Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Przetarg

Dostawa pojemników i kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów z podziałem na dwa zadania

03-10-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Komunalne "Komax" Sp. z o.o. w Kętach
ul. Mickiewicza 8,32-650 Kęty
tel. 033 845-27-70, 845-01-90
fax. 338 452 760
e-mail: komax@komax.pl
http:// www.komax.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 605118-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne "Komax" Sp. z o.o. w Kętach: ,,Dostawa pojemników i kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów z podziałem na dwa zadania"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
- zadanie realizowane w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa PSZOK w Gminie Kęty dla obszaru Miasta Kęty z dzielnicą Kęty Podlesie", - budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 5 ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne "Komax" Sp. z o.o. w Kętach, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Mickiewicza 8  , 32-650  Kęty, woj. , państwo Polska, tel. 033 845-27-70, 845-01-90, e-mail komax@komax.pl, faks 338 452 760.
Adres strony internetowej (URL): www.komax.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka ze 100% udziałem Gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.komax.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.komax.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składane są w formie pisemnej, zgodnie z zapisami siwz.
Adres:
Kęty, ul. Mickiewicza 8, sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Dostawa pojemników i kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów z podziałem na dwa zadania"
Numer referencyjny: PK/03/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w rozumieniu art.2 pkt 2 uPzp) fabrycznie nowych (nieużywanych) pojemników i kontenerów z przeznaczeniem do gromadzenia frakcji odpadów przyjmowanych w PSZOK.2. Nazwa zadania: Dostawa pojemników i kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów z podziałem na dwa zadania.Zamawiający przewiduje podział zamówienia na części według pojemności kontenerów wyodrębnionych poniżej w ust.5 pkt 1 i 2. Część 1 zamówienia obejmuje dostawę POJEMNIKÓW I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO PSZOK; Część 2 zamówienia obejmuje dostawę KONTENERÓW. Część I1. Pojemnik do odpadów ciekłych - 1 sztuka:1) Pojemność min. 600l.2) Wymiary min. 820x1330x1330 mm.3) Dwupłaszczowa konstrukcja z wysokiej jakości polietylenu, odpornego na działanie UV4) Waga max. 100kg.2. Pojemnik na odpady - 10 sztuk1) pojemnik na kółkach o pojemności 1100l. z pokrywą (płaską)2) standardowe wykonanie z dwoma kółkami hamowanymi3) materiał: tworzywo sztuczne4) odporne na działanie warunków atmosferycznych (promieni UV, niskich temperatur), chemicznych i biologicznych5) nośność min. 510 kg.6) zgodne z normą PN EN-8403. Kontener z wanną przechwytującą - 3 sztuki:1) Wymiary cm: min. 100x120x804. Pojemnik na odpady niebezpieczny akumulatory i baterie - 2 sztuki:1) Pojemność min. 500l.2) Wymiary:min.1200x800x790 mm.3) Przystosowany do transportu wózkiem widłowym4) Masywna konstrukcja umożliwiająca wielowarstwowe składowanie5) Konstrukcja umożliwiająca zamykanie ,zabezpieczająca przed dostępem osób nieupoważnionych 6) Materiał: tworzywo sztuczne 5. Pojemnik na odpady niebezpieczne akumulatory i baterie - 3 sztuki:1) pojemność min. l50l.2) materiał tworzywo sztuczne polietylen3) masywna konstrukcja umożliwiająca wielowarstwowe składowanie4) Konstrukcja umożliwiająca zamykanie, zabezpieczająca przed dostępem osób nieupoważnionych 6. Pojemnik na odpady niebezpieczne - 3 sztuki:1) pojemność min. 450 l z wiekiem uszczelnionym gumą2) konstrukcja stalowa umożliwiająca wielowarstwowe składowanie3) przystosowany do transportu wózkiem widłowym4) przeznaczony do zbiórki i transportu odpadów niebezpiecznych5) nośność min.800kg.6) Materiał : blacha i profile cynk7. Pojemnik na odpady niebezpieczne na baterie i leki - 2 sztuki:1) pojemność min. 150l.2) nośność min.70kg.3) wygodny do użytkowania z workami plastikowymi 4) pojemnik wyposażony w zdejmowaną pokrywę5) posiadający otwór wrzutowy6) materiał: tworzywo sztuczne7) odporny na działanie promieni UV 8. Pojemnik na świetlówki - 1 sztuka:1) pojemność min 600l.2) wymiary min 1600x500x800 mm.3) przystosowany do transportu wózkiem widłowym4) możliwość składowania do 4 warstw5) masa odpadów min. 200 kg.6) otwierane górne wieko z elementem do zamykania7) waga pojemnika w przedziale 59-65 kg8) materiał: blacha stalowa9. Paleta ładunkowa - 10 sztuk:1) nośność min.950 kg.2) wymiary min.1240x835x970 mm.3) przystosowany do transportu wózkiem widłowym4) klapa uchylna5) standardowa wersja malowana10. Regał na palety - 1 sztuka:1) wymiar wewnętrzny min 2700x1100x3300 mm.2) nośność belki (piętro) min 2700kg.3) wielkość 6x europaleta4) belki przestawiane co 50 mm.5) Metalowa konstrukcja do składowania pojemników na palecie euro11. Skrzynio paleta plastikowa - 2 sztuki:1) pojemność min 550l.2) wymiary min. 850x800x1200 mm.3) przystosowany do transportu wózkiem widłowym4) odporna na działanie warunków atmosferycznych5) konstrukcja umożliwiająca stabilne sztaplowanie w stosy12. Paleta do składowania i transportu - 2 sztuki:1) nośność min 1500 kg.2) Wymiary min. 2400x2000x1800 mm.3) Przystosowana do transportu wózkiem widłowym4) Odporna na działanie warunków atmosferycznych13. Pojemnik na świetlówki - 1 sztuka:1) Pojemność min.600l.2) Wymiary min 1600x500x800mm.3) Przystosowany do transportu wózkiem widłowym4) Waga max. 60kg.5) Masa odpadów min. 200kg.6) Otwierane górne wieko7) Materiał tworzywo sztuczne lub stalowe14. Zestaw do pompowania odpadów ciekłych - 1 sztuka:1) zasilanie 230 V2) min wydajność 25l/ min3) odporny na działanie substancji chemicznych i biologicznych4) łatwe czyszczenie i konserwacja5) rura ssąca/wąż umożliwiające czerpanie z trudno dostępnych miejsc15. Wanna wychwytowa z rusztem - 1 sztuka:1) pojemność min 200 l2) wymiary min 1200x810x405 mm3) odporna na działanie warunków atmosferycznych, chemicznych i biologicznych - przystosowany do transportu wózkiem widłowymCzęść IIKONTENERY METALOWE RÓŻNEJ POJEMNOŚCI OD 7 m3 DO 10 m3 - ŁĄCZNIE 8 sztuk:1. Kontener KP-7 - 5 sztuk:1) Pojemność w przedziale od 6 do 8 m3;2) zabezpieczony farbą;3) wymiary min 3450x1700x1430 mm;4) przystosowany do urządzenia bramowego i hakowego;5) konstrukcja stalowa;6) dno wykonane z blachy stalowej o gr. min. 4 mm;7) boki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 3 mm; 8) wyposażony w plandekę;9) wyposażony w haczyki do plandeki;10) spoiny ciągłe;11) malowane farbą podkładową i nawierzchniową na kolor według palety RAL 6029;12) certyfikat WE.2. Kontener KP - 7 zamykany - 1 sztuka:1) Pojemność w przedziale od 6 do 8 m3,2) wymiary min 3450x1700x1430 mm;3) konstrukcja stalowa;4) dno wykonane z blachy stalowej o gr. min. 4 mm;5) boki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 3 mm; 6) przystosowany do urządzenia bramowego i hakowego;7) zabezpieczony farbą;8) możliwość zamykania na kłódkę;9) malowane farbą podkładową i nawierzchniową na kolor według palety RAL 6029;10) certyfikat WE.3. Kontener KP - 10 - 2 sztuki:1) Pojemność w przedziale od 9 do 11 m3,2) wymiary min 4000x1800x1630 mm;3) konstrukcja stalowa;4) dno wykonane z blachy stalowej o gr. min. 4 mm;5) boki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 3 mm; 6) przystosowany do urządzenia bramowego i hakowego7) wyposażony w haczyki do montażu plandeki;8) wyposażony w plandekę 9) drzwi otwierane na boki10) zabezpieczony farbą - malowane farbą podkładową i nawierzchniową na kolor według palety RAL 6029;11) certyfikat WE.Powyższy podział na części asortymentowe zamówienia określone pojemnością kontenerów (ust. 5 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 2) stanowi jednocześnie podział zamówienia na części, przy czym każdy asortyment ujęty w osobnym punkcie stanowi odrębną część zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 34928480-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44619000-2
44618000-5
44613000-0
44613300-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 56
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zadania:Wymagany termin dostawy:a) Część I - do 8 tygodni od daty podpisania umowy na adres Kęty, ul. Mickiewicza 8 (dostawa do miejsca odbioru, podpisanie protokołu odbioru).b) Część II - do 8 tygodni od daty podpisania umowy na adres Kęty, ul. Mickiewicza 8 (dostawa do miejsca odbioru, podpisanie protokołu odbioru).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje się wymagań w zakresie ww. warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje się wymagań w zakresie ww. warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dla części I Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są wykazać się wykonaniem dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: Celem wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga, aby wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 1 dostawę co najmniej 5 sztuk pojemników o pojemności minimum 1,0 m3. Dla potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w wykazie wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie dostawy. dla części IIOpis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są wykazać się wykonaniem dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: Celem wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga, aby wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 1 dostawę co najmniej 3 szt. kontenerów o pojemności co najmniej 7,0 m3. Dla potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w wykazie wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie dostawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2) Brak podstaw wykluczenia: a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy wykonawca. W przypadku składania oferty na dwa zadania dokument Wykonawca składa w jednym egzemplarzu.b) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (Załącznik nr 3 do siwz) W przypadku złożenia oferty Wykonawca może złożyć jedno oświadczenie obejmujące obie części jeśli z pozostałymi Wykonawcami składającymi oferty na obie części nie zachodzą przesłanki przynależności do tej samej grupy kapitałowej. c) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.d) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570). W związku z powyższym, w odniesieniu do dokumentu, o którym mowa w lit. a), tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Zamawiający odszuka wykonawcę (przedsiębiorcę) w bezpłatnej i ogólnodostępnej bazie danych, tj. Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonymi w systemie informatycznym, wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę dostępną na właściwych stronach internetowych(KRS: https://ems.ms.govm.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?tt:lbtt,CEIDG: https://prod.ceidg.govm.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx).e) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.f) W związku z powyższym wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych właściwe dokumentom, o których mowa w Rozdz. VII pkt 2 ppkt 2 lit. a). g) Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.4. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne:1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ważność dokumentów zgodnie z ppkt 1 lit. a). 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz dostaw zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w pkt V siwz, wg zał. nr 4 do siwz - dla każdej części osobno lub w przypadku złożenia oferty na obie części - złożenie wykazu dostaw spełniających wymagania siwz dla obu części zamówienia na jednym druku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Do oferty należy dołączyć opis oferowanych pojemników i kontenerów - zgodnie z załącznikiem nr 6a lub 6b do siwz - Specyfikacja Techniczna.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy- w zależności od części zamówienia - według zał. nr 1a lub nr 1b do siwz,2) Dowód wpłaty wadium.3) Inne dokumenty wskazane w siwz w zależności od konfiguracji wykonawstwa.4) Postuluje się przedstawienie parafowanego na wszystkich stronach wzoru umowy (zał. nr 5a lub 5b do siwz) - nieobowiązkowo.5) Wypełniony szczegółowy opis kontenerów - w zależności od części zamówienia - według zał. 6a lub 6b do siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:? Dla części 1 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)? Dla części 2 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte są w rozdziale X siwz.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa80,00
okres gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu.2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku:1) zmiany stawek cenowych brutto w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT: zmiana stawki VAT w trakcie trwania umowy upoważnia wykonawcę do zmiany treści umowy o uwzględnienie nowej stawki podatku VAT w płatnościach.2) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez Zamawiającego,3) gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, zastępuje nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;4) zamawiający przejmuje zobowiązania wykonawcy względem jego podwykonawców, co ex lege oznacza zmianę podmiotowości wykonawcy;5) zmiana nie jest istotna w rozumieniu art. 144 ust.1e uPzp;6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (w przypadku zamówień na usługi lub dostawy), a pierwotny charakter umowy nie ulega zmianie.7) zmiana przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.8) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.3. Zmiana umowy musi zostać dokonana nie inaczej niż w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu.4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych np.:1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana osób do kontaktu itp.);2) zmiana danych teleadresowych oraz osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.5. W przypadku nie możności dokonania zmian zgodnie z zapisami niniejszego punktu lub w przypadku wprowadzenia tych zmian w sposób niedozwolony ustawą, zastosowanie znajdują przepisy art. 144 ust. 2 i 3 uPzp. Uprawnienia zamawiającego odnośnie odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy:1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wówczas żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, jeżeli określona część umowy już została wykonana.2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy;2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1;3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.W każdym z wymienionych wyżej przypadków wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, jeżeli określona część umowy już została wykonana.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Informacje związane z tajemnicą przedsiębiorstwa znajdują się w rozdziale XX siwz.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-11, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j.polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; dalej ,,RODO"), informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PK KOMAX Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty,2) inspektorem ochrony danych osobowych w PK Kęty jest Pani/Pani Jolanta Wider,e-mail: rodo@komax.pl ; tel.:+48 33 8452-770;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: dostawa POJEMNIKÓW I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO PSZOK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 zamówienia obejmuje dostawę POJEMNIKÓW I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO PSZOK; Część I1. Pojemnik do odpadów ciekłych - 1 sztuka:1) Pojemność min. 600l.2) Wymiary min. 820x1330x1330 mm.3) Dwupłaszczowa konstrukcja z wysokiej jakości polietylenu, odpornego na działanie UV4) Waga max. 100kg.2. Pojemnik na odpady - 10 sztuk1) pojemnik na kółkach o pojemności 1100l. z pokrywą (płaską)2) standardowe wykonanie z dwoma kółkami hamowanymi3) materiał: tworzywo sztuczne4) odporne na działanie warunków atmosferycznych (promieni UV, niskich temperatur), chemicznych i biologicznych5) nośność min. 510 kg.6) zgodne z normą PN EN-8403. Kontener z wanną przechwytującą - 3 sztuki:1) Wymiary cm: min. 100x120x804. Pojemnik na odpady niebezpieczny akumulatory i baterie - 2 sztuki:1) Pojemność min. 500l.2) Wymiary:min.1200x800x790 mm.3) Przystosowany do transportu wózkiem widłowym4) Masywna konstrukcja umożliwiająca wielowarstwowe składowanie5) Konstrukcja umożliwiająca zamykanie ,zabezpieczająca przed dostępem osób nieupoważnionych 6) Materiał : tworzywo sztuczne 5. Pojemnik na odpady niebezpieczne akumulatory i baterie - 3 sztuki:1) pojemność min. l50l.2) materiał tworzywo sztuczne polietylen3) masywna konstrukcja umożliwiająca wielowarstwowe składowanie4) Konstrukcja umożliwiająca zamykanie, zabezpieczająca przed dostępem osób nieupoważnionych 6. Pojemnik na odpady niebezpieczne - 3 sztuki:1) pojemność min. 450 l z wiekiem uszczelnionym gumą2) konstrukcja stalowa umożliwiająca wielowarstwowe składowanie3) przystosowany do transportu wózkiem widłowym4) przeznaczony do zbiórki i transportu odpadów niebezpiecznych5) nośność min.800kg.6) Materiał : blacha i profile cynk7. Pojemnik na odpady niebezpieczne na baterie i leki - 2 sztuki:1) pojemność min. 150l.2) nośność min.70kg.3) wygodny do użytkowania z workami plastikowymi 4) pojemnik wyposażony w zdejmowaną pokrywę5) posiadający otwór wrzutowy6) materiał: tworzywo sztuczne7) odporny na działanie promieni UV 8. Pojemnik na świetlówki - 1 sztuka:1) pojemność min 600l.2) wymiary min 1600x500x800 mm.3) przystosowany do transportu wózkiem widłowym4) możliwość składowania do 4 warstw5) masa odpadów min. 200 kg.6) otwierane górne wieko z elementem do zamykania7) waga pojemnika w przedziale 59-65 kg8) materiał: blacha stalowa9. Paleta ładunkowa - 10 sztuk:1) nośność min.950 kg.2) wymiary min.1240x835x970 mm.3) przystosowany do transportu wózkiem widłowym4) klapa uchylna5) standardowa wersja malowana10. Regał na palety - 1 sztuka:1) wymiar wewnętrzny min 2700x1100x3300 mm.2) nośność belki (piętro) min 2700kg.3) wielkość 6x europaleta4) belki przestawiane co 50 mm.5) Metalowa konstrukcja do składowania pojemników na palecie euro11. Skrzynio paleta plastikowa - 2 sztuki:1) pojemność min 550l.2) wymiary min. 850x800x1200 mm.3) przystosowany do transportu wózkiem widłowym4) odporna na działanie warunków atmosferycznych5) konstrukcja umożliwiająca stabilne sztaplowanie w stosy12. Paleta do składowania i transportu - 2 sztuki:1) nośność min 1500 kg.2) Wymiary min. 2400x2000x1800 mm.3) Przystosowana do transportu wózkiem widłowym4) Odporna na działanie warunków atmosferycznych13. Pojemnik na świetlówki - 1 sztuka:1) Pojemność min.600l.2) Wymiary min 1600x500x800mm.3) Przystosowany do transportu wózkiem widłowym4) Waga max. 60kg.5) Masa odpadów min. 200kg.6) Otwierane górne wieko7) Materiał tworzywo sztuczne lub stalowe14. Zestaw do pompowania odpadów ciekłych - 1 sztuka:1) zasilanie 230 V2) min wydajność 25l/ min3) odporny na działanie substancji chemicznych i biologicznych4) łatwe czyszczenie i konserwacja5) rura ssąca/wąż umożliwiające czerpanie z trudno dostępnych miejsc15. Wanna wychwytowa z rusztem - 1 sztuka:1) pojemność min 200 l2) wymiary min 1200x810x405 mm3) odporna na działanie warunków atmosferycznych, chemicznych i biologicznych - przystosowany do transportu wózkiem widłowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6, 44619000-2, 44618000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa80,00
okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust.4 uPzp w miejscu, w którym przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne z opisywanym. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 uPzp spoczywa na wykonawcy.Użyte w siwz i w załącznikach do siwz nazwy produktów, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w siwz. W przypadku norm zharmonizowanych za rozwiązania równoważne uznawane będą rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań zasadniczych na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach zgodnie z wymaganiami dyrektyw. W pozostałych przypadkach, tj. w odniesieniu do europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych za równoważne będą uznawane rozwiązania/materiały o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie zamówienia.Pozostałe wymagania:1) Wszystkie pojemniki, wyposażenie dodatkowe i kontenery objęte dostawą muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.2) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokument gwarancyjny dla każdego z dostarczanych pojemników, wyposażenia dodatkowego i kontenerów. Dopuszcza się złożenie gwarancji łącznej dla każdego z rodzajów ww. sprzętów (gwarancja łączna).3) Dostawa obejmuje dostarczenie sprzętu do miejsca odbioru własnym transportem Wykonawcy.4) Wykonawca udziela gwarancji w pełnym zakresie na cały przedmiot zamówienia. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia odbioru wszystkich kontenerów w danej części zamówienia. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia ostatecznego (bez wad i usterek) odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi po ostatecznej dostawie wszystkich kontenerów w danej części i próbach technicznych (załadunek). Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.5) Zamawiający nie będzie ponosił kosztów naprawy, tj. kosztów robocizny oraz kosztów użytych podczas naprawy części w okresie udzielonej gwarancji. 6) Termin rękojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego bezusterkowego protokołu odbioru. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają, przy zastosowaniu art. 558 § 1 kc, z upływem 48 miesięcy od dnia dokonania odbioru dostawy. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości są od siebie niezależne w tym sensie, że ustanowienie gwarancji nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi.7) Parametry techniczne pojemników stanowiących przedmiot zamówienia zawiera zał. nr 6 a do siwz.


Część nr: 2Nazwa: dostawa kontenerów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 zamówienia obejmuje dostawę KONTENERÓW. Część IIKONTENERY METALOWE RÓŻNEJ POJEMNOŚCI OD 7 m3 DO 10 m3 - ŁĄCZNIE 8 sztuk:1. Kontener KP-7 - 5 sztuk:1) Pojemność w przedziale od 6 do 8 m3;2) zabezpieczony farbą;3) wymiary min 3450x1700x1430 mm;4) przystosowany do urządzenia bramowego i hakowego;5) konstrukcja stalowa;6) dno wykonane z blachy stalowej o gr. min. 4 mm;7) boki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 3 mm; 8) wyposażony w plandekę;9) wyposażony w haczyki do plandeki;10) spoiny ciągłe;11) malowane farbą podkładową i nawierzchniową na kolor według palety RAL 6029;12) certyfikat WE.2. Kontener KP - 7 zamykany - 1 sztuka:1) Pojemność w przedziale od 6 do 8 m3,2) wymiary min 3450x1700x1430 mm;3) konstrukcja stalowa;4) dno wykonane z blachy stalowej o gr. min. 4 mm;5) boki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 3 mm; 6) przystosowany do urządzenia bramowego i hakowego;7) zabezpieczony farbą;8) możliwość zamykania na kłódkę;9) malowane farbą podkładową i nawierzchniową na kolor według palety RAL 6029;10) certyfikat WE.3. Kontener KP - 10 - 2 sztuki:1) Pojemność w przedziale od 9 do 11 m3,2) wymiary min 4000x1800x1630 mm;3) konstrukcja stalowa;4) dno wykonane z blachy stalowej o gr. min. 4 mm;5) boki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 3 mm; 6) przystosowany do urządzenia bramowego i hakowego7) wyposażony w haczyki do montażu plandeki;8) wyposażony w plandekę 9) drzwi otwierane na boki10) zabezpieczony farbą - malowane farbą podkładową i nawierzchniową na kolor według palety RAL 6029;11) certyfikat WE.Powyższy podział na części asortymentowe zamówienia określone pojemnością kontenerów (ust. 5 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 2) stanowi jednocześnie podział zamówienia na części, przy czym każdy asortyment ujęty w osobnym punkcie stanowi odrębną część zamówienia.5. Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust.4 uPzp w miejscu, w którym przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne z opisywanym. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 uPzp spoczywa na wykonawcy.6. Użyte w siwz i w załącznikach do siwz nazwy produktów, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w siwz. 7. W przypadku norm zharmonizowanych za rozwiązania równoważne uznawane będą rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań zasadniczych na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach zgodnie z wymaganiami dyrektyw. W pozostałych przypadkach, tj. w odniesieniu do europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych za równoważne będą uznawane rozwiązania/materiały o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44613000-0, 44613300-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa80,00
okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Pozostałe wymagania:1) Wszystkie pojemniki, wyposażenie dodatkowe i kontenery objęte dostawą muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.2) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokument gwarancyjny dla każdego z dostarczanych pojemników, wyposażenia dodatkowego i kontenerów. Dopuszcza się złożenie gwarancji łącznej dla każdego z rodzajów ww. sprzętów (gwarancja łączna).3) Dostawa obejmuje dostarczenie sprzętu do miejsca odbioru własnym transportem Wykonawcy.4) Wykonawca udziela gwarancji w pełnym zakresie na cały przedmiot zamówienia. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia odbioru wszystkich kontenerów w danej części zamówienia. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia ostatecznego (bez wad i usterek) odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi po ostatecznej dostawie wszystkich kontenerów w danej części i próbach technicznych (załadunek). Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.5) Zamawiający nie będzie ponosił kosztów naprawy, tj. kosztów robocizny oraz kosztów użytych podczas naprawy części w okresie udzielonej gwarancji. 6) Termin rękojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego bezusterkowego protokołu odbioru. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają, przy zastosowaniu art. 558 § 1 kc, z upływem 48 miesięcy od dnia dokonania odbioru dostawy. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości są od siebie niezależne w tym sensie, że ustanowienie gwarancji nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi.7) Parametry techniczne kontenerów stanowiących przedmiot zamówienia zawiera zał. nr 6 b do siwz.