tworzywa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.



Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Przetarg

Dostawa gazu skroplonego propan i dzierżawę zbiorników dla obiektów KWP w Łodzi

04-07-2024, 13:04

Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Lutomierska 108/112 ,91-048 Łódź
e-mail: [email protected]
http:// http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazu skroplonego propan i dzierżawę zbiorników dla obiektów KWP w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470754976

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lutomierska 108/112

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-048

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazu skroplonego propan i dzierżawę zbiorników dla obiektów KWP w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fbe2729-39f0-11ef-b37c-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00397056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00239634/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawy gazu skroplonego propan i dzierżawę zbiorników dla obiektów KWP w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/949886

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu cała komunikacja, między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową - https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz dedykowaną dla niniejszego postępowania poprzez wykorzystanie przycisku: „wyślij wiadomość do Zamawiającego” na stronie Platformy zakupowej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 uPzp w postępowaniu komunikacja i wymiana informacji oraz oferty,dokumenty, oświadczenia, zapytania do treści SWZ, wyjaśnienia i inne informacje dotyczące postępowania składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie.
3. W sytuacji awarii platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: [email protected]. Adres url.https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej ( dostępny pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy (dostępna pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).
2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy
PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
4.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
5.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
6.W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
7.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
8.Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
9. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. Podpis zaufany - https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawyurzedowechcezalatwicspraweprzezinternet/profilzaufanyipodpis-zaufany

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję Pana/Panią o tym,
w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: [email protected]
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu skroplonego propan i dzierżawę zbiorników dla obiektów KWP w Łodzi – FZ-2380/40/24/RK prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP), w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1.
b. w przypadku wyboru Pana/Pani oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, jeżeli okres trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku.
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ-2380/40/24/RK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu skroplonego propan i dzierżawa zbiorników dla obiektów KWP w Łodzi.
Oferta powinna obejmować koszty:
- gazu zgodnie z zapotrzebowaniem dla niżej wskazanych jednostek;
- koszty transportu i przeładunku;
- dzierżawę zbiorników w którą wliczone są koszty instalacji i odinstalowania zbiorników.
Wykaz kotłowni i zapotrzebowanie na gaz skroplony propan w obiektach podległych KWP w Łodzi w okresie 24 miesięcy

powiat tomaszowski
1) Ogniwo Policji Konnej Smardzewice ul. Łąkowa 1:
10 600 - Zapotrzebowanie na gaz w
okresie umownym w litrach, 2 700 - Wielkość zbiorników w litrach, 2 100 - przybliżona ilość jednorazowych dostaw gazu w litrach.

powiat bełchatowski
2) Komisariat Policji Zelów ul. Kościuszki 33:
15 000 - Zapotrzebowanie na gaz w okresie
umownym w litrach, 2 700 - Wielkość zbiorników w litrach, 2 100 - przybliżona ilość jednorazowych dostaw gazu w litrach.
3) Posterunek Policji Kluki, Kluki 84:
8 000 - Zapotrzebowanie na gaz w okresie umownym w
litrach, 2 700 - Wielkość zbiorników w litrach, 2 100 - przybliżona ilość jednorazowych dostaw gazu w litrach.

powiat opoczyński
4) Komisariat Policji Paradyż ul. Przedborska 31:
36 000 - Zapotrzebowanie na gaz w okresie
umownym w litrach, 4 850 - Wielkość zbiorników w litrach, 3 700 - przybliżona ilość jednorazowych dostaw gazu w litrach.

powiat sieradzki
4) Komisariat Policji Warta ul. Sadowa 47:
34 000 - Zapotrzebowanie na gaz w okresie
umownym w litrach, 6400 (zbiornik własny)- Wielkość zbiorników w litrach,
5 000 - przybliżona ilość jednorazowych dostaw gazu w litrach.
RAZEM: 103 600 - Zapotrzebowanie na gaz w okresie umownym w litrach

2. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.
3. Ustalone w Formularzu cenowym ilości towaru stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 5 SWZ). Ilość zrealizowanych dostaw będzie zależna od faktycznych potrzeb i posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych. Minimalna wartość zamówienia jaką Zamawiający zamierza zrealizować nie będzie mniejsza niż 70% wartości określonej w § 8 ust. 1 wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ), co nie może stanowić podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie.
5. Instalacja zbiorników i odinstalowanie jest wliczone w cenę dzierżawy zbiornika określoną w załączniku nr 2 – Formularz cenowy.
6. Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w terminie maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych.
7. Dostarczony gaz propan będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi normy PN-C 96008:1998 lub równoważnej.
8. Podane przez Zamawiającego w SWZ normy mają na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust 4 ustawy. Nazwy norm lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawione normy stanowią minimum techniczne
i jakościowe przedmiotu zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ofert równoważnych.
9. Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnych. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: „oferowany produkt równoważny” rozumie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimum techniczne i jakościowe. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do parametrów wymaganych przez Zamawiającego.
10. Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu zbiorników na gaz, gdzie pod pojęciem „Zbiornik” należy rozumieć zespół elementów: zbiornika o pojemności (wykaz tabela w pkt.5.1 SWZ) osłona sprzętu, reduktor pierwszego stopnia, wskaźnik poziomu gazu, zawór poboru fazy gazowej, zawór bezpieczeństwa, zawór poboru fazy ciekłej oraz zawór napełniania. Zbiorniki będą dzierżawione przez Zamawiającego za zapłatą czynszu dzierżawnego, płatnego w okresach rocznych.
12. Instalacja zbiorników obejmuje ich dowiezienie i posadowienie, podpięcie do istniejącego zestawu przyłączeniowego, wykonanie prób szczelności oraz uzyskanie zgody na eksploatację stacji przez UDT.
13. Komisariat Policji w Warcie wskazany w wykazie – tabela w pkt. 5.1 SWZ jako jedyny posiada własny zbiornik na gaz propan.
14. Zamawiający będzie używać zbiorników wyłącznie w celu korzystania z gazu dostarczanego przez Wykonawcę, ściśle przestrzegając przepisów dotyczących bezpieczeństwa korzystania z gazu i zgodnie z instrukcją załączoną do zbiorników.
15. Wykonawca w ramach dzierżawy zobowiązuje się do prowadzenia całodobowego dozoru serwisowego, regularnych konserwacji zapewniających należyty stan techniczny, rewizji, udziału w kontrolach prowadzonych przez UDT, kontroli stanu zbiorników zgodnie z zobowiązującymi przepisami: jeżeli w czasie tych kontroli zostaną wykryte jakiekolwiek wady techniczne zbiorników lub wady związane z ich bezpieczeństwem. Wykonawca dokona usunięcia wad lub wymieni zbiorniki na niewadliwe.
16. W przypadku wad lub awarii Wykonawca naprawi lub wymieni zbiorniki na własny koszt, chyba, że awaria nastąpiła z winy Zamawiającego lub na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne, chyba, że uszkodzenie nastąpiło z winy Wykonawcy.
17. Zamawiający jest zobowiązany do umożliwienia wejścia przedstawicielowi Wykonawcy na teren obiektu, na którym zlokalizowany jest zbiornik w celu: sprawdzenia instalacji, dokonania napraw i przeglądów, sprawdzenia zabezpieczeń.
18. Realizacja dostaw następować będzie środkami transportu Wykonawcy (specjalnymi cysternami) zaopatrzonymi w atestowany miernik gazu umożliwiający określenie jego ilości w każdej dostawie, do wskazanych miejsc dostawy u Zamawiającego.
19. Zgłaszanie dostaw będzie się odbywało telefonicznie i będzie potwierdzane e-maila. Wykonawca potwierdzi otrzymanie informacji e-mailem.
20. Zamówienie będzie składane niezwłocznie po stwierdzeniu 25% stanu napełnienia zbiornika.
21. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy, mogą ulegać zmianom, tj. podwyższeniu lub obniżeniu, w zakresie zamówienia pozostałego do wykonania, w wypadku zaistnienia po dniu podpisania umowy zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym warunkiem powstania uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia jest zmiana kosztów głównych materiałów lub składających się na cenę za usługi na poziomie co najmniej 10% w stosunku do kosztów przyjętych w ofercie Wykonawcy.
22. Wprowadzenie zmian cen jednostkowych w wyniku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wymaga uprzednio złożenia przez stronę pisemnego wniosku o dokonanie zmiany i informacji o wysokości wzrostu lub obniżenia kosztów wynikających z wprowadzenia zmian. W informacji zostaną zawarte następujące dane: wykazanie wartości poszczególnych cen materiałów lub kosztów przyjętych przy kalkulowaniu ceny ofertowej (cen jednostkowych), wartość zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do cen przyjętych w ofercie, kwotowe i ilościowe wskazanie dotychczasowego zużycia w/w materiałów i pozostałych elementów decydujących o w/w kosztach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, wartość o jaką w wyniku przedmiotowych zmian wzrasta lub ulega obniżeniu wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, pod rygorem uznania, że zmiany nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wraz z informacją strona obowiązana jest przestawić dokumenty dowodzące zasadności wnioskowanej zmiany, w szczególności faktury VAT (stanowiące podstawę kalkulowania cen jednostkowych w ofercie i postawę kalkulowania cen dla zmian umowy)

4.2.6.) Główny kod CPV: 09122000-0 - Propan i butan

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44612000-3 - Pojemniki na gaz skroplony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy gazu w ramach pojedynczego zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek -Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który posiada aktualną koncesję na dystrybucję i obrót paliwami, wydaną przez właściwy organ na podstawie Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 266).

UWAGA: Zamawiający wymaga aby aktualne zezwolenie posiadał Wykonawca składający ofertę w postępowaniu. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 118 uPzp Wykonawca składając ofertę może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W związku
z powyższym, w przypadku gdy Wykonawca składający ofertę nie będzie posiadał w/w zezwolenia wówczas nie spełni warunku udziału w postępowaniu, a w konsekwencji jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2b ustawy Pzp

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualna koncesja na dystrybucję i obrót paliwami, wydanej przez właściwy organ na podstawie Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 266)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/949886

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-10