Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Przetarg

Dostawa wyposażenia do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach – etap 2

15-11-2023, 16:51

Dane kontaktowe

Gmina Dzierzgoń
Plac Wolności 1,82-440 Dzierzgoń
tel. 552762501
e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl
http:// www.dzierzgon.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach – etap 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dzierzgoń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierzgoń

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-440

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 552762501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dzierzgon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzgon.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Nadwiślańska Fundacja Rozwoju

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5792255272

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Słowackiego 3/4

1.11.4.) Miejscowość: Dzierzgoń

1.11.5.) Kod pocztowy: 82-440

1.11.6.) Województwo: pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.11.9.) Numer telefonu: 690 530 675

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: aniaszewczun.nfr@gmail.com

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.facebook.com/nadwislanskafundacjarozwoju

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach – etap 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5f780fa-83c8-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00496087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031208/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa wyposażenia do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_dzierzgon

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_dzierzgon

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_dzierzgon.
2) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pozostałe informacje - w treści SWZ (rozdz. IX i XIX).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO - informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Dzierzgonia, z upoważnienia którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu z siedzibą Pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, NIP: 579-10-31-033, REGON:170276300, strona internetowa: http://mops.dzierzgon.pl, e-mail: mops.dzierzgon@wp.pl, tel. 55 276 23 86;
b) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp);
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
i) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
j) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach, w ramach realizowanego projektu pn.: Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa o dofinansowanie nr RPPM.07.03.00-22-0009/21-00 z dnia 12.04.2022 r.) - zwanego dalej „Projektem”, z podziałem na cztery części zamówienia.
2. Każda z części zamówienia jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego w/w Projektu.
CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA
1) Nazwa części: Dostawa elementów wyposażenia do budynku CWR w Blunakach.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest ujęty w załączniku nr 1.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39221130-7 - Pojemniki na żywność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39298100-8 - Ramki do fotografii

44511340-0 - Grabie

44511110-9 - Szpadle

44512930-0 - Skrzynki narzędziowe

44512900-1 - Końcówki wierteł, końcówki śrubokrętów i inne akcesoria

44512800-0 - Śrubokręty

44512200-4 - Szczypce

39298300-0 - Wazony na kwiaty

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

39514300-1 - Ręczniki kuchenne

44423200-3 - Drabiny

31224810-3 - Przedłużacze

39224340-3 - Kosze

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

16311000-8 - Kosiarki do trawników

39221121-1 - Filiżanki

39221123-5 - Szklanki do napojów

44422000-4 - Skrzynki na listy

42923110-6 - Wagi

39224350-6 - Śmietniczki

33169300-5 - Tace chirurgiczne

39514100-9 - Ręczniki

39221180-2 - Naczynia do gotowania

39530000-6 - Dywany, maty i dywaniki

39330000-4 - Urządzenia dezynfekujące

39512100-5 - Prześcieradła

39142000-9 - Meble ogrodowe

30195920-7 - Tablice magnetyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach, w ramach realizowanego projektu pn.: Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa o dofinansowanie nr RPPM.07.03.00-22-0009/21-00 z dnia 12.04.2022 r.) - zwanego dalej „Projektem”, z podziałem na cztery części zamówienia.
2. Każda z części zamówienia jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego w/w Projektu.
CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA
1) Nazwa części: Dostawa wraz z montażem mebli do budynku CWR w Blunakach.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest ujęty w załączniku nr 1.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39142000-9 - Meble ogrodowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39113600-3 - Ławki

39121200-8 - Stoły

39143122-7 - Komody

39141100-3 - Regały

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39173000-5 - Meble do przechowywania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach, w ramach realizowanego projektu pn.: Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa o dofinansowanie nr RPPM.07.03.00-22-0009/21-00 z dnia 12.04.2022 r.) - zwanego dalej „Projektem”, z podziałem na cztery części zamówienia.
2. Każda z części zamówienia jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego w/w Projektu.
CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA
1) Nazwa części: Dostawa sprzętu AGD, RTV i urządzeń oraz programów biurowych do budynku CWR w Blunakach.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest ujęty w załączniku nr 1.3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32344280-2 - Radia przenośne

39712210-1 - Suszarki do włosów

39713500-8 - Żelazka elektryczne

30231200-9 - Konsole

42715000-1 - Maszyny do szycia

39713000-3 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; żelazka do prasowania

39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

30213200-7 - Komputer tablet

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30232140-7 - Plotery

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

39713210-8 - Pralki i suszarki

39713430-6 - Odkurzacze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach, w ramach realizowanego projektu pn.: Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa o dofinansowanie nr RPPM.07.03.00-22-0009/21-00 z dnia 12.04.2022 r.) - zwanego dalej „Projektem”, z podziałem na cztery części zamówienia.
2. Każda z części zamówienia jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego w/w Projektu.
CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA
1) Nazwa części: Dostawa oraz złożenie sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych do budynku CWR w Blunakach.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest ujęty w załączniku nr 1.4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192200-4 - Stoły medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192100-3 - Łóżka do użytku medycznego

33124131-2 - Paski odczynnikowe

38412000-6 - Termometry

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33193120-6 - Wózki inwalidzkie

37441300-4 - Rowery stacjonarne

37442300-8 - Maszyny ćwiczące wytrzymałość dolnej i górnej części ciała

33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz asortymentu - formularz cenowy odpowiednio do części na którą składana jest oferta tj. załącznik nr 2.1 / 2.2./2.3./ 2.4. do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz asortymentu - formularz cenowy odpowiednio do części na którą składana jest oferta tj. załącznik nr 2.1 / 2.2./2.3./ 2.4. do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
2) Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z warunkami określonymi w § 8 wzoru umowy, stanowiącego odpowiednio dla wskazanej części zamówienia - załącznik do SWZ nr od 4.1 do 4.4.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na portalu platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_dzierzgon

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-22