Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Przetarg

Dostawa wyposażenia PSZOK w Stegnie i Tczewie w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

10-01-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o.
ul. Rokicka ,83-110 Tczew
tel. 585 328 372
fax. 585 328 372
e-mail: zuos.tczew@poczta.fm
http:// www.zuostczew.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 500977-N-2019 z dnia 2019-01-10 r.

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o.: Dostawa wyposażenia PSZOK w Stegnie i Tczewie w ramach Projektu ,,Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych",
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres Projektu pod nazwą ,,Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych", realizowanego w ramach działania 2.2 - Gospodarka odpadami komunalnymi, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0025/16-00.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 19247119900000, ul. ul. Rokicka  , 83110   Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 328 372, e-mail zuos.tczew@poczta.fm, faks 585 328 372.
Adres strony internetowej (URL): www.zuostczew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zuostczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zuostczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście; oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. ul. Rokicka 5A, 83 - 110 Tczew

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia PSZOK w Stegnie i Tczewie w ramach Projektu ,,Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych",
Numer referencyjny: PN/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Stegnie i Tczewie, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zamówienie podzielone jest na cztery zamówienia częściowe:1) Część I - Dostawa brykierciarki (prasy) do styropianu - szt. 2;Urządzenie winno zapewnić zmniejszenie objętości odpadów styropianowych poprzez mielenie ich zgniatanie za pomocą prasy hydraulicznej, redukując je do ciężaru właściwego 150 - 400 kg/m3. Sprasowane odpady uformowane będą w kształt prostopadłościanów. Kompresja 50:1.2 szt.dla Pszok Tczew i Stegna.2) Część II - Dostawa praso-kontenera - szt. 2;Urządzenie zapewnić powinno możliwość zagęszczenia odpadów do 5 razy; przeznaczone na odpady segregowane typu makulatura; pojemność min. 24m3. 2 szt.dla Pszok Tczew i Stegna.3) Część III - Dostawa kontenerów na tekstylia (szt. 2) oraz kontenera na opony (szt. 1)Kontenery zapewnią możliwość dostarczania odpadów tekstylnych przez mieszkańców do PSZOK Tczew i Stegna. Kontener duży przeznaczony na opony dostarczane przez mieszkańców.4) Część IV - Dostawa pojazdu do zbiórki odpadów - Samochód dostawczy (szt.1) tzw. mobilny PSZOK do zbiórki odpadów m.in. niebezpiecznych z firm - pojazd z windą.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Część III SIWZ ,,Opis przedmiotu zamówienia".

II.5) Główny kod CPV: 42990000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42996200-6
34928480-6
34144510-6
34144750-0
42415100-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia w części I - III wymosi do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W części nr IV - do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: UWAGA dot. jedynie części nr IV; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) w przypadku składania ofert na część nr IV, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 zamówienie polegające na dostarczeniu / w skład której wchodziła dostawa co najmniej 1 fabrycznie nowego samochodu dostawczego, który wyposażony był w windę/platformę ułatwiająca załadunek.w przypadku składania ofert na część nr I - III Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- dotyczy tylko części nr IV zamówienia - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z dowodami że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ - IDW; Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
w celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego /parametry Wykonawca załączy niżej wymienione dokumenty, dotyczące zaoferowanych urządzeń:a) karty techniczne/katalogowe/foldery/specyfikacje techniczne urządzeń lub inne dokumenty zawierające w szczególności: rysunki, opisy urządzenia, charakterystykę materiałową, z których bezsprzecznie i precyzyjnie będzie wynikać, że zaoferowane urządzenia spełniają wymagane przez Zamawiającego warunki.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.zuostczew.pl. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów, zamieszczone w treści załącznika nr 2a i 2b do SIWZ - IDW.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółkicywilne/konsorcja):a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt. 5.3.2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z postanowieniami pkt. 5.2 SIWZc) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) rozdziału 6 SIWZ - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 nin. rozdziału składa każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej).e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani - każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej) - na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 lit. b) rozdziału 6 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla każdego z zamówień częściowych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna jest zgodnie z postanowieniami art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.3. Zmiana osób występujących w imieniu Zamawiającego oraz osoby reprezentującej Wykonawcę i danych adresowych nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy, a możliwa będzie jedynie w przypadku pisemnego zawiadomienia Strony o propozycjach zmian i uzyskaniu pisemnej zgody na ich wprowadzenie. W przypadku niepoinformowania na piśmie o zmianie adresu, doręczenie na poprzedni adres wynikający z umowy uważane jest za skuteczne.4. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy. Określone w umowie terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w szczególności w przypadku: a. jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji Projektu uwzględnione w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji Projektu) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu. b. w przypadku działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia - termin realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły, c. w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, d. jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne dostaw/usług/ koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca tych robót/usług/dostaw nie jest Wykonawcą niniejszej umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych robót/usług/ czynności, e. jeżeli podczas wykonywania zamówienia okaże się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe, których nie można było przewidzieć, od których wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności, f. zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia awarii środowiskowej na obiektach Zamawiającego; g. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności wynikające z: - zmiany systemu wdrażania Funduszu Spójności w Rzeczypospolitej Polskiej; - zmiany w umowie o dofinansowanie podpisaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;5. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonywania następujących zmian: a. w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, dopuszcza się zmianę umowy w tym zakresie - w takim wypadku zapis umowy zostanie odpowiednio dostosowany,b. zmiany parametrów dostarczanego sprzętu w sytuacji zaistnienia możliwości wprowadzenia lepszych rozwiązań technicznych lub lepszych materiałów czy urządzeń (pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez Zamawiającego) w stosunku do przyjętych w ofercie przetargowej, a mogących mieć wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwację, serwis (materiały eksploatacyjne),c. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;d. zmiana może dotyczyć zmiany kwoty wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany ceny jednostkowej określonej w ofercie przetargowej w związku ze zmianą stawki podatku VAT. Zmiana taka może być dokonana po wejściu w życie Rozporządzenia regulującego zmianę stawek VAT.e. w przypadku gdy Wykonawca uzna, że w celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (np. z uwagi na dotrzymanie terminów, reżimy jakościowe) zachodzi potrzeba wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców, mimo że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców - dopuszcza się zmiany wskazanych (w druku oferty) lub wprowadzenie nowych części zamówienia, które będą realizowane przy udziale podwykonawców lub wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia, w takim wypadku zapisy umowy dot. podwykonawców zostaną odpowiednio zastosowane; zmiany podwykonawcy są możliwe pod warunkiem zgodności z postanowieniami SIWZ;f. w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania czynności umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych.6. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie pisemną propozycję zmian spełniającą wymogi określone w pkt. 4 - 5 wraz z tą propozycją przedłoży:a) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,b) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia dostaw/usług i szacunek w jaki sposób zakładane zamiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz7. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni roboczych zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany lub w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w pkt. 6.8. W przypadku upływu terminu podanego w pkt. 7 i nie uzyskania odpowiedzi traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.9. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia pkt. 6 i 7. 10. W przypadku przyjęcia propozycji zmian stają się one obowiązujące i wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem z zastrzeżeniem zapisów pkt. 3.11. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna również w innych przypadkach na zasadach, o których mowa w art. 144 ust. 1 - 1e ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1 Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO, informuje Wykonawcę, że:1) administratorem Pana/Pani danych jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie z siedzibą pod adresem: 83-110 Tczew, ul. Rokicka 5 A;2) w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie funkcjonuje adres e-mail: iod@zuostczew.pl Inspektora Ochrony Danych, udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych;3) dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy/Zamówienia, przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty oraz dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;4) dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, dane kontaktowe (adres, telefon, adres e-mail) wymagane do realizacji Umowy/Zamówienia, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa - danych osobowych w nim zawartych;5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie wskazuje się konieczność zawarcia Umowy/realizacji Zamówienia zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz dbanie o interes gospodarczy w zakresie dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;6) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;7) dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;8) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy/Zamówienia oraz przez okres, w którym Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową/Zamówieniem lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;9) Wykonawca ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych go dotyczących oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),10) nie przysługuje Pani/Panu:o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.11) Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;12) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.13) Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.2 Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji Umowy/Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy/Zamówienia oraz na etapie realizacji Umowy/Zamówienia, o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu i przetwarzaniu ich przez Zamawiającego.3 Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca wykona w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.4 Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy/Zamówienia oraz na etapie realizacji Umowy/Zamówienia wymaga spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa brykierciarki (prasy) do styropianu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I - Dostawa brykierciarki (prasy) do styropianu - szt. 2;Urządzenie winno zapewnić zmniejszenie objętości odpadów styropianowych poprzez mielenie ich zgniatanie za pomocą prasy hydraulicznej, redukując je do ciężaru właściwego 150 - 400 kg/m3. Sprasowane odpady uformowane będą w kształt prostopadłościanów. Kompresja 50:1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Część III SIWZ ,,Opis przedmiotu zamówienia".
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42996200-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa praso-kontenerów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Urządzenie zapewnić powinno możliwość zagęszczenia odpadów do 5 razy; przeznaczone na odpady segregowane typu makulatura; pojemność min. 23 m3. 2 szt. dla potrzeb Pszok Tczew i Stegna.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Część III SIWZ ,,Opis przedmiotu zamówienia".
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42996200-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa kontenerów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa kontenerów na tekstylia (szt. 2) oraz kontenera na opony (szt. 1)Kontenery zapewnią możliwość dostarczania odpadów tekstylnych przez mieszkańców do PSZOK Tczew i Stegna. Kontener duży przeznaczony na opony dostarczane przez mieszkańców (kontener do systemów hakowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Część III SIWZ ,,Opis przedmiotu zamówienia".
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostawa pojazdu do zbiórki odpadów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Samochód dostawczy (szt.1) tzw. mobilny PSZOK do zbiórki odpadów m.in. niebezpiecznych z firm - pojazd z podnośnikiem (windą).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Część III SIWZ ,,Opis przedmiotu zamówienia".
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34144510-6, 34144750-0, 42415100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: