Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Przetarg

Usługa wyprodukowania partii próbnej mas do ciast

24-05-2022, 15:51

Dane kontaktowe

OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
ul. Władysława Trylińskiego 2,10-683 Olsztyn
e-mail: maslowska.stanislawa@opnt.olsztyn.eu
http:// www.opnt.olsztyn.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wyprodukowania partii próbnej mas do ciast

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281524001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Władysława Trylińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-683

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: maslowska.stanislawa@opnt.olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opnt.olsztyn.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wyprodukowania partii próbnej mas do ciast

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2473e62-dab2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00174903

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039286/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Usługa wyprodukowania partii próbnej mas do ciast

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych Gminy Olsztyn:
1.1. https://zamowienia.olsztyn.eu/ (poczta elektroniczna Zamawiającego nie jest środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy). Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne umożliwiające użycie środków komunikacji elektronicznej:
2.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2.2. dowolny komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
2.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
2.4. włączona obsługa JavaScript;
2.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
2.6. podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę lub aplikacja komputerowa
spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
2.7. informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych orazszyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
2.7.1. dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MBw formatach: . doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff,.xades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych,
2.7.2. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zamówień publicznych Gminy Olsztyn i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
2.7.3. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zamówień publicznych Gminy
Olsztyn stanowi datę oraz dokładny czas (dd mmmm rrr hh:mm:ss) generowany wedługczasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasuUTC.
2.8. szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały pod linkiem
https://zamowienia.olsztyn.eu/#/help

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 11/2022/TP/OPNT/SH

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 21600 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest Usługa wyprodukowania partii próbnej mas do ciast ciasteczek oraz jako masa do wyrobów cukierniczych, zrobionych na bazie oleju z ostropestu oraz owocu morwy

4.2.6.) Główny kod CPV: 72244000-7 - Usługi prototypowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:
1.1.1. dysponowania min. jedną osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie produkcji spożywczej, najlepiej cukierniczej lub produkcyjnej związanej z branżą spożywczą.
1.1.2. realizacji min. 3 usług odpowiadających rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonanie produktu spożywczego o trzech rodzajach gęstości o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oswiadczenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ).
2.2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi te zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 4 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

jak we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.olsztyn.eu/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01