Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Oferta pracy

główny specjalista

Olsztyn, warmińsko-mazurskie Dodano: 2020-02-12 2020-02-12 | ID oferty: 292581


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd terytorialny i podmioty niepubliczne w Wydziale Polityki Społecznej

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nad jakością usług, dla których minister do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy. Udziela pomocy merytorycznej jednostkom, celem prawidłowej realizacji zadań. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz instytucjami w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą;
 • kontrola jakości usług, dla których minister do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej;
 • koordynacja wykonywanych zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorządy terytorialne i podmioty niepubliczne na terenie województwa;
 • opiniowanie pod względem merytorycznym uchwał organów samorządu terytorialnego w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postepowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania;
 • sporządzanie sprawozdań i analiz statystyczno-jakościowych z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Warunki pracy

 praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
 kontakt z klientem zewnętrznym,
 narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
 wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku,
 dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
 oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
 oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
 lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 3 600 zł brutto;
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
 wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/praca-w-urzedzie

Pracownikom oferujemy:
 „trzynaste wynagrodzenie”;
 ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;
 pakiet szkoleń;
 możliwość dofinansowania innych form rozwoju zawodowego związanych ze stanowiskiem pracy;
 pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);
 stabilność zatrudnienia;
 miłą atmosferę pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe : ukończone studia II stopnia na kierunkach: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie

lub

wykształcenie wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, resocjalizacji.


doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • kandydat powinien spełnić co najmniej 1 z 3 warunków: 1. posiadać 3-letni staż pracy w instytucjach lub podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2. posiadać ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin; 3. posiadać specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie
 • znajomość ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718)
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259)
 • znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • rzetelność i terminowość
 • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania
 • zorientowanie na osiąganie
 • doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie spełnienia jednego z trzech ww. warunków
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-24
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
(pok. 121)

z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)" na liście motywacyjnym
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
https://www.infopraca.pl/praca/glowny-specjalista/olsztyn/14830325

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Olsztyn warmińsko-mazurskie

Dane kontaktowe: