Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Przetarg

Dostawa palet drewnianych typu EPAL

07-03-2023, 16:11

Dane kontaktowe

2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
ul. Marsa 110,04-470 Warszawa
e-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
http:// www.2rblog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa palet drewnianych typu EPAL

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142665904

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marsa 110

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-470

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 2rblog.zampub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Skarb Państwa, jednostka budżetowa, podsektor rządowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa palet drewnianych typu EPAL

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9f9c248-bcbe-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124310

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/2rblog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/2rblog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
Wykonawcy.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Wykonawca składa
ofertę (w formacie danych:.doc,.docx, .pdf) wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod
adresem:https://portal.smartpzp.pl/2rblog.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XX SWZ-Ochrona danych osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XX SWZ-Ochrona danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/54/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa palet drewnianych typu EPAL w ilości 3 258 szt. (w tym zamówienie podstawowe 2 258 szt. i zamówienie opcjonalne 1 000 szt.)
2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ, oraz pozostałej
dokumentacji przetargowej, która została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 44143000-4 - Palety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość podstawowa, natomiast realizacja dostaw opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez Niego wskazanych, w obowiązujących cenach jednostkowych, w terminie realizacji (obowiązywania) umowy.
ilość podstawowa 2258 szt.
ilość opcjonalna 1000 szt.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Oferty zostaną ocenione zostaną zgodnie z kryterium cena= 60 % okres gwarancji =40%
2.Szczegółowe informacje- Rozdział XV SWZ-Opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku wymaga aby wykonawca posiadał licencję uprawniającą do produkcji palet EPAL dla producenta

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie potwierdzenia uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile to wynika to z odrębnych przepisów:
-licencja dla producenta uprawniająca do produkcji palet EPAL (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na wezwanie
wymaga złożenia następujących środków dowodowych:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków określonych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują
uwarunkowania określone w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1, dane
umożliwiające dostęp do tych środków.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców
w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego ( Dz. U. z 2022r. poz. 835)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informację zostały określone w Rozdziale VIII -Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) i Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w sytuacjach określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-16 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/2rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-16 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni