Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Przetarg

Zakup i dostawa koszy do segregacji śmieci dla potrzeb Domów Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego

08-02-2024, 14:51

Dane kontaktowe

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Plac Uniwersytecki 1,50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 20 88
e-mail: dominika.kalwat-posluszny@uwr.edu.pl
http:// www.uwr.edu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa koszy do segregacji śmieci dla potrzeb Domów Studenckich
Uniwersytetu Wrocławskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 375 20 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dominika.kalwat-posluszny@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa koszy do segregacji śmieci dla potrzeb Domów Studenckich
Uniwersytetu Wrocławskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65b793f8-c67f-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00098247

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009113/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.61 Zakup i dostawa koszy do segregacji śmieci dla potrzeb DS-ów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Przetargową (zwanej
dalej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy w zakładce
„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na Platformie Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w
szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
Wsparcia technicznego udziela jej dostawca: Centrum Wsparcia Klienta Platformy: platformazakupowa.pl; tel. 22 101 02 02; e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl.
Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp,
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej w języku polskim, w ogólnodostępnych formatach danych, w szczególności .pdf, .doc, .xls’ .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt oraz składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski - informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany
przez Rektora;
• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień
publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres
email: iod@uwr.edu.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE;
- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją
nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach
określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach
wynikających z uPzp;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych
osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia , o których
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane
w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2710.3.2024.DKP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 151714,64 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 72545,98 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa jednorazowa.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa koszy do segregacji śmieci.
3. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
5. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C) – 60%
Kryterium 2: Termin realizacji zamówienia (T) - 40%
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:
W = C + T
gdzie:
W – oznacza sumę wszystkich punktów za kryteria wskazane powyżej
Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:
2.1. Cena (C):
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt,
a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 60
gdzie:
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty
60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium
2.2. Termin realizacji zamówienia:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w
Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu realizacji zamówienia. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Termin realizacji zamówienia
(liczony od dnia zawarcia umowy)
Liczba punktów
14 dni 40 pkt
21 dni 20 pkt
28 dni 0 pkt
2.2.1. Maksymalny (podstawowy) termin realizacji zamówienia wynosi do 28 dni od dnia
zawarcia umowy, a minimalny oczekiwany wynosi do 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
2.2.2. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny termin realizacji zamówienia, czyli do 28 dni.
2.2.3. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie termin realizacji dłuższy niż 28 dni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp.
2.2.4. Brak podania w ofercie terminu realizacji oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego termin maksymalny (podstawowy). W takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
2.2.5. W przypadku podania terminu realizacji zamówienia krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin realizacji minimalny 14 dni. Do umowy będzie wpisany termin realizacji zamówienia wskazany w ofercie.
2.2.6. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w Kryterium Termin realizacji zamówienia wynosi 40 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów (W).
4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.
5. Wartości C, będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia
cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1.
Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
1.2. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a także w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt II. 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt II. 1.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 4 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w
art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć . Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
5. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 4-5 stosuje się odpowiednio.
6. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych od podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy Pzp,
1) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia–Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu - potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w tym dokumencie.
2) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają one, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub
kryteria.
3) W przypadku oferowania produktu o innej nazwie niż wymagana przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie odpowiednio w Załączniku nr 1 stanowiącym Formularz ofertowy do SWZ,
4) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym normy równoważnej dotyczącej oferowanego produktu oraz dołączenie do oferty,
w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania do norm w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności Zamawiający jako
przedmiotowych środków dowodowych żąda certyfikatów wydawanych przez jednostki wykonujące działania z zakresu oceny zgodności, w tym testy, certyfikaty i kontrolę akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 765/2008 z dn. 9 lipca 2008r. lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez te
jednostki. Przedstawiane Certyfikaty - mają być wystawione przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego- w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
Zamawiający zaakceptuje certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające
zgodność. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakiego
sprzętu/podzespołu są dedykowane.
5) Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe inne niż te, o których mowa w ppkt 4) powyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań,
o których mowa w ppkt 4) powyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o
ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania,
cechy określone w opisie przedmiotu zamówienia lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, tj. przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia.
7) Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia –
Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu - potwierdzający spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany
jest do wskazania producenta, typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w tym dokumencie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

OFERTA SKŁADA SIĘ Z:
1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2. Formularza cenowego sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.1 do SWZ;
3. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp - Załącznik nr 2 do SWZ
4. Opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego wg Załącznika nr 3 do SWZ
potwierdzającego, że oferowane dostawy spełniają wymagania, cechy i kryteria postawione przez Zamawiającego (przedmiotowy środek dowodowy);
5. (jeżeli dotyczy), w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w
szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VII pkt III SWZppkt 3 - 5, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy);
6. Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 8 lub 9 rozdziału XI SWZ;
7. (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 7 rozdziału XI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Punkt 8.6 Rozdziału XI SWZ stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale VII pkt I SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych
zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian Umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności:
1) zmiana terminu wykonania dostawy w następujących sytuacjach:
a) gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe
wykonanie przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie, w szczególności w skutek zaistnienia Siły Wyższej, o której mowa w § 11 Umowy,
b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
2) zmian wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
3) rezygnacji z Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy, przy czym, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 uPzp stosuje się odpowiednio,
4) zmiany Wykonawcy na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit) b uPzp.
5) zmiany w zakresie jakości lub innych parametrów przedmiotu Umowy zaoferowanego w Ofercie Wykonawcy, przy czym zmiana taka musi być spowodowana: a) niedostępnością
Sprzętu wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; b) pojawieniem się na rynku produktów o lepszych parametrach, nowszej generacji pozwalających w szczególności na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy; - pod warunkiem, że zmiany wskazane w lit a) - b) powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej;
2. Każda ze Stron umowy może żądać zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5 powyżej poprzez złożenie pisemnego wniosku uzasadniającego okoliczności związane z wystąpieniem zmiany mającej wpływ na należyte wykonanie umowy.
3. Każda ze Stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych ze zmianą, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5 powyżej na należyte wykonanie umowy.
4. Strona umowy na podstawie otrzymanego wniosku, o którym mowa w ust. 2 powyżej w terminie do 10 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko.
Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
5. Zamawiający może nie wyrazić zgody na proponowaną zmianę Wykonawcy. Możliwość
wprowadzenia zmian nie stanowi jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
6. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad jest nieważna.
7. Zmiany wymienione w ust. 1 powyżej za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) mogą zostać dokonane tylko w formie pisemnego aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-16