Staubli-Łódź Sp. z o.o.	POWTECH 2023

Przetarg

Zakup wraz z dostawą worków do selektywnej zbiórki odpadów

10-11-2022, 12:38

Dane kontaktowe

EKO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Przemysłowa 61 lokal 10,13-200 Działdowo
e-mail: ekotrans13@wp.pl
http:// http://eko-trans.info.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą worków do selektywnej zbiórki odpadów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: EKO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281449015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 61 lokal 10

1.5.2.) Miejscowość: Działdowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ekotrans13@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://eko-trans.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Transport odpadów / Gospodarka Odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą worków do selektywnej zbiórki odpadów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-116d2225-60e7-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434307

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014538/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Zakup wraz z dostawą worków do selektywnej zbiórki odpadów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://eko-trans.info.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu :
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (epuap:/EKOTRANSSpzoo/SkrytkaESP) oraz poczty
elektronicznej zamawiającego: ekotrans13@wp.pl

http://eko-trans.info.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Identyfikator postępowania dostępny jest
na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz na stronie internetowej zamawiającego: http://eko-trans.info.pl/zakładka
Aktualności

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://eko-trans.info.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegóły pkt. XXXIX SWZ-IDW

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): szczegóły pkt. XXXIX SWZ-IDW

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z wykonaniem nadruków w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Rozdziale III SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44174000-0 - Folia

18930000-7 - Worki i torby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

IV Kwartał

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 1a do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2) Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 1b do Rozdział I SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
3) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
4) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia,
licencje, koncesje lub wpis do rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
5) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
6) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
a. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych/, jeżeli wykaże, że
dysponuje następującą osobą:
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
a. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
- minimum jedną dostawę worków foliowych z nadrukiem o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
publikacji ogłoszenia w UZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 1a do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2) Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 1b do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
4) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje,
koncesje lub wpis do rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
5) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
6) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
a. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych/, jeżeli wykaże, że dysponuje
następującą osobą:
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
a. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót
budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:
Wykazu dostaw wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
/wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 1d -Rozdział I SWZ/

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 3.000,00 zł

- szczegóły pkt XXIX SWZ- rozdział I (Instrukcji dla Wykonawców)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy konieczność zmiany, w tym zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT). W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy jedynie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) Konieczność zmniejszenia / zwiększenia ilości wykonywanych dostaw przy jednoczesnej zmianie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
Wyliczenie wynagrodzenia w przypadku zwiększenia/zmniejszenia ilości dostaw.
a) Zwiększenie wartości zamówienia nastąpi poprzez przeliczenie wartości pojedynczej dostawy (wg. rodzaju) określonej w
ofercie Wykonawcy i ilości dodatkowych dostaw.
b) Zmniejszenie wartości zamówienia nastąpi poprzez przeliczenie wartości pojedynczej niewykonanej ilości dostaw (wg.
rodzaju) określonej w ofercie Wykonawcy i ilości dostaw.
2) Wstrzymania przez zamawiającego wykonania dostaw,
3) Klęskę żywiołową,
4) Siłę wyższą,
3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-17