tworzywa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Przetarg

Sukcesywna dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

14-05-2024, 08:57

Dane kontaktowe

Gmina Wrocław - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
Mączna 3,54-131 Wrocław
e-mail: [email protected]
http:// www.mcus.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932684540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mączna 3

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-131

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c55f0256-f32d-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00322104

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00055617/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/mcus/public/postepowanie?postepowanie=65248798

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzona jest w języku polskim. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie zapytań do treści SWZ, składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie, odbywają się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/mcus/ lub za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego
w Rozdziale X ust. 3 i 4 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne urządzeń informatycznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy Zakupowej, opisane zostały na stronie Platformy Zakupowej:
https://portal.smartpzp.pl/mcus/ oraz w SWZ w Rozdziale X

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 - zostały zawarte w SWZ w Rozdziale XXII

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp w Rozdziale XXII ust. 2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCUS.DZP.373-9/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów do sprzątania na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami: CPV 39224330-0 Wiadra, CPV 39224350-6 Śmietniczki , CPV 39525800-6 Ściereczki do czyszczenia , CPV 39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym, CPV 39224310-4 Szczotki toaletowe, CPV 39812400-1 Zmiotki.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.
5. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części w ramach bieżącego postępowania i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział niniejszego zamówienia groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
8. Towar dostarczany będzie do magazynu centralnego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) zamówienia mniejszej ilości towarów niż ilości określone w Kalkulacji cenowej dla poszczególnych pozycji;
2) rezygnacji z niektórych pozycji wskazanych w Kalkulacji cenowej, przy czym ewentualne zmniejszenie ilości towarów nie może być większe niż 50% w stosunku do wartości wynagrodzenia za całość przedmiotu zamówienia określonego jako wynagrodzenie Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39224300-1 - Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39224350-6 - Śmietniczki

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

39224310-4 - Szczotki toaletowe

39812400-1 - Zmiotki

39224330-0 - Wiadra

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówień jednostkowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców – Wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej (postać elektroniczna + kwalifikowany podpis elektroniczny) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) Kalkulację cenową wypełnioną przez Wykonawcę - Kalkulację należy złożyć w formie elektronicznej (postać elektroniczna + kwalifikowany podpis elektroniczny) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Dane umożliwiające dostęp do dokumentów należy wskazać np. w Formularzu ofertowym);
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (sposób złożenia pełnomocnictwa został opisany w ust. 14 i 15 Rozdziału IV SWZ);
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego (sposób złożenia pełnomocnictwa, w tym dla spółki cywilnej został opisany w Rozdziale VIII SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy przewidziano w paragrafie 12 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: fertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mcus/ w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni