Staubli-Łódź Sp. z o.o.

Przetarg

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Marciszów

15-11-2022, 11:40

Dane kontaktowe

Gmina Marciszów
Szkolna 6,58-410 Marciszów
e-mail: gmina@marciszow.pl
http:// www.bip.marciszow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Marciszów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Marciszów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821345

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 6

1.5.2.) Miejscowość: Marciszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-410

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@marciszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.marciszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Marciszów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8497def0-64bf-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046980/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Marciszów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.marciszow.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu :
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Marciszów, którą reprezentuje Wójt Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 ,58-5410 Marciszów, tel. 75 7410208, e-mail: gmina@marciszow.pl;
- administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@marciszow.pl lub pisemnie , kierując korespondencję pod adres siedziby administratora;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 2019 z późn. zm), dalej u.p.z.p;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 u.p.z.p, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach u.p.z.p, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z u.p.z.p
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/271/ 10/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi odbioru i transportu, odpadów komunalnych od właścicieli i użytkowników nieruchomości zamieszkałych (budynki mieszkalne, jednorodzinne, wielorodzinne) i niezamieszkałych (zakłady pracy, firmy, sklepy, budynki i obiekty użyteczności publicznej, szkoły, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz inne obiekty wskazane przez Zamawiającego) z terenu całej Gminy Marciszów w skład której wchodzi 9 sołectw tj.: Marciszów, Ciechanowice, Wieściszowice, Świdnik, Pastewnik, Sędzisław, Nagórnik, Pustelnik, Domanów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: pzeprowadzenie dwóch kampani edukacyjnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 10.1. Tomu I SWZ.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) posiadał aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Marciszów zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.).
b) posiadał wpis do rejestru BDO dokonywany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada aktualne wpisy, o których mowa w pkt. 10.2.1. ppkt. 2 lit a) i b)Tomu I SWZ.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w pkt. 10.2.1. ppkt. 3 lit a) Tomu I SWZ.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi:
a) wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 1000 Mg,
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie wykazu oraz dowodów, o których mowa w pkt. 10.2.1. ppkt. 4 lit a) Tomu I SWZ.
b) Dysponować:
- Bazą magazynowo - transportową, spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- Sprzętem spełniającym warunki określone w u Rozporządzeniu Ministra Środowiska oraz z dnia 7 października 2016r w sprawie szczegółowych warunków dla transportu odpadów ( Dz.U. z 2016r poz.1742) w tym minimum
• 2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, z funkcją kompaktową,
• 2 pojazdami przystosowanymi do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
• 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Pojazdy te powinny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do Tomu I SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot na którego zasobach polega Wykonawca.
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Tomu I SWZ.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Marciszów zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.).
b) wpis do rejestru BDO dokonywany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Tomu I SWZ;
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w tym obowiązkowo wskazanie sprzętu o którym mowa w pkt. 8.1.4. lit. b) SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 u.p.z.p składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z treścią załącznika nr 8 do Tomu I SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności:
a) Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa
w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b ) Zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na
zasady i sposób odbierania odpadów,
c) Wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu
przedmiotu umowy w zakresie wykonania prac niewykraczających
poza zakres przedmiotu zamówienia, w przypadku konieczności
usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy,
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w dół lub w górę, przy zachowaniu niezmienności ceny netto.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.