Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Przetarg

Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

14-11-2023, 12:39

Dane kontaktowe

Gmina Myślenice
Rynek 8/9 ,32-400 Myślenice
e-mail: bzp@myslenice.pl
http:// www.myslenice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myślenice

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Myślenice - Urząd Miasta i Gminy Myślenice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 8/9

1.5.2.) Miejscowość: Myślenice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@myslenice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10792024-82e1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00492620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00106785/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa worków na odpady

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/2315644a-14ba-4f9b-b2b5-7a3e3c01a171

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/2315644a-14ba-4f9b-b2b5-7a3e3c01a171

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
13.2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
13.3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” – znak sprawy: BZP/271/94/2023.
13.4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
13.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
13.6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
13.7. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).
13.8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
13.9. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
13.10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:
1) pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf;
2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;
3) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku możliwego do przesłania poprzez Platformę to 120 Mb z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
4) maksymalny rozmiar pliku podpisanego podpisem zaufanym nie może być większy niż 10Mb1.
Więcej w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): w treści SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP/271/943/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 552200 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Miejsce realizacji zamówienia - miasto Myślenice.
1. Worki żółte wykonane z folii LDPE o grubości co najmniej 0,035 mm
– wymiar [w cm] (+/- 5%) 70x105 – pojemność 120 litrów.
Worki mogą być wykonane z folii żółtej transparentnej.
Worki muszą wytrzymać obciążenie 20 kg.

2. Worki niebieskie wykonane z folii LDPE o grubości co najmniej 0,035 mm
– wymiar [w cm] (+/- 5%) 70x105 – pojemność 120 litrów.
Worki mogą być wykonane z folii niebieskiej transparentnej.
Worki muszą wytrzymać obciążenie 20 kg.

3. Worki zielone wykonane z folii LDPE o grubości co najmniej 0,05 mm
– wymiar [w cm] (+/- 5%) 50x105 – pojemność 80 litrów.
Worki mogą być wykonane z folii zielonej transparentnej.
Worki muszą wytrzymać obciążenie 35 kg.

4. Worki pomarańczowe wykonane z folii LDPE o grubości co najmniej 0,045 mm
– wymiar [w cm] (+/- 5%) 60x80 – pojemność 60 litrów.
Worki mogą być wykonane z folii pomarańczowej transparentnej.
Worki muszą wytrzymać obciążenie 25 kg.

5. Worki brązowe wykonane z folii LDPE o grubości co najmniej 0,045 mm
– wymiar [w cm] (+/- 5%) 70x105 – pojemność 120 litrów.
Worki mogą być wykonane z folii brązowej transparentnej.
Worki muszą wytrzymać obciążenie 35 kg.

Wymagania wspólne:

1. Zamawiający nie określa szczególnego koloru nadruku, ważne jest, aby był on czytelny i widoczny na tle koloru worka. Na każdym worku ma być umieszczony tylko jeden nadruk z jednej strony worka.

2. Sposoby wiązania worka: taśma ściągająca.

3. Worki nie mogą być konfekcjonowane w sposób, który wymagałby jakiegokolwiek odrywania ich od siebie, pojedyncze worki muszą być składane lub nawinięte na rolce, przy czym w rolce może być maksymalnie 10 worków.

4. Dostawy sukcesywne, nie częściej niż raz w miesiącu w ilości wskazanej przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostawy uzupełniającej (kolejnej) w danym miesiącu.
Ilości:
1. Worki żółte Ilość: 696.000szt.
2. Worki niebieskie Ilość: 156.000szt.
3. Worki zielone Ilość: 132.000szt.
4. Worki pomarańczowe Ilość: 120.000szt.
5. Worki brązowe Ilość: 264.000szt
Podane ilości stanowią ilość szacunkową przygotowana na potrzeby niniejszego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie dostosowania ilości zamawianych worków do faktycznych potrzeb wynikających z zapotrzebowania składanego przez podmiot dostarczający worki mieszkańcom. W ocenie Zamawiającego faktyczna ilość poszczególnych rodzajów worków może odbiegać o +/- 25% w stosunku do podanej wyżej ilości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44174000-0 - Folia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie (zał. nr 1 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Parametry oferowanych worków
(załącznik nr 2 do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://aukcje.uzp.gov.pl

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

27.1. Zamawiający w celu wyboru wykonawcy przeprowadzi aukcje elektroniczną jeśli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
27.2. Aukcja przeprowadzona zostanie na platformie aukcyjnej https://aukcje.uzp.gov.pl
27.3. Elementem którego wartość będzie przedmiotem akcji jest cena za wykonacie przedmiotu zamówienia. W toku licytacji wykonawca składać będą składać kolejne postąpienia zawierające cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
27.4. W trakcie aukcji wykonawcy będą informowani o swojej aktualnej pozycji oraz o cenie oferty najkorzystniejszej.
27.5. Z uwagi na art. 234 ust 2 ustawy Pzp postąpienia w trakcie trwania aukcji składane są w formie elektronicznej, a wiec dla swej ważności wymagają podpisu elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
27.6. Aukcja jest aukcją jednoetapową. Minimalna wartość postąpienia to 3.000zł (trzy tysiące złotych).
27.7. Szczegółowe wymagania sprzętowe, warunki i sposób prowadzenia aukcji instrukcje obsługi są dostępne pod adresem https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php/info/selflearn.html. Pod nr tel. +48 (22) 852 60 80 dostępna jest w godz. Pon - Pt 09:00-13:00 infolinia techniczna.
27.8. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wykonawca przesłane za pośrednictwem platformy https://aukcje.uzp.gov.pl na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem aukcji elektronicznej.
27.9. Zmawiający zaleca aby wykonawca po otrzymaniu zaproszenia dokonał próby złożenia postąpienia testowego
27.10. Wykonawca w treści oferty winien wskazać osobę (osoby) uprawnione do składania postąpień w aukcji. Wskazane dane osobowe (imię (imiona) i nazwisko) oraz sposób ich zapisu (wielkie lub małe litery) muszą być zgodne z danymi wskazanymi w certyfikacie kwalifikowanym podpisu elektronicznego wskazanej osoby. Jeśli wykonawca zdecyduje się, aby w aukcji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż te, które składały oferty w przetargu, musi przesłać odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw) w takim terminie, który umożliwi Zamawiającemu dokonanie odpowiednich zmian w wykazie osób uprawnionych. Terminem takim jest co najmniej jeden dzień roboczy przed otwarciem aukcji.
27.11. Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie aukcyjnej, a także do potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego. Poprawność wprowadzonych danych należy potwierdzić poprzez przesłanie wiadomości na platformie aukcyjnej za pomocą polecenia „wyślij wiadomość do zamawiającego”. W przypadku braku potwierdzenia Zamawiający uzna, że wprowadzone dane są prawidłowe.
27.12. Wykonawca może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o konieczność zmiany danych wprowadzonych przez Zamawiającego najpóźniej na 1 dzień roboczy przez otwarciem aukcji, poprzez przesłanie wiadomości na platformie aukcyjnej za pomocą polecenia „wyślij wiadomość do zamawiającego”
27.13. Plik oferty (postąpienia) w trakcie aukcji jest w formacie .pdf i musi dla swej ważności być podpisany podpisem kwalifikowanym w formacie XAdES.
27.14. W przypadku prowadzenia negocjacji, aukcja elektroniczna będzie przeprowadzona po badaniu ofert ostatecznych.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

15.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
8 000.00 PLN (słownie: osiem tysięcy 00/100 PLN).
15.2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
15.3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
15.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania BZP/271/94/2023). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
15.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Myślenice, Rynek 8/9 , 32-400 Myślenice;
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Ponadto wskazane jest, aby w treści gwarancji znajdował się adres e-mail gwaranta/poręczyciela, na który Zamawiający będzie mógł przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
Więcej w SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1. Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się wykonawców działających w formie konsorcjum, a także przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej.
12.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
12.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt. 10.1 lp. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki określone we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-23 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak