tworzywa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Chemia koordynacyjna w zastosowaniach

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 309
Data wydania: 2017-11-01
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119723-0


Wersja papierowa: 84,00 PLN

Data wydania:

01-11-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Chemia koordynacyjna to dziedzina chemii obejmująca badania związków kompleksowych, głównie metali. Podręcznik ukazuje, oparte na najnowszej literaturze, aplikacyjne ujęcie problemów chemii koordynacyjnej. Wprowadza w problemy coraz powszechniejszego wykorzystania  związków kompleksowych metali,  jako  nowych materiałów, katalizatorów, leków  oraz reagentów w analizie chemicznej. Podręcznik składa się z czterech części:

  • Związki kompleksowe metali w analizie chemicznej          
  • Chemia koordynacyjna w nauce o materiałach
  • Kataliza z udziałem związków koordynacyjnych metali
  • Związki kompleksowe metali w medycynie

Główną zaletą książki jest omówienie zagadnień związanych z zastosowaniem związków kompleksowych w różnych dziedzinach praktycznej działalności człowieka w sposób jasny, prosty i przystępny dla Czytelnika.

Publikacja jest skierowana do studentów i  doktorantów  chemii, biologii, nauk rolniczych, ochrony środowiska,  medycyny,  farmacji. Korzystać z niej mogą także nauczyciele akademiccy  prowadzący wykłady monograficzne z katalizy, chemii medycznej, technologii elektronowej i innych.  Polecamy ją również  nauczycielom i uczniom  klas  licealnych oraz wszystkim  zainteresowanym aplikacyjną stroną chemii. 

Spis treści:

Podziękowania

Przedmowa

1. Analityka. Związki kompleksowe metali w analizie chemicznej

1.1. Przedmiot, cel i zadania chemii analitycznej. Podstawowe pojęcia

1.2. Techniki i metody w chemii analitycznej

1.3. Reakcje w chemii analitycznej

1.3.1. Rodzaje reakcji stosowanych w analizie chemicznej

1.3.2. Kompleksometria

1.4. Problemy współczesnej chemii analitycznej wykorzystującej właściwości związków kompleksowych

1.4.1. Właściwości kompleksotwórcze wybranych grup związków organicznych stosowanych we współczesnej analizie chemicznej

1.4.1.1. Barwniki azowe o ogólnym wzorze Ar–N=N–Ar′

1.4.1.2. Ditiokarbaminiany o wzorze ogólnym R2CNS2–

1.4.1.3. Ditizon i jego pochodne

1.4.1.4. 8-Hydroksychinolina i jej pochodne

1.4.1.5. Zasady Schiffa

1.4.1.6. Porfina i jej pochodne

1.4.1.7. Wielkocząsteczkowe związki organiczne oraz układy supramolekularne

1.4.1.8. Inne klasy związków organicznych stosowane jako ligandy

1.4.2. Rozdzielanie i wzbogacanie próbek do analizy śladowej

1.4.2.1. Zagęszczanie próbek analitu metodą ekstrakcji micelarnej

1.4.3. Wybrane techniki i metody detekcji

1.4.4. Elektrody jonoselektywne i pH-metryczne jako prekursory czujników chemicznych

1.4.5. Czujniki chemiczne. Podstawowe informacje

1.4.5.1. Fotoluminescencja jako źródło sygnałów analitycznych dla czujników optycznych

1.5. Kompleksy metali we współczesnej chemii analitycznej

1.5.1. Materiały czujnikowe

1.5.2. Nowa dziedzina chemii analitycznej – supramolekularna chemia analityczna

1.5.3. Zastosowanie kompleksów metali przejściowych w analizie jako czujniki

1.5.3.1. Związki kompleksowe metali przejściowych jako składniki czynne czujników. 

Czujniki anionowe

1.5.3.1.1. Receptory anionów zawierające metaloceny. Metody elektrochemiczne

1.5.3.1.2. Receptory anionów badane metodami optycznymi

1.5.3.1.3. Dalsze przykłady czujników optycznych wybranych anionów

1.5.3.2. Przykłady syntetycznych makro- i supramolekularnych optycznych receptorów kationowyc

1.5.3.3. Kompleksy metali w czujnikach gazów

1.5.3.3.1. Czujniki gazowego tlenku azotu(II), NO

1.5.3.3.2. Czujniki tlenku węgla, CO

1.5.3.3.3. Receptory siarkowodoru, H2S

1.5.3.3.4. Kompleksy metali jako czujniki tlenu

1.5.3.3.5. Wykrywanie gazów toksycznych

1.5.3.3.6. Zastosowanie kompleksów metali w czujnikach gazowych wykonanych z materiałów specjalnych

1.5.4. Chiralność układów czujnikowych w analizie chemicznej

1.5.4.1. Informacje ogólne

1.5.4.2. Przykłady zastosowania kompleksów metali w badaniu chiralności związków

1.5.5. Związki metali w kryminalistyce

1.5.5.1. Informacje ogólne

1.5.5.2. Przykłady zastosowania związków metali w daktyloskopii

1.5.5.2.1 Detekcja śladów linii papilarnych

1.5.5.2.2. Kompleksy Zn(II) jako detektory śladów

1.5.5.2.3. Tlenek rutenu(VIII) w detekcji śladów

1.5.5.2.4. Zastosowanie kompleksu europu(III) do detekcji śladów. Metoda TEC (ang. thenoyl europium chelate)

1.6. Perspektywy badań i zastosowań kompleksów metali w analizie chemicznej

Literatura

2. Materiały. Chemia koordynacyjna w nauce o materiałach

2.1. Wprowadzenie

2.2. Wielościany metaliczno-organiczne

2.2.1. Przykłady funkcjonowania układów wielordzeniowych typu MOP

2.3. Polimery koordynacyjne

2.3.1. Polimery metalosupramolekularne

2.3.2. Porowate polimery koordynacyjne (sieci metaliczno-organiczne, MOF)

2.3.2.1. Podział porowatych polimerów koordynacyjnych

2.3.2.2. Projektowanie sieci metaliczno-organicznych. Synteza retikularna i izoretikularna

2.3.2.3. Synteza porowatych polimerów koordynacyjnych

2.3.2.4. Modyfikacje związków typu MOF. Metody pre- i postsyntetyczne

2.3.2.5. Nazewnictwo sieci metaliczno-organicznych MOF

2.3.2.6. Strategie rozbudowy materiałów typu MOF. Dalsza funkcjonalizacja

2.3.2.7. Przykłady aktualnych (i potencjalnych) zastosowań sieci metaliczno-organicznych

2.3.2.8. Uwagi ogólne

2.4. Próby konsolidacji danych dotyczących materiałów. Poszukiwanie układu okresowego dla nanomaterii

2.5. Perspektywy rozwoju nowych materiałów zawierających związki koordynacyjne metali

Literatura

3. Kataliza. Udział związków koordynacyjnych metali

3.1. Wprowadzenie

3.2. Kataliza przemysłowa

3.2.1. Katalityczne metody syntezy specjalnych chemikaliów

3.2.2. Kataliza a zielona chemia

3.3. Kataliza i katalizatory

3.3.1. Cykl katalityczny

3.3.2. Elementarne etapy reakcji katalitycznych

3.3.2.1. Asocjacja – dysocjacja

3.3.2.2. Utleniające przyłączenie – redukcyjna eliminacja

3.3.2.3. Migracyjna insercja – deinsercja

3.3.2.4. Utleniające sprzęganie – redukcyjne rozerwanie

3.3.3. Kataliza homogeniczna i kataliza heterogeniczna

3.3.3.1 Charakterystyka reakcji katalitycznych

3.3.3.2. Porównanie katalizy homogenicznej i heterogenicznej

3.3.4. Nanokataliza

3.3.4.1. Otrzymywanie nanocząstek metali

3.3.4.2. Stabilizacja nanocząstek metali

3.3.4.3. Mechanizm działania katalizatorów nanocząstkowych

3.3.4.3.1. Chemoselektywność reakcji katalizowanych przez nanocząstki

3.3.5. Katalizatory immobilizowane

3.3.5.1. Nośniki organiczne

3.3.5.2. Nośniki nieorganiczne

3.4. Ligandy fosforowe

3.5. Karbeny N-heterocykliczne

3.6. Reakcje katalityczne  udziałem tlenku węgla

3.6.1. Hydroformylowanie

3.6.1.1 Produkty reakcji hydroformylowania i ich zastosowanie

3.6.2. Kwas octowy z metanolu, proces Monsanto i Cativa

3.6.3. Procesy karbonylowania

3.7. Katalityczne procesy utleniania

3.7.1. Aldehyd octowy z etenu, proces Wackera

3.7.2. Utlenianie węglowodorów

3.7.2.1. Utlenianie cykloheksanu

3.7.2.2. Utlenianie p-ksylenu do kwasu tereftalowego

3.7.2.3. Epoksydacja

3.8. Metateza

3.9. Oligomeryzacja

3.10. Uwodornienie

3.11. Izomeryzacja

3.12. Polimeryzacja

3.13. Hydrosililowanie

3.14. Sililujące sprzęganie

3.15. Reakcje tworzenia wiązań C–C z udziałem halogenków arylowych

3.15.1. Reakcje karbonylującego sprzęgania

3.16. Ditlenek węgla jako substrat w reakcjach katalitycznych

3.17. Perspektywy katalizy

Literatura

4. Medycyna. Rola związków kompleksowych metali

4.1. Wprowadzenie

4.2. Związki kompleksowe w terapii medycznej

4.2.1. Związki metali o działaniu przeciwnowotworowym

4.2.1.1. Cisplatyna i jej analogi

4.2.1.2. Zjawisko oporności lekowej i sposoby jego pokonywania

4.2.1.3. Związki platyny w fazach badań przedklinicznych i klinicznych

4.2.1.4. Dalsze udoskonalanie technik leczenia. Nośniki

4.2.1.5. Światło i związek światłoczuły. Terapia fotodynamiczna

4.2.1.6. Związki kompleksowe platyny w terapii celowanej

4.2.1.7. Kompleksy nieplatynowe jako potencjalne leki w chorobach nowotworowych

4.2.1.8. Związki kompleksowe metali jako leki przeciwnowotworowe. Podsumowanie

4.2.2. Związki nieorganiczne jako leki w chorobach innych niż nowotworowe

4.2.2.1. Wprowdzenie

4.2.2.2. Cukrzyca

4.2.2.3. Choroby wirusowe i bakteryjne

4.2.2.4. Leki przeciwpasożytnicze

4.2.2.5. Reumatyzm

4.2.2.6. Choroby neurodegeneracyjne i psychotropowe

4.2.2.7. Choroby układu krążenia

4.2.2.8. Zaburzony metabolizm jonów metali w organizmie

4.2.2.9. Nadmiar jonów żelaza. Siderofory

4.2.3. Radiomedycyna terapeutyczna (radioterapia)

4.3. Związki kompleksowe metali w diagnostyce medycznej

4.3.1. Wprowadzenie

4.3.2. Kompleksy metali w obrazowaniu medycznym

4.3.3. Krótki przegląd technik diagnostycznych

4.3.3.1. Promieniowanie rentgenowskie

4.3.3.2. Rezonans magnetyczny (MRI)

4.3.3.3. Obrazowanie optyczne

4.3.3.4. Radiomedycyna diagnostyczna

4.3.3.4.1. Komputerowa tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT)

4.3.3.4.2. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)

4.3.4. Związki kompleksowe jako substraty w syntezie nanocząstek stosowanych w medycynie

4.4. Perspektywy rozwoju nieorganicznej chemii medycznej

4.4.1. Teranostyka

4.4.2. Nanomedycyna

4.5. Uwagi końcowe

Literatura

Przypisy

Brak załączników
Brak prenumeraty