Staubli-Łódź Sp. z o.o.	POWTECH 2023

Przetarg

„Dostawa i montaż zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni szyb elewacji budynków CNK folią przeciwsłoneczną”

12-05-2023, 12:03

Dane kontaktowe

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeże Kościuszkowskie 20,00-390 Warszawa
e-mail: przetargi@kopernik.org.pl
http:// www.kopernik.org.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa i montaż zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni szyb elewacji budynków CNK folią przeciwsłoneczną”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140603313

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Kościuszkowskie 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-390

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucje kultury wpisane do RIK

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kulturalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i montaż zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni szyb elewacji budynków CNK folią przeciwsłoneczną”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31985eac-f0a6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00213447

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061895/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Dostawa wraz z montażem folii antysłonecznych w budynku CNK

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,128009,d97e6a2403677f1f947f36a707668462.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kopernik.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej – adres:
https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej
została zawarta w SWZ cz. XI. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik, Warszawa (00-390),
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod
numerem 02/06,
2) Inspektorem Danych osobowych w Centrum Nauki Kopernik jest:
Marta Sklorz,
e-mail: marta.sklorz@kopernik.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 i 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO,
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Informacje dot. RODO znajdują się w SWZ cz. II. OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.260.25.2023.KD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na dostarczeniu oraz wykonaniu zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni szyb folią przeciwsłoneczną elewacji dla CNK. Termin wykonania dostawy: dostawa wraz z montażem odbędzie się w terminie 35 dni od dnia zawarcia Umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
1) Załączniku nr 1 szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
2) Załączniku nr 2 projektowanych postanowieniach umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 44174000-0 - Folia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadani zdolności technicznej i zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy folii przeciwsłonecznych wraz z ich montażem w ramach oddzielnych umów o wartości zrealizowanego zamówienia za minimum 400 000,00 zł brutto każda (a w przypadku jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej przeliczenie nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia/dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych).
Uwaga: Przez jedną dostawę rozumie się dostawę wykonaną na podstawie odrębnej umowy, zlecenia na rzecz podmiotu innego niż Wykonawca lub podmioty kapitałowo powiązane w Wykonawcą. Zamawiający w celu wykazania spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu nie dopuszcza łączenia dostaw w celu wykazania ww. kwoty (jedna dostawa jest rozumiana jako jedna Umowa).
Uwaga 2: W przypadku gdy Wykonawca aktualnie realizuję dostawy do dnia otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu każda z dostaw ma być zrealizowana co najmniej na kwotę 400 000,00 zł. brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia
Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VI pkt. 1 SWZ – wzory oświadczeń
zawiera załącznik nr 3a.
2. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w ofertę, albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami i informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5a do
SWZ,
3. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 108 ust. 1
ustawy Pzp
a) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,
– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5b do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia Wykonawcy o oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VII ust. 1 pkt 4
lit.a SWZ – wzory oświadczeń zawiera załącznik nr 3b.
2) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1
pkt. 4 lit.a), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane
lub są wykonywane oraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy były wykonane lub są wykonywane należycie – wzór
wykazu stanowi załącznik nr 5c do SWZ,
Dowody określające czy wykazane dostawy były wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie 3
miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium w następującej wysokości 8175,00 PLN (słownie: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć zł. 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
• SWIFT: ALBPPLPW
• IBAN: 71 2490 0005 0000 4600 4363 5859
• Tytuł: Wadium – „Dostawa i montaż zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni szyb elewacji budynków CNK folią przeciwsłoneczną: DZP.260.25.2023.KD
12
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Wadium winno być wniesione na cały okres związania ofertą.
6. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2)-4), musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, przy czym:
1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich;
2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie.
3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale w formie elektronicznej wraz z ofertą za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/
7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wystąpić odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wystąpić odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Złożenie przez Wykonawcę wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust.2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)
8
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osoby uprawnione do reprezentowania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej:
1) Oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników w spółce dotyczą wszystkie ustalenia tego niniejszego Rozdziału SWZ.
2) Spółka cywilna dołącza pełnomocnictwo opisane w ust. 1 lub dokument, z którego wynika pełnomocnictwo (np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę).
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ).
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie najwyżej oceniona, każdy z nich złoży w wyznaczonym w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia podpisuje (w sposób określony w Rozdziale XIV) oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio oświadczenie o spełniani warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3a i 3b do SWZ), oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie o aktualności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5b do SWZ), w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5a do SWZ). Pozostałe dokumenty, w tym formularz oferty, podpisuje pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo
zamówień publicznych. Charakter, rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian umowy Zamawiający określił w
§ 10 Zmiany Umowy w Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kopernik.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków
Zamówienia