Staubli-Łódź Sp. z o.o.	P.P.H.U. TRANS-WESTGmbH Sp. z o. o.

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące tworzyw sztucznych - czerwiec 2019

12-07-2019, 02:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych

- czerwiec 2019

 

PN-EN 60674-2:2017-04/A1:2019-06 - wersja angielska

Data publikacji: 11-06-2019

Wymagania techniczne dotyczące folii z tworzyw sztucznych do zastosowań elektrycznych -- Część 2: Metody badań

Zakres

Dodano nowy Podrozdział 20.3 dotyczący badań wytrzymałości elektrycznej napięciem stałym folii z tworzywa sztucznego, o grubości równej lub mniejszej od 6μm. Zmieniono niektóre powołania normatywne.

 

PN-EN ISO 178:2019-06 - wersja angielska

Data publikacji: 13-06-2019

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania, w określonych warunkach, właściwości sztywnych i półsztywnych tworzyw sztucznych przy zginaniu. Określono wymagania dotyczące zalecanej kształtki do badań ale podano również parametry alternatywnej kształtki do badań, którą stosuje się gdy jest to uzasadnione. Podano zakres prędkości badania.

Metoda jest stosowana do badania właściwości przy zginaniu kształtek do badań i oznaczania wytrzymałości na zginanie, modułu zginającego i innych aspektów zależności naprężenie/odkształcenie przy zginaniu w określonych warunkach. Odnosi się to do swobodnie podpartej belki, obciążonej w połowie rozpiętości (zginanie trójpunktowe).

Metodę stosuje się do badania następujących materiałów:

- tworzyw termoplastycznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wytłaczania, w tym kompozycji napełnionych i wzmocnionych; sztywnych płyty termoutwardzalnych;
- tworzyw termoutwardzalnych, w tym kompozycji napełnionych i wzmocnionych; płyt termoutwardzalnych;

Zgodnie z ISO 10350-1 [5] i ISO 10350-2 [6], ta norma międzynarodowa ma zastosowanie do materiałów wzmocnionych włóknami o długości, przed zastosowaniem, nie większej niż 7,5 mm. Dla materiałów wzmocnionych długimi włóknami (laminatów), gdy długość włókna przekracza 7,5 mm, ma zastosowanie ISO 14125 [7].

Metody zwykle nie stosuje się do sztywnych materiałów komórkowych lub struktur wielowarstwowych (sandwiczowych) zawierających materiały komórkowe. W takich przypadkach ma zastosowanie norma ISO 1209-1 [3] i/lub ISO 1209-2 [4].

UWAGA 1 W przypadku niektórych rodzajów tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem stosuje się czteropunktowe badanie zginania. Jest to opisane w ISO 14125.

W metodzie wykorzystuje się kształtki do badań formowane do określonych wymiarów, wycinane mechanicznie z środkowej części uniwersalnej kształtki do badań (patrz ISO 20753), lub przygotowywane przez obróbkę mechaniczną z wyrobów gotowych, lub półproduktów takich jak wypraski, laminaty oraz płyty wytłaczane i wylewane.

W metodzie podano zalecane wymiary kształtek do badań. Badania wykonane na kształtkach różniących się wymiarami, lub przygotowywanych w odmiennych warunkach, mogą dawać nieporównywalne wyniki. Inne czynniki, takie jak prędkość badania i kondycjonowanie kształtek, mogą również wpływać na wyniki.

UWAGA 2 Szczególnie dla polimerów semikrystalicznych formowanych metodą wtrysku, grubość zorientowanej warstwy skórki, która zależy od warunków przetwarzania, również wpływa na właściwości przy zginaniu.

Metoda nie jest odpowiednia do określania parametrów projektowych, ale może być stosowana w badaniach materiałów i w kontroli jakości.

 

PN-EN 1329-1+A1:2018-05 - wersja polska

Data publikacji: 18-06-2019

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Zakres

W niniejszej części EN 1329 określono wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu przewodów z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o litej ściance przeznaczonych do
- odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków (symbol obszaru zastosowania „B”)
- odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) zarówno wewnątrz budynków, jak i zakopanych w ziemi pod konstrukcją budynków ( symbol obszaru stosowania “BD”)

UWAGA 1 Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu wyrobów symbolem „B” lub „BD”.

UWAGA 2 Do zakopanych w ziemi pod konstrukcją budynków przeznaczone są elementy ( oznaczone symbolem “BD”) o nominalnych średnicach równych lub większych niż 75 mm.

Niniejsza część EN 1329 dotyczy również rur, kształtek i system przewodów z PVC-U przeznaczonych do:
- części przewodów wentylacyjnych związanych z odprowadzaniem nieczystości i ścieków
- instalacji do wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budynków

W niniejszej normie podano także parametry konieczne do przeprowadzenia badań zgodnie z normami powołanymi.

W niniejszej Normie Europejskiej podano zakres wymiarów nominalnych, zakresy serii rur i kształtek oraz zalecenia dotyczące barwy.

UWAGA 3 Obowiązkiem nabywcy lub opracowujacego specyfikacje jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych.

W przypadku zastosowań zewnętrznych ponad ziemią zaleca się, aby producent i użytkownik uzgodnili dodatkowe wymagania, zależne od klimatu.

UWAGA 4 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku B można stosować z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą Europejską Normą, o ile są one zgodne z wymiarami dla połączeń podanymi w Rozdziale 6 i wymaganiami z Tablicy 24.

UWAGA 5 Połączenia i kleje są uważane za część systemu uwzględnionego w zakresie normy.

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Tworzywa.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

 

Podobne artykuły