Staubli-Łódź Sp. z o.o.	P.P.H.U. TRANS-WESTGmbH Sp. z o. o.

Przetarg

Zakup i dostawa środków czystości, środków do mycia maszynowego oraz worków na odpady

05-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
ul. Grenadierów ,04-073 Warszawa
tel. 22 51 52 743
fax. 22 51 52 789
e-mail: zp@grochowski.waw.pl
http:// www.grochowski.waw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 593584-N-2019 z dnia 2019-09-05 r.

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.: Zakup i dostawa środków czystości, środków do mycia maszynowego oraz worków na odpady
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 21539890000000, ul. ul. Grenadierów  , 04-073  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 51 52 743, e-mail zp@grochowski.waw.pl, faks 22 51 52 789.
Adres strony internetowej (URL): www.grochowski.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.grochowski.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu
Adres:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa (Sekretariat Zarządu)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa środków czystości, środków do mycia maszynowego oraz worków na odpady
Numer referencyjny: ZP/37/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Wszystkich częsci
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
8 części zamówienia


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych. Kod CPV określający przedmiot zamówienia: 39224000-8; 39224330-0, 33631660-8; 39822000-0, 39830000-9; 39831200-8; 39831240-0; 39831250-3; 39831600-2; 39832000-3, 18930000-7, 33761000-2; 33763000-6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien być wyrobem nowym nieużywanym kompletnym zapakowanym w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko. Asortyment dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa.

II.5) Główny kod CPV: 39224000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39224330-0
33631660-8
39822000-0
39830000-9
39831240-0
39831250-3
39831600-2
39832000-3
18930000-7
33761000-2
33761000-2
33763000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji lub Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym wydane przez Ministra Zdrowia (ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - (dotyczy zadania nr 3 poz. 8);2) Próbki worków foliowych - po 1 sztuce każdego rodzaju - (dotyczy całego asortymentu dla zadania nr 4) 3) Ulotka informacyjna produktu - dotyczy całego oferowanego asortymentu we wszystkich zadaniach;4) Karta charakterystyki oferowanej substancji niebezpiecznej - (jeżeli dotyczy).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ;2) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ;3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów;4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto95,00
czas dostawy 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w postaci następujących postanowień:1) wprowadzenie nowego produktu o wyższych parametrach lub rozszerzonym zakresie w tej samej cenie lub niższej, jeżeli Wykonawca i Zamawiający zgodnie potwierdzą, że nowy produkt jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego;2) obniżenie ceny jednostkowej asortymentu netto i brutto, w przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje do Zamawiającego o obniżenie ceny jednostkowej, pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi uzasadnienie takiego wniosku, a Zamawiający zaakceptuje to uzasadnienie;3) obniżenie ceny jednostkowych netto i brutto asortymentu objętego przedmiotem zamówienia,w przypadku, gdy Zamawiający zawnioskuje do Wykonawcy o obniżenie ceny jednostkowych, pod warunkiem, że Zamawiający przedstawi uzasadnienie takiego wniosku, a Wykonawca zaakceptuje to uzasadnienie i będzie w stanie obniżyć ceny jednostkowe;4) podwyższenie ceny jednostkowej asortymentu netto i brutto, w przypadku zastosowania wcześniej zmiany umowy o której mowa w pkt 2 i 3, przy założeniu, że podwyższenie ceny nie może skutkować wprowadzeniem ceny wyższej niż zaoferowane w ofercie, na podstawie której udzielono zamówienia, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni podwyższenie ceny jednostkowej asortymentu, a Zamawiający zaakceptuje to uzasadnienie lub w przypadku, gdy wnioskując o zmianę, o której mowa w pkt 2 i 3 Wykonawca poinformował Zamawiającego, że obniżenie ceny jednostkowej jest możliwe na określony czas;5) zamiana towaru na towar o tych samych parametrach lecz niższej cenie, jeżeli zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie, a jego równoważność zostanie potwierdzona przez Zamawiającego i Wykonawcę, który zobligowany będzie przedstawić informację (dokumenty) potwierdzające równoważność nowego towaru z towarem zaoferowanym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia;6) zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania jego produkcji lub czasowego jej wstrzymania, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, na tzw. zamiennik, tj. asortyment równoważny - pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową netto i brutto, tzn. produkt będzie zgodny z wymaganiami stawianymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a jego cena będzie nie wyższa niż asortymentu zaoferowanego pierwotnie w ofercie;7) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta i zaprzestaniu produkcji asortymentu w opakowaniach o wielkości wskazanej w ofercie, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, z tym, że zmiana taka nie może obowiązywać przed datą zaprzestania produkcji asortymentu;8) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy na wniosek Wykonawcy, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową;9) zmiany cen jednostkowych asortymentu netto i brutto w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia - w zakresie koniecznym i możliwym do zaakceptowania przez Zamawiającego;10) zmiany cen jednostkowych asortymentu netto i brutto w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli Wykonawca wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia - w zakresie koniecznym i możliwym do zaakceptowania przez Zamawiającego;11) zmiany ceny netto asortymentu, w przypadku wzrostu stawki podatku VAT o nie więcej niż 3 punkty procentowe, tak by stała pozostała cena jednostkowa brutto asortymentu - zmiana taka obowiązywać będzie od dnia zmiany podatku VAT, w pozostałych przypadkach zastosowanie ma pkt 15;12) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonania takich zmian zmiana taka obowiązywać będzie od dnia obowiązywania uregulowań prawa powszechnie obowiązującego na podstawie których została dokonana;13) zmiana numeru katalogowego lub oznaczenia danego asortymentu, na wniosek Wykonawcy, w dowolnym momencie trwania umowy, o ile Wykonawca przedstawi wiarygodne uzasadnienie takiej zmiany i wykaże, iż dostarczany będzie nadal asortyment określony w umowie, tj. jedyną zmianą będzie zmiana numeru katalogowego lub oznaczenia asortymentu;14) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, w przypadku niewykorzystania w tym terminie przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, o okres nie dłuższy niż 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, w zależności od wysokości kwoty niewykorzystanych środków na realizację niniejszej umowy (wartości brutto umowy) - zmiana może zostać dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy;15) zmiany ceny brutto asortymentu, w przypadku zmiany stawki podatku VAT innej niż wskazana w pkt 11, tj. obniżenie stawki podatku VAT lub wzrost podatku VAT o więcej niż 3 punkty procentowe, tak by stała pozostała cena jednostkowa netto asortymentu - zmiana taka obowiązywać będzie od dnia zmiany podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Mop sznurkowy długi i rozcięty dostosowany do kija z gwintem. szt. 42 Kij do mopa sznurkowego z gwintem wykonany z utrwalonego tworzywa sztucznego. szt. 43 Wiadra do mopów owalne 15 l z wyciskarką szt. 44 Mop z bawełny i poliestru, tkany piętnastokrotnie (nie szyty). Wewnątrz mopa - pętelki. Na obrzeżach frędzle. Przystosowany do uchwytu o długości 40 cm, 2 kieszenie do mocowania uchwytu. Mop przeznaczony do czyszczenia wszelkich powierzchni na wilgotno i mokro. szt. 5005 Kij roboczy wykonany z aluminium, ergonomiczny, lekki o wysokości od 90 do 160 cm z możliwością dezynfekcji chemicznej. szt. 106 Uchwyt do mopa o dlugości 40 cm, wykonany z utrwalonego tworzywa sztucznego, stabilny przegub ułatwiający pracę na różnych płaszczyznach, przycisk nożny umożliwiający otwieranie i zamykanie uchwytu bez pomocy rąk. Możlwość dezynfekcji chemicznej. szt. 157 Wiadro do mopa prostokątnego o pojemności 20 litrów z wyciskarką. szt. 4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8, 39224330-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 95,00
czas dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Profesjonalny alkaliczny detergent w płynie, przeznaczony do mycia mechanicznego, mający zastosowanie w myjniach dezynfektorach firmy SMEG SPA, dedykowany dla delikatnych materiałów takich jak guma, butelki, instrumenty chirurgiczne. Zawierający w swoim składzie: wodorotlene potasu,krzemian sodu oraz poliakrylan sodu.Srodek nie wytwarzający piany. Wolny od fosforanów .Pojemnośc jednego opakowania 5 litrów op. 82 Profesjonalny środek neutralizujący w płynie mający zastosowanie w myjni- dezynfektorze firmy SMEG SPA, dedykowany dla delikatnych materiałów takich jak guma, butelki, instrumenty chirurgiczne. Zawartość kwasów organicznych 30% +/- 2%. Środek nie wytwarzający piany. Pojemnośc jednego opakowania 5 litrów op. 8
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631660-8, 39822000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 95,00
czas dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Płyn do mycia szyb z rozpylaczem. Do mycia szyb okiennych, luster, innych powierzchni szklanych, chromowanych, z tworzyw sztucznych, glazury. Nie wymaga spłukiwania. Nie pozostawia smug. O łagodnym zapachu. Nadaje mytym powierzchniom połysk. Zawierający w składzie 2- propanol 5-10% oraz alkohol etylowy<5% Opakowanie 1 litr szt. 4802 Płyn do mycia naczyń o łagodnym zapachu, usuwający tłuszcz, zawierający środki pielęgnacyjne (np. lanolinę ) Stosowany w stężeniu roboczym max. 0,1 % ( 5 ml płynu na 5l. wody ). Przebadany dermatologicznie. Opakowania 1 litr szt. 9953 Mydło w płynie, wysoko pieniące o miłym zapachu, pH 5,5 zawierające glicerynę, lanolinę, betainę. Pojemnik 5 litr szt. 4374 Płyn do usuwania kamienia i rdzy zawierający w składzie kwas fosforowy 1-5 %, kwas amidosulfonowy 1-5%, kwas mrówkowy 1-5 %. Ponadto dezynfekuje toalety, zwalcza bakterie z muszli klozotewych. Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym. Opakowanie 1 litr szt. 14786 Proszek do szorowania urządzeń sanitarnych, usuwania zanieczyszczeń ze zlewozmywaków, muszli klozetowych, Nie może rysować powierzchni. Skutecznie usuwa zabrudzenia z tłuszczu, ślady rdzy, kamienia wodnego i sadzy. Na bazie aktywnego tlenu. Opakowanie 1 kg szt. 3397 Preparat do mycia podłóg zawierający anionowe i niejonowe związki powierzchniowo-czynne( tenzydy). Koncentrat - opakowanie 5 litrów szt. 11958 Mleczko do czyszczenia z wybielaczem. Przeznaczone do czyszczenia powierzchni ceramicznych oraz ze stali nierdzewnej . Powinno łatwo usuwać zabrudzenia i tłuszcz, nie uszkadzać powierzchni lakierowanych i emaliowanych urządzeń kuchennych. Opakowanie 1litr szt. 3679 Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej z rozpylaczem. Zawierający olej mineralny, parafinę, substancje zapachowe, trójgliceryn kwasu tłuszczowego Ph 6,9-7 100% Gęstość względna 0,84 - 0,86 g cm/3. Poj. 500 ml. szt. 18510 Środek skoncentrowany o odczynie kwaśnym, mający zastosowanie do czyszczenia codziennego i gruntownego powierzchni i urządzeń sanitarnych ODPORNYCH NA DZIAŁANIE KWASÓW.Preparat usuwa rdzę, kamień wodny, osady wapienne i urynowe, i z mydła. Wsakzany do mycia powierzchni umywalek, muszli klozetowych, i pisuarów. Ma zastosowanie przy czyszczeniu przedmiotów chromowanych i przedmiotów ze stali nierdzewnej. Preparat zawiera związki opóźniające osadzenie się kamienia wodnego na czyszczonych powierzchniach. ph produktu - od 0,5 do 1. Pojemność - 1L szt. 653
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39830000-9, 39831200-8, 39831240-0, 39831250-3, 39831600-2, 39832000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 95,00
czas dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Zadanie nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Worki foliowe czarne nieprzezroczyste o wym. 80 cm x 110 cm o grubości 0,065 mm 120 l z LDPE ( rolka 25sztuk) rolka 1 6112. Worki foliowe czarne nieprzezroczyste o wym. 60 cm x 70 cm o grubości 0,045 mm z LDPE ( rolka 50 sztuk) rolka 2 5783. Worki foliowe czarne 35 l w rolce z HDPE na odpady komunalne. ( rolka 50sztuk) rolka 894. Worki foliowe czerwone nieprzezroczyste o wym. 80 cm x 110 cm o grubości 0,065 mm, 120 l z LPDE ( rolka 25sztuk) rolka 1 2965. Worki foliowe czerwone nieprzezroczyste o wym. 60 cm x 70 cm x 0,045 mm z LDPE przeznaczone do odpadów medycznych zakaźnych. ( rolka 50sztuk) rolka 1 6476. Worki foliowe białe nieprzezroczyste o wym. 80 cm x 110 cm o grubości 0,065 mm 120 l z LDPE (rolka 25 sztuk) rolka 2277. Worki foliowe białe nieprzezroczyste o wym. 60 cm x 70 cm o grubości 0,045 mm z LDPE ( rolka 50 sztuk) rolka 2098. Worki foliowe niebieskie nieprzezroczyste o wym. 80 cm x 110 cm o grubości 0,065 mm 120 l z LDPE ( rolka 25sztuk) rolka 7809. Worki foliowe niebieskie nieprzezroczyste o wym. 60 cm x 70 cm o grubości 0,045 mm z LDPE ( rolka 50 sztuk) rolka 78710. Worki foliowe fioletowe nieprzezroczyste o wym. 80 cm x 110 cm o grubości 0,065 mm, 120 l z LPDE ( rolka 25sztuk) rolka 284 Worki foliowe fioletowe nieprzezroczyste o wym. 60 cm x 70 cm o grubości 0,045 mm z LDPE ( rolka 50 sztuk) rolka 10011. Worki foliowe zielone nieprzezroczyste o wym. 80 cm x 110 cm o grubości 0,065 mm, 120 l z LPDE ( rolka 25sztuk) rolka 22712. Worki foliowe zielone nieprzezroczyste o wym. 60 cm x 70 cm o grubości 0,045 mm z LDPE ( rolka 50 sztuk) rolka 16913. Worki foliowe żółte nieprzezroczyste o wym. 60 cm x 70 cm o grubości 0,045 mm z LDPE ( rolka 50 sztuk) rolka 914. Worki foliowe czerwone nieprzezroczyste o wym. 35 cm x 85 cm x 0,045 mm z LDPE przeznaczone do odpadów medycznych zakaźnych. ( rolka 50sztuk) rolka 1015. Worki foliowe fioletowe nieprzezroczyste o wym. 60 cm x 70 cm o grubości 0,045 mm, z LPDE ( rolka 50sztuk) rolka 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18930000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 95,00
czas dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Zadanie nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Papier toaletowy mały-makulaturowy, ekologiczny na tulejce dł. 25mb szary. szt. 5002. Papier toaletowy duży-makulaturowy , szary,ekologiczny na tulejce o śr. 22 cm i szerokości 10 cm. Średnica tulejki nie mniejsza niż 6,5 cm. szt. 88503. Ręczniki papierowe jednorazowe gofrowane do higienicznego osuszania rąk dostosowane do dozowników ręczników papierowych, składane w "ZZ" koloru szarego. Rozmiar listków 23x25 cm. W jednej paczce - 250 listków. szt. 392004. Ręcznik papierowy w rolce do podajnika Merida Stella mini CSM 402; długość roli 137m ? 5%; wymiar 1 listka: 20 cm. X 14,5 cm.; kolor dowolny. szt. 57
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33761000-2, 33763000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 95,00
czas dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Zadanie nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Alkaiczny, płynny preparat do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, przedmiotów ze szkła,osprzętu anestezjologicznego, sztywnych endoskopów ,obuwia operacyjnego. Nie pieniący. Skład; krzemiany,substancje alkaliczne, inhibitory korozji. Nie zawierający fosforanów i fosfonianów. pH koncentratu 14. Dozowanie 4-5 ml./L. Temperatura działania 60-93 st. C. opakowanie: 5 L. Produkt kompatybilny z produktami z poz. 2, 3 szt. 122. Preparat do neutralizacji po myciu alkalicznym w myjniach - dezynfektorach, na bazie kwasu cytrynowego, nie zawierający związków powierzchniowo - czynnych. pH koncentratu ok.. 1. Dozowanie 1 ml./L. Opakowanie: 5 L. Produkt kompatybilny z produktami z poz. 1,3. szt. 83. Płynny preparat do mycia i płukania w automatycznych płuczkach dezynfektorach basenów szpitalnych, misek, pojemników na mocz odpornych na wysoką temperaturę. Dozowanie uzależnione od twardości wody, ale nie wyższe niż 5 ml. / L. Preparat zawierający w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne, kwasy organiczne, środki ułatwiające rozpuszczanie, inhibitory korozji. pH koncentratu kwaśne:2,1 - 3,1. Opakowanie: 5 L. Produkt kompatybilny z produktami z poz. 1, 2 (jeden producent). szt. 4004. Środek uniwersalny - średnio zasadowy detergent do użycia w myjniach dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz do mycia ręcznego wyrobów medycznych. Opakowanie: 5 L ( Sterylizacja) szt. 295. Środek płuczący - środek spłukujący na bazie środków powierzchniowo-czynnych do użycia w myjniach dezynfektorach. Opakowanie: 5 L ( Sterylizacja) szt. 46. Neutralizator - łagodny kwas organiczny do użycia w myjniach dezynfektorach. Opakowanie: 5 L ( Sterylizacja) szt. 4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39830000-9, 39831200-0, 39831240-0, 39831250-3, 39831600-2, 39832000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 95,00
czas dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Zadanie nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Odkamieniacz do myjni Steelco op. 5l ( lub równoważny ) op. 152. Płyn myjący do myjni Steelco op. 5l ( lub równoważny ) op. 15
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39830000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 95,00
czas dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Zadanie nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Środek do maszynowego mycia naczyń sanitarnych neodisher SBR extra op. 5l ( lub równoważny ) op. 102. Środek do odkamieniania maszynowego neodisher SBK op. 5l ( lub równoważny ) op. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631660-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto 95,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: