Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Przetarg

Dostawa krzeseł orkiestrowych i wyposażenia estrady

07-03-2023, 17:16

Dane kontaktowe

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
Wojciecha Kilara 1,40-202 Katowice
tel. 48 32 73 25 300
e-mail: przetarg@nospr.org.pl
http:// www.bip.nospr.org.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa krzeseł orkiestrowych i wyposażenia estrady

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240260206

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojciecha Kilara 1

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-202

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 48 32 73 25 300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@nospr.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nospr.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa krzeseł orkiestrowych i wyposażenia estrady

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f78e5629-bc41-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124733

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118847/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa krzeseł orkiestrowych i akcesoriów estrady Zadanie I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowanego w zakresie Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nospr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: • Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
• Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
• Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
• Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
• Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NOSPR/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 273631,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 162395,17 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Krzesła i wyposażenie estrady muszą być nowe nie będące przedmiotem ekspozycji.
1. Krzesło orkiestrowe - 50 sztuk
2. Krzesło obrotowe- perkusyjne – 3 sztuki
3. Krzesło dyrygenckie -1 sztuka
4. Krzesło do harfy – 1 sztuka
5. Krzesło dla tubisty - 1 sztuka
6. Taboret perkusyjny z podnóżkiem - 1 sztuka
7. Ława fortepianowa - 2 sztuki
8. Podium dyrygenckie + adapter zwiększający wysokość podium o 40 cm - 1 sztuka-
9. Podium wiolonczelowe - 1 sztuka

Wszystkie krzesła, ławy, podium dyrygenckie oraz podium wiolonczelowe muszą być objęte minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji.
Przed upływem gwarancji wykonawca zobligowany jest do bezpłatnego przeglądu wszystkich krzeseł w celu sprawdzenia ich stanu technicznego oraz w ramach gwarancji usunięcia wykrytych usterek i nieprawidłowości.

Powyżej wskazane określenia należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać produkty równoważne, to wymagania określone w SWZ, a także nie gorsze od parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39112000-0 - Krzesła

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

l.p Kryterium Waga
1. Cena 60%
2 Jakość 20%
3. Gwarancja 20%

2. Punkty przyznawane za podane w punkcie 16.1 kryteria będą liczone następująco:
2.1 Punktacja za zaproponowaną cenę (C):

min. wartość zaproponowana w ofertach
C = —————————————————————— x 60 pkt
wartość badanej oferty


2.2 Punkty w kryterium jakość (J)

W kryterium jakość każde z krzeseł - krzesło orkiestrowe i krzesło perkusyjne będzie oceniane osobno.

• (Jm) malowanie elementów stalowych, dobre 2 pkt (całkowite, jednolite pokrycie elementów metalowych farbą), złe 0 pkt (odpryski farby, zarysowania elementów metalowych)
• (Js) spasowanie i zmontowanie elementów, dokładne spasowanie 2 pkt, niedokładne spasowanie 0 pkt
• (Jp) praca mechanizmu bezstopniowej hydrauliki dobra 2 pkt (płynna praca siłownika), zła 0 pkt (brak płynności pracy mechanizmu, zawieszenie, zacinanie, skoki mechanizmu)
• (Jrs) regulacja siedziska - dobra 2 pkt, (płynna, przy użyciu jednej ręki), zła 0 pkt (brak płynności, możliwości użycia jednej ręki)
• (Jro) regulacja oparcia krzesła - dobra 2 pkt, (płynna, przy użyciu jednej ręki), zła 0 pkt (brak płynności, możliwości użycia jednej ręki)

J= Jm+Js+Jp+Jrs+Jro

Otrzymanie oceny 0 pkt w którymkolwiek kryterium oceny jakościowej, powoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań z SWZ.

Maksymalną liczbę punktów jaką można otrzymać w kryterium jakość to 20 pkt po 10 pkt za każde krzesło.

2.3 Punkty w kryterium Gwarancja (G):

- Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym

Za okres gwarancji — równy 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego bezusterkową dostawę Zamawiający przyzna 0 punktów;
Za okres gwarancji —dłuższy niż 24 miesiące oraz krótszy niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego bezusterkową dostawę Zamawiający przyzna 5 punktów;
Za okres gwarancji równy lub dłuższy niż 36 miesięcy oraz krótszy niż 48 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego bezusterkową dostawę Zamawiający przyzna 10 punktów;
Za okres gwarancji równy lub dłuższy niż 48 miesiące oraz krótszy niż 60 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego bezusterkową dostawę Zamawiający przyzna 15 punktów;
Za okres gwarancji równy lub dłuższy niż 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego bezusterkową dostawę Zamawiający przyzna 20 punktów;

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące powoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań z SWZ.
Wykonawca jest zobowiązany do wyrażenia okresu gwarancji w miesiącach. Jeżeli wykaże ten okres w latach lub dniach, zostanie on przeliczony na miesiące.
W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 24 miesięcy gwarancji i przyzna 0 pkt w kryterium gwarancji.

3. Ocena końcowa oferty zostanie wyliczona z algorytmu:
W = C +J+G
gdzie:
W - wynik ostateczny oceny oferty
C - wynik za kryterium cena wyliczony zgodnie ze wzorem podanym w pkt 2.1
J - wynik w kryterium jakość zgodnie z zasadami w pkt 2.2
G - liczba punktów przyznanych zgodnie z zasadami w pkt 2.3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

• zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie dostawy, tj. co najmniej dwa odrębne zamówienia (kontrakty), każde z nich na dostawę krzeseł i wyposażenia sceny będącego przedmiotem zamówienia, na kwotę 100 000,00 zł brutto. Przez „jeden odrębny kontrakt” Zamawiający rozumie jedno odpłatne zamówienie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 2 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: A) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w punkcie A), dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego odpisu lub informacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

B) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców indywidualnie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
• dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył do siedziby Zamawiającego oferowane krzesła do oceny jakościowej w warunkach Sali Kameralnej lub Wielkiej Sali Widowiskowej NOSPR oraz sprawdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy, na własny koszt, jedną sztukę krzesła orkiestrowego oraz jedną sztukę krzesła perkusyjnego,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ);
2. Oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ);
3. Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagany jest oryginał pełnomocnictwa w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu pełnomocnictwa (w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem) poświadczone za zgodność z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia cyfrowego odwzorowania dokonuje mocodawca - podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub notariusz - kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3. i 4. SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach ustawowo dopuszczalnych przepisem art. 455
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w okolicznościach przewidzianych w niniejszej umowie.
2) Zmiany, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez
Zamawiającego, tj.:
a) Zmiana terminów przewidzianych w umowie, wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, niestanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które
uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji usługi. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi,
upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego lub wyjątkowego, atak/zagrożenie terrorystyczne, epidemie, gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Jeżeli wskutek siły wyższej Wykonawca nie będzie mógł wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub części, niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego. W takim przypadku Strony uzgadniają sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostaje
rozwiązana.
b) Zmiany podmiotów, na zasobach, których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi,
kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy.
3) Zmiany danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Stron i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych),
4) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej Umowy,
5) Zmiany wpisów w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy,
2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana Umowy nie powoduje konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/transkacja/736790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwana dalej „ustawą OSR”.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR; 2) Wykonawcę, którego
beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR; 3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1 powyżej.
3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek
o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.