Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Przetarg

Dostawa butelek jednorazowego użytku do pobierania próbek mikrobiologicznych wody

07-02-2024, 15:01

Dane kontaktowe

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KĘTRZYNIE
Plac marsz. Józefa Piłsudskiego 5,11-400 Kętrzyn
e-mail: psse.ketrzyn@sanepid.gov.pl
http:// https://www.gov.pl/web/psse-ketrzyn

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa butelek jednorazowego użytku do pobierania próbek mikrobiologicznych wody

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KĘTRZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000594465

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac marsz. Józefa Piłsudskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psse.ketrzyn@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-ketrzyn

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Inspekcja Sanitarna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa butelek jednorazowego użytku do pobierania próbek mikrobiologicznych wody

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afbc357e-c5ba-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00096259

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-afbc357e-c5ba-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się w następujący sposób:
- przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
- przy użyciu poczty elektronicznej: zp.psse.ketrzyn@sanepid.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego
typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym
plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp.psse.ketrzyn@sanepid.gov.pl (nie
dotyczy złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi razem z ofertą)
Wykonawca składa ofertę (wraz z załączonymi do niej dokumentami) za pośrednictwem Plarformy e-Zamówienia.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w jednym z formatów danych
określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (np. .pdf, .doc, .docx - formaty szczególnie rekomendowane przez Zamawiającego) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z
2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OEA-ZP.272.1.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Butelka sterylna 500 ml z minimalną zawartością tiosiarczanu sodu 20 mg /L- 3 000 szt.
Dostawa jednorazowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 44613500-5 - Pojemniki na wodę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą całkowitą liczbę punktów w kryteriach: (C) Cena brutto oferty i (Td) Termin dostawy. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium C wynosi 60 punktów. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium Td wynosi 40 punktów. Opis sposobu oceny ofert zawiera szczegółowo SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający wymaga wpisu do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania.
Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 3 do SWZ.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 3 do SWZ.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 3 do SWZ.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 3 do SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 3 do SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wyboru ich oferty zostaną
wezwani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Karty charakterystyki/ certyfikaty jakości dla każdej pozycji potwierdzające parametry wymagane dla przedmiotu zamówienia oraz inne dokumenty - szczegółowo określone jako dokumenty, które należy dołączyć do oferty w formularzu cenowym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty charakterystyki/ certyfikaty jakości dla każdej pozycji potwierdzające parametry wymagane dla przedmiotu zamówienia oraz inne dokumenty - szczegółowo określone jako dokumenty, które należy dołączyć do oferty w formularzu cenowym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty należy dołączyć:
1.Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ;
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
spełnianiu warunków w postępowaniu składa każdy z Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. konieczności zastąpienia produktu produktem równoważnym (tj. o parametrach co najmniej wymienionych w SWZ) za
cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, w sytuacji zaprzestania lub czasowego wstrzymania wytwarzania produktu objętego umową, pod warunkiem, że produkt równoważny jest tej samej lub wyższej jakości. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zaprzestanie lub czasowe wstrzymanie produkcji produktu objętego umową przez producenta.
2. obniżenia przez Wykonawcę cen produktów będących przedmiotem umowy,
3. ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług bądź akcyzy,
4. na skutek wydarzeń lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na które Wykonawca ani Zamawiający nie mają
wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem
Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni