POWTECH 2023 POWTECH 2023

Przetarg

„Dostawa dla Gminy Szaflary nowych worków na odpady komunalne”

14-11-2022, 12:23

Dane kontaktowe

Gmina Szaflary
Zakopiańska 18,34-424 Szaflary
e-mail: przetargi@szaflary.pl
http:// www.szaflary.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa dla Gminy Szaflary nowych worków na odpady komunalne”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szaflary

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakopiańska 18

1.5.2.) Miejscowość: Szaflary

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-424

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szaflary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szaflary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa dla Gminy Szaflary nowych worków na odpady komunalne”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cf78a40-63f8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004599/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa worków na odpady gminne na potrzeby Gminy Szaflary"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Więcej informacji w dziale XXX. SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z “ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania
ofert/wniosków.
12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
16) W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres przetargi@szaflary.pl, z zastrzeżeniem że ofertę (w szczególności formularz oferty i załączniki do oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.
17) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dział XIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dział XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGGZ.271.62.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest, dostawa dla Gminy Szaflary nowych worków o pojemności
120 l; 80l; 70l; do gromadzenia odpadów segregowanych takich jak: metal i tworzywa sztuczne (worek żółty), papier (worek niebieski), szkło (worek zielony), bioodpady (worek brązowy), zmieszane odpady komunalne (worek czarny).

a) kolor worków:
- żółty 120l: metal – plastik z nadrukiem „Gmina Szaflary - metal-plastik”,
- niebieski 120l: papier z nadrukiem „Gmina Szaflary - papier”,
- zielony 80l: szkło z nadrukiem „Gmina Szaflary - szkło”,
- brązowy 70l: bioodpady z nadrukiem „Gmina Szaflary – bioodpady”
- czarne 120l: zmieszane odpady komunalne z nadrukiem „Gmina Szaflary odpady komunalne”.

b) charakterystyka worków:
- pojemność 120 l; 80l; 70l;
- materiał – folia polietylenowa LDPE, HDPE, polipropylenowa lub inna;
- grubość wymagana - minimum 0,050 mm dla worków żółtych, niebieskich;
- grubość wymagana - minimum 0,075 mm dla worków zielonych, brązowych, czarnych;
- worki powinny być półprzeźroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości;
- worki powinny posiadać taśmę ściągającą (nie dopuszcza się dostarczenia worków z taśmą umieszczoną w panelu bocznym worka);
- worki powinny być odporne na działania promieni UV, niskich temperatur oraz środków
chemicznych;
- foli z których zostaną wykonane worki nie może zwierać dodatków kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska;
- worki muszą być fabrycznie nowe;
- worki muszą być podzielone na poszczególne frakcje, dopuszcza się worki na rolkach
z perforacją;
- worki powinny być dostarczane na ostreczowanych paletach z podziałem na frakcje (na jednej palecie jeden rodzaj worków) z opisem palety: frakcja, ilość worków na palecie, pojemność worków (opis może być na dokumencie dołączonym do palety).

c) wielkość zamówienia:
- worki żółte – 150 tys. sztuk
- worki niebieskie – 35 tys. sztuk
- worki zielone – 45 tys. sztuk
- worki brązowe – 45 tys. sztuk
- worki czarne – 150 tys. sztuk

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia.
Dostawy te będą nazywane dostawami zaniechanymi. Maksymalna wartość dostaw zaniechanych nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia wykonawcy brutto. Zachowana minimalna wartość zamówienia wynosić będzie min. 80% wartości wynagrodzenia wykonawcy brutto.

d) realizacja zamówienia będzie się odbywać poprzez maksymalnie 4 dostawy.
Pierwsza dostawa styczeń 2023 r.

e) miejsce dostaw
Urząd Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
(parking przy budynku Urzędu Gminy)
w godzinach 8:00 – 15:00
tel. 18 261 23 21

4.2.6.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44174000-0 - Folia

18930000-7 - Worki i torby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin każdej dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
- Wykonawca wykaże wykonanie 2 dostaw worków na odpady w okresie ostatnich 3 lat przed, upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ilości, co najmniej 250 000 szt. każda dostawa.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń dostaw okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz wstępne oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te stanowią wstępny dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.

2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Oświadczenie składane na wezwanie zamawiającego- oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

3. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, potwierdzające brak przesłanek wykluczenia z postępowania. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym - Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
- Wykonawca wykaże wykonanie 2 dostaw worków na odpady w okresie ostatnich 3 lat przed, upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ilości, co najmniej 250 000 szt. każda dostawa.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń dostaw okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:
a) zmianę podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego podwykonawcę, jak również powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego. Wprowadzenie Podwykonawcy robót w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy;
b) w wyniku Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu.
W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, przewidywany termin jej trwania oraz propozycję modyfikacji zapisów Umowy. Umowa może ulec zmianie w zakresie sposobu realizacji umowy, przy czym obowiązkiem Strony jest wskazanie innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, który umożliwi realizację Umowy, pomimo wystąpienia Siły Wyższej. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej lub z powodów wskazanych w ust. 1 nie będą traktowane jako niedotrzymanie obowiązków określonych Umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkańców, wojny, pożary, powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.
c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części dostaw, objętych Przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych. Zmiana sposobu realizacji Przedmiotu umowy będzie adekwatna do konieczności wprowadzenia odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych.
d) pojawienia się możliwości zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych lub innych metod niż wskazane w SWZ w sytuacji, gdyby mogło to przynieść oszczędności Zamawiającemu lub gdyby zastosowanie przewidzianych w SWZ rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.
e) w przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy dostaw dodatkowych lub zamiennych niezawinionych przez Wykonawcę, termin zakończenia dostaw bądź ich poszczególnych etapów może ulec przesunięciu. Przesunięcie terminów dostaw nie wymaga pisemnego aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-21