Staubli-Łódź Sp. z o.o.	P.P.H.U. TRANS-WESTGmbH Sp. z o. o.

Przetarg

Dostawy materiałów biurowych i sprzętu mechanizacji prac biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Nr 43/19/N

09-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

41 Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5,08-521 Dęblin
tel. 261 517 525,
fax. 261 519 536
e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl,
http:// www.41blsz.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 595040-N-2019 z dnia 2019-09-09 r.

41 Baza Lotnictwa Szkolnego: Dostawy materiałów biurowych i sprzętu mechanizacji prac biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie - Nr 43/19/N
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, krajowy numer identyfikacyjny 61456920000000, ul. ul. Brygady Pościgowej  5 , 08-521  Dęblin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 517 525, , e-mail 41blsz.przetargi@ron.mil.pl, , faks 261 519 536.
Adres strony internetowej (URL): www.41blsz.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.41blsz.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.41blsz.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna - ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (oryginał, postać papierowa) opatrzoną własnoręcznym podpisem. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego.
Adres:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin, Kancelaria Jawna, budynek Nr 226, pokój nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy materiałów biurowych i sprzętu mechanizacji prac biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie - Nr 43/19/N
Numer referencyjny: Nr 43/19/N
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych i sprzętu mechanizacji prac biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i w ogólnych warunkach umowy (dla poszczególnych części załączniki odpowiednio dla części I i II - załącznik nr 5a, dla części III- załącznik nr 5b, dla części IV- załącznik nr 5c).3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 niezależne części:Część I -Dostawa laminatorów A3 - Sekcja Wychowawcza1) Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa laminarek w ilościach i szczegółowym asortymencie określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym).Część II: Dostawa drukarki A3 i prasy 3D - Sekcja Wychowawcza1) Przedmiotem zamówienia w części II jest dostawa drukarki A3 i prasy 3D w ilościach i szczegółowym asortymencie określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym).Część III: Niszczarki do dokumentów - Pion Ochrony Informacji Niejawnych1) Przedmiotem zamówienia w części III jest dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych - 4 sztuk niszczarek do dokumentów o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym).Część IV: Dostawa markerów - Zaopatrzenie Lotniczo Techniczne1) Przedmiotem zamówienia w części IV jest dostawa: markerów do opisywania przewodów, markerów niezmywalnych, markerów olejowych i markerów zmywalnych do tablic sucho-ścieralnych w ilościach i szczegółowym asortymencie określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym).Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia (zadań), na jakie wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 lub 3 lub 4 części zamówienia (zadań). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przez co należy rozumieć, że wykonawca może złożyć ofertę na pełen asortyment (zakres przedmiotowy) 1 lub 2 lub 3 lub 4 części zamówienia (zadań).

II.5) Główny kod CPV: 30190000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42994230-1
30232100-5
30000000-9
30191400-8
30192000-1
30192125-3
30237430-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy (art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
21

II.9) Informacje dodatkowe: Część I -Dostawa laminarek A3 - Sekcja WychowawczaWykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt biurowy jednorazowo i w całości (jedną dostawą) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.Część II: Dostawa drukarki A3 i prasy 3D - Sekcja Wychowawcza Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt biurowy jednorazowo i w całości (jedną dostawą) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.Część III: Niszczarki do dokumentów - Pion Ochrony Informacji Niejawnych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu urządzenia mechanizacji prac biurowych jednorazowo i w całości (jedną dostawą) w terminie maksymalnie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Część IV: Dostawa markerów - Zaopatrzenie Lotniczo Techniczne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy Zamawiającemu jednorazowo i w całości (jedną dostawą) w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych (czternastu) od dnia podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4.2. Stosowna sytuacja, o której mowa wyżej będzie miała miejsce wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 5. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy. W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.2. Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4.2. Stosowna sytuacja, o której mowa wyżej będzie miała miejsce wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 5. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy. W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.2. Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Część cOświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na żądanie zamawiającego:8. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:1) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia;Jeśli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 8.1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający zażąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów).8.1.1. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy9.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 8.1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.9.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 9.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. i 9.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Informacja dotycząca podwykonawców: 10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podwykonawców: 10.1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy: 11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podmiotów: 11.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 12. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), zwanym dalej ,,rozporządzeniem ws. dokumentów". Dla każdej części: I, II, III, IV:1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w tym:1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 ustawy(w tym postępowaniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy).1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.3. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania wykonawcę: 3.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544, 1629 i 2491).4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Zamawiający - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy i które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy w terminie złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 1637, 1669 i 2243 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.7. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA (SELF - CLEANING)8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy oraz pkt. 16-20 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.9. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Część cOświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na żądanie zamawiającego:8. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:2) potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego8.2. Dla wykazania spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający zażąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:DOKUMENTY PRZEDMIOTOWEZamawiający zażąda złożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy (oferowany model urządzenia dla poz. 1-6 z części I-III) wymagań określonych przez Zamawiającego, tj. w szczególności: instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim, karty urządzenia, dowodu urządzenia, metryki, karty katalogowej, karty charakterystyki, opisu, fotografii, katalogu, itp. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części zamówienia (I, II, III) - do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni - aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy (oferowany model urządzenia dla poz. 1-6 z części I-III) wymagań określonych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby z przedstawionych na żądanie Zamawiającego dokumentów wynikały dane techniczne urządzeń wymagane przez Zamawiającego w opisie urządzenia w kolumnie nr 2 tabeli nr 2).Dokumenty te powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dla każdej części: I, II, III, IV:Część A Oświadczenia składane wraz z ofertą: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ - pkt I); 2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ - pkt I ). 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach (załącznik nr 3 i nr 2 do SIWZ - pkt II). 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (niebędących podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ - pkt III).Oświadczenia, o których mowa powyżej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Część B7. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, dotyczącej między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy: 7.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy). Dla każdej części: I, II, III, IV:1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i składać się w szczególności z:1.1. wypełnionego formularza ofertowego sporządzonego na wzorze stanowiącym - Załącznik Nr 1 do SIWZ;wraz z formularzem ofertowym Wykonawca złoży także:1.2. oświadczenia - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności (zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki Nr 2 i 3 do SIWZ);1.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. (W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa).1.4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy);1.5. pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.1.6. Inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy.1.7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Przedmiotowe zobowiązanie (w oryginale) wykonawca musi załączyć do oferty. 1.8. Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje wyroby równoważne:Dotyczy części I, II, III, IV: Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli miałoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów - zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę urządzeń lub materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w SIWZ standardów.Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy). Ich wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec przedmiotu zamówienia. Składając ofertę równoważną Wykonawca zobowiązany jest, w celu udowodnienia równoważności złożyć wraz z ofertą: karty katalogowe, karty charakterystyki, opisy, zdjęcia, instrukcje obsługi lub inne równoważne dokumenty, które umożliwią porównanie materiałów oferowanych z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego. Wskazane dokumenty muszą zawierać informacje:-której pozycji formularza ofertowego opisanej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę dotyczą;- muszą wskazywać na oferowany równoważny znak towarowy i producenta i muszą wyraźnie wskazywać, że są to dokumenty na potwierdzenie równoważności oferowanych rozwiązań;- muszą odnosić się do wszystkich parametrów (parametrów równoważności) wskazanych w opisie danej pozycji asortymentowejWykonawca, który powołuje się na urządzenia równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego urządzenia równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego powyżej oraz w załączniku nr 1 do SIWZ, tj. w formularzu ofertowym. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty.Zamawiający podkreśla, że dokumenty mające na celu wykazanie równoważności traktuje jako element (treść) składanej oferty opisującą oferowany przedmiot zamówienia, w związku z czym nie podlegają one uzupełnieniu. Oferta wykonawcy musi bowiem zawierać zaoferowanie przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert.Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych urządzeń. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: ,,Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego". Wykonawca może wykazywać w złożonej ofercie równoważność oferowanych przez siebie urządzeń i materiałów za pomocą wszelkich środków dowodowych (stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych). W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu urządzeń równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje urządzenia i materiały wskazane w SIWZ (w załączniku nr 1 do SIWZ). Część I, II: Zamawiający w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm (części I, II: klauzula jakościowa PN-EN ISO 9001:2011 lub równoważna) - dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w załączniku nr 1 do SIWZ tj. w formularzu ofertowym (podstawa prawna: art. 30 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego (w zakresie norm), jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku Nr 1 do SIWZ oraz wymagane tą normą (podstawa prawna: art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) przedkładając wraz z ofertą:- wykaz produktów, których równoważność dotyczy;- oznaczenie normy równoważnej do klauzuli jakościowej PN-EN ISO 9001:2011;- opis każdego produktu równoważnego w postaci np. szczegółowej karty produktu, deklaracji zgodności, protokołu z badań laboratoryjnych, potwierdzającego zgodność właściwości fizyko-chemicznych, jakościowych danego produktu w stosunku do opisanych klauzulą jakościową PN-EN ISO 9001:2011Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje produkty równoważne w zakresie norm (zgodne z normą równoważną do klauzuli jakościowej PN-EN ISO 9001:2011).Wykonawca oferujący produkty zgodne z opisem Zamawiającego (zgodne z klauzulą jakościową PN-EN ISO 9001:2011) - nie ma obowiązku składania żadnych dokumentów w tym zakresie.Zamawiający podkreśla, że dokumenty mające na celu wykazanie równoważności traktuje jako element (treść) składanej oferty opisującą oferowany przedmiot zamówienia, w związku z czym nie podlegają one uzupełnieniu. Oferta wykonawcy musi bowiem zawierać zaoferowanie przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert.Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych urządzeń. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: ,,Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego". Wykonawca może wykazywać w złożonej ofercie równoważność oferowanych przez siebie urządzeń i materiałów za pomocą wszelkich środków dowodowych (stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych). Część I, II: W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu urządzeń równoważnych w zakresie norm - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje urządzenia i materiały wskazane w SIWZ (w załączniku nr 1 do SIWZ) - zgodne z klauzulą jakościową PN-EN ISO 9001:2011.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego. 3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym (innym jak polski) muszą być składane przez wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez wykonawcę.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy:a) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy lub osoby wymienione w pkt c), b) poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), c) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa.6. Kilku wykonawców może wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.a) pełnomocnictwo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego musi dokładnie określać zakres umocowania;b) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców;c) wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez wykonawców pełnomocnika (należy podać adres na jaki ma być wysyłana korespondencja).d) pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa.Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia (np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum). Zaleca się, aby z treści tej umowy wynikały w szczególności: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podziału obowiązków wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.cześć III: Wraz z dostawą urządzeń Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stosowne dokumenty tj. gwarancja na urządzenia, gwarancja na noże tnące, instrukcja obsługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Dla każdej części: I, II, III, IV:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla żadnej z części zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
część I, II Zmiany umowy wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba - w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków; 2) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany; 3) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych;4) w uzasadnionych przypadkach: w przypadku wycofania danego asortymentu (modelu) z produkcji, wstrzymania lub zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zmiany marki - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie modelu oferowanego asortymentu - pod warunkiem, że zaoferowany zamiennik - będzie przynajmniej tej samej jakości (będzie miał nie gorsze parametry techniczne w stosunku do sprzętu zaoferowanego w formularzu ofertowym) i spełni wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ tak jak oferowany produkt, a warunki gwarancji nie ulegną pogorszeniu (w tym przypadku ceny jednostkowe sprzętu pozostają bez zmian). część IIIZmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba - w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków; 2) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany; 3) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych;4) w uzasadnionych przypadkach: w przypadku wycofania danego asortymentu (modelu) z produkcji, wstrzymania lub zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zmiany marki - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie modelu oferowanego asortymentu - pod warunkiem, że zaoferowany zamiennik - będzie przynajmniej tej samej jakości (będzie miał nie gorsze parametry techniczne w stosunku do sprzętu zaoferowanego w formularzu ofertowym) i spełni wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ tak jak oferowany produkt, a warunki gwarancji nie ulegną pogorszeniu (w tym przypadku ceny jednostkowe sprzętu pozostają bez zmian). cześć IVZmiany umowy wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie:1) zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba - w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków;2) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany;3) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą". 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy tj. 144.000,00 Euro.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (art. 36 ust. 2 pkt. 1 Pzp). Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy: 4 części (zadań). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przez co należy rozumieć, że wykonawca może złożyć ofertę na pełen asortyment (zakres przedmiotowy) 1 lub 2 lub 3 lub 4 części zamówienia (zadań). Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia (zadań), na jakie wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 lub 3 lub 4 części zamówienia (zadań). Każda część będzie oceniana odrębnie.4. Zamawiający nie wymaga składania ofert wariantowych; zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, tj. ofert przewidujących odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia (art. 36 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp). 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 Pzp).6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.7. Zamawiający informuje, iż w tym postępowaniu nie ma wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 8. Zamawiający nie przewiduje:a) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 ustawy Pzp);b) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 ustawy Pzp);c) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 ustawy Pzp).9. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).10. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm).11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.12. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy (art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp).13. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 - 521 Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920, kontakt: tel. 261 517 525 e-mail: przetargi.41blsz@wp.pl;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Dostawy materiałów biurowych i sprzętu mechanizacji prac biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie - Nr 43/19/N" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Pzp - protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5 Pzp, stosuje się odpowiednio. W kontekście przetwarzania - a dokładnie udostępniania danych osobowych zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, zawartych w protokole lub załącznikach do protokołu; zamawiający ma prawo i obowiązek ujawnienia wszystkich danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji postępowania, w tym przekazanej przez wykonawcę, z wyjątkiem załączonych przez wykonawcę informacji zawierających tzw. dane wrażliwe (art. 9 RODO); zamawiający będzie mógł skorzystać również z innych ograniczeń zasady jawności wskazanych w art. 8 ust. 3-5 ustawy Pzp. Każde inne przetwarzanie, z wyjątkiem przechowywania protokołu i załączników, możliwe będzie wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach: - zamawiający, w zakresie wykonywania obowiązku z art. 15 ust. 1-3 RODO, ma możliwość żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji;- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować ingerencją w treść przechowywanego protokołu oraz jego załączników;? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 w RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego15. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego - załącznika nr 1 do SIWZ).16. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskie-go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53)), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia (ograniczona zasada jawności w zamówieniach publicznych w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO, co do celu - korzystanie ze środków ochrony prawnej oraz do czasu przetwarzania - do upływu terminu na ich wniesienie).17. Zamawiający informuje, iż w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.18. Na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający informuje o następujących ograniczeniach:1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.3) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.19. Na podstawie art. Art. 93 1a. ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I -Dostawa laminarek A3 - Sekcja Wychowawcza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I -Dostawa laminatorów A3 - Sekcja Wychowawcza1) Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa laminarek w ilościach i szczegółowym asortymencie określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym).2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt biurowy w ilościach, asortymencie i rodzajach określonych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt biurowy jednorazowo i w całości (jedną dostawą) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt biurowy we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsca wskazanego przez Zamawiającego: do magazynu Sekcji Wychowawczej 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko.4) Dostawa sprzętu biurowego winna nastąpić w dzień pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-13:00, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego minimum z trzydniowym wyprzedzeniem w kontaktach roboczych (telefonicznie oraz faksem/mailem). 5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt biurowy nowy, nie posiadający wad fizycznych lub prawnych, pochodzący z bieżącej produkcji. Dostarczony sprzęt biurowy nie może ponadto posiadać śladów jego uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winien być opakowany w nienaruszone, fabryczne opakowania, a także winien spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego Dostarczony sprzęt biurowy powinien być opakowany w opakowania uniemożliwiające ich uszkodzenie podczas transportu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7, 42994230-1, 30000000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
okres gwarancji jakości na dostarczony sprzęt biurowy w pełnych miesiącach40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt biurowy jednorazowo i w całości (jedną dostawą) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.


Część nr: 2Nazwa: Część II: Dostawa drukarki A3 i prasy 3D - Sekcja Wychowawcza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II: Dostawa drukarki A3 i prasy 3D - Sekcja Wychowawcza1) Przedmiotem zamówienia w części II jest dostawa drukarki A3 i prasy 3D w ilościach i szczegółowym asortymencie określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym).2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt biurowy w ilościach, asortymencie i rodzajach określonych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt biurowy jednorazowo i w całości (jedną dostawą) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt biurowy we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsca wskazanego przez Zamawiającego: do magazynu Sekcji Wychowawczej 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko.4) Dostawa sprzętu biurowego winna nastąpić w dzień pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-13:00, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego minimum z trzydniowym wyprzedzeniem w kontaktach roboczych (telefonicznie oraz faksem/mailem). 5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt biurowy nowy, nie posiadający wad fizycznych lub prawnych, pochodzący z bieżącej produkcji. Dostarczony sprzęt biurowy nie może ponadto posiadać śladów jego uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winien być opakowany w nienaruszone, fabryczne opakowania, a także winien spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego Dostarczony sprzęt biurowy powinien być opakowany w opakowania uniemożliwiające ich uszkodzenie podczas transportu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7, 30232100-5, 30000000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
okres gwarancji jakości na dostarczony sprzęt biurowy w pełnych miesiącach40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt biurowy jednorazowo i w całości (jedną dostawą) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy


Część nr: 3Nazwa: Część III: Niszczarki do dokumentów - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III: Niszczarki do dokumentów - Pion Ochrony Informacji Niejawnych1) Przedmiotem zamówienia w części III jest dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych - 4 sztuk niszczarek do dokumentów o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym).2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu urządzenia w ilościach i rodzajach określonych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe Zamawiającego. 3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu urządzenia mechanizacji prac biurowych jednorazowo i w całości (jedną dostawą) w terminie maksymalnie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia mechanizacji prac biurowych we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do magazynu Sekcji Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko. 5) Dostawa urządzeń mechanizacji prac biurowych winna nastąpić w dzień pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-13.00, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego minimum z trzydniowym wyprzedzeniem w kontaktach roboczych: telefonicznie oraz faksem/elektronicznie.6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia nowe, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych, pochodzące z bieżącej produkcji. Dostarczone urządzenia nie mogą ponadto posiadać śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winny być opakowane w nienaruszone, fabryczne opakowania, a także winny spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SIWZ wymagania i oczekiwania Zamawiającego. Dostarczony sprzęt biurowy powinien być opakowany w opakowania uniemożliwiające ich uszkodzenie podczas transportu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć modele urządzeń zadeklarowane w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 SIWZ). Dostarczenie innych modeli sprzętu będzie powodem odmowy przyjęcia dostawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30191400-8, 30000000-9, 30190000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
okres gwarancji jakości na dostarczony sprzęt biurowy w pełnych miesiącach40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu urządzenia mechanizacji prac biurowych jednorazowo i w całości (jedną dostawą) w terminie maksymalnie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.


Część nr: 4Nazwa: Część IV: Dostawa markerów - Zaopatrzenie Lotniczo Techniczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia w części IV jest dostawa: markerów do opisywania przewodów, markerów niezmywalnych, markerów olejowych i markerów zmywalnych do tablic sucho-ścieralnych w ilościach i szczegółowym asortymencie określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym).2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu w ilościach i asortymencie określonym w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe Zamawiającego.3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy Zamawiającemu jednorazowo i w całości (jedną dostawą) w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych (czternastu) od dnia podpisania umowy.4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. magazynu ZLT 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego (budynek 452), znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko: ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin.5) Dostawa przedmiotu umowy winna nastąpić w dzień pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego minimum z dwudniowym wyprzedzeniem w kontaktach roboczych telefonicznie lub e-mailem.6) Przedmiot umowy podlegający dostawie musi być dopuszczony do powszechnego użytku i stosowania oraz powinien spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ i załączniku do niej. 7) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieposiadający wad fizycznych lub prawnych. Dostarczony przedmiot zamówienia nie może ponadto posiadać śladów jego uszkodzenia lub wcześniejszego używania, opakowanie winno być w nienaruszone, fabryczne, a także winno spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego.8) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4), na własny koszt i ryzyko. Do momentu odbioru przez Zamawiającego, ryzyko związane z jego utratą lub uszkodzeniem ponosi Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7, 30192000-1, 30192125-3, 30237430-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy Zamawiającemu jednorazowo i w całości (jedną dostawą) w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych (czternastu) od dnia podpisania umowy