Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa i montaż urządzeń stacji zgazowania i rozprężania tlenu medyczn.: zbiorników tlenu medyczn.ciekłego wraz z parownicami w ramach projektu Rozbudowa i moderniz. inst. tlen. w związku z COVID-19

23-05-2022, 13:31

Dane kontaktowe

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
J. Fałata 2,43-360 Bystra
tel. 334991810
e-mail: zp@szpitalbystra.pl
http:// www.szpitalbystra.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż urządzeń stacji zgazowania i rozprężania tlenu medyczn.: zbiorników tlenu medyczn.ciekłego wraz z parownicami w ramach projektu Rozbudowa i moderniz. inst. tlen. w związku z COVID-19

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000640923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Fałata 2

1.5.2.) Miejscowość: Bystra

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-360

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334991810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalbystra.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbystra.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż urządzeń stacji zgazowania i rozprężania tlenu medyczn.: zbiorników tlenu medyczn.ciekłego wraz z parownicami w ramach projektu Rozbudowa i moderniz. inst. tlen. w związku z COVID-19

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4441b3a3-da83-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022061/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa i montaż urządzeń stacji zgazowania i rozprężania tlenu medyczn.: zbiorników tlenu medyczn.ciekłego wraz z parownicami w ramach projektu Rozbudowa i moderniz. inst. tlen. w związku z COVID-19

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.szpitalbystra.pl/?id=885&mode=0

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zp@szpitalbystra.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobligowany jest do posiadania konta na platformie ePUAP oraz podania w formularzu ofertowym adresu swojej Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, na którą kierowana będzie korespondencja związania z postępowaniem.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do udostępnionych m.in. na miniPortalu dedykowanych formularzy, umożliwiających komunikację z Zamawiającym, tj.: formularza do komunikacji oraz formularza do złożenia, zmiany oraz wycofania oferty lub wniosku.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w następujących dokumentach: Instrukcji korzystania z miniPortalu dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf, Regulaminu ePUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego na platformie ePUAP lub datę i godzinę wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego).
6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub nr sprawy lub ID postępowania.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie ePUAP oraz udostępnionego w systemie miniportal przesyłając ją na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej zamawiającego na platformie ePUAP: /CPiT_Bystra/SkrytkaESP) dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania, opisany został w „Instrukcji u użytkownika” na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf lub doc (w tym również docx) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, został opisany w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
10. Dokumenty w postaci elektronicznej składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na adres zp@szpitalbystra.pl. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z póź. zm.), dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych Zamawiającemu jest CPiT w Bystrej z siedzibą w Bystrej (43-360) przy ul. J. Fałata 2.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w CPiT w Bystrej możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: od@szpitalbystra.pl, tel. 33 499 18 01
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1129)
4. Odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO oraz obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochronie prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane związku z udziałem w danym postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w zał. nr 1 do SWZ.
10. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
11. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/Dz.ZPI/380/6/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż (w tym podłączenie do istniejącej instalacji tlenu medycznego) urządzeń stacji zgazowania i rozprężania tlenu medycznego: zbiorników tlenu medycznego ciekłego wraz z parownicami - w ramach projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowej w związku z COVID-19” (projekt dofinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim reprezentującym Skarb Państwa).
Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisami wyspecyfikowanymi w załączniku nr 2 do SWZ – formularz szczegółowych parametrów technicznych urządzeń, musi być objęty co najmniej 12-miesięczną gwarancją (element podlegający ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert; niezbędne informacje należy zamieścić w treści oferty przygotowanej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ). Uwaga! Okres gwarancji na urządzenie przedłuża się o czas naprawy elementów urządzenia; na wymienione elementy gwarancja biegnie od nowa, tj. od następnego dnia po podpisaniu protokołu z usunięcia wad lub wymiany.
Oferowany asortyment musi być fabrycznie nowy i nieużywany (nawet do celów prezentacyjnych), kompletny i w pełni sprawny. Musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich. Powinien gwarantować bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.
Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dostawa urządzeń odbędzie się po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym konkretnego terminu dostawy.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca określił w ofercie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SWZ, warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego odnoszące się do przedmiotu zamówienia (elementy podlegające ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert; niezbędne informacje należy zamieścić w treści oferty przygotowanej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ).
Dostawca zobowiązany jest przy dostawie urządzeń dostarczyć Zamawiającemu katalogi/ulotki informacyjne producenta/dystrybutora, instrukcje obsługi i konserwacji, karty gwarancyjne, paszporty, wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty dostarczonych urządzeń. Nie dostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie nie odebraniem dostarczanego towaru.
Dostawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca dostawy i montażu przed uszkodzeniem podczas transportu, rozładunku i montażu urządzeń.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku powstałych na trasie dostawy i w miejscu montażu zabrudzeń, uszkodzeń i/Iub awarii wynikłych z jego winy. Dostawca zobowiązany będzie do ich natychmiastowego i skutecznego usunięcia.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, rozładowania, wniesienia, zainstalowania, podłączenia, skonfigurowania oraz uruchomienia urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia.
Dostawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania)

Obowiązek uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uczestników. Zamawiający zapewnił dostępność przedmiotu zamówienia dla wszystkich upoważnionych użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez jego ogólnodostępność.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44612000-3 - Pojemniki na gaz skroplony

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44615000-4 - Zbiorniki ciśnieniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki serwisu gwarancyjnego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie: Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował zdolnością techniczną i zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia, a na potwierdzenie tego żąda, aby Wykonawca potwierdził, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą rodzajem i wartością dostawie urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia: − jedną dostawę obejmującą swym zakresem dostawę zbiornika tlenu medycznego, o wartości minimum 200 tys. zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale II ust. 5 SWZ, Zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Dla Zamawiającego wystarczające będzie wykazanie, iż Wykonawca wykonał jedną dostawę obejmującą swym zakresem dostawę zbiornika tlenu medycznego, o wartości minimum 200 tys. zł brutto

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Opis oferowanego sprzętu – parametry techniczne oferowanych urządzeń - zał. nr 2 do SWZ
b) Wykaz rozwiązań równoważnych – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać (w zał. nr 1 do SWZ), że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.
2) Wypełniony formularz szczegółowych parametrów technicznych urządzeń, wg wzoru zał. nr 2 do SWZ, składany pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, sporządzona na formularzu ofertowym,
3) Oświadczenie składają odrębnie: Wykonawca/ każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / podmioty trzecie (w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby). W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, zał. nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców (każdy z członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na zasoby, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku polegania na na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5) Wykonawca powinien załączyć do oferty Pełnomocnictwo, gdy ofertę składa za pośrednictwem pełnomocnika, którego umocowanie jako osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Dane pełnomocnictwo powinno obejmować swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
6) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
c) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formularzu Oferta, stanowiącym Załączniki nr 1 do nin. SWZ, należy wpisać jako Wykonawcę wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ze wskazaniem Lidera, czyli Wykonawcy, który będzie posiadał pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
e) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez upoważnionego pełnomocnika).
f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie - zał. nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich winien potwierdzić brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożyć oddzielnie podmiotowe środki dowodowe, na wezwanie Zamawiającego (o ile dotyczy).
i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z nich winien spełnić warunek zdolności technicznej lub zawodowej (wykonać co najmniej jedną dostawę, o której mowa w Rozdz. II ust. 5 danej SWZ oraz złożyć podmiotowe środki dowodowe, na wezwanie Zamawiającego.
j) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego żądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
k) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana, zobowiązani będą, po uprawomocnieniu się wyboru ich oferty, a przed podpisaniem umowy, do określenia w formie pisemnej sposobu ich reprezentacji wobec Zamawiającego, w tym w szczególności w zakresie składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego, a także do wskazania Wykonawców uprawnionych do wystawiania faktur i otrzymywania należności płatności. Dokonanie płatności należnych na podstawie umowy do rąk uprawnionego Wykonawcy, na rachunek przez niego wskazany, zwalnia Zamawiającego z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do pozostałych Wykonawców.
l) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takie jest wymagane przez Zamawiającego)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w zał. nr 5 do SWZ - wzór umowy. W odniesieniu do art. 455 ust. 1 pkt 1) przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiana taka będzie wynikać z nw. okoliczności lub będzie spełniać któryś z nw. warunków:
a) będzie korzystna dla Zamawiającego;
b) konieczność jej dokonania będzie wynikała z obiektywnych okoliczności niezależnych od stron umowy, np. z utrudnionej realizacji zamówienia z powodu przedłużającego się lub nawracającego zagrożenia epidemiologicznego wywołanego np. koronawirusem SARS-CoV-2, konfliktu zbrojnego,
c) konieczność jej dokonania będzie wynikała z obiektywnej winy osoby trzeciej, innej niż osoby uczestniczące w realizacji zamówienia,
d) konieczność jej dokonania będzie spowodowana wystąpieniem zdarzenia lub zjawiska uznawanego powszechnie za „siłę wyższą”.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie ePUAP oraz udostępnionego w systemie miniPortal przesyłając ją na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej zamawiającego na platformie ePUAP: /CPiT_Bystra/SkrytkaESP) dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/ Podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wszelki informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoznacznym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresowane do
jednego pliku archiwum (ZIP).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy. W przypadku wykonawcy wykluczonego na danej podstawie, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie wskazanej podstawy wykluczenia, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, którą nakłada Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
tel. kontaktowy: 33 / 4991 810, zp@szpitalbystra.pl
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Inwestycji – Joanna Przybyłowicz,
Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji – Danuta Kacprzak,
Referent ds. zamówień publicznych i inwestycji – Tomasz Szatanik,