Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Przetarg

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, WORKÓW NA ODPADY, MYDŁA ORAZ PAPIERU TOALETOWEGO I RĘCZNIKOWEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU

15-04-2022, 13:11

Dane kontaktowe

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Al.Racławickie 23,20-049 Lublin
tel. +4887 621 99 36
e-mail: abudzynska@1wszk.elk.pl
http:// www.1wszk.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, WORKÓW NA ODPADY, MYDŁA ORAZ PAPIERU TOALETOWEGO I RĘCZNIKOWEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431022232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al.Racławickie 23

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-049

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +4887 621 99 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: abudzynska@1wszk.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, WORKÓW NA ODPADY, MYDŁA ORAZ PAPIERU TOALETOWEGO I RĘCZNIKOWEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8a8c8cc-bc96-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00108795/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa środków czystości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://1wszk.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://1wszk.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiającego. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się znakiem sprawy DZP/TP/27/2022.
2. Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została zamieszona bezpośrednio na https://1wszk.ezamawiajacy.pl.
3. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez strony postępowania za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://1wszk.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie zakupowej.
5. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://1wszk.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
4) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
7. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
8. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Szczegółowe zasady korzystania z platformy Zamawiającego zawarte są w SWZ w Rozdziale X.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W przypadku pozyskiwania danych osobowych od osób fizycznych w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferta Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-049 Lublin,
Al. Racławickie 23, oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@1wszk.elk.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/TP/27/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

akcesoria do sprzątania

4.2.6.) Główny kod CPV: 39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert.
Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym na podstawie kryteriów oceny określonych poniżej.
Cena (C) – 60 %;
Termin dostaw cząstkowych (T) – 40 %.
Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans obu kryteriów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w podanych kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C - punkty przyznane za Cenę
T - punkty przyznane za Termin dostaw cząstkowych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

worki foliowe na odpady

4.2.6.) Główny kod CPV: 19521000-4 - Produkty z polistyrenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert.
Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym na podstawie kryteriów oceny określonych poniżej.
Cena (C) – 60 %;
Termin dostaw cząstkowych (T) – 40 %.
Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans obu kryteriów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w podanych kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C - punkty przyznane za Cenę
T - punkty przyznane za Termin dostaw cząstkowych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

papier toaletowy i ręcznik papierowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33761000-2 - Papier toaletowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert.
Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym na podstawie kryteriów oceny określonych poniżej.
Cena (C) – 60 %;
Termin dostaw cząstkowych (T) – 40 %.
Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans obu kryteriów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w podanych kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C - punkty przyznane za Cenę
T - punkty przyznane za Termin dostaw cząstkowych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ręczniki, mydło do rąk, papier toaletowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33711900-6 - Mydło

33761000-2 - Papier toaletowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert.
Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym na podstawie kryteriów oceny określonych poniżej.
Cena (C) – 60 %;
Termin dostaw cząstkowych (T) – 40 %.
Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans obu kryteriów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w podanych kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C - punkty przyznane za Cenę
T - punkty przyznane za Termin dostaw cząstkowych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

środki czystości

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

39831200-8 - Detergenty

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert.
Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym na podstawie kryteriów oceny określonych poniżej.
Cena (C) – 60 %;
Termin dostaw cząstkowych (T) – 40 %.
Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans obu kryteriów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w podanych kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie
C - punkty przyznane za Cenę
T - punkty przyznane za Termin dostaw cząstkowych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Opisy, fotografie (foldery), katalogi oferowanego przedmiotu zamówienia, dla każdego z elementów oferowanego asortymentu, zgodne opisem przedmiotu zamówienia znajdującego się w załącznikach od 2.1 do 2.5 (z wyraźnym oznaczeniem, których pozycji dotyczą).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Opisy, fotografie (foldery), katalogi oferowanego przedmiotu zamówienia, dla każdego z elementów oferowanego asortymentu, zgodne opisem przedmiotu zamówienia znajdującego się w załącznikach od 2.1 do 2.5 (z wyraźnym oznaczeniem, których pozycji dotyczą).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5) Wykonawca zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą dostarczyć Zamawiającemu,
w formie papierowej, aktualne karty charakterystyki produktu preparatów niebezpiecznych/chemicznych – dotyczy Zadania nr 5. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji tych dokumentów w okresie obowiązywania umowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust.1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) Przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) braku produktów stanowiących przedmiot umowy na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji), a istnieje możliwość zastąpienia go produktem, o tym samym zastosowaniu, równoważnym – po cenie nie wyższej niż określona w niniejszej umowie;
b) zmiany nazwy produktu, producenta dostarczanego przedmiotu umowy, numeru katalogowego przedmiotu umowy, wielkości opakowania dostarczanego przedmiotu umowy, jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie przedmiotu umowy wskazanego w ofercie, przy niezmienionym produkcie,
c) zmiany w części dotyczącej sposobu konfekcjonowania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 1) lit. a) i b);
d) zmiany ilości sztuk w opakowaniu – przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań za zgodą Zamawiającego;
e) pojawienia się w asortymencie Wykonawcy tańszych zamienników będących odpowiednikami przedmiotu umowy nabywanych w ramach niniejszej umowy;
f) zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),
2) Należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT; zmiana będzie dotyczyła wynagrodzenia za części umowy jeszcze niezrealizowanej, co do których Wykonawca nie pozostaje w zwłoce. W takim przypadku zmianie ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian.
b) obniżenia ceny towarów będących przedmiotem niniejszej umowy na skutek ustalania okresowo przez producentów cen promocyjnych.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu powyższy-ch okoliczności oraz przedstawić szczegółową kalkulację wzrostu kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe okoliczności. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Okoliczności, na które powołuje się Wykonawca muszą pozostawać w ścisłym związku z zakresem obowiązków Wykonawcy wynikających z wykonania zamówienia objętego niniejszą umową.
4. Brak zgody Zamawiającego na proponowaną przez Wykonawcę zmianę wynagrodzenia nie stanowi podstawy do rozwiązania niniejszej umowy.
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1,2 podlega unieważnieniu.
6. Nie stanowi zmiany umowy (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświad-czenia strony, której danych zmiana dotyczy):
a) zmiana danych kontaktowych;
b) zmiana numeru rachunku bankowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://1wszk.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-25 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-24