google

  tworzywa, granulaty, wtryskarki

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 21.08.2019
  1 USD
  3.9210
  -0.0198
  1 EUR
  4.3513
  -0.0143
  1 CHF
  4.0014
  -0.0213
  1 GBP
  4.7623
  -0.0031
  1 RUB
  0.0592
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowiących wyposażenie PSZOK dla Gminy Opatówek.
  • Region: wielkopolskie
  • Zamieszczono: 2019-02-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 511509-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

  Gmina Opatówek: Dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowiących wyposażenie PSZOK dla Gminy Opatówek.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020 Oś 4. Środowisko, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1. Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. ul. Plac Wolności  14 , 62860   Opatówek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7618080, 7618454,, e-mail przetargi@opatowek.pl, faks 627 618 017.
  Adres strony internetowej (URL): www.opatowek.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.opatowek.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Operator pocztowy, osobiście, posłaniec
  Adres:
  Urząd Miejski Gminy Opatówek, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowiących wyposażenie PSZOK dla Gminy Opatówek.
  Numer referencyjny: Zp.In.271.6.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowiących wyposażenie PSZOK dla Gminy Opatówek Przedmiotem zamówienia jest dostawa do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Opatówku fabrycznie nowych, metalowych kontenerów do transportu odpadów komunalnych i rozstawienie kontenerów we wskazanym miejscu przez zamawiającego. Kontenery będą ustawione na zewnątrz i będą narażone na działania warunków atmosferycznych dlatego winny być zabezpieczone antykorozyjnie. Lp. Przykładowy wymiar kontenera (wymiar w cm) rodzaj odpadu rodzaj kontenera1 650x230x140 Papier klapowy2 650x230x140 Stolarka budowlana (drewno, plastik) otwarty dzielony na 1/23 650x230x140 Szkło płaskie (szyby okienne) otwarty4 650x230x250 Odpady wielkogabarytowe otwarty5 650x230x250 Pozostałe elementy budowlane (tworzywa sztuczne, szyby budowlane) otwarty6 650x230x250 Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny otwarty7 650x230x250 Szkło opakowaniowe otwarty8 650x230x250 Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe i metale otwarty9 650x230x250 Bioodpady z ogrodów otwarty10 650x230x140 Gruz betonowo-ceglany otwarty11 550x250x230 Kontener na odpady niebezpieczne wraz z wyposażeniem z dodatkowymi pojemnikami w środku, kontener zadaszony12 650x230x250 Opony otwarty13 650x230x140 Popiół klapowyTabela nr 1Podane wymiary są wymiarami wewnętrznymi. Opis techniczny kontenerów:a) kontener otwarty wykonany z blachy o grubości min. 5 mm, boki wykonane z blachy o grubości min. 3 mm, usztywnienia na ścianach bocznych i w dnie z ceownika zg. 80x50x3 mm co 750 mm, wieniec (zakończenie ściany) z rury 88,9x6,3 mm, wymiary uchwytów i zamocowań zgodne z normą DIN 30722, rama nośna i piony wykonane z dwuteownika 180 mm gorąco walcowanego, dwie rolki zewnętrzne wyposażone w smarowniczki, podwójne drzwi na trzech potrójnych zawiasach wyposażonych w smarowniczki, każde obramowanie: ceownik zg. 100x50x3 plus wzmocnienia w poprzek drzwi, min. potrójne zabezpieczenie drzwi - prawa lewa strona i zamknięcie centralne, wysokość haka 1570 mm, hak: pręt ? 50 mm, spoiny ciągłe, haczyki do plandeki wokół kontenera, kolor RAL 5005, wymagana instrukcja obsługi; kontener wyposażony w koła minimalne: ? 160 mm, L= 290 mm, tuleja łożyskowa - mosiężna. Wymiary poszczególnych kontenerów podane są w tabeli nr 1.b) kontener klapowy - o wymiarach zewnętrznych 650 x 230 x 140, krytych z klapami wrzutowymi (na wysokości 90 cm) przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych, wymiary uchwytów i zamocowań zgodne z normą DIN 30722, hak pręt ?50 mm, wysokość haka 1570 mm, kolor RAL 5005, dwie rolki zewnętrzne wyposażone w smarowniczki, klapy wrzutowe min. 8 szt. o wymiarach min. szer. 50 cm x wys. 65 cm, otwierane na bok na zawiasach, drzwi tylne podwójne na dwóch potrójnych zawiasach wyposażonych w smarowniczki, kolor RAL 5005, wymagana instrukcja obsługi. Kontener wyposażony w koła minimalne: ? 160 mm, L= 290 mm, tuleja łożyskowa - mosiężna. c) Kontener zadaszony do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych o wymiarach zewnętrznych: 550x250x230 z zadaszeniem dwuspadowym o wysokości min. 25 cm, drzwi w ścianie bocznej (większej) kontenera dwuczęściowe (części równe) o szerokości 200 cm i wysokości boku kontenera, ze szczelną podłogą i kratką ociekową na całej powierzchni podłogi, na górnej części kontenera otwory, uchwyty na zawiesia umożliwiające rozładunek i ustawienie kontenera za pomocą żurawia samochodowego HDS oraz dwie kieszenie w dolnej ramie kontenera umożliwiające przestawienie kontenera za pomocą wózka widłowego, kolor RAL 5005Kontener powinien być wyposażony także w podjazd dla wózka tzw. "palceciaka".d) dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kontenerów (pojemników) do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych:1) 2 szt. kartonowych box-ów na świetlówki o wymiarach min. 1550 mm x 410 mm x 370 mm, wielokrotnego użytku z min. 5 -cio warstwowej tektury, nośność min. 50 kg,2) 1 szt. pojemnika z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku z otwieranym wiekiem/pokrywą i otworem wrzutowym do zbiórki baterii o pojemności min. 25 l;3) 1 szt. pojemników z tworzywa sztucznego, wielorazowego użytku na przeterminowane leki z atestem, z otwieranym wiekiem, pojemność min. 60 l z kompletem worków igielitowych w ilości 20 szt.4) 4 szt. beczek PE/PE HD wielorazowego użytku z odejmowanym wiekiem, pojemność 60 l;5) Kosz stalowy o wymiarach 1215 mm x 800 mm x 700 (880) mm. Opis: kosz z konstrukcji stalowej. Narożniki pionowe z kątownika 60x60x3. Narożniki poziome z kątownika 40x40x3. Podłoga z blachy grubości 1,5mm. Na podłodze pod blachą wspawane wzmocnienia z płaskownika 40x3 (jeden wzdłuż całej długości kosza w połowie odległości, dwa wzdłuż całej szerokości kosza w odległościach ok 400mm od ścian zewnętrznych). Ściany boczne z siatki stalowej z pręta ? 4mm. Nogi jako przedłużenie narożników pionowych w wysokości 100mm. Wspawane kątowniki 60x60x3 na nad koszem na narożnikach pionowych o wysokości 80mm nad poprzeczkami poziomymi. Konstrukcja stalowa zabezpieczona farbą antykorozyjną i pokryta farbą zewnętrzną chlorokauczukową w kolorze RAL 5005. Zamówienie obejmuje również dostarczenie tablic informacyjnych na podłożu magnetycznym z oznaczeniem rodzaju odpadu i opisem co można zostawić a czego nie można (nazwy rodzajów odpadów winny być takie jak w tabeli nr 1 niniejszego zamówienia, szata graficzna będzie ustalona na dalszym etapie realizacji zamówienia). Minimalny wymiar tablic: 21 cm x 30 cm.Do kontenerów należy dołączyć dokumentację techniczną zawierającą:- deklarację zgodności;- kartę katalogową z rysunkiem technicznym.OPIS PODESTÓWa) 2 szt. podest stalowy o wymiarach 2000 mm x 1000 mm x 400 mm z jednym stopniem o szerokości 260 mm.Opis: wymiary konstrukcji stalowej 2000mm x 1000mm o górnej wysokości podestu 400mm. Stopień o szerokości 260mm na wysokości 200 mm. Podest z rury kwadratowej o wymiarach 2000mm szerokości i 1000mm głębokości, w połowie szerokości poprzeczka przez całą głębokość podestu z rury kwadratowej 40x40x3. Podpory i nogi konstrukcji stalowej z rury kwadratowej 40x40x3. W koło konstrukcji z rury kwadratowej wspawany kątownik 40x40x3 do zamocowania kraty. Barierka ochronna z dwóch skrajnych stron podestu przez całą głębokość podestu o wysokości 1100mm z rury fi 42x2,9 z poprzeczką ochronną w połowie wysokości barierki. Przez całą szerokość zamontowany stopień o szerokości 260 mm z rury kwadratowej 40x40x3 i wspawanym kątownikiem 40x40x3 do zamocowania kraty. Konstrukcja stalowa zabezpieczona farbą antykorozyjną i pokryta farbą zewnętrzną chlorokauczukową w kolorze RAL 5005. W konstrukcji stalowej podestu i stopnia zamontowana typowa krata pomostowa typu ciężkiego z blachy ocynk. b) 1 szt. podest stalowy o wymiarach 2000 mm x 1000 mm x 570 mm z dwoma stopniami o szerokości 260 mm.Opis: wymiary konstrukcji stalowej 2000mm x 1000mm o górnej wysokości podestu 570mm. Stopnie o szerokości 260mm na wysokości 190mm i 380mm. Podest z rury kwadratowej o wymiarach 2000mm szerokości i 1000mm głębokości, w połowie szerokości poprzeczka przez całą głębokość podestu z rury kwadratowej 40x40x3. Podpory i nogi konstrukcji stalowej z rury kwadratowej 40x40x3. W koło konstrukcji z rury kwadratowej wspawany kątownik 40x40x3 do zamocowania kraty. Barierka ochronna z dwóch skrajnych stron podestu przez całą głębokość podestu o wysokości 1100mm z rury fi 42x2,9 z poprzeczką ochronną w połowie wysokości barierki. Przez całą szerokość zamontowane dwa stopnie o szerokości 260 mm z rury kwadratowej 40x40x3 i wspawanym kątownikiem 40x40x3 do zamocowania kraty na odpowiednich wysokościach 190mm i 380mm. Konstrukcja stalowa zabezpieczona farbą antykorozyjną i pokryta farbą zewnętrzną chlorokauczukową w kolorze RAL 5005. W konstrukcji stalowej podestu i stopni zamontowana typowa krata pomostowa typu ciężkiego z blachy ocynk.

  II.5) Główny kod CPV: 34928480-6
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Z treści oświadczenia przedłożonego w ofercie zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia ten warunek.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę której przedmiotem były kontenery do transportu odpadów o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat. Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek;2) Zamawiający nie precyzuje w zakresie zdolności zawodowej żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Z treści oświadczenia przedłożonego w ofercie zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia ten warunek.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  4.2. Na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert, w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2) jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 4.2 ppkt 1,3) W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w 4.2 ppkt 1 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę,4) jeżeli Wykonawca przewiduje powierzenie podwykonawcom wykonanie części zamówienia, w przypadku jeżeli dotyczy to podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp to w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w punkt 4.2 ppkt 1.4.3. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w punkt 4.2 ppkt 1:1) informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy potwierdzającą odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,2) dokumenty, o których mowa w pkt 4.3 ppkt 1 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, o których mowa w pkt 4.3 ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu,4) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.3 ppkt 1 składa ten dokument, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  4.1. Na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert, w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, należy przedłożyć:1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - załącznik nr 3 do formularza oferty,2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,4) ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innych podmiotów, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,5) zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych,6) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,7) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,8) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 4.1. ppkt 5 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o której mowa w pkt 4.1. ppkt 5.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenia wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,2) wypełniony formularz cenowy,3) do oferty i oświadczenia wstępnego nie należy dołączać dokumentów wskazanych w sekcjach 4.1 oraz 4.2 i 4.3. Dokumenty te składa się na wezwanie zamawiającego na zasadach określonych w przepisach art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile zamawiający podejmie decyzję o wezwaniu do ich złożenia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium
  Zamawiający nie przewiduje w tym postępowaniu wniesienia wadium.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji i rękojmi40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przewidział możliwość dokonania zmiany umowy, pod następującymi warunkami:1.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku:1.1.1. Wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania (tj. ulewy, wichury, itp.) - przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o uzasadniony okres czasu.1.1.2. Okoliczności siły wyższej (zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych) np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia.1.1.3. Realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy (np. rzeczowa budowa PSZOK dla Gminy Opatówek), wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu dostaw objętych przedmiotem umowy.1.2. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych. 1.3. Wystąpi konieczność zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu robót podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego.1.4. Zmiana w zakresie wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym lub możliwym dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych.1.5. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.1.6. Zmiana wysokości kwot w zestawieniu rzeczowo-finansowym - załącznik nr 1 do umowy; 1.7. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.1.8. Zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.1.9. Zmiana zestawienia rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu realizacji zakresu rzeczowego.1.10.Ustalenie innych warunków lub terminów płatności.1.11.Zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym w zakresie urzędowej zmiany stawki VAT;2. Zmiany o których mowa w ust. 1. dokonywane będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze stron i po akceptacji przez drugą stronę. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-19, godzina: 09:45,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Opatówek
  62-860 Opatówek, ul. Plac Wolności 14
  tel.: 062 7618080, 7618454,
  fax.: 627 618 017
  email: Wyślij email
  http://www.opatowek.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z tworzywa.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8553 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  ten był wyłączony 28.09.2018 i wstawiony taropak
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.