POWTECH 2023 POWTECH 2023

Przetarg

Sukcesywna dostawa obuwia dla personelu technicznego oraz obuwia specjalistycznego dla personelu medycznego na potrzeby bieżącej pracy Narodowego Instytutu Kardiologii

08-09-2023, 15:20

Dane kontaktowe

NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Alpejska 42,04-628 Warszawa
e-mail: zamowieniapubliczne@ikard.pl
http:// www.ikard.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa obuwia dla personelu technicznego oraz obuwia specjalistycznego dla personelu medycznego na potrzeby bieżącej pracy Narodowego Instytutu Kardiologii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000837583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Alpejska 42

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-628

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ikard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa obuwia dla personelu technicznego oraz obuwia specjalistycznego dla personelu medycznego na potrzeby bieżącej pracy Narodowego Instytutu Kardiologii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dca85aae-4b0e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388883

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ikard.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ikard.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający opisał wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji w Rozdziale X SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ikard.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zawarł informacje dot. RODO w Rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.080.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obuwie dla pracowników technicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 18812000-4 - Obuwie z częściami gumowymi lub z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obuwie dla personelu medycznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 18830000-6 - Obuwie ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Zamawiający zawał w Rozdziale VIII SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zawał w Rozdziale VIII SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oferowany przedmiot zamówienia
Na potwierdzenie wymogów zawartych w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia do każdego asortymentu dokładny opis z katalogu produktów lub inny dokument zawierający nazwę produktu oraz numer katalogowy tj.:
Dotyczy wszystkich części:
1) katalog lub folder lub inny dokument producenta wyrobu;
2) karty charakterystyki parametrów użytkowych materiału, z którego są wykonane buty lub świadectwo jakości materiału, z którego są wykonane wystawione przez producenta tkaniny/materiału/tworzywa użytego do produkcji obuwia, potwierdzające wymagane parametry tkaniny: skład materiału, gramaturę, temperaturę prania, wodoszczelność.

Dotyczy części nr 1:
Dokument lub dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają wymagania takie jak: klasę bezpieczeństwa S1P, oraz muszą posiadać certyfikat EN ISO 20345: 2011 oraz spełniać normę PN-EN ISO 20347:2011 lub równoważną dla obuwie bezpiecznego i zawodowego.
W przypadku braku certyfikatu EN ISO 20345:2011 oraz PN-EN ISO 20347:2011 należy przedstawić inny dokument lub oświadczenie wydane przez niezależne laboratorium lub inną instytucję potwierdzające że buty są: odporne na poślizg (SRC), zapewniają pełną ochronę tzn. posiadają podeszwę antyprzebiciową i podnosek, są nieprzemakalne i odporne na gorąco do temp. 300 stopni C (HRO), podeszwa zewnętrzna odporna na oleje i benzynę.

Dotyczy części nr 2 pozycja 3 i 4:
Dokument lub dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają wymagania takie jak: muszą posiadać Certyfikat CE kategorii I oraz normę PN-EN ISO 20347:2022-09 lub równoważną dla obuwia zawodowego.
W przypadku braku Certyfikat CE kategorii I oraz normę PN-EN ISO 20347:2022-09 należy przedstawić inny dokument lub oświadczenie wydane przez niezależne laboratorium lub inną instytucję potwierdzające że buty można: czyścić i prać w pralkach w temperaturze do 50°C oraz sterylizować w autoklawach w temperaturze do 134°C, buty musza mieć odporność na detergenty, ciecze, słoną wodę, kwas mlekowy, chemikalia i ścieranie, mieć zakryty przód, wraz z odpowietrznikami przy spodzie buta umożliwiające cyrkulacje powietrza, wewnętrzną wkładkę masująca zintegrowana z obuwiem, amortyzacje mikrowstrząsów, bieżnik antypoślizgowy SRC, anatomiczny kształt, nie posiadać paska podtrzymującego piętę, nie posiadać korek antystatyczny.

Dokumenty należy oznakować w sposób ułatwiający identyfikację której pozycji dotyczy dany dokument, np.: dot. poz. X… itd.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z SWZ Rozdział VIII

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy Zamawiający zawarł w Załączniku nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zamawiającego pod adresem: https://ikard.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-18