tworzywa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Przetarg

Dostawa wraz z montażem podestu spacerowego dla pieszych na terenie plaży we Władysławowie

08-05-2024, 08:17

Dane kontaktowe

Gmina Władysławowo
Gen. J. Hallera 19,84-120 Władysławowo
tel. +48 586745436
e-mail: [email protected]
http:// https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wraz z montażem podestu spacerowego dla pieszych
na terenie plaży we Władysławowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Władysławowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675416

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. J. Hallera 19

1.5.2.) Miejscowość: Władysławowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 586745436

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z montażem podestu spacerowego dla pieszych
na terenie plaży we Władysławowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f87a1641-0c67-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00313791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00066464/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa wraz z montażem podestu spacerowego dla pieszych na terenie plazy we Władysławowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej wladyslawowo.ezamawiajacy.pl
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą oraz innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r., poz. 344 ze zm.).
2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub na adres e-mail: [email protected]

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
• rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wspieranej przez producenta,
• uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,
koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej
szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site
list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,
• zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu
elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę,
• przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do
komputera.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA WŁADYSŁAWOWO;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
[email protected]
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• upoważnieni pracownicy Gminy Władysławowo oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy
ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441,
REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Władysławowo prowadzi
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.06.RIiGK.24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 386829,42 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Dostawa oraz montaż elementów podestu spacerowego dla pieszych na terenie plaży we Władysławowie, w podziale na zakres podstawowy zamówienia (część gwarantowana) i zakres opcjonalny:
- zakres gwarantowany: dostawa oraz montaż elementów podestu spacerowego dla pieszych na terenie plaży we Władysławowie na odcinku od wejścia nr 9 do wejścia nr 10 – o długości 180 m oraz szerokości 3m (łącznie 540 m2). Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji określają: Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik A do SWZ oraz wzór umowy.
- zakres w ramach prawa opcji: dostawa oraz montaż elementów podestu spacerowego dla pieszych na terenie plaży we Władysławowie na odcinku o długości 50 m oraz szerokości 3m (łącznie 150 m2). Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji określają: Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik B do SWZ oraz wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44112210-3 - Płyty podłogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44110000-4 - Materiały konstrukcyjne

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

dostawa oraz montaż elementów podestu spacerowego dla pieszych na terenie plaży we Władysławowie na odcinku o długości 50 m oraz szerokości 3m (łącznie 150 m2). Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji określają: Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik B do SWZ oraz wzór umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena za zakres gwarantowany i zakres objęty prawem opcji (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja na wykonane dostawy oraz prace montażowe licząc od dnia odbioru końcowego – waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Okres udzielonej gwarancji na dostawy oraz prace montażowe, liczony w miesiącach – waga 40%
Punkty przyznawane za kryterium „okres udzielonej gwarancji na dostawę oraz prace montażowe” będą liczone wg następującego wzoru:
G = ((Go - 36)/24) x 40
gdzie:
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane”,
Go– gwarancja oferowana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (na dostawy orac prace montażowe) udzielony ponad 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 60 miesięczny, natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 36 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym nie określił okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 36. miesięczny okres gwarancji, a w kryterium „Okres udzielonej gwarancji na dostawy oraz prace montażowe” Wykonawca otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Okres udzielonej gwarancji na dostawy oraz prace montażowe, liczony w miesiącach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

WARUNEK 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej: jedną dostawę wraz z montażem o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) obejmującą swym zakresem dostawę i montaż kładki i/lub pomostu i/lub schodów z tworzywa sztucznego.
Uwagi:
WARUNEK jest niepodzielny w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu. Oznacza to, że tylko jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz tylko jeden z podmiotów, który udostępnia swoje zasoby - musi spełniać łącznie wymagania określone w WARUNKU.
Uwaga: W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH– jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 13 SWZ) - oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli złożony wykaz rozwiązań równoważnych będzie niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

4000,0 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty/usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmiany umowy określono w załączniku do SWZ - Wzór Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zamawiającego https:wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument, wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
1) FORMULARZA OFERTY - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
2) W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca składa OŚWIADCZENIE, w którym wskazuje.:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
- stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
3) WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH– jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 13 SWZ) - oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). Jeżeli złożony wykaz rozwiązań równoważnych będzie niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).
4) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) - OŚWIADCZENIE, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - OŚWIADCZENIE, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa podmiot udostępniający zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.
7) OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA z art. 117 ust. 4 Pzp zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
8) ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU (udostępniającego zasoby), o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
9) DOWÓD WNIESIENIA WADIUM. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca składa oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia;
10) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - ODPIS LUB INFORMACJĘ Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ lub INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU;
11) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 11 - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
12) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.