPRAWCZA STALOWA DN65X250MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 4 szt. szt. 1470 44163230-1 OPASKA NAPRAWCZA STALOWA DN80X250MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 8 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 2 szt. szt. 1071 45330000-9 OTULINA DO RUR TUBOLIT S 22X9MM L= 2 MB LUB RÓWNOWAŻNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 2072 398125500-2 PASTA USZCZELNIAJĄCA UNIPAK 250G LUB RÓWNOWAŻNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 3273 42132000-3 POKRĘTŁO BATERII CHROM 3/8" Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 3074 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1" 15MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1575 44163230-1 PRZEDŁUŻKA DO BATERII MOSIĘŻNYCH CHROMOWANA 1/2 30 GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 1076 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1" 10MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1577 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1" 20MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1578 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 10MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1579 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 15MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1580 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 20MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 15 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt. szt. 3581 44330000-2 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 25MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 2082 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 3/8 10MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 6583 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 3/8 15MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1584 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 3/8 25MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1585 39715100-8 PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ WODY DAFI Z BATERIĄ 3,7KW LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 1086 44163230-1 REDUKCJA 2"X 1 1/2" OCYNKOWANADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 287 44163230-1 REDUKCJA OC 1X1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1088 44163230-1 REDUKCJA PCV 50X32Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1589 44163230-1 REWIZJA PCV FI 110 KANALIZACYJNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 2090 44163230-1 REWIZJA PCV FI 50 KANALIZACYJNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 2091 44163240-4 RURA DRENARSKA PCV FI 160MM L - 2MDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 492 44163000-0 RURA KANALIZACYJNA Z PCV FI 50 L - 1MDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 2093 25210000-6 RURA PCV 32 L-2MDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja obsługi infrastruktury Węgorzewo szt. 5094 19520000-7 RURA PCV 50 L-315MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt. szt. 4095 19520000-7 RURA PCV 50 L-500MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt. szt. 4096 42132000-3 RURKA NATRYSKOWA CHROM 15 L-1000MM Z SITKIEMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 2097 44160000-9 SŁUCHAWKA NATRYSKOWA 2-FUNKCYJNA CHROMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 50 szt. szt. 7098 44411000-4 SYFON BRODZIKA 50 A405 LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja obsługi infrastruktury Gizycko szt. 2099 44411000-4 SYFON PISUAROWY BUTELKOWY PCV 50 A50250 LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt. szt. 40100 44411000-4 SYFON UMYWALKI BUTELKOWY 32Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 30101 42131110-0 SYFON UMYWALKI PCV 32/50 S/MDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 10102 44411000-4 SYFON UMYWALKI PCV 50 S/M A104 LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 20103 44411000-4 SYFON UMYWALKI-BIDETU 50 S/M A105M50 LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 100104 44425200-7 ŚRUBA DO MOCOWANIA DESKI SEDESOWEJ KOŁO NOWA LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 50105 44163230-1 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY KĄTOWY 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 20106 44163230-1 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY 1 1/4" Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 10107 44163230-1 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 50108 44163230-1 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY 3/4" Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo - 5 szt. szt. 15109 44163230-1 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 10 3/8"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 15110 44163230-1 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 40 1 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 10111 44163230-1 TAŚMA TEFLONOWA 12MM X12MDostawa do magazynu- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 110112 44163230-1 TRÓJNIK B1 1" OCYNKOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 14113 44163230-1 TRÓJNIK B1 1/2" OCYNKOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt. szt. 70114 44163230-1 TRÓJNIK PCV-HT 67 50X50 SZARYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 15115 44163230-1 TRÓJNIK PCV-HT 90 50X50X50 POPIELATYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 30116 44163230-1 TRÓJNIK PCV-U 110/75/45 KANALIZACYJNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 5117 44163230-1 TRÓJNIK PCV-U 50/50/45 KANALIZACYJNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 30118 45310000-3 UCHWYT DO RUR PCV POJEDYNCZY 110 SZARY Z KOŁKIEM Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja obsługi infrastruktury Węgorzewo szt. 10119 45261000-4 UCHWYT DO RUR PP POJEDYNCZY 16Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 50120 44411300-7 UMYWALKA PORCELANOWA 60Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 4121 44425200-7 USZCZELKA DO WODOMIERZA FI 15Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 50122 44425200-7 USZCZELKA DO WODOMIERZA FI 20Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 50123 44425200-7 USZCZELKA DO WODOMIERZA FI 25Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 50124 44425200-7 USZCZELKA DO WODOMIERZA FI 32Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 50125 44425200-7 USZCZELKA DO WODOMIERZA FI 40Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 50126 44425200-7 USZCZELKA DO WODOMIERZA FI 50Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 50127 25122220-0 USZCZELKA GUMOWA DO GŁOWICY BATERII 1/2 SILIKONOWADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 100 szt. szt. 200128 44425200-7 USZCZELKA SILIKONOWA PŁASKA 3/4" POD KRZYWKĘDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 200129 44425200-7 USZCZELKI DO KOMPAKTU CERSANIT K99-0037Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 25130 44165000-4 WĄŻ ELAST.W OP.STAL.1/2"GW X 1/2"GW 1000MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 50 szt. szt. 60131 44165100-5 WĘŻYK ELAST. W OPL. MET.. 1/2"W X 3/8"Z 30Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 45 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 30 szt. szt. 75132 25122100-3 WĘŻYK ELAST. W OPL. MET. 3/8"WX3/8"W 40Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 10133 44165100-5 WĘŻYK ELAST. W OPL.MET. 1/2"WX1/2"Z 30CMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 15 szt. szt. 65134 44165100-5 WĘŻYK ELAST. W OPL.MET. 1/2"WX1/2"Z 50CMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 55 szt. szt. 75135 44165100-5 WĘŻYK ELAST. W OPL.MET. 1/2"WX3/8"W 50CMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 10 szt. szt. 50136 44165100-5 WĘŻYK ELAST. W OPL.MET. 3/8"WX3/8"Z 30Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 30 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt. szt. 40137 44165100-5 WĘŻYK ELAST. W OPL.MET. 3/8"WX3/8"Z 40Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 25 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt. szt. 35138 44165100-5 WĘŻYK ELAST. W OPL.MET. 3/8"WX3/8"Z 50Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 30 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt. szt. 40139 36712100-6 WKŁAD FILTRA WODY 26,5X5,5MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 8140 38421100-3 WODOMIERZ M110 DN25MM Z/W ZE ŚRUBUNKIEMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 2141 38421100-3 WODOMIERZ MZ 50-GDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 1142 38421100-3 WODOMIERZ S100 DN20MM Z/W ZE ŚRUBUNKIEMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 2143 42132000-3 WYLEWKA DO BATERII 1/2"C L-135MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 50144 42132000-3 WYLEWKA DO BATERII 1/2"C L-180MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 50145 2913000-9 WYLEWKA DO BATERII 3/4"C L-180MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 10146 42132000-3 WYLEWKA DO BATERII 3/4"S L-250MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 30147 42132000-3 WYLEWKA DOLNA TYP S 1/2" L-180MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 40148 42131147-8 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1/2 Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 3 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 30 szt. szt. 33149 45332200-5 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 1/2''Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 10150 42131110-0 ZAWÓR GRZEJNIKOWY KĄTOWY 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 15 szt. szt. 65151 42131110-0 ZAWÓR GRZEJNIKOWY KĄTOWY 3/8"Dostawa do magazynu- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 15 szt. szt. 15152 42131110-0 ZAWÓR GRZEJNIKOWY PROSTY 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 50153 42131400-0 ZAWÓR KĄTOWY KULOWY 1/2" X 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 5 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 15 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 50 szt. szt. 70154 42131400-0 ZAWÓR KĄTOWY KULOWY 1/2" X 3/8"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 10155 42131400-0 ZAWÓR KĄTOWY KULOWY Z ROZETĄ 1/2" X 3/8" NIKLOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 40 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt. szt. 60156 42131260-6 ZAWÓR KĄTOWY PCV DO SPŁUCZKI 1/2X1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja obsługi infrastruktury Giżycko szt. 45157 45333000-0 ZAWÓR KULOWY GAZOWY 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 20158 42131260-6 ZAWÓR KULOWY KĄTOWY FI 1/2X1/2" Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 20159 42131400-0 ZAWÓR KULOWY MUFOWY 1 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 10160 42131400-0 ZAWÓR KULOWY MUFOWY 1"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 3 szt. szt. 13161 42131400-0 ZAWÓR KULOWY MUFOWY 1" PAROWY PROSTYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 15162 42131400-0 ZAWÓR KULOWY MUFOWY 3/4"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 3 szt. szt. 23163 42131400-0 ZAWÓR KULOWY MUFOWY GWINTOWANY DN 15 PN 25Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 54 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt. szt. 74164 42131260-6 ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY DO PRALKI 1/2"X3/4"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 45 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt. szt. 55165 42131400-0 ZAWÓR KULOWY WODNY 1" PN 30 PRZELOTOWY Z RĄCZKĄDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 5166 42131400-0 ZAWÓR KULOWY WODNY 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 15 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 40 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 5 szt. szt. 160167 42131400-0 ZAWÓR KULOWY WODNY 3/4" PN 30 PRZELOTOWY Z RĄCZKĄDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 10168 42131260-6 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY BOCZNY ZN1 1/2" STANDDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 75 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 10 szt. szt. 285169 42131260-6 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY BOCZNY ZN2 3/8" STANDDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 75 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 100 szt. szt. 325170 44163230-1 ZAWÓR ODPOWIETRZNIK DO PIONU 1/2" ZAWÓR STOPOWY Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 15 szt. szt. 55171 42131110-0 ZAWÓR PISUAROWY CZASOWY TYPU INVENA BU-67-FOS LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 2172 42131110-0 ZAWÓR PŁYWAKOWY NAPEŁNIAJĄCY 3/8 POZIOMYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 5173 42131110-0 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU KOŁO LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 20174 44163200-1 ZAWÓR TERMOSTATYCZNY GRZEJNIKOWY Z GŁOWICĄ TYPU ZT 22 1/2 PROSTY LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 20175 42131400-0 ZAWÓR WYPŁYWOWY (CZERPALNY) - GŁOWICA M294 ZE ZŁĄCZEM DO WĘŻA 1/2" KORPUS MOSIĘŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 5176 42131143-0 ZAWÓR ZWROTNY MOSIĘŻNY 2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 5177 42131400-0 ZESTAW GRZEJNIKOWY PROSTY 1/2 TYPU ZTM 01 FERRO LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki kpl. 20178 44425200-7 ZESTAW NAPRAWCZY WC COMPAKT 15 ELEMENTOWY LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki kpl. 10179 44411000-4 ZESTAW NATRYSKOWY SŁUCHAWKA WĄŻ 1500 MM Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 10 szt. kpl. 210180 44411000-4 ZESTAW USZCZELEK BATERII 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie kpl. 10181 44411000-4 ZESTAW USZCZELEK DO DOLNOPŁUKA PVCDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 10182 44163230-1 ZŁĄCZE UNIWERSALNE PCV DO WC 110X400MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 30183 44411000-4 ZŁĄCZE UNIWERSALNE WC 110X360MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 3 szt. szt. 13184 44411000-4 ZŁĄCZE UNIWERSALNE WC 110X450MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 30 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 2 szt. szt. 32185 44411000-4 ZŁĄCZE UNIWERSALNE WC 110X550MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 35 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 12 szt. szt. 47Część 2:1 44111200-3 CEMENT II/B-M (V-LL) 32,5R / CEM II/B-V 32,5R) WOREK 25 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem: 1 Tura- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 60 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 60 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 8 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT gwarancja minimum 60 dni szt. 2382 44111200-3 CEMENT II/B-M (V-LL) 32,5R / CEM II/B-V 32,5R) WOREK 25 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem: 2 Tura- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 60 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 60 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 10 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT gwarancja minimum 60 dni szt. 2303 44921100-3 GŁADŹ SZPACHLOWA BIAŁA GIPSAR UNI OPAKOWANIE 20 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 75 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 10 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 854 44130000-0 KRĘG BETONOWY WIBROPRASOWANY - POŁĄCZENIE NA USZCZELKI 1200 X 500 X 135MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie rejon Szeroki Bór/dokumenty wymagane przy dostawie: Aprobata Techniczna szt. 165 44190000-8 LEPIK ASFALTOWY NA GORĄCO OPAKOWANIE 21 KG IZOLOBET LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 106 44190000-8 LEPIK NA ZIMNO OPAKOWANIE 10 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 307 44113620-7 MASA MINERALNO-ASFALTOWA OPAKOWANIE 25 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 120 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 80 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 50 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 2508 44921100-3 MASA SZPACHLOWA TYPU CEKOL C-45 WORKI PO 20 KG LUB RÓWNOWAŻNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo - 30 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 28 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 589 44111100-2 MĄCZKA CEGLANA D OPAKOWANIE 25 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/ KT szt. 4010 44113620-7 PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA 5,2 MM (ROLKA 5M2)Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 30 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 510 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 40 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT gwarancja minimum 24 miesiące szt. 58011 44190000-8 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA W/400/1200 (ROLKA 15M2)Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT gwarancja minimum 24 miesiące szt. 3512 44113200-7 PŁYTKA PODŁOGOWA CERAMICZNA 30X30 CMkolor: beżowyDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko /dokumenty wymagane przy dostawie: DZ/CZ/KT m2 2513 44921210-7 WAPNO HYDRATYZOWANE WORKOWANE 20 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 5014 45320000-6 WEŁNA MINERALNA SZKLANA WATA 150 MM 6M2Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/ KT m2 1815 28814100-2 ZAPRAWA BETONOWA B25 BAUMIT OPAKOWANIE 25 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 2016 44111800-9 ZAPRAWA DO FUGOWANIA 1-7 BRĄZOWA OPAKOWANIE 5 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 2 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 2 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT, gwarancja minimum 24 miesiące szt. 417 44111800-9 ZAPRAWA DO FUGOWANIA 1-7 BIAŁA OPAKOWANIE 5 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo - 2 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 2 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT, gwarancja minimum 24 miesiące szt. 418 44111800-9 ZAPRAWA DO FUGOWANIA 1-7 SZARA OPAKOWANIE 5 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 2 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 2 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT, gwarancja minimum 24 miesiące szt. 419 44921100-3 ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH WORKI PO 25 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT , gwarancja minimum 12 miesiące szt. 2420 45000000-7 ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA OPAKOWANIE 25 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 18 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 4 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 10 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT , gwarancja minimum 12 miesiące szt. 5221 45432100-5 ZAPRAWA POSADZKOWA ZP-CM12 OPAKOWANIE 25 KG LUB RÓWNOWAŻNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo /dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 2022 45000000-7 ZAPRAWA TYNKARSKA OPAKOWANIE 25KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 200 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 60 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 20 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 300* Oznaczenia i nazwy użyte w opisach przedmiotu zamówienia: - mają charakter poglądowy i służą jedynie do łatwiejszej identyfikacji - zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia

  II.5) Główny kod CPV: 44163240-4
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  44411000-4
  44163230-1
  44425200-7
  44111200-3
  44113620-7
  44111800-9
  45000000-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia: 1. Dla części I - od 10 do 20 dni od dnia podpisania umowy, w zależności od treści złożonej oferty.2. Dla części II:o 1 Tura - od 10 do 25 dni od dnia podpisania umowy, w zależności od treści złożonej oferty.o 2 Tura - z zastrzeżeniem, że dostawa nie może odbywać się wcześniej niż 90 dni od dnia dostawy 1 tury.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ)
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ);
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b. Dokument, o którym mowa w pkt. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Formularz ofertowy podpisany na każdej stronie (załącznik nr 1 do siwz), Zestawienie cenowe przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do siwz, załącznik nr 3 do siwz); Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, Kopia potwierdzenia zapłaty wadium.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:1.1 Część I - 3 500,00 zł1.2 Część II - zamawiający nie żąda wniesienia wadium.2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert.3. Wadium może być wniesione w:a. pieniądzu;b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c. gwarancjach bankowych;d. gwarancjach ubezpieczeniowych;e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: NBP O/O Olsztyn 17 1010 1397 0020 1713 9120 2000 z dopiskiem w tytule przelewu: ,,Wadium w post. nr 8/2019 - Dostawa materiałów sanitarnych i budowlanych dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zadanie 1".5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:a. pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;b. innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Termin realizacji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  a. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania wynikającego z oferty Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w roku 2019.b. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie, zmniejszenia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, przy czym wartość niewykorzystanego zobowiązania nie może być większa niż 30% wartości, określonej w § 6 ust. 1 umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-19, godzina: 08:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Dostawa materiałów sanitarnych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 42131400-0 BATERIA UMYWALKOWA 1-OTWOROWA STOJĄCADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo szt. 52 44411400-8 BRODZIK STALOWY KWADR. BIAŁY 900X900X160MM (PRACTIC) 369035 LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 53 44411400-8 BRODZIK STALOWY 800X800X160MM Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 54 36630000-6 CYLINDER PAROWY TYPU HUDRO-MATIC HY08-C-AA00Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 15 44411710-4 DESKA SEDESOWA UNIWERSALNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 150 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 40 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 10 szt. szt. 3006 44411000-4 DOLNOPŁUK Z PRZYCISKIEM GÓRNYMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 5 szt.- Sekcja obsługi infrastruktury Gołdap - 20 szt. szt. 257 44411000-4 DRĄŻEK PRYSZNICOWY ŚCIENNY 70MM ( DO SŁUCHAWKI PRYSZNICOWEJ )Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1008 39715300-0 ELEKTRODY STALOWE HYGRO - MATIC TYP HY1 DŁUG. 155MM LUB RÓWNOWAŻNEDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki kpl 89 42514310-8 FILTR OSADNIKOWY FI 40 (1 1/2")Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 310 42514310-8 FILTR SKOŚNY OSADNIKOWY WODNY MOS.1.1/4"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 311 42132000-3 GŁOWICA DO BATERII CERAMICZNA 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 10012 42132000-3 GŁOWICA DO BATERII MOSIĘŻNA 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 150 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 200 szt. szt. 40013 42130000-9 GŁOWICA TERMOSTATYCZNA 1/2" CD-75-015 LUB RÓWNOWAŻNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 20014 44621100-0 GRZEJNIK STAL. DWUPŁYTOWY C22 500X600MM LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 315 44621100-0 GRZEJNIK STAL. DWUPŁYTOWY C22 500X900MM LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 316 44621100-0 GRZEJNIK STAL. DWUPŁYTOWY C22 600X1200 LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 517 45332200-5 KOLANKO PP FI 20 POLIPROPYLEN ZGRZEWANE 90ST.Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 5018 44163240-4 KOLANO A1 1/2" OCYNKOWANEDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 35 szt. szt. 13519 44163240-4 KOLANO A1 3/8 OCYNKOWANEDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt. szt. 3020 44163240-4 KOLANO KANALIZACYJNE FI 110 MM 67 ST.Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 2021 44163240-4 KOLANO DWUKOŁNIERZOWE ZE STOPĄ DN 100/ 90 ŻELIWO N NR 9202 LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 222 44163240-4 KOLANO NYPLOWE 1" NAKR.-WKRĘT.OCYNK.Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 6023 44163240-4 KOLANO NYPLOWE 1/2" NAKR.-WKRĘT.OCYNK.Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 60 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 50 szt. szt. 12024 44163230-1 KOLANO NYPLOWE 3/4" NAKR.-WKRĘT.OCYNK.Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 2025 44411000-4 KOLANO PCV 50/15 Z USZCZELKĄDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 3026 44411000-4 KOLANO PCV 50/30 Z USZCZELKĄDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 30 szt. szt. 5027 44411000-4 KOLANO PCV 50/67 Z USZCZELKĄDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 30 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 30 szt. szt. 7028 44163240-4 KOLANO PCV FI 50/45 Z USZCZELKĄDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 1529 44163240-4 KOLANO PCV FI 50/90 Z USZCZELKĄDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt. szt. 3030 44163240-4 KOLANO PCV/HT FI 110/90 Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt. szt. 3031 44163240-4 KOLANO PVC/HT FI 110/45 Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 1532 39715000-7 KOŁNIERZ GRZEWCZY 18 KW 3/N/PE 400VDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 533 44411740-3 KOMPAKT WC STOJĄCY ODPŁYW POZIOMYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 7 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 4 szt. szt. 2134 44523200-4 KOMPLET DO MOCOWANIA MUSZLI USTĘPOWEJDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 115 szt. kpl. 16535 44523200-4 KOMPLET DO MOCOWANIA UMYWALKIDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko kpl. 8636 44425200-7 KOMPLET NAPRAWCZY DO BATERII UMYWALKOWEJ 3/4" Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap kpl. 1037 44425200-7 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTÓW WCDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap kpl. 2038 44163230-1 KOREK OCYNKOWANY FI 25Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 3039 44163230-1 KOREK OCYNKOWANY FI 32Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 3040 44163230-1 KOREK OCYNKOWANY FI 40Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 3041 44163230-1 KOREK OCYNKOWANY FI 50Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 3042 44163230-1 KOREK PCV FI 50Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 2043 44163230-1 KOREK T9 1/2 OCYNKOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 2044 44163230-1 KRZYWKA DO BATERII (MIMOŚRÓD) 1/2" X 3/4" KRÓTKADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 100 szt. szt. 12045 44425200-7 LEJEK GUMOWY DOLNOPŁUKA SAMOZACISKOWY 65/40 MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 60 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 10 szt. szt. 7046 38300000-8 MANOMETR 0,1MPADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 547 44163240-4 MUFA M2 1" OCYNKOWANADostawa do magazynu- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 5 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 5 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 50 szt. szt. 6048 44163240-4 MUFA M2 1/2" OCYNKOWANADostawa do magazynu- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 10 szt. szt. 8049 44163240-4 MUFA M2 3/4" OCYNKOWANADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 50 szt. szt. 8050 44163240-4 MUFA M2 3/8'' OCYNKOWANADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 30 szt. szt. 5051 44163230-0 MUFA REDUKCYJNA 1X1/2 OCDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1052 44163230-1 MUFA REDUKCYJNA 3/4X1/2" OCDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 2553 44411700-1 MUSZLA KLOZETOWA STOJĄCA ODPŁYW POZIOMYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 454 44163230-1 NASUWKA PVC/HT 110 POPIELATADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 1055 44163230-1 NASUWKA PVC/HT 50 POPIELATADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 556 44163230-1 NASUWKA PVC/HT 75 POPIELATADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 1057 44163230-1 NYPEL N8 1" OCYNKOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 8 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt. szt. 1858 44163230-1 NYPEL N8 1/2 '' OCYNKOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 79 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 100 szt. szt. 17959 44163230-1 NYPEL N8 3/4" OCYNKOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 2060 44163230-1 NYPEL N8 3/8 OCYNKOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko 15 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt. szt. 2561 44523200-4 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 1 1/4"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 2562 44163230-1 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 5063 44163230-1 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 3/4"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 5064 44163230-1 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 1"Dostawa do magazynu- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 30 szt. szt. 5065 44163230-1 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt. szt. 4066 44163230-1 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 4"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 2067 24311000-7 ODKAMIENIACZ DO URZĄDZEŃ KUCHENNYCH "KAMIX" 25 KG LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 1068 44163230-1 OPASKA NAPRAWCZA STALOWA DN100X250MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 7 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 2 szt. szt. 969 44163230-1 OPASKA NAPRAWCZA STALOWA DN65X250MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 4 szt. szt. 1470 44163230-1 OPASKA NAPRAWCZA STALOWA DN80X250MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 8 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 2 szt. szt. 1071 45330000-9 OTULINA DO RUR TUBOLIT S 22X9MM L= 2 MB LUB RÓWNOWAŻNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 2072 398125500-2 PASTA USZCZELNIAJĄCA UNIPAK 250G LUB RÓWNOWAŻNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 3273 42132000-3 POKRĘTŁO BATERII CHROM 3/8" Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 3074 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1" 15MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1575 44163230-1 PRZEDŁUŻKA DO BATERII MOSIĘŻNYCH CHROMOWANA 1/2 30 GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 1076 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1" 10MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1577 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1" 20MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1578 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 10MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1579 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 15MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1580 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 20MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 15 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt. szt. 3581 44330000-2 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 25MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 2082 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 3/8 10MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 6583 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 3/8 15MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1584 44163230-1 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 3/8 25MM GW-GZDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1585 39715100-8 PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ WODY DAFI Z BATERIĄ 3,7KW LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 1086 44163230-1 REDUKCJA 2"X 1 1/2" OCYNKOWANADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 287 44163230-1 REDUKCJA OC 1X1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1088 44163230-1 REDUKCJA PCV 50X32Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 1589 44163230-1 REWIZJA PCV FI 110 KANALIZACYJNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 2090 44163230-1 REWIZJA PCV FI 50 KANALIZACYJNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 2091 44163240-4 RURA DRENARSKA PCV FI 160MM L - 2MDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 492 44163000-0 RURA KANALIZACYJNA Z PCV FI 50 L - 1MDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 2093 25210000-6 RURA PCV 32 L-2MDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja obsługi infrastruktury Węgorzewo szt. 5094 19520000-7 RURA PCV 50 L-315MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt. szt. 4095 19520000-7 RURA PCV 50 L-500MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt. szt. 4096 42132000-3 RURKA NATRYSKOWA CHROM 15 L-1000MM Z SITKIEMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 2097 44160000-9 SŁUCHAWKA NATRYSKOWA 2-FUNKCYJNA CHROMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 50 szt. szt. 7098 44411000-4 SYFON BRODZIKA 50 A405 LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja obsługi infrastruktury Gizycko szt. 2099 44411000-4 SYFON PISUAROWY BUTELKOWY PCV 50 A50250 LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt. szt. 40100 44411000-4 SYFON UMYWALKI BUTELKOWY 32Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 30101 42131110-0 SYFON UMYWALKI PCV 32/50 S/MDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 10102 44411000-4 SYFON UMYWALKI PCV 50 S/M A104 LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 20103 44411000-4 SYFON UMYWALKI-BIDETU 50 S/M A105M50 LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 100104 44425200-7 ŚRUBA DO MOCOWANIA DESKI SEDESOWEJ KOŁO NOWA LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 50105 44163230-1 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY KĄTOWY 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 20106 44163230-1 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY 1 1/4" Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 10107 44163230-1 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 50108 44163230-1 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY 3/4" Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo - 5 szt. szt. 15109 44163230-1 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 10 3/8"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 15110 44163230-1 ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 40 1 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 10111 44163230-1 TAŚMA TEFLONOWA 12MM X12MDostawa do magazynu- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 110112 44163230-1 TRÓJNIK B1 1" OCYNKOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 14113 44163230-1 TRÓJNIK B1 1/2" OCYNKOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt. szt. 70114 44163230-1 TRÓJNIK PCV-HT 67 50X50 SZARYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 15115 44163230-1 TRÓJNIK PCV-HT 90 50X50X50 POPIELATYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 30116 44163230-1 TRÓJNIK PCV-U 110/75/45 KANALIZACYJNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 5117 44163230-1 TRÓJNIK PCV-U 50/50/45 KANALIZACYJNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 30118 45310000-3 UCHWYT DO RUR PCV POJEDYNCZY 110 SZARY Z KOŁKIEM Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja obsługi infrastruktury Węgorzewo szt. 10119 45261000-4 UCHWYT DO RUR PP POJEDYNCZY 16Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 50120 44411300-7 UMYWALKA PORCELANOWA 60Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 4121 44425200-7 USZCZELKA DO WODOMIERZA FI 15Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 50122 44425200-7 USZCZELKA DO WODOMIERZA FI 20Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 50123 44425200-7 USZCZELKA DO WODOMIERZA FI 25Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 50124 44425200-7 USZCZELKA DO WODOMIERZA FI 32Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 50125 44425200-7 USZCZELKA DO WODOMIERZA FI 40Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 50126 44425200-7 USZCZELKA DO WODOMIERZA FI 50Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 50127 25122220-0 USZCZELKA GUMOWA DO GŁOWICY BATERII 1/2 SILIKONOWADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 100 szt. szt. 200128 44425200-7 USZCZELKA SILIKONOWA PŁASKA 3/4" POD KRZYWKĘDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 200129 44425200-7 USZCZELKI DO KOMPAKTU CERSANIT K99-0037Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 25130 44165000-4 WĄŻ ELAST.W OP.STAL.1/2"GW X 1/2"GW 1000MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 50 szt. szt. 60131 44165100-5 WĘŻYK ELAST. W OPL. MET.. 1/2"W X 3/8"Z 30Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 45 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 30 szt. szt. 75132 25122100-3 WĘŻYK ELAST. W OPL. MET. 3/8"WX3/8"W 40Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 10133 44165100-5 WĘŻYK ELAST. W OPL.MET. 1/2"WX1/2"Z 30CMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 15 szt. szt. 65134 44165100-5 WĘŻYK ELAST. W OPL.MET. 1/2"WX1/2"Z 50CMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 55 szt. szt. 75135 44165100-5 WĘŻYK ELAST. W OPL.MET. 1/2"WX3/8"W 50CMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 10 szt. szt. 50136 44165100-5 WĘŻYK ELAST. W OPL.MET. 3/8"WX3/8"Z 30Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 30 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt. szt. 40137 44165100-5 WĘŻYK ELAST. W OPL.MET. 3/8"WX3/8"Z 40Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 25 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt. szt. 35138 44165100-5 WĘŻYK ELAST. W OPL.MET. 3/8"WX3/8"Z 50Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 30 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt. szt. 40139 36712100-6 WKŁAD FILTRA WODY 26,5X5,5MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 8140 38421100-3 WODOMIERZ M110 DN25MM Z/W ZE ŚRUBUNKIEMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 2141 38421100-3 WODOMIERZ MZ 50-GDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 1142 38421100-3 WODOMIERZ S100 DN20MM Z/W ZE ŚRUBUNKIEMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 2143 42132000-3 WYLEWKA DO BATERII 1/2"C L-135MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 50144 42132000-3 WYLEWKA DO BATERII 1/2"C L-180MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 50145 2913000-9 WYLEWKA DO BATERII 3/4"C L-180MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 10146 42132000-3 WYLEWKA DO BATERII 3/4"S L-250MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 30147 42132000-3 WYLEWKA DOLNA TYP S 1/2" L-180MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 40148 42131147-8 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1/2 Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 3 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 30 szt. szt. 33149 45332200-5 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 1/2''Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 10150 42131110-0 ZAWÓR GRZEJNIKOWY KĄTOWY 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 15 szt. szt. 65151 42131110-0 ZAWÓR GRZEJNIKOWY KĄTOWY 3/8"Dostawa do magazynu- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 15 szt. szt. 15152 42131110-0 ZAWÓR GRZEJNIKOWY PROSTY 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 50153 42131400-0 ZAWÓR KĄTOWY KULOWY 1/2" X 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 5 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 15 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 50 szt. szt. 70154 42131400-0 ZAWÓR KĄTOWY KULOWY 1/2" X 3/8"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 10155 42131400-0 ZAWÓR KĄTOWY KULOWY Z ROZETĄ 1/2" X 3/8" NIKLOWANYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 40 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt. szt. 60156 42131260-6 ZAWÓR KĄTOWY PCV DO SPŁUCZKI 1/2X1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja obsługi infrastruktury Giżycko szt. 45157 45333000-0 ZAWÓR KULOWY GAZOWY 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo szt. 20158 42131260-6 ZAWÓR KULOWY KĄTOWY FI 1/2X1/2" Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 20159 42131400-0 ZAWÓR KULOWY MUFOWY 1 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 10160 42131400-0 ZAWÓR KULOWY MUFOWY 1"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 3 szt. szt. 13161 42131400-0 ZAWÓR KULOWY MUFOWY 1" PAROWY PROSTYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 15162 42131400-0 ZAWÓR KULOWY MUFOWY 3/4"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 3 szt. szt. 23163 42131400-0 ZAWÓR KULOWY MUFOWY GWINTOWANY DN 15 PN 25Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 54 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt. szt. 74164 42131260-6 ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY DO PRALKI 1/2"X3/4"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 45 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt. szt. 55165 42131400-0 ZAWÓR KULOWY WODNY 1" PN 30 PRZELOTOWY Z RĄCZKĄDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 5166 42131400-0 ZAWÓR KULOWY WODNY 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 15 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 40 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 5 szt. szt. 160167 42131400-0 ZAWÓR KULOWY WODNY 3/4" PN 30 PRZELOTOWY Z RĄCZKĄDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 10168 42131260-6 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY BOCZNY ZN1 1/2" STANDDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 75 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 10 szt. szt. 285169 42131260-6 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY BOCZNY ZN2 3/8" STANDDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 75 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 100 szt. szt. 325170 44163230-1 ZAWÓR ODPOWIETRZNIK DO PIONU 1/2" ZAWÓR STOPOWY Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 20 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 15 szt. szt. 55171 42131110-0 ZAWÓR PISUAROWY CZASOWY TYPU INVENA BU-67-FOS LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 2172 42131110-0 ZAWÓR PŁYWAKOWY NAPEŁNIAJĄCY 3/8 POZIOMYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 5173 42131110-0 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU KOŁO LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 20174 44163200-1 ZAWÓR TERMOSTATYCZNY GRZEJNIKOWY Z GŁOWICĄ TYPU ZT 22 1/2 PROSTY LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 20175 42131400-0 ZAWÓR WYPŁYWOWY (CZERPALNY) - GŁOWICA M294 ZE ZŁĄCZEM DO WĘŻA 1/2" KORPUS MOSIĘŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap szt. 5176 42131143-0 ZAWÓR ZWROTNY MOSIĘŻNY 2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko szt. 5177 42131400-0 ZESTAW GRZEJNIKOWY PROSTY 1/2 TYPU ZTM 01 FERRO LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki kpl. 20178 44425200-7 ZESTAW NAPRAWCZY WC COMPAKT 15 ELEMENTOWY LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki kpl. 10179 44411000-4 ZESTAW NATRYSKOWY SŁUCHAWKA WĄŻ 1500 MM Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 50 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 10 szt. kpl. 210180 44411000-4 ZESTAW USZCZELEK BATERII 1/2"Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie kpl. 10181 44411000-4 ZESTAW USZCZELEK DO DOLNOPŁUKA PVCDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki szt. 10182 44163230-1 ZŁĄCZE UNIWERSALNE PCV DO WC 110X400MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie szt. 30183 44411000-4 ZŁĄCZE UNIWERSALNE WC 110X360MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 3 szt. szt. 13184 44411000-4 ZŁĄCZE UNIWERSALNE WC 110X450MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 30 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 2 szt. szt. 32185 44411000-4 ZŁĄCZE UNIWERSALNE WC 110X550MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 35 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 12 szt. szt. 47* Oznaczenia i nazwy użyte w opisach przedmiotu zamówienia: - mają charakter poglądowy i służą jedynie do łatwiejszej identyfikacji - zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44163240-4, 44411000-4, 44163230-1, 44425200-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 20
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin realizacji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Dostawa materiałów budowlanych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 44111200-3 CEMENT II/B-M (V-LL) 32,5R / CEM II/B-V 32,5R) WOREK 25 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem: 1 Tura- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 60 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 60 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 10 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 8 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT gwarancja minimum 60 dni szt. 2382 44111200-3 CEMENT II/B-M (V-LL) 32,5R / CEM II/B-V 32,5R) WOREK 25 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem: 2 Tura- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 60 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 100 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 60 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 10 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT gwarancja minimum 60 dni szt. 2303 44921100-3 GŁADŹ SZPACHLOWA BIAŁA GIPSAR UNI OPAKOWANIE 20 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 75 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 10 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 854 44130000-0 KRĘG BETONOWY WIBROPRASOWANY - POŁĄCZENIE NA USZCZELKI 1200 X 500 X 135MMDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie rejon Szeroki Bór/dokumenty wymagane przy dostawie: Aprobata Techniczna szt. 165 44190000-8 LEPIK ASFALTOWY NA GORĄCO OPAKOWANIE 21 KG IZOLOBET LUB RÓWNOWAŻNYDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 106 44190000-8 LEPIK NA ZIMNO OPAKOWANIE 10 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 307 44113620-7 MASA MINERALNO-ASFALTOWA OPAKOWANIE 25 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 120 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 80 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 50 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 2508 44921100-3 MASA SZPACHLOWA TYPU CEKOL C-45 WORKI PO 20 KG LUB RÓWNOWAŻNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo - 30 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 28 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 589 44111100-2 MĄCZKA CEGLANA D OPAKOWANIE 25 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/ KT szt. 4010 44113620-7 PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA 5,2 MM (ROLKA 5M2)Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 30 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 510 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 40 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT gwarancja minimum 24 miesiące szt. 58011 44190000-8 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA W/400/1200 (ROLKA 15M2)Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT gwarancja minimum 24 miesiące szt. 3512 44113200-7 PŁYTKA PODŁOGOWA CERAMICZNA 30X30 CMkolor: beżowyDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko /dokumenty wymagane przy dostawie: DZ/CZ/KT m2 2513 44921210-7 WAPNO HYDRATYZOWANE WORKOWANE 20 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 5014 45320000-6 WEŁNA MINERALNA SZKLANA WATA 150 MM 6M2Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/ KT m2 1815 28814100-2 ZAPRAWA BETONOWA B25 BAUMIT OPAKOWANIE 25 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 2016 44111800-9 ZAPRAWA DO FUGOWANIA 1-7 BRĄZOWA OPAKOWANIE 5 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 2 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 2 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT, gwarancja minimum 24 miesiące szt. 417 44111800-9 ZAPRAWA DO FUGOWANIA 1-7 BIAŁA OPAKOWANIE 5 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo - 2 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 2 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT, gwarancja minimum 24 miesiące szt. 418 44111800-9 ZAPRAWA DO FUGOWANIA 1-7 SZARA OPAKOWANIE 5 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 2 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 2 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT, gwarancja minimum 24 miesiące szt. 419 44921100-3 ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH WORKI PO 25 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap/dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT , gwarancja minimum 12 miesiące szt. 2420 45000000-7 ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA OPAKOWANIE 25 KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 18 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 20 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Suwałki - 4 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 10 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT , gwarancja minimum 12 miesiące szt. 5221 45432100-5 ZAPRAWA POSADZKOWA ZP-CM12 OPAKOWANIE 25 KG LUB RÓWNOWAŻNADostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo /dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 2022 45000000-7 ZAPRAWA TYNKARSKA OPAKOWANIE 25KGDostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:- Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko - 20 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie - 200 szt. - Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap - 60 szt.- Sekcja Obsługi Infrastruktury Węgorzewo - 20 szt./dokumenty wymagane przy dostawie: KChPCh, DZ/CZ/KT szt. 300* Oznaczenia i nazwy użyte w opisach przedmiotu zamówienia: - mają charakter poglądowy i służą jedynie do łatwiejszej identyfikacji - zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111200-3, 44113620-7, 44111800-9, 45000000-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 25
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin realizacji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:o 1 Tura - od 10 do 25 dni od dnia podpisania umowy, w zależności od treści złożonej oferty.o 2 Tura - z zastrzeżeniem, że dostawa nie może odbywać się wcześniej niż 90 dni od dnia dostawy 1 tury.


  Dane kontaktowe

  24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20
  tel.: 261 335 922
  fax.: 261 335 641
  email: Wyślij email
  http://http://24wog.wp.mil.pl/pl/index.html
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z tworzywa.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8464 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.