Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa używanych pojemników na odpady.

11-08-2021, 07:20

Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Grudziądzka 159,87-100 Toruń
e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl
http:// https://bip.mpo.torun.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa używanych pojemników na odpady.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870525973

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grudziądzka 159

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpo.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mpo.torun.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa używanych pojemników na odpady.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e6c2e89-fa61-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpotorun.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu
oudzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów
luboświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawiePzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - adres strony
internetowej:https://mpotorun.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
złożenie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej. Wymagania techniczne oraz
organizacyjne, dotyczące komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, zasady funkcjonowania
platformy zakupowej, a także sposób składania ofert oraz zamieszczania przez Wykonawców
wszelkich
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań oraz informacji określa również Instrukcja dla
Wykonawców, dostępna na Platformie Zakupowej Marketplanet w zakładce „Regulacje i procedury
procesu zakupowego”.2) Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@mpo.torun.pl jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy
zakupowej. 3) Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie
informatycznym dostępnym pod adresem https://mpotorun.ezamawiajacy.pl. Rejestracja Wykonawcy
trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym, Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty. 4) Wykonawca po
wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą
elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail,
ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w
postępowaniu.5) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z
platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego - platforma zakupowa, nr tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze,
w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl.6) Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 100 MB. Zalecany format plików to: .pdf,
.doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf. 7) Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń,
cyfrowych odwzorowań oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich złożenia na platformie zakupowej,
a w przypadku awarii platformy zakupowej datę ich otrzymania przez Zamawiającego na adres e-mail:
sekretariat@mpo.torun.pl.8) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie
następujące wymagania: utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i
powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym
nośniku danych; umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej,
w szczególności za pomocą wydruku; zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co
do treści i kontekstu zapisanych informacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, nr tel.: 56-63-
98-119, e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl; inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim
Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń jest Pan Mariusz
Andryszak, adres e-mail: iod@mpo.torun.pl;2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;3. Administrator danych
osobowych - zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż
cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed takim
dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.4. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp; 5. Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. Obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;8. Posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych ;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. Nie przysługuje
Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PU.ZP-17/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych pojemników do zbierania odpadów wykonanych z tworzyw sztucznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający na podstawie art. 273 nie będzie wzywał Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na podstawie art. 273 nie będzie wzywał Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
spełniają wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://mpotorun.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy