Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

„Zakup i dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego w ramach budowy instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja.”

26-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju
Łąkowa 13,23-400 Biłgoraj
tel. 084 6881852
fax. 846 881 847
e-mail: agadaj@pgk.bilgoraj.pl
http:// http://pgk.biuletyn-publiczny.net/page/33/przetargi-siwz.html

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 627438-N-2019 z dnia 2019-11-26 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju: „Zakup i dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego w ramach budowy instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
”Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK„ dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, krajowy numer identyfikacyjny 95031744800000, ul. Łąkowa  13 , 23-400  Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6881852, e-mail agadaj@pgk.bilgoraj.pl, faks 846 881 847.
Adres strony internetowej (URL): http://pgk.biuletyn-publiczny.net/page/33/przetargi-siwz.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://pgk.biuletyn-publiczny.net/page/33/przetargi-siwz.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://pgk.biuletyn-publiczny.net/page/33/przetargi-siwz.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
drogą pisemną za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
sekretariat pokój nr 1 ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup i dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego w ramach budowy instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja.”
Numer referencyjny: ZP/ZOŚ/28/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup i dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do odpadów – 1 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do odpadów :1. fabrycznie nowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.,2. maszyna nie może być prototypem, musi pochodzić z seryjnej produkcji oraz posiadać oznakowanie CE,3. rozdrabniacz do odpadów gabarytowych, wolnoobrotowy, dwuwałowy o konstrukcji stalowej z obudową stalową,4. wały o długości min. 1500 mm,5. wyposażony w belki lub belki i szczęki łamiące do regulacji wielkości frakcji produktu,6. automatyczna funkcja rewersu,7. wyposażenie w system automatycznej zmiany prędkości obrotowej,8. urządzenie zdalnie sterowane z automatycznym wyłącznikiem,9. wały rozdrabniające przystosowane do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, odpadów komunalnych,10. wydajność urządzenia przy odpadach wielkogabarytowych – min. 15 Mg/h,11. wały z możliwością regeneracji (np. poprzez napawanie),12. silnik o mocy min. 220 KM spełniający aktualną normę emisji spalin dla danej mocy silnika,13. prędkość obrotowa wałów do 45 obr/min,14. moment obrotowy na wale w zakresie od 160 000 do 240 000 Nm,15. urządzenie wyposażone w separator magnetyczny nad taśmowy z przenośnikiem taśmowym.16. urządzenie przeznaczone do transportu samochodem z zabudową hakową lub jako przyczepa tandemowa, 17. kosz zasypowy stały o pojemności min. 2,25 m3,18. przenośnik wyrzutowy z wysokością wyrzutu - min. 3300 mm,19. masa maszyny min. 13 ton,20. wyposażenie dodatkowe - zapasowy komplet wałów (jeżeli oferent posiada w swoim asortymencie zaleca się dodatkowy komplet wałów do kruszenia betonu),21. wyposażenie w zapasową taśmę wyrzutowa 22. wyposażenie w zapasową taśmę separatora magnetycznego,23. Dokumenty które powinny być dostarczone z rozdrabniaczem:23.1. świadectwo zgodności CE23.2. karta gwarancyjna i serwisowa23.3. instrukcja obsługi w języku polskimUWAGA - Wskazane powyżej parametry i wyposażenie rozdrabniacza mają charakter wymogów minimalnych. 1.Szczegółowy zakres zamówienia:1.1.Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy do odpadów będzie dostarczone przez Wykonawcę i na jego koszt do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie będącego w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju przy ul. Łąkowej 13 (koszty związane z realizacją zamówienia – załadunek, dostawa, ubezpieczenie transportu, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej). Adres dostawy – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie (dz. nr 1458/3), Gmina Biłgoraj, woj. Lubelskie, Polska.1.2. Przedmiotowy mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy powinien być urządzeniem fabrycznie nowym (nieużywanym) rok produkcji nie wcześniej niż 2019. 1.3. Wykonawca wraz z maszyną wyda Zamawiającemu sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski dokumenty pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z maszyny zgodnie z prawem oraz z jego technicznym i gospodarczym przeznaczeniem. Wykonawca wraz z dostawą maszyny zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski następujące dokumenty: świadectwo zgodności CE lub deklaracja zgodności wystawioną przez producenta, instrukcje obsługi maszyny w języku polskim - dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR). katalog części zamiennych w języku polskim, dokument gwarancyjny (karta lub książka gwarancyjna), warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego.1.4. Wykonawca gwarantuje dostawę maszyny wolnej od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz wad prawnych.UWAGA – Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń prototypowych.1.5. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do Zamawiającego. Nieprawidłowe zabezpieczenie i ewentualne uszkodzenie w czasie transportu obciąża Wykonawcę.1. 6. Wykonawca po rozładunku urządzenia dostarczonego w ramach zamówienia dokona rozruchu maszyny w obecności przedstawicieli Zamawiającego w celu sprawdzenia i potwierdzenia prawidłowości działania. 1.7. Czynności odbioru maszyny będą realizowane w na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie przez upoważnionych przedstawicieli Stron w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości maszyny do odbioru. Za dni robocze uznaje się dni i godziny pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 7:00 do 15:00. W ramach czynności odbioru Zamawiający sprawdzi stan dostarczonej maszyny, kompletność dokumentów, o których mowa w pkt 3.4.3. i zgodność parametrów maszyny z opisanymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy. 1. 8. Maszyna musi odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla tego rodzaju urządzeń, być dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce i UE (należy dostarczyć świadectwo zgodności CE lub deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta), spełniać wymogi SIWZ.1. 9. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące lub 2000 mth w zależności co wystąpi pierwsze liczony od daty podpisania przez strony umowy na dostawę bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego maszyny. 1. 10. Wykonawca wykona wymagane przeglądy w okresie gwarancji oraz serwis urządzenia wraz z dojazdem do ZZO w Korczowie. Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi przewidzianymi w karcie gwarancyjnej/serwisowej dla danego przeglądu w ciągu trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. 1.11. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis dostarczonego urządzenia. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego lub transportu mobilnego rozdrabniacza do serwisu pokrywa w pełni Wykonawca w ramach ceny ofertowej. 1.12. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) mobilnego rozdrabniacza. 1.13. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie stanowiskowe w zakresie bieżącej obsługi, eksploatacji, konserwacji, dokonywania drobnych napraw oraz bhp dostarczonego urządzenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi mobilnego rozdrabniacza w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 10 dni od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Szkolenie musi się odbyć na terenie ZZO w Korczowie i w czasie uzgodnionym z Zamawiającym oraz obejmować pełny zakres umożliwiający prawidłową eksploatację urządzenia zapewniającą bezawaryjną pracę. Z przeprowadzonego szkolenia zostanie sporządzony protokół szkolenia podpisany przez strony oraz szkolonych pracowników. 1.14. W sytuacji, gdy Zamawiający opisał w SIWZ lub jego załącznikach przedmiot zamówienia przez wskazanie nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza w tym wypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych, co oznacza, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał lub towar pod warunkiem jego równoważności, tzn., że posiada on nie gorsze niż opisane w SIWZ parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, a zaproponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z SIWZ. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Ewentualne operowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwami własnymi (konkretny producent - dostawca lub konkretny produkt) ma wyłącznie charakter przykładowy, i służy opisaniu pożądanego przez Zamawiającego standardu i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych, jakościowych i użytkowych zamawianych maszyn. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty”, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w SIWZ. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty usługi. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy spełniają minimalne wymagania wskazane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub rozwiązania w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej powyżej.

II.5) Główny kod CPV: 42996100-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 5.3.1. SIWZ
Informacje dodatkowe na potwierdzenie spełniania tego warunku należy złożyć wyłącznie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia wg załącznika nr 3 do SIWZ
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 5.3.2 SIWZ w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Informacje dodatkowe na potwierdzenie spełniania tego warunku należy złożyć wyłacznie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia wg załącznika nr 3 do SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca potwierdził spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 5.3.3. SIWZ, w tym celu Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie):5.7.3.1. wykonał co najmniej jedną dostawę urządzenia typu rozdrabniacz lub rębak lub kruszarka do odpadów/drewna/gruzu, o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani będą złożyć „wykaz dostaw”. Na jego podstawie Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.5.7.3.2. Wykonawcy zobowiązani będą złożyć „wykaz dostaw”. Na jego podstawie Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej (załącznik nr 6 do SIWZ).5.7.3.3. Wykonawca musi wykazać, że dostawa została wykonana należycie. Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, przedstawi w wykazie wykonanych dostaw lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych dostaw wartości wyrażone w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani będą złożyć „wykaz dostaw”. Na jego podstawie Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.- Wykonawcy zobowiązani będą złożyć „wykaz dostaw”. Na jego podstawie Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej (załącznik nr 6 do SIWZ).- Wykonawca musi wykazać, że dostawa została wykonana należycie. Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, przedstawi w wykazie wykonanych dostaw lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych dostaw wartości wyrażone w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:6.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;6.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;6.2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;6.2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;6.2.5. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ: 6.3.1. ppkt 6.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy6.3.2. ppkt 6.2.2 i 6.2.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:6.3.3. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,6.3.4. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.6.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2. ppkt 6.2.1 i pkt 6.3. ppkt 6.3.1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.2. ppkt 6.2.2 i 6.2.3 i pkt 6.3. pkt 6.3.3 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.6.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.6.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.6.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.2.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.3.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.6.8. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.6.9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku: 6.1.1. dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa Rozdziale 5. pkt 5.3.3 SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ „Wykaz dostaw”), z którego wynika, że wykonał on dostawy w sposób należyty oraz że spełnia warunek o którym mowa w punkcie 5.7.3.1;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:10.3.1. pieniądzu,10.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,10.3.3. gwarancjach bankowych,10.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,10.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:10.4.1. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,10.4.2. jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.10.4.3. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.10.4.4. w przypadkach o których mowa w pkt 10.4.1. - 10.4.3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627 z dopiskiem – wadium w przetargu na Dostawę mobilnego rozdrabniacza do odpadów. 10.6. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.10.7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).10.8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą.10.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.10.10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.10.11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu na Dostawę mobilnego rozdrabniacza woloobrotowego.10.12. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 10.3.1 – 10.3.5 SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. W oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych strony przewidują wprowadzenie następujących zmian w umowie: 1) Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanej:a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,b) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji przetargowej w sytuacji gdy przewidywane materiały/urządzenia/rozwiązania groziłyby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub wprowadzenie materiałów/urządzeń/ rozwiązań zamiennych byłoby uzasadnione z punktu widzenia technicznego, użytkowego i ekonomicznego, korzystne dla Zamawiającego. (W tej sytuacji nie przewiduje się zmiany wynagrodzenia). W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej zmiana sposobu spełnienia świadczenia umownego jest dopuszczalna pod warunkiem, że wprowadzenie materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych nie spowoduje pogorszenia parametrów przedmiotu zamówienia i zapewni utrzymanie standardów jakościowych.2) Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy na następujących zasadach:a) w przypadku zmniejszenia ustawowej stawki podatku VAT Wykonawca zastosuje stawkę podatku VAT obowiązującą w dacie dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego,b) w przypadku zwiększenia ustawowej stawki podatku VAT Wykonawca zastosuje stawkę podatku VAT obowiązującą w dacie dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. W przypadku zwiększenia ustawowej stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo odstąpienia od niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH