tworzywa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Przetarg

Wyposażenie miejsc publicznych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów – Projekt „Zgierz–nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (...)

08-03-2023, 13:33

Dane kontaktowe

Gmina Miasto Zgierz
pl. Jana Pawła II 16,95-100 Zgierz
e-mail: [email protected]
http:// bip.zgierz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyposażenie miejsc publicznych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów – Projekt „Zgierz–nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zgierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Jana Pawła II 16

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zgierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie miejsc publicznych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów – Projekt „Zgierz–nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f80e8933-bcc3-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126458

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
opisane zostały w dokumencie "Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl" oraz w „Regulaminie platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH
OSOBOWYCH jest: Prezydent Miasta Zgierza, z siedzibą w Zgierzu, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz;
2) w sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
pod adresem e-mail: [email protected] lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu
Miasta Zgierza: plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
dalej „ustawa PZP”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GO.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa i miejsce realizacji zamówienia: Wyposażenie miejsc publicznych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów - Projekt „Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach" współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” – część I
1. Kod zamówienia, główny przedmiot: 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Gmina Miasto Zgierz zamawia 76 nowych pojemników do selektywnego zbierania odpadów w kształcie kredki wraz z montażem na placach zabaw w lokalizacjach wskazanych w załączniku, w tym:
- 19 sztuk pojemników koloru czarnego, z trwałym napisem „ZMIESZANE” i infografiką wskazującą na przeznaczenie kosza na odpady zmieszane,
- 19 sztuk pojemników koloru żółtego, z trwałym napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” i infografiką wskazującą na przeznaczenie kosza na odpady z metali i plastiku,
- 19 sztuk pojemników koloru niebieskiego, z trwałym napisem „PAPIER” i infografiką wskazującą na przeznaczenie kosza na odpady z papieru,
- 19 sztuk pojemników koloru zielonego, z trwałym napisem „SZKŁO” i infografiką wskazującą na przeznaczenie kosza na odpady ze szkła.
2) Pojemniki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do użytku zewnętrznego tj. odporne na czynniki atmosferyczne, z pokrywą wyposażoną w zamek. Pojemniki mają być wyposażone w trwałe, wewnętrzne, wyjmowane wkłady do gromadzenia odpadów o pojemność 65 l – 75 l, wykonane z metalu lub twardego tworzywa sztucznego.
3) Wzór napisów i infografik, o których mowa w punkcie 2 ppkt 1) należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia.
4) Okres gwarancji na pojemniki powinien być nie krótszy niż 12 miesięcy.
5) Warunki montażu: Wykonawca dostarczy płyty betonowe o wymiarach 50x50 cm lub 60x60 cm (dostosowane do szerokości pojemnika), o grubości nie mniejszej niż 7 cm. Wykonawca winien, przygotować i wyrównać grunt, ułożyć płyty pod każdy pojemnik i przymocować do nich trwale pojemniki. Każdy pojemnik należy przymocować do płyty za pomocą trzech śrub o długości nie mniejszej niż 10 cm z zastosowaniem nakrętek kontrujących pod spodem płyty. W każdej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego Wykonawca winien zamontować komplet pojemników składający się z pojemnika w kolorze niebieskim, zielonym, żółtym i czarnym. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni w terenie dokładne miejsce montażu pojemników z przedstawicielem Wykonawcy.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę dostarczy Zamawiającemu w celu okazania 1 sztukę kompletnego, oferowanego pojemnika wraz z wkładem.
4. Załączniki:
1) Wykaz miejsc montażu

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający
stosować będzie kryterium oceny ofert: cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, wg art. 116 PZP: Wykonawca wykonał (zakończył wykonanie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę co najmniej 25 pojemników w kształcie kredki do selektywnego zbierania odpadów, potwierdzoną dowodami określającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania
oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. ZOBOWIĄZANIE
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach. OŚWIADCZENIE: Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę [art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, o ile nie wynika ono z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, np. z umowy konsorcjum. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1,
powinno wskazywać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, a także
zawierać deklarację (podpisy) wszystkich mocodawców, co do ustanowienia pełnomocnika. 3. Spółka cywilna ubiegająca
się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników -
każdego wspólnika - na ogólnych zasadach reprezentacji
spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie. 4.
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. [art.
59 PZP] W przypadku potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
warunków dotyczących:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia – Wykonawca ten winien złożyć oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 PZP

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-16 10:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa postępowania: Wyposażenie miejsc publicznych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów – Projekt „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”- część I