Staubli-Łódź Sp. z o.o.
PoliwęglanPoliwęglan

Przetarg

„Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów i ekoskładów dla PSZOK w Puławach”

10-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o
Dęblińska 2,24-100 Puławy
tel. 81 886 87 68,
fax. -
e-mail: przetargi@zuk.pulawy.pl,
http:// http://zuk.pulawy.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 583650-N-2020 z dnia 2020-09-10 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o: „Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów i ekoskładów dla PSZOK w Puławach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Nr projektu POIS.02.02.00-00-0005/17 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o, krajowy numer identyfikacyjny 43084068400000, ul. Dęblińska  2 , 24-100  Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 886 87 68, , e-mail przetargi@zuk.pulawy.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://zuk.pulawy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -100% udział Gmina Miasto Puławy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zukpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=57

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów i ekoskładów dla PSZOK w Puławach”
Numer referencyjny: ZP/ZUK/16/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puławach , tj.: * Kontenerów stalowych o pojemności 30 m3 w ilości 4 sztuk i o pojemności 7m3 w ilości 3 sztuk; * Mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych tj. ekoskładów wraz z wyposażeniem w ilości 2 sztuk; realizowany w ramach projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działkach nr ew. 941/27, 941/30, 941/48, 941/19 i częściowo na działce nr ew. 941/18 w Puławach przy ul. Dęblińskiej”, współfinansowanego w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Nr projektu POIS.02.02.00--00-0005/17. 2)Wszelkie koszty wykonania zamówienia, w szczególności koszty poniesione w związku z wyprodukowaniem bądź zakupem, transportem przedmiotu dostawy, jego przekazaniem Zamawiającemu, szkoleniem Personelu Zamawiającego oraz koszty prób i sprawdzeń przeprowadzone przed odbiorem i w trakcie odbioru w miejscu dostawy będą w całości poniesione przez Wykonawcę w ramach ceny sprzedaży. 3) Wykonawca musi zaoferować 24 miesięczny okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla zamówienia częściowego nr 1 i 2 liczony od daty odbioru dostawy zamówienia postępowania oraz musi się zobowiązać do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancji. Szczegółowy opis zakresu gwarancji jakości został zawarty w Części II SIWZ. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, z zastrzeżeniem, iż nie może on być krótszy od okresu wskazanego powyżej. 6) Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy (PSZOK). 7) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie dodatkowe usługi pozostające w związku z realizowaną dostawą, w szczególności szkolenie pracowników, obecność Przedstawiciela Wykonawcy przy próbach eksploatacyjnych. 8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ, Część III - Opis przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 34928480-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje sposobu opisu spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje sposobu opisu spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Zamówienie częściowe nr 1 – Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów stalowych o pojemności 30 m3 i 7m3: - prawidłowego wykonania co najmniej jednej dostawy kontenerów stalowych o wartości jednostkowej dostawy wynoszącej minimum 75 000,00 PLN brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.• Zamówienie częściowe nr 2 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych tj. ekoskładów wraz z wyposażeniem: - prawidłowego wykonania co najmniej jednej dostawy mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych tj. ekoskładów wraz z wyposażeniem o wartości jednostkowej dostawy wynoszącej minimum 100 000,00 PLN brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 3 do IDW-SIWZ (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w niniejszym punkcie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.); 2) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub wskazanie dostępności powyższego dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykowywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Opis parametrów technicznych, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7a i 7b do niniejszej IDW-SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: a) Zamówienie częściowe nr 1 Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów stalowych o pojemności 30 m3 i 7m3 w wysokości 850,00 zł; b) Zamówienie częściowe nr 2 Zakup i dostawa fabrycznie nowych mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych tj. ekoskładów wraz z wyposażeniem w wysokości 1 400,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A., nr konta bankowego: IBAN: PL95109026880000000121298568 Kod SWIFT/BIC WBKPPLPP 5. W przypadku składania wadium w innej postaci Wykonawca winien przedstawić ORYGINAŁ gwarancji/poręczenia (chyba, że z warunków gwarancji/poręczenia jednoznacznie wynika, że Zamawiający może zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji/poręczenia niezależnie od tego kto posiada oryginał gwarancji/poręczenia, czy dokument został zwrócony, zniszczony itd. – wówczas może być przedstawiona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 6. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM numer referencyjny ZP/ZUK/16/2020 - zamówienie/zamówienia częściowe nr ….. 7. Wykonawca może wymieniony dokument załączyć do składanej Oferty. Należy wówczas umieścić go w oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem zawartości – „wadium” (tak by Zamawiający nie był zmuszony otwierać oferty przed upewnieniem się, że wadium zostało złożone przez Wykonawcę). W każdym razie wadium w tym również w formie, gwarancji lub poręczenia musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Brak wadium w w/w terminie lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana treści umowy, albo wprowadzenie do niej nowych postanowień, wymaga formy pisemnej i zgody obu stron, pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 3. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy. 4.Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej: a) zmiana wykonania terminu umowy - w przypadku : - niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, epidemie, pandemie itp.), o okres trwania okoliczności wywołanych siłą wyższą udokumentowanych w sposób właściwy przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty. b) zmiana wynagrodzenia: zmiana urzędowej stawki podatku VAT. c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub też w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób rażący postanowienia umowne, właściwe przepisy prawa, zalecenia uprawnionych podmiotów, pomimo wezwania Zamawiającego do zaniechania wymienionych naruszeń, terminie 14 dni od daty wskazanej w wezwaniu. 6. Zamawiający bez dodatkowego wezwania ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni za pisemnym powiadomieniem, w przypadku, gdy wysokość kary umownej obciążającej Wykonawcę na podstawie § 5 ust. 1 osiągnie 10% wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Co nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia uprzednio naliczonych kar umownych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do IDW-SIWZ, b) Oświadczenie wstępne Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW- SIWZ, c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) Stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z zasad reprezentacji ujawnionych w stosownym rejestrze. e) Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW-SIWZ. II. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji: - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, powyższe powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych jest: Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest Pan Krzysztof Głażewski, kontakt: e-mail: glazewski@zuk.pulawy.pl, tel. 81 886 87 68 wew. 110; 3) dane osobowe zawarte w ofercie i dokumentach Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny ZP/ZUK/16/2020 na: „Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów i ekoskładów dla PSZOK w Puławach”; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) Wykonawcy przysługuje prawo do: − na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Jego dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO do sprostowania danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zamówienie częściowe nr 1 Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów stalowych o pojemności 30 m3 i 7 m3.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PARAMETRY TECHNICZNE: 1. Rodzaje pojemników, pojemności i ilości według poniższego zestawienia: 1) Kontener na tekstylia, Kod odpadów 20 01 11, Pojemność 7m3, w ilości 1szt.; 2) Kontener na popiół, Kod odpadów 20 03 99, Pojemność 30 m3, w ilości 1szt.; 3) Kontener na tworzywa sztuczne, Kod odpadów15 01 02, Pojemność 30 m3, w ilości 1szt.; 4) Kontener na opakowania z papieru i tektury, Kod odpadów 15 01 01, Pojemność 30 m3, w ilości 1szt.; 5) Kontener na opakowania z metalu, Kod odpadów15 01 04, Pojemność 7 m3, w ilości 1szt.; 6) Kontener na opakowania ze szkła, Kod odpadów 15 01 07, Pojemność 7m3, w ilości 1szt.; 7) Kontener na zużyte opony, Kod odpadów 16 01 03, Pojemność 30 m3, w ilości 1szt. 2. 4 sztuki fabrycznie nowych kontenerów stalowych, otwartych o pojemności 30 m3, o wymiarach wewnętrznych min. 6500x 2380x2100mm, z dnem zaokrąglonym o grubości min. 5 mm oraz ścianami o grubości min. 3 mm z blachy z wzmocnionymi od zewnątrz ożebrowaniem, wyposażonych w otwierane tylne drzwi dwuskrzydłowe, przystosowanych do transportu pojazdem hakowym o wysokości zaczepu hakowego 1570 mm, zgodny z norma DIN 30722, rama nośna dwuteownik hutniczy o wymiarze min 180 mm, rozstaw po zewnątrz płóz min. 1060 mm, wręgi rozstaw 750 mm, rolki L300-rozstaw 1560 mm wew. 3. 3 sztuki fabrycznie nowych kontenerów stalowych, otwartych o pojemności 7 m3, o wymiarach wewnętrznych min. 3500 x 1700 x 1000 mm, z dnem z blachy o grubości min. 3 mm oraz ścianami z blachy o grubości min. 3 mm, wyposażonych w otwierane tylne drzwi dwuskrzydłowe z podwójnymi zawiasami, zamykane niezależnie, przystosowanych do transportu pojazdem hakowym o wysokości zaczepu hakowego 1200 mm z prętu o Ø 30 mm, płozy ceownika UPN 160 mm w rozstawie 1020 mm, rolki zewnętrzne Ø 159 L-150 w rozstawie 1460 mm, ożebrowanie pionowe, zewnętrzne 80x50x3 mm. Wymagania ogólne: - rok produkcji nie starszy niż 2020, - konstrukcja kontenerów zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie, - kolor kontenerów zielony – RAL 6018, - płozy kontenerów zakończone rolkami, - wymiary wewnętrzne i zewnętrzne winny być dostosowane w celu uzyskania wymaganej pojemności wewnętrznej kontenera, - każdy kontener powinien być wyposażony w kompletny system plandekowy zawierający: pasy z grzechotkami zainstalowane na stałe, poprzeczka metalowa, dodatkowa druga drabinka, plandeka z systemem zwijania korbkowym, - wykonanie kontenerów wg normy DIN 30720.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności35,00
Termin dostawy5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zakup i dostawa fabrycznie nowych mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych tj. ekoskładów wraz z wyposażeniem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Parametry techniczne mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych tj. ekoskładów: • dostawa fabrycznie nowych mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych tj. ekoskładów w ilości 2 sztuk. • rok produkcji, nie starszy niż 2020. • kontenery metalowe z dachem metalowym o wymiarach wewnętrznych min. 6000 mm x 2350 mm x 2350 mm, • przystosowanych do transportu pojazdem hakowym o wysokości zaczepu hakowego 1570 mm, • wykonanych zgodnie z normą DIN 30722, • z zamykanymi dwuskrzydłowymi drzwiami uchylnymi na zewnątrz, • z podłogą rusztową stalową ocynkowaną pod którą będzie znajdowała się szczelna wanna przechwytująca wyposażona w otwór spustowy z zaworem. Podłoga kontenerów – blacha o grubości min. 5 mm, ściany – blacha o grubości min. 3 mm, dach – blacha o grubości min. 1,5 mm, • kontenery powinny być lakierowane lub w inny trwały sposób zabezpieczone przed korozją. Wyposażenie każdego ekoskładu: - ustawione będą następujące mniejsze pojemniki do tymczasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych tj.: • 1 sztuka pojemnika na przeterminowane leki, • 3 sztuki pojemników na chemikalia - beczka antystatyczna wraz z metalowym lejkiem, • 1 sztuka pojemnika na zużyte baterie, • 1sztuka pojemnika na akumulatory, • 1 sztuka pojemnika na świetlówki i żarówki. • 1 sztuka ręcznej pompy do opróżniania beczek wraz z zestawem pompującym. W związku ze wskazanym powyżej wyposażeniem, kontenery muszą być wyposażone w system mocowania wewnętrznych pojemników w sposób zapewniający ich bezpieczny transport. Parametry techniczne pojemników wchodzących w skład ekoskładów na które składa się: • 2 sztuki fabrycznie nowych pojemników na przeterminowane leki wykonane z polipropylenu o pojemności min. 20 l, wyposażone w pokrywę zamykaną uchylną, z rękojeścią umożliwiającą przenoszenie. • 6 sztuk fabrycznie nowych beczek na przepracowane oleje i inne substancje ropopochodne o pojemności min. 200 l każda, wykonanych z blachy stalowej, z płaszczem wzmacnianym wytłaczanymi pierścieniami, w tym: a) 3 sztuki beczek posiadających wieko zamykane zaciskiem opaskowym wyposażonym w uszczelkę odporną chemicznie, b) 3 sztuki beczek posiadających dno i wieko łączone z płaszczem poprzez zawijanie i zaciskanie oraz 2 zakręcane otwory w wieku, w tym 1 o średnicy 2 cale i 1 o średnicy ¾ cala. Beczki powinny być dodatkowo wyposażone w klucz do otwierania zakrętek. c) 2 sztuki metalowych lejków przystosowane do powyższych beczek antystatycznych. • 2 sztuki fabrycznie nowego pojemnika wykonanego z polipropylenu o pojemności min. 120 l przeznaczonego na zużyte baterie, wyposażonego w pokrywę zamykaną na kłódkę kabłąkową lub zamek z 3 kompletami kluczy. Pojemnik powinien posiadać kółka lub rolki umożliwiające przetaczanie, rękojeść do prowadzenia oraz zaczepy przystosowane do opróżniania przez samochód specjalistyczny. • 2 sztuki fabrycznie nowych pojemników na akumulatory o pojemności min. 500 l i wymiarach min. 1200 x 800 x 795 mm, wykonanych z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, wyposażone w szczelnie zamykaną pokrywę zabezpieczoną kłódką kabłąkową lub zamkiem z 3 kompletami kluczy. Pojemniki powinne być przystosowane do transportu przy pomocy wózka widłowego oraz przy pomocy zawiesi elastycznych lub stalowych. • 4 sztuki fabrycznie nowych kontenerów na świetlówki i żarówki o wymiarach min. 2000 x 500 x 800 mm, wykonanych z blachy stalowej wzmocnionej poprzez żebrowanie, lakierowanej od wewnątrz i na zewnątrz, wyposażone w szczelną pokrywę mocowaną na zawiasach posiadającą siłowniki (amortyzatory) zabezpieczające przed nagłym opadaniem oraz wspornik umożliwiający ustalenie w pozycji otwartej, zamykaną na kłódkę kabłąkową z 3 kompletami kluczy. Kontenery powinny być wyposażone w podstawki (nóżki) umożliwiające transport za pomocą wózka widłowego oraz w cztery uchwyty boczne umożliwiające przenoszenie ręczne i rozładunek przy pomocy zawiesi elastycznych lub stalowych. • 2 sztuki fabrycznie nowej ręcznej pompy do opróżniania beczek z substancjami ropopochodnymi, płynami przeciwzamarzającymi, itp., o wydajności min. 70 l/min., wykonana w całości w technologii zabezpieczającej przed pożarem i wybuchem, wyposażonej w zestaw pompujący składający się co najmniej z rury ssącej o długości min. 1000 mm, regulowanego złącza do mocowania w beczce, przyłącza węża oraz węża elastycznego o długości min. 2500 mm zakończonego nalewakiem (pistoletem). Każdy pojemnik powinien posiadać trwale umieszczone oznaczenie przeznaczenia w postaci piktogramu lub tekstowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 77
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności 30,00
Termin dostawy10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: