Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.

Przetarg

Wymiana wykładziny podłogowej w budynku MSWiA przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie

03-10-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5,02-591 Warszawa
tel. 22 601 47 30
fax. 22 8456751, 6463708
e-mail: bzp.wpp@mswia.gov.pl
http:// https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 605582-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Wymiana wykładziny podłogowej w budynku MSWiA przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, krajowy numer identyfikacyjny 12293240000000, ul. ul. Stefana Batorego  5 , 02-591  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 601 47 30, e-mail bzp.wpp@mswia.gov.pl, faks 22 8456751, 6463708.
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana wykładziny podłogowej w budynku MSWiA przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie
Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-28-BAF-PN-SZ/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładziny podłogowej w korytarzach II i III piętra budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Stefana Batorego 5w Warszawie. Zakres robót obejmuje m.in.:a) dostawę wykładziny obiektowej płytkowej do ułożenia na podłogach i cokołach korytarzyII i III piętra oraz co najmniej 100 m2 zapasu wykładziny,b) demontaż istniejącej i montaż nowej wykładziny wraz z cokołami na korytarzu II i III piętra,c) naprawę przekrycia kanału technologicznego na korytarzu II piętra,d) oczyszczenie na mokro istniejącej wykładziny przeznaczonej do ponownego wykorzystania, posortowanie i transport do magazynu MSWiA w Warszawie,e) utylizację odpadów i niezakwalifikowanej do ponownego wykorzystania części wykładziny.Przedmiot zamówienia należy zrealizować z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiący Załącznik nr 1 do Projektu umowy w tym Specyfikację Techniczną Wykonaniai Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiącą Załącznik nr 1 do SOPZ.2) W ramach realizacji klauzuli środowiskowej, dostarczanie wykładziny podłogowej będzie odbywało się poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 - 14.00.3) Zamawiający informuje, że rysunki stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SOPZ tj.:,,Rzut piętra II" i ,,Rzut piętra III", mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom innym niż wykonawcy. W celu zachowania poufności informacji zawartychw ww. rysunkach Zamawiający na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, nie udostępnia ich na stronie internetowej. Udostępnianie Wykonawcom przedmiotowych załączników odbywa się na poniższych zasadach:a) Wykonawca jest zobowiązany złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie dokumentacji postępowania, zawierający zobowiązanie do zachowania poufności w zakresie uzyskanych informacji. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.b) Wniosek należy przekazać zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w Rozdziale IX SIWZ.c) Zamawiający udostępni dokumenty niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o udostępnienie dokumentacji wpłynął nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie w późniejszym terminie, Zamawiający może udostępnić dokumenty albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert wpływa na bieg terminu składania wniosku.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44112200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 251874,36
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, na zasadach określonych poniżej:1) Zamówienia mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (wymiana wykładziny podłogowej na terenie obiektu Batorego 5 w Warszawie), a ich wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego;2) Zamówienia zostaną udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, a ich realizacja będzie odbywać się na podstawie odrębnej umowy na takich samych zasadach jak umowa o realizację zamówienia podstawowego;3) Podstawą wykonania zamówień uzupełniających będzie sporządzony protokół i kosztorys szczegółowy, o którym mowa w pkt 4;4) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy będzie kosztorys szczegółowy sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o ogólnodostępne normy i wydawnictwa przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych, które nie będą dla Zamawiającego mniej korzystne niż ceny średnie krajowe zawarte w informatorach cenowych Sekocenbud właściwych dla okresu realizacji robót, a w przypadku materiałów niewystępujących w informatorach Sekocenbud podstawą ustalenia ceny będzie faktura zakupu. Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego, a następnie zostanie poddany negocjacjom.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że 1. CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA podana w sekcji II.6) niniejszego ogłoszenia uwzględnia wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego (Na całkowitą wartość zamówienia 251.874,36 zł netto składa się: wartość zamówienia podstawowego, tj. 167.916,24 zł netto + wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, tj. 83.958,12 zł netto). 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA podany przez Zamawiającego w sekcji II.8) został wprowadzony w dniach (70 dni), ponieważ formularz ogłoszenia nie umożliwia wprowadzenia terminu w tygodniach (10 tygodni). Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z Rozdziałem XV ust. 2 pkt 3 SIWZ. Termin podany przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu - 70 dni odnosi się do maksymalnego dopuszczalnego terminu realizacji (maksymalnie do 10 tygodni liczonych od dnia akceptacji przez Zamawiającego wizualizacji, o której mowa w § 2 ust. 4 Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 umowy (zamówienia), których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na montażu lub wymianie wykładziny podłogowej na powierzchni co najmniej 500 m2 każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;2) Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składnia ofert.b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy ppkt a, w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.UwagaW przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczeniai dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wrazz podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodniez przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.Uwaga1) Dowodami, o których mowa w ust. 1 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczynyo obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;2) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może wraz z oświadczeniem złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.2. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie wraz z ofertą, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie, w terminie wskazanym w ust. 1.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.2. Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp wadium może być wnoszone w następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.).3. Wadium wnoszone w pieniądzu:1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy MSWiA, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa:NBP Oddział Okręgowy w WarszawieNumer rachunku 56 1010 1010 0031 3113 9120 0000,z adnotacją:,,Wymiana wykładziny podłogowej w budynku przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie"- postępowanie nr BZP-WPP-2374-1-28-BAF-PN-SZ/20192) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu:1) W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) należy dołączyć do składanej oferty. 2) Dokument wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wymaganej kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp. W dokumencie tym gwarant (poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (MSWiA) dodatkowych warunków (np. żądanie przeslania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek MSWiA, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu MSWiA, albo żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu MSWiA z żądaniem zapłaty). 5. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane20,00
Termin realizacji zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy.2. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie i na warunkach określonych poniżej:1) wykonanie robót zamiennych, o których mowa w § 16 Umowy oraz wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas niezbędny do wykonania tych robót;2) zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku przerwy w realizacji robót na życzenie Zamawiającego powyżej łącznej liczby 8 godzin lub nieudostępnienia korytarzy do wykonania robót lub wystąpienia siły wyższej;3) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wstrzymania robót lub wystąpienia przerwyw realizacji robót powstałych z przyczyn niezależnych od Stron;4) zmiana terminu wprowadzenia Wykonawcy na teren robót, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności, uniemożliwiające wprowadzenie na teren robót, w terminie określonym Umową;5) zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku gdy ma zastąpić go nowy wykonawca:a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;6) zmiana podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, przy czym w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego składając wniosek zawierający nazwę lub imię i nazwisko proponowanego podwykonawcy, jego dane kontaktowe oraz zakres przedmiotu zamówienia przewidzianego do realizacji z udziałem podwykonawcy. Do wniosku Wykonawca obowiązany jest dołączyć wymagane w SIWZ dokumenty potwierdzające, iż proponowany podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powoływał się w ofercie na zasoby zmienianego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału lub wobec podwykonawcy, o którym mowa powyżej, zachodzą podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie będą miały postanowienia § 10 ust. 5 - 14 Umowy; 7) zmiana wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, w przypadkach i na warunkach określonych w § 16 Umowy;8) zmiana postanowień Umowy w związku ze zmianą przepisów prawa.3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 6, nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 4. Zmiany rodzaju materiałów nie stanowią zmiany Umowy, jeżeli nie wpływa to na wynagrodzenie umowne, lecz wymaga akceptacji Zamawiającego. O ile o zmianę wnioskuje Wykonawca, do uzyskania zgody przedstawi on szczegółowe uzasadnienie zmiany oraz informacje o proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty albo atesty). Zaproponowane przez Wykonawcę materiały muszą mieć parametry i cechy użytkowe nie niższe niż przewidziane w załącznikach do SOPZ. Akceptacja zmiany materiału nie jest wymagana, jeżeli o zmianę wnioskuje Zamawiający.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Rysunki stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SOPZ tj.: ,,Rzut piętra II" i ,,Rzut piętra III", mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom innym niż wykonawcy. W celu zachowania poufności informacji zawartychw ww. rysunkach Zamawiający na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, nie udostępnia ich na stronie internetowej. Udostępnianie Wykonawcom przedmiotowych załączników odbywa się na poniższych zasadach:a) Wykonawca jest zobowiązany złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie dokumentacji postępowania, zawierający zobowiązanie do zachowania poufności w zakresie uzyskanych informacji. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.b) Wniosek należy przekazać zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w Rozdziale IX SIWZ.c) Zamawiający udostępni dokumenty niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o udostępnienie dokumentacji wpłynął nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie w późniejszym terminie, Zamawiający może udostępnić dokumenty albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zobowiązanie do zachowania poufności w zakresie uzyskanych informacji zawarte we wniosku o udostępnienie dokumentacji postępowania. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH