Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

28-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
ul. Żabia 5,15-448 Białystok
tel. 856 515 855
fax. 856 515 855
e-mail: przetargi@ckubialystok.pl
http:// www.ckubialystok.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 629697-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20001850200000, ul. ul. Żabia  5 , 15-448  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 515 855, e-mail przetargi@ckubialystok.pl, faks 856 515 855.
Adres strony internetowej (URL): www.ckubialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.ckubialystok.pl (Biuletyn Informacji Publicznej)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Ciepła 32, 15-448 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Numer referencyjny: 26- 10/I/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 4 części, wykonawca może złożyć ofertę na jedną kilka lub wszystkie części.Część I Meble i wyposażenie IStół 0,8x0,8m – 14 szt.Krzesło - 48 szt.Sofa 1500x1000x600 - 2 szt. Sofa 1500x600 - 2 szt.Biurko 140x60 - 2 szt.Krzesło ergonomiczne – 1 szt.Klękosiad – 1 szt.Ball chair – 1 szt. Biurko komputerowe, regulowana elektrycznie wysokość – 1 szt. Uchwyt na dokumenty – 1 szt. Stojak na dokumenty – 1 szt. Podnóżek – 2 szt. Poduszka lędźwiowa – 1 szt. Podpórka lędźwiowa – 1 szt. Klin – 1 szt. Stół regulowany – 1 szt. Część II Meble i wyposażenie II – meble do samodzielnego montażuRegał 147x147 cm, głębokość 39 – 3 szt.Regał 182x182 cm, głębokość 39 – 3 szt.Regał 77x77 cm, głębokość 39 – 3 szt.Regał 147x112 cm, głębokość 39 – 2 szt.Regał 77x42 cm, głębokość 39 – 3 szt.Wkład/wypełnienie regałów (ok. 33x33cm) w postaci szafki – 10 szt.Wkład/wypełnienie regałów (ok. 33x33cm) w postaci 2 szuflad z uchwytem – 10 szt.Wkład/wypełnienie regałów (ok. 33x33cm) w postaci 2 szuflad bez uchwytu – 2 szt.Część III Komputery i sprzęt elektroniczny ITV 65' 4K – 2 szt. Tablet – 10 szt. Komputer (+ monitor, klawiatura, mysz) – 2 szt. Stół multimedialny 65" z Androidem + OPS z systemem operacyjnym – 1 szt. Monitor dotykowy 65" 4K UHD z OPS z systemem operacyjnym – 1 szt. Wieszak do TV 65’ – 1 szt.Mobilny stojak/stand na TV 65’ lub monitor dotykowy 65’ z OPS – 2 szt.Regulowana podstawka pod laptop – 1 szt. Klawiatura ergonomiczna – 1 szt. Klawiatura – 1 szt. Bezprzewodowa mysz – 1 szt. Podkładka żelowa pod nadgarstki do klawiatury – 1 szt.Podkładka żelowa pod nadgarstki do myszki – 1 szt.Podkładka pod mysz optyczną – 1 szt.Dysk SSD 256GB SATA III 2,5' 3D NAND, min. 550/490 MB/s – 13 szt.Część IV Komputery i sprzęt elektroniczny IIPanele samoobsługowe – 2 szt.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga udzielenia min. 2-letniej gwarancji na oferowany sprzęt. 5. Zamówienie ww. sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez Zamawiającego działalnością dydaktyczną. Odbiorca jest placówką oświatową w rozumieniu art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm. ) - „Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt. 13 oraz art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

II.5) Główny kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39113000-7
30200000-1
48620000-0
30231300-0
30231320-6
30230000-0
32324600-6
32322000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy3) zdolności technicznej lub zawodowej- nie dotyczy
Informacje dodatkowe 1. Z postępowania wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: brak szczegółowych warunków /Oświadczenie wykonawcy - na lub zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: brak szczegółowych warunków /Oświadczenie wykonawcy - na lub zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca składa: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzeniabraku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.(w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych).2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy w pkt 2 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien złożyć oświadczenie na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
okres gwarancji20,00
termin realizacji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Meble i wyposażenie I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.Część I Meble i wyposażenie IStół 0,8x0,8m – 14 szt.Krzesło - 48 szt.Sofa 1500x1000x600 - 2 szt. Sofa 1500x600 - 2 szt.Biurko 140x60 - 2 szt.Krzesło ergonomiczne – 1 szt.Klękosiad – 1 szt.Ball chair – 1 szt. Biurko komputerowe, regulowana elektrycznie wysokość – 1 szt. Uchwyt na dokumenty – 1 szt. Stojak na dokumenty – 1 szt. Podnóżek – 2 szt. Poduszka lędźwiowa – 1 szt. Podpórka lędźwiowa – 1 szt. Klin – 1 szt. Stół regulowany – 1 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga udzielenia min. 2-letniej gwarancji na oferowany sprzęt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 39113000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
okres gwarancji20,00
termin realizacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Meble i wyposażenie II – meble do samodzielnego montażu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.Część II Meble i wyposażenie II – meble do samodzielnego montażuRegał 147x147 cm, głębokość 39 – 3 szt.Regał 182x182 cm, głębokość 39 – 3 szt.Regał 77x77 cm, głębokość 39 – 3 szt.Regał 147x112 cm, głębokość 39 – 2 szt.Regał 77x42 cm, głębokość 39 – 3 szt.Wkład/wypełnienie regałów (ok. 33x33cm) w postaci szafki – 10 szt.Wkład/wypełnienie regałów (ok. 33x33cm) w postaci 2 szuflad z uchwytem – 10 szt.Wkład/wypełnienie regałów (ok. 33x33cm) w postaci 2 szuflad bez uchwytu – 2 szt.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga udzielenia min. 2-letniej gwarancji na oferowany sprzęt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
okres gwarancji20,00
termin realizacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Komputery i sprzęt elektroniczny I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.Część III Komputery i sprzęt elektroniczny ITV 65' 4K – 2 szt. Tablet – 10 szt. Komputer (+ monitor, klawiatura, mysz) – 2 szt. Stół multimedialny 65" z Androidem + OPS z systemem operacyjnym – 1 szt. Monitor dotykowy 65" 4K UHD z OPS z systemem operacyjnym – 1 szt. Wieszak do TV 65’ – 1 szt.Mobilny stojak/stand na TV 65’ lub monitor dotykowy 65’ z OPS – 2 szt.Regulowana podstawka pod laptop – 1 szt. Klawiatura ergonomiczna – 1 szt. Klawiatura – 1 szt. Bezprzewodowa mysz – 1 szt. Podkładka żelowa pod nadgarstki do klawiatury – 1 szt.Podkładka żelowa pod nadgarstki do myszki – 1 szt.Podkładka pod mysz optyczną – 1 szt.Dysk SSD 256GB SATA III 2,5' 3D NAND, min. 550/490 MB/s – 13 szt.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga udzielenia min. 2-letniej gwarancji na oferowany sprzęt. 5. Zamówienie ww. sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez Zamawiającego działalnością dydaktyczną. Odbiorca jest placówką oświatową w rozumieniu art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm. ) - „Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt. 13 oraz art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 30200000-1, 48620000-0, 30231300-0, 30231320-6, 30230000-0, 32324600-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
okres gwarancji20,00
termin realizacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Komputery i sprzęt elektroniczny II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.Część IV Komputery i sprzęt elektroniczny IIPanele samoobsługowe – 2 szt.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga udzielenia min. 2-letniej gwarancji na oferowany sprzęt. 5. Zamówienie ww. sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez Zamawiającego działalnością dydaktyczną. Odbiorca jest placówką oświatową w rozumieniu art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm. ) - „Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt. 13 oraz art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
okres gwarancji20,00
termin realizacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: