Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Oferta pracy

Młodszy Specjalista w Wydziale Eksploatacji Sieci

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie Dodano: 2020-05-21 2020-05-21 | ID oferty: 374945

Numer referencyjny: BB/WES/MS/05/20Opis stanowiska:

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową i odpadami oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z utrzymaniem urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zaopatrzenia w wodę i gospodarki odpadami,

 • wykonywanie ocen stanu technicznego obiektów,

 • współpraca przy wykonywaniu okresowej oceny oraz bieżącej kontroli stanu technicznego obiektów,

 • współpraca przy sporządzaniu planu utrzymania technicznego majątku sieciowego, w tym w zakresie weryfikacji przygotowywanych planów oraz zgłaszania zabiegów nieplanowych do Systemu Asset Management (AM),

 • opracowywanie części technicznych (Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia - SPZ) dokumentacji przetargowej dla zadań eksploatacyjnych i remontowych,

 • współpraca przy opracowywaniu propozycji zadań remontowych do planu remontów,

 • organizacja i prowadzenie w ramach swoich kompetencji prac komisji/zespołów odbiorów w zakresie: prac eksploatacyjnych, zadań remontowych, odbiorów gwarancyjnych oraz zadań inwestycyjnych,

 • prowadzenie ewidencji, aktualizacji i archiwizacji dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektów,

 • opiniowanie dokumentacji technicznej eksploatowanych obiektów i instalacji oraz dokumentacji inwestycyjnej,

 • przygotowywanie i organizowanie usuwania usterek/awarii urządzeń i systemów,

 • prowadzenie nadzoru nad realizacją prac eksploatacyjnych i remontowych realizowanych przez firmy zewnętrzne,

 • udział w pracach Komisji Badania Zakłóceń i sporządzanie projektów Protokołów Komisji Badania Zakłócenia oraz sporządzanie projektów Kart Zakłóceń,

 • wypełnianie obowiązków dotyczących wdrożonego w PSE S.A. systemu zarządzania środowiskowego.Wymagania:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowana ochrona środowiska,

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w branży technicznej,

 • znajomość wymagań prawnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadami,

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office, programu AutoCad, Norma Pro,

 • prawo jazdy kategorii B,

 • mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych, umiejętność pracy w zespole.Forma kontaktu:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres e – mail: daneosobowe@pse.pl). Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Ustawy Kodeks pracy (Kodeks pracy) związanych z procesem zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów informatycznych, teleinformatycznych i usług IT (w szczególności platformy do przeprowadzania procesów rekrutacji).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S.A. a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: daneosobowe@pse.pl).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże PSE S.A. ma prawo żądać od Pani/Pana podania danych osobowych wymaganych przepisami Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
https://www.praca.pl/mlodszy-specjalista-w-wydziale-eksploatacji-sieci_3383610.html

Skontaktuj się z firmą:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Bydgoszcz kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe: