tworzywa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Przetarg

SUKCESYWNA DOSTAWA POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE

13-05-2024, 13:59

Dane kontaktowe

GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Lotnicza 1,99-300 Kutno
tel. 24 251 01 40
e-mail: [email protected]
http:// www.gos.kutno.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610211348

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lotnicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 251 01 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gos.kutno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a89357a-0eae-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00321373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00036797/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa polielektrlitu do odwadniania osadów ściekowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a89357a-0eae-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Informacje ogólne:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a wykonawcami, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Instrukcja przekazania dokumentacji przetargowej:
1) Składanie ofert dostępne jest tylko dla użytkowników Platformy e-Zamówienia, którzy posiadają konto „Wykonawcy”, a także uprawnienie do składania ofert.
2) Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego
w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
3) Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.
Uwaga!
Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
5) Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny (format PAdES). Podpis Formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
6) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej
w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij”
i „upuść”) służące do dodawania plików.
7) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty”
w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki
i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/ZP/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na:
Sukcesywną dostawę polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie.

W okresie od dnia 20 maja 2024 r. do dnia 29 maja 2024 r. Wykonawca przeprowadzi testy technologiczne i przedstawi średni wynik z trzech przeprowadzonych prób w zakresie zużycia polielektrolitu na 1 tonę suchej masy osadu na terenie GOŚ, według poniższych warunków:
• testy przeprowadzone zostaną na prasie śrubowo-talerzowej;
• zawartość suchej masy w osadzie wprowadzonym na prasę – min 350 kg/h;
• maksymalna zawartość wody w osadzie odwodnionym - 85,5 %;
• stabilne obroty ślimaka prasy;
• wizualnie klarowny odciek.
2) Każdy z Wykonawców przeprowadzi testy technologiczne w czasie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy.
3) Zamówienie obejmuje dostawę polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych w ilości około 30 000 kg w ciągu 1 roku. Jednorazowa dostawa wynosi minimum 900 kg w opakowaniach 25 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24542000-5 - Polimery akrylowe w formach podstawowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zużycie polielektrolitu na odwodnienie 1 tony suchej masy osadu

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Forma wadium:
1) Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c) kwotę gwarancji;
d) termin ważności gwarancji;
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
• którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana;
• w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107 ust.2 lub art.128 ust.1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.”

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
BANK PKO BP
89 1020 3352 0000 1402 0272 4375
z dopiskiem na przelewie „Wadium do postępowania przetargowego nr 6/ZP/2024”.

2) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) ppkt. b-d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej (art. 97 ust. 10 ustawy PZP).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Obydwie Strony powinny być zwolnione ze swoich obowiązków i powinności, wynikających z tej umowy w wypadku, gdy ich wykonanie może być częściowo opóźnione lub uniemożliwione z powodu zdarzeń pozostających poza kontrolą Stron niniejszej umowy.

2. O zaistnieniu zdarzeń z natury siły wyższej, o których mowa w ust. 1, Strony powinny bez opóźnienia wzajemnie się informować. Wiadomość o zdarzeniu siły wyższej powinna zawierać pełne wytłumaczenie zaistniałej sytuacji oraz opis podejmowanych działań, zmierzających do naprawienia sytuacji. Okoliczności siły wyższej należy udokumentować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów, Strony dostosują treść umowy do aktualnego stanu prawnego.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług.

5. Inicjatorem powyższych zmian może być Zleceniodawca lub Dostawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy, zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a89357a-0eae-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak