tworzywa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Staubli-Łódź Sp. z o.o.	Gryfilen - Grupa Azoty

Przetarg

Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne dla Gminy Jeżowe

09-07-2024, 11:21

Dane kontaktowe

Gmina Jeżowe
Jeżowe 136A ,37-430 Jeżowe
tel. 158794304
fax. 158794342
e-mail: [email protected]
http:// https://www.jezowe.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne dla Gminy Jeżowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jeżowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jeżowe 136A

1.5.2.) Miejscowość: Jeżowe

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-430

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158794304

1.5.8.) Numer faksu: 158794342

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jezowe.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne dla Gminy Jeżowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f07feb1-eda9-4d9e-af65-0a49074e3cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00403114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00036497/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne dla Gminy Jeżowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8f07feb1-eda9-4d9e-af65-0a49074e3cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
13. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
15. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,m zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
16. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
18. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
19. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
23. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-Zamówienia lub na adres email: [email protected]
25. Zamawiający, zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/ , tj.: stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie
informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jeżowe. Z Administratorem można się kontaktować pocztą
tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Jeżowem 37-430 Jeżowe 136a, pocztą elektroniczną pod adresem: [email protected] lub
telefonicznie pod numerem:15 8794 304
2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pocztą
elektroniczną na adres mail: [email protected]
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu: - prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.05.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 300000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne dla Gminy Jeżowe
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
2.1 zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 litrów w ilości - 1450 szt. w kolorze czarnym
240 litrów w ilości - 970 szt. w kolorze czarnym
2.2 wszelkie czynności pozostające w związku z realizowaną dostawą, konieczne do jej prawidłowego wykonania włącznie z rozładunkiem dostawy polegającym na wyładowaniu pojemników z pojazdu dostawczego i pozostawieniu ich obok pojazdu.
3. Dostarczone pojemniki winny być zgodne z parametrami techniczno-użytkowymi określonymi w Załączniku nr 1a do SWZ – Formularz cenowy.
4. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do OFERTY- załącznik nr 1a do SWZ „Formularz cenowy” uzupełniony dla wszystkich pozycji, zawierający opis oferowanych pojemników potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów techniczno – użytkowych, w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie produktu, posiadanych atestach i certyfikatach.
Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.
Brak złożenia załącznika nr 1a jak również złożenie nieuzupełnionego stanowi brak możliwości oceny oferty, a tym samym podstawę odrzucenia oferty w postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert wskazanymi poniżej.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena ofertowa brutto – (C); najniższa cena -ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli poniżej;
Okres gwarancji (G), okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wszystkie dostarczone pojemniki na odpady komunalne przy założeniu, że minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy, natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji to 24 miesiące – maksymalnie 40 pkt – ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji wskazanego przez wykonawcę w ofercie;
Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym deklarowany okres gwarancji . Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w niniejszym kryterium zgodnie z tabelą poniżej w oparciu o informacje podane przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SWZ
– formularz Oferta.
Niedokonanie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego okresu gwarancji skutkować będzie brakiem przyznania
punktów w kryterium „okres gwarancji”,

Kryterium Waga w % Max. liczba punktów Sposób oceny
Ilość punktów
Cena ofertowa 60% 60 cena najtańszej oferty
C = -------------------------------------------- x 60%
cena badanej oferty
1% = 1 pkt
Okres gwarancji 40% 40 G Okres gwarancji – 12 miesięcy 0 pkt
Okres gwarancji – 18 miesięcy 20 pkt
Okres gwarancji – 24 miesiące 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedno (1) świadczenie polegające na dostawie pojemników na odpady o wartości 100 000,00 zł brutto
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do ww. warunku, spełnianie warunku jest spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się ww. doświadczeniem i zrealizuje dostawę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej jedno świadczenie
polegające na dostawie pojemników na odpady komunalne o wartości 100 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat, wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ (Doświadczenie
zawodowe)
6) Dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych:
Formularz cenowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ zawierający dla proponowanego przedmiotu dostawy:
1) Nazwę produktu,
2) producenta,
3) link do strony www lub adres strony www z kartą techniczną produktu lub specyfikacją techniczną produktu lub dołączenie do formularza cenowego karty katalogowej producenta; atestów.
2. Informacje zawarte w ww. środkach dowodowych muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez
Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów techniczno - użytkowych i funkcjonalnych oraz potwierdzić
wszystkie parametry wymagane i opisane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 10 do
SWZ.
Brak złożenia Formularza cenowego – załącznik nr 1a do SWZ, jak również złożenie nieuzupełnionego, stanowi brak
możliwości oceny oferty, a tym samym podstawę odrzucenia oferty w postępowaniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia własnego oświadczenia wykonawcy, że produkt spełnia wymagania opisane w SWZ
lub dołączenia do oświadczenia skopiowanego opisu przedmiotu zamówienia z tabeli z formularza cenowego (także w
formie opracowanej karty katalogowej lub specyfikacji technicznej we własnym zakresie przez wykonawcę) lub dołączenia
tabeli ze skopiowanym opisem przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty techniczne produktu lub specyfikacje techniczne produktu, link do strony www lub adres strony www z kartą techniczną produktu lub specyfikacją techniczną produktu, atesty , certyfikaty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100);
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2023.462 t.j.).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert:
1) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:
• należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego (niedopuszczalna jest bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku): SanBank. Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli O/ Jeżowe Nr konta: 10 94 301029 3000 0101 2000 00 07
w tytule przelewu należy zamieścić adnotację Wadium – na: „Zakup i dostawę pojemników na odpady komunalne….” nr postępowania ZP 271.05.2024 prawidłowe wniesienie wadium następuje w terminie uznania rachunku zamawiającego przed upływem wymaganego terminu, w wymaganej wysokości,
• w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wnoszone w częściach przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika.
2) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
• Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej,
• Wskazuje beneficjenta wadium: Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A
• Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą,
• Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta,
• Musi obejmować odpowiedzialność gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy Pzp,
• Musi umożliwiać skuteczne zaspokojenie roszczeń zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium, nie może zawierać zapisu, że wszelkie roszczenia należy zgłosić w okresie ważności gwarancji, w przypadku gdy termin jej ważności jest tożsamy z terminem związania ofertą,
• Musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6, bez konieczności potwierdzania tych okoliczności przez wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez wykonawcę lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku korespondenta lub innej tego typu instytucji,
• W treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddanie jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium może być wniesione przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, z tym że w treści gwarancji lub poręczenia zaleca się, aby zostali wymienieni (objęciu zakresem gwarancji/poręczenia) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku gwarancji/poręczenia, w której treści nie zostaną wymienieni jako zobowiązani wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, zabezpieczenie oferty wspólnej będzie skuteczne jeżeli gwarancja wadialna zostanie wystawiona po zawiązaniu konsorcjum na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia.
4. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 ust. 2-5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie przesłanek wykluczenia, o których mowa:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2) w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w zakresie spełniania warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2a do SWZ
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, w celu wykazania spełniania warunków udziału, oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-18