Staubli-Łódź Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń ogólnodostępnych tj. holi i korytarzy w zakresie mebli recepcyjnych, siedzisk oraz mebli do pracy

20-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Politechnika Poznańska
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5,60-965 Poznań
tel. 616 653 538
fax. 616 653 738
e-mail: zamowienia.publiczne@put.poznan.pl
http:// www.put.poznan.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 542080-N-2020 z dnia 2020-05-20 r.

Politechnika Poznańska: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń ogólnodostępnych tj. holi i korytarzy w zakresie mebli recepcyjnych, siedzisk oraz mebli do pracy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Poznańska, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Pl. M. Skłodowskiej-Curie  5 , 60-965  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 616 653 538, e-mail zamowienia.publiczne@put.poznan.pl, faks 616 653 738.
Adres strony internetowej (URL): www.put.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.put.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.put.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5 60-965 Poznań pokój nr 205

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń ogólnodostępnych tj. holi i korytarzy w zakresie mebli recepcyjnych, siedzisk oraz mebli do pracy
Numer referencyjny: AD/ZP/27/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń ogólnodostępnych budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej tj. holi i korytarzy w zakresie mebli recepcyjnych, siedzisk oraz mebli do pracy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 39100000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39113000-7
39130000-2
39121200-8
39113500-2
39113600-3
39516100-3
44112310-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zapewni wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co jedną osobę posiadającą doświadczenie w koordynowaniu co najmniej dwóch dostaw wyposażenia meblowego o wartości co najmniej 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych zero groszy) brutto każda dostawa. 2. Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał co najmniej dwie dostawy mebli recepcyjnych lub mebli do poczekalni o wartości tych mebli co najmniej 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych zero groszy) brutto, w każdej z tych dostaw.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, określone na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy (załącznik nr 5 do IDW).2. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy (załącznik nr 5 do IDW).3. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert: 1 Próbki następujących mebli:a) Kanapa wysoka [A]a) kanapa otwarta [B]b) stolik [C]c) hoker [E]d) stanowisko pracy - blat 210x80 [F]e) stanowisko pracy - blat 210x50 [G]f) stanowisko pracy - kubik do pracy [H]2 Dla KANAPY WYSOKIEJ [A] należy przedłożyć:a) raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 100.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,b) atest trudnopalności tapicerki zgodnie z obowiązującymi normami,c) atest badań wytrzymałościowych produktu w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami,d) certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzające spełnianie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli i Mebli Biurowyche) karty katalogowe produktu,f) paleta kolorystyczna dla tkaniny na siedzisku zawierająca min. 10 próbek, w tym trzy różne kolory szarościg) kartę charakterystyki wyrobu z informacją o spełnieniu normy PN-EN ISO 845:2010 - Tworzywa sztuczne porowate i gumy - Oznaczanie gęstości pozornej lub normy równoważnej 3 Dla KANAPY OTWARTEJ [B] należy przedłożyć:a) atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, b) raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,c) certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzające spełnianie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli i Mebli Biurowych lub normach równoważnych,d) karty katalogowe produktu, e) paletę kolorystyczną tkaniny zawierającą min. 10 próbek, w tym czarny, popielaty, pomarańczowy,f) kartę charakterystyki wyrobu z informacją o spełnieniu normy PN-EN ISO 845:2010 - Tworzywa sztuczne porowate i gumy - Oznaczanie gęstości pozornej lub normy równoważnej 4 Dla STOLIKA [C] należy przedłożyć:a) certyfikat producenta płyty spełniający wymóg klasy higieniczności E1 lub równoważnej.5 Dla SIEDZISKA MODUŁOWEGO [D] należy przedłożyć:a) atest trudnopalności tapicerki zgodnie z obowiązującymi normami.b) atest badań wytrzymałościowych produktu w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami,c) certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzające spełnianie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli i Mebli Biurowych lub normach równoważnych,d) karty katalogowe produktu,e) paletę kolorystyczną tkaniny zawierającą min. 75 próbek, w tym czarny, popielaty, pomarańczowy6. Dla HOKERA [E] należy przedłożyć:a) raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,b) atest trudnopalności tapicerki zgodnie z normą: EN 1021-1 (tlący papieros) EN 1021-2 (zapałka) lub normami równoważnymi,c) atest badań wytrzymałościowych produktu w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami,d) certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzające spełnianie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli i Mebli Biurowych lub normach równoważnych,e) karty katalogowe produktu, f) certyfikat potwierdzający odporność na piling na sucho: 4 na mokro: 4 (zgodnie z normą: ISO 105 -X12 lub normą równoważną), odporność na światło 5 (zgodnie z normą: ISO 105 - B02 lub normą równoważną),7 Dla STANOWISKA PRACY – BLAT 210X80 [F] należy przedłożyć:a) certyfikat producenta płyty spełniający wymóg klasy higieniczności E1 lub równoważnej.8 Dla STANOWISKA PRACY – BLAT 210X50 [G] należy przedłożyć:a) certyfikat producenta płyty spełniający wymóg klasy higieniczności E1 lub równoważnej.9 Dla STANOWISKA PRACY – KUBIK DO PRACY [H] należy przedłożyć:a) raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 100.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,b) atest trudnopalności tapicerki zgodnie z obowiązującymi normami.c) atest badań wytrzymałościowych produktu w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami,d) certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzające spełnianie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli i Mebli Biurowych lub normach równoważnych,e) karty katalogowe produktu,f) paletę kolorystyczną tapicerki zawierającą min. 10 kolorów10 Dla ŚCIANKI DZIAŁOWEJ [I] należy przedłożyć:a) atest trudnopalności tapicerki zgodnie z normą: EN 1021-1:2006 (tlący papieros), EN 1021-2:2006 (zapałka) lub normami równoważnymi,b) raport z badania współczynnika pochłaniania dźwięku wykonanego zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005 lub normą równoważną, c) atest badań wytrzymałościowych produktu w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami,d) certyfikaty dla producenta przedstawionego mebla potwierdzające spełnianie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli i Mebli Biurowych lub normach równoważnych,e) karty katalogowe produktu,f) certyfikat potwierdzający odporność na piling na sucho: 4 na mokro: 4 (zgodnie z normą: ISO 105 -X12:2002 lub normą równoważną), odporność na światło 5 (zgodnie z normą: ISO 105 - B02:1999 lub normą równoważną),11 Dla ŁAWKI 180X40 [K] należy przedłożyć:a) certyfikat producenta płyty spełniający wymóg klasy higieniczności E1 lub równoważnej.12 Dla STANOWISKA PRACY – BLAT 60X60 [K] należy przedłożyć:a) certyfikat producenta płyty spełniający wymóg klasy higieniczności E1 lub równoważnej.Dokumenty o których mowa powyżej mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą mebla/systemu w przedstawionym katalogu, folderze lub karcie katalogowej).Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg indywidualnego projektu. Wymaga się, aby ww. meble były wykonane dokładnie w taki sposób, w jaki Wykonawca będzie chciał zrealizować zadanie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać:a) Formularz oferty (załącznik nr 1 do IDW); b) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawca dołączy pełnomocnictwo;c) w przypadku polegania na zdolnościach innego podmiotu zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.d) dokument potwierdzający wniesienie wadiume) próbki mebli: - Siedziska modułowego [D], - Ścianki działowej [I], - Ławki 180x40 [J], - Stanowiska pracy – blat 60x60 [K].f) Dla SIEDZISKA MODUŁOWEGO [D] należy przedłożyć:raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważnąg) Dla ŚCIANKI DZIAŁOWEJ [I] należy przedłożyć:raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110).3 Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Santander Bank Polska S.A.nr rachunku: 39 1090 1362 0000 0001 4382 6909 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń ogólnodostępnych tj. holi i korytarzy w zakresie mebli recepcyjnych, siedzisk oraz mebli do pracy”Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.4 Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Zaleca się, aby treść gwarancji była zgodna ze wzorem gwarancji stanowiącym załącznik nr 6 do IDW.5 Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone:a) w oryginale w osobnej kopercie dołączonej do oryginału oferty oraz b) w kopii dołączonej do oryginału ofertyWadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) PZP Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.6 Treść gwarancji wadialnej musi zawierać, co najmniej następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówieniac) kwotę gwarancji/poręczenia,d) termin ważności gwarancji/ poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożona przez niego ofertą),e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Ocena Techniczna 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych lub technicznych leżących po stronie Zamawiającego trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych, nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub kontynuowanie zamówienia, w terminie określonym w umowie. W takim przypadku zmiana terminu nastąpi o okres trwania przeszkody nie dłużej jednak niż o 30 dni; 2) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego. Zmiany w tym zakresie ograniczone będą wyłącznie do dostosowania umowy do zmienionych regulacji prawnych; 3) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 60 dni; 4) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia Siły wyższej (na przykład powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, zaprzestania, wstrzymania produkcji sprzętu przez producenta lub organy do tego upoważnione) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej nie dłużej jednak niż o 90 dni; 5) dopuszczalna jest zmiana personelu Wykonawcy, Zamawiającego oraz numerów kontaktowych wymienionych w umowie w przypadku gdy osoby wymienione w umowie nie mogą już pełnić swoich funkcji ze względu na chorobę, śmierć, inny wypadek losowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Poznańskiej jest Pan Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń ogólnodostępnych tj. holi i korytarzy w zakresie mebli recepcyjnych, siedzisk oraz mebli do pracy” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Punkty w kryterium „Ocena techniczna” przyznawane będą w następujących podkryteriach:Siedzisko modułowe [D]1) jakość wykonania górnej części siedziska, wykonanie formy geometrycznej-zastosowanie wymaganego rodzaju i jakości wykonania formy piankowej które sprawdzone zostanie poprzez: brak podatności na odkształcanie, odpowiednie naciągnięcie na formie; brak pomarszczeń tkaniny, estetyka szwów, równość ściegu (brak wystających nitek, równość ściegu, brak zaciągnięć tkaniny) – od 1 do 15 pkt;- podatność na odkształcanie, nieodpowiednie naciągnięcie na formie, występują pomarszczenia tkaniny, nieestetyczne szwy, nierówne ściegi (wystające nitki, występują zaciągnięci tkaniny) - 0 pkt;2) Ścieralność w cyklach Martindale'a,- 40.000 cykli Martindale'a – 0 pkt- od 40.001 do 79.999 cykli Martindale'a - 3 pkt- od 80.000 do 99.999 cykli Martindale'a – 6 pkt- 100.000 i więcej cykli Martindale'a – 10 pkt;Ścianka działowa [I]1) jakość wykonania ścianki, wykonanie formy geometrycznej, tapicerki, szwów, twardość-zastosowanie wymaganego rodzaju i jakości wykonania formy piankowej, które sprawdzone zostanie poprzez: brak podatności na odkształcanie, odpowiednie naciągnięcie na formie; brak pomarszczeń tkaniny, estetyka szwów, równość ściegu (brak wystających nitek, równość ściegu, brak zaciągnięć tkaniny), jakość wykonania nóg - brak niedokładności formy, ubytki w powierzchni, gładkość – od 1 do 15 pkt;- podatność na odkształcanie, nieodpowiednie naciągnięcie na formie, występują pomarszczenia tkaniny, nieestetyczne szwy, nierówne ściegi (wystające nitki, występują zaciągnięci tkaniny), powstałe ubytki w powierzchni nóg, oraz widoczne niedokładności formy - 0 pkt;2) Ścieralność w cyklach Martindale'a,- 40.000 cykli Martindale'a – 0 pkt- od 40.001 do 79.999 cykli Martindale'a - 3 pkt- od 80.000 do 99.999 cykli Martindale'a – 6 pkt- 100.000 i więcej cykli Martindale'a – 10 pkt;Ławka 180x40 [J]1) jakość wykonania siedziska- brak odprysków laminatu, brak widocznych zarysowań, plam, nierówności, ukrycie wkrętów montażowych -od 1 do 10 pkt - występują odpryski laminatu, występują widoczne zarysowania, plamy, nierówności, wkręty montażowe nie są ukryte – 0 pkt 2) jakość wykonania nóg i ramy- estetyka wykonania spawów, równomierność malowania, brak odprysków, plam na powierzchni – od 1 do 10. pkt- nieestetycznie wykonane spawy, nierównomierne malowanie, odpryski, plamy na powierzchni – 0 pkt3) jakość wykonania regulacji wysokości- brak wypukłości nogi powstałej po włożeniu nakrętki gwintowanej, estetyka wykonania spawów – od 1 do 5 pkt- po włożeniu nakrętki gwintowanej powoduje powstanie wypukłości nogi, spawy wykonane nieestetycznie – 0 pkt Stanowisko pracy – blat 60x60 [K]1) jakość wykonania blatu- brak odprysków laminatu, brak widocznych zarysowań, plam, nierówności, ukrycie wkrętów montażowych – od 1 do 10 pkt - występują odpryski laminatu, występują widoczne zarysowania, plamy, nierówności, wkręty montażowe nie są ukryte – 0 pkt 2) jakość wykonania nóg i ramy- estetyka wykonania spawów, równomierność malowania, brak odprysków, plam na powierzchni – od 1 do 10pkt- nieestetycznie wykonane spawy, nierównomierne malowanie, odpryski, plamy na powierzchni – 0 pkt3) jakość wykonania regulacji wysokości- brak wypukłości nogi powstałej po włożeniu nakrętki gwintowanej, estetyka wykonania spawów – od 1 do 5 pkt- po włożeniu nakrętki gwintowanej powoduje powstanie wypukłości nogi, spawy wykonane nieestetycznie – 0 pkt
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH