Staubli-Łódź Sp. z o.o.	P.P.H.U. TRANS-WESTGmbH Sp. z o. o.
Master Colors
KF Technologie Piotr Kaczyński HURMAK Polska Sp. z o.o. Polimarky

Przetarg

Dostawa ławek parkowych oraz koszy na odpady realizowanych w ramach projektu pod nazwą ,, Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice.

04-07-2019, 22:00

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11-go Listopada 65,95-040 Koluszki
tel. 447 256 700
fax. 447 145 840
e-mail: um@koluszki.pl
http:// www.koluszki.samorzady.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 570090-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Urząd Miejski w Koluszkach: Dostawa ławek parkowych oraz koszy na odpady realizowanych w ramach projektu pod nazwą ,, Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane zostanie ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu. Działanie VI. 2 Rozwój gospodarki turystycznej. Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Koluszkach, krajowy numer identyfikacyjny 59064836200000, ul. ul. 11-go Listopada  65 , 95-040  Koluszki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 256 700, e-mail um@koluszki.pl, faks 447 145 840.
Adres strony internetowej (URL): www.koluszki.samorzady.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.koluszki.samorzady.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w wersji papierowej naleźy dostarczyć do kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach
Adres:
95- 040 Koluszki ul. 11 Listopada 65

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ławek parkowych oraz koszy na odpady realizowanych w ramach projektu pod nazwą ,, Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice".
Numer referencyjny: GIZ. 271.58. (30). 2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot niniejszego zamówienia podzielony jest na dwie części ( zadania), które rozpatrywane będą odrębnie dla każdej z części.Zadanie nr 1Przedmiotem zamówienia jest dostawa ławek parkowych w ilości 30 sztuk.Minimalne wymagania techniczno - użytkowe:a) konstrukcja ławki wykonana z odlewu żeliwnego i pomalowana farbą podkładową oraz nawierzchniową, b) siedzisko wykonane z listew drewnianych sosnowych lub z drewna twardszego zaimpregnowanych środkiem do drewna i pomalowanych.c) wysokość ławki wraz z oparciem maksimum - 82 cm, ( tolerancja wymiarów : +/- 8 cm)d) długość ławki - 180 cm, e) szerokość całkowita - 72 cm, ( tolerancja wymiarów : +/- 7 cm)f) grubość listew drewnianych minimum : 4 cm,g) kolorystyka ławki do uzgodnienia z Zamawiającym.Miejsce dostawy i rozładunku: Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4.Zadanie nr 2Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszy na odpady w ilości 60 sztuk.Minimalne wymagania techniczno - użytkowe:a) kosz uliczny o wysokości od 60 cm do 95 cm i pojemności minimum 35 litrów,b) kosz wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimum 2 mm, c) kosz malowany proszkowo w kolorze intensywnej zieleni. Miejsce dostawy i rozładunku: Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4

II.5) Główny kod CPV: 39113600-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34928480-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-08-26

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający wskazuje, że Wykonawca nie musi przedkładać umów o podwykonawstwo na dostawę materiałów potrzebnych do realizacji zadania, oraz na wykonanie usług, których wartość nie przekracza kwoty brutto w wysokości: 50.000,00 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.2) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją umowy i skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy ( Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późniejszymi zmianami). 3) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.4) Zgodnie z art. 10 c pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Koluszki odstępuje od wymogu komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert i składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.5) Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), Zamawiający ma obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wyśle do Zamawiającego ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; Odpis składany przez Wykonawcę do złożonej oferty.2) oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do złożonej oferty.3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności, albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 Ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu żąda: 1) Oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do złożonej oferty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Kartę katalogową lub fotografię zawierającą: opis, wizualizację, wymiary oferowanych ławek i koszy celem potwierdzenia wymagań określonych przez Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 A lub 1 B do SIWZ ( na zadania, na które wykonawca składa ofertę)2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, 3) dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22 a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie uregulowań zawartych w art. 144 ustęp 1, ustęp 1a-1e, ustęp 2, ustęp 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uniemożliwiającej wykonanie umowy w umówionym terminie - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej.2) wystąpienia niezależnego od wykonawcy przedłużenia się terminu pozyskiwania uzgodnień oraz warunków od: dysponentów mediów i innych właściwych organów i instytucji - Zamawiający ma prawo wydłużyć termin o najdłuższy okres czasu opóźnienia przez jaki okoliczności te wystąpiły, pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem,3) w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, gdy zajdzie: konieczność dokonania zmian przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji: decyzji i zezwoleń itp., wystąpienia znalezisk archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami infrastruktury, wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wykonania dodatkowych badań, lub w innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia o niezbędny okres czasu potrzebny na usunięcie zaistniałego zdarzenia 4) w innych uzasadnionych przypadkach niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności, gdy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie elementów małej architektury, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianę tych komponentów na inne spełniające warunki opisane w S.I.W.Z. W takim przypadku Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie takiej zmiany. 5) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, lub nastąpi uzasadniona konieczność przesunięcia terminu realizacji wynikających z okoliczności związanych z uzyskaniem dofinansowania przez instytucję dofinansowujące w/w zadanie, zamawiający może wprowadzić niezbędne zmiany umowy wynikające z tych przepisów lub okoliczności.6) w przypadku wystąpienia robót kolidujących z pracami wykonywanymi przez aktualnego wykonawcę inwestycji a w szczególności, gdy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia o niezbędny okres czasu związanego z opóźnieniem możliwości realizacji dostaw związanych z prowadzeniem prac potrzebny na usunięcie zaistniałego zdarzenia.7) w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania, a w szczególności w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu przez okres minimum 2 dni, lub utrzymujących się temperatur powietrza poniżej 0 o C przez okres 2 dni uniemożliwiających realizację robót budowlanych. W takim przypadku Zamawiający może wydłużyć terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie prac zgodnie z ich technologią wykonania.8) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia do umowy koniecznych zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia procedury o udzielenie zamówienia a w szczególności : zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień, Zamawiający za zgodą lub na wniosek Wykonawcy może dokonać takiej zmiany. 9) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku aktualizacji rozwiązań projektowych lub materiałowych z uwagi na postęp technologiczny, poprawę jakości lub zmianę innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych a zmiany te wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający za zgodą Wykonawcy może dokonać takiej zmiany. 10) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.11) zmiany Podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca.12) w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia, lub rezygnacji z części umownego zakresu dostaw, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości ryczałtowej przedmiotu umowy po cenach jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ograniczenie zakresu robót może być nie większe niż dwadzieścia procent wartości brutto zawartej umowy.13) w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność wykonania dostaw mających służyć właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru i wartości dostaw z robotami przewidzianymi do realizacji w zawartej umowie z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia. 14) W przypadku wystąpienia konieczności dodatkowych dostaw nieobjętych niniejszym zamówieniem, niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy podstawowej dostawy lub usługi te zostaną rozliczone w oparciu o ceny zaproponowane przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Zlecenie wykonania dodatkowych dostaw lub usług dokonane zostanie w oparciu o odrębną umowę lub aneks do zawartej umowy. Podstawą ubiegania się o dodatkowe dostawy lub usługi będzie podpisany przez strony umowy protokół konieczności określający zakres prac do wykonania. 3. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-15, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna dotycząca RODO.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Koluszkach, reprezentowany przez Burmistrza Koluszek z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65, tel. 44 725 67 00, e - mail: um@koluszki.pl, 2) Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni Pan Robert Radko, e - mail: iod@koluszki.pl;3) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.4) Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 pkt 4 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami ), dalej ,,ustawa Pzp"; 5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego. 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże należy mieć na uwadze, iż jest równocześnie warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH.Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez Burmistrza Koluszek reprezentującego Gminę Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:a) prawo dostępu do danych osobowych;b) prawo do sprostowania danych osobowych;c) prawo do usunięcia danych osobowych;d) prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;e) prawo do przenoszenia danych osobowych;f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;g) prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu. 8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 9) W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa ławek parkowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa ławek parkowych w ilości 30 sztuk.Minimalne wymagania techniczno - użytkowea) konstrukcja ławki wykonana z odlewu żeliwnego i pomalowana farbą podkładową oraz nawierzchniową, b) siedzisko wykonane z listew drewnianych sosnowych lub z drewna twardszego zaimpregnowanych środkiem do drewna i pomalowanych.c) wysokość ławki wraz z oparciem maksimum - 82 cm, ( tolerancja wymiarów : +/- 8 cm)d) długość ławki - 180 cm, e) szerokość całkowita - 72 cm, ( tolerancja wymiarów : +/- 7 cm)f) grubość listew drewnianych minimum : 4 cm,g) kolorystyka ławki do uzgodnienia z Zamawiającym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39113600-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa koszy na odpady
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszy na odpady w ilości 60 sztuk.Minimalne wymagania techniczno - użytkowe:a) kosz uliczny o wysokości od 60 cm do 95 cm i pojemności minimum 35 litrów,b) kosz wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimum 2 mm, c) kosz malowany proszkowo w kolorze intensywnej zieleni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: